פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
אין תקציר עריכה
ולא והתניא {{קטן|({{הפניה לפסוק|ויקרא א|ה}})}} והקריבו מה ת"ל לפי שנאמר בתורים {{קטן|({{הפניה לפסוק|ויקרא א|ה}})}} והקריב שומע אני האומר הרי עלי עולת העוף לא יפחות משני פרידין ת"ל והקריבו אפי' פרידה אחת חובה מיהא לא אשכחן והאיכא יולדת דמתיא בן יונה או תור לחטאת משום דאיכא כבש בהדה אמר מר מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא כו' בשלמא מילה דכתיב {{קטן|({{הפניה לפסוק|יהושע ה|ה}})}} כי מולים היו כל העם היוצאים אי נמי מהכא {{קטן|({{הפניה לפסוק|יחזקאל טז|ו}})}} ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי וגו' הרצאת דמים דכתיב {{קטן|({{הפניה לפסוק|שמות כד|ה}})}} וישלח את נערי בני ישראל אלא טבילה מנלן דכתיב {{קטן|({{הפניה לפסוק|שמות כד|ו}})}} ויקח משה חצי הדם ויזרק על העם ואין הזאה בלא טבילה אלא מעתה האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים אמר רב אחא בר יעקב {{קטן|({{הפניה לפסוק|במדבר טו|יד}})}} וכי יגור אתכם גר אשר בתוככם וגו' ת"ר גר בזמן הזה צריך שיפריש רובע לקינו אר"ש כבר נמנה עליו רבן יוחנן בן זכאי ובטלה מפני התקלה אמר רב אידי בר גרשום אמר רב אדא בר אהבה הלכה כר"ש ואיכא דמתני לה על הדא דת"ר גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו כישראל בחולו של מועד ר"ע אומר כישראל בי"ט ר' יוסי אומר גר תושב עושה בשבת לעצמו כישראל בחול רש"א ואחד גר תושב ואחד [עובד כוכבים] עבד ואמה התושבים עושין מלאכה בשבת לעצמן כישראל בחול:
 
'''מתני' '''אלו מביאין על הזדון כשוגג הבא על שפחה ונזיר שנטמא ושבועת העדות ושבועת הפקדון חמשה מביאין קרבן אחד על עבירות הרבה וחמשה מביאין קרבן עולה ויורד אלו מביאין קרבן אחד על עבירות הרבה הבא על שפחה ביאות הרבה ונזיר שנטמא טומאות הרבה:
 
'''גמ' '''הבא על השפחה מנלן דת"ר {{קטן|({{הפניה לפסוק|ויקרא יט|כב}})}} וכפר עליו הכהן באיל האשם על חטאתו אשר חטא מלמד שמביא קרבן אחד על עבירות הרבה (באיל האשם) {{קטן|({{הפניה לפסוק|ויקרא יט|כב}})}} ונסלח לו מחטאתו אשר חטא לעשות (שוגג כמזיד):
 
נזיר שנטמא: