ש"ך על יורה דעה שנב: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
{{פרשן על שו"ע|ש"ך|יורה דעה|שנא|שנב|שנג}}
{{המרת או.סי.אר2}}
===סעיף א===
{{משע|שך|א|אין קוברין כו'. }}משום תיקון העולם שהעניים אינם יכולים לעשות כן וגם משום גסות הרוח והשחתה וכתוב בד"מ והגהת דרישה בשם נ"י פרק אלו מגלחין כל העושה תכריכין נאים למת מכירין בו שהוא מודה בתחיית המתים ותע"ב עכ"ל. ומיירי שהבגד פשתן יהא נאה וע"כ נהגו קצת לחזור אחר היפה אבל בחשובים יותר מדאי ודאי אסור:
 
===סעיף ג===
{{משע|שך|ב|האיש אינו כורך. }}משום הרהור אבל באשה ליכא הרהור כל כך: