פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 2,411 בתים ,  לפני שנה
[866359] עדכון סכומים
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2000312}} {{ח:תיבה|ס״ח תשע״א, 830|חוק הטיס|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301172.pdf}}, {{ח:תיבה|949|חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301347.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ו, 1263|חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_348687.pdf}}.
 
''דחיית תחילה:'' {{ח:תיבה|ק״ת תשע״ג, 1214|דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק}}; {{ח:תיבה|תשע״ד, 188|דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק (תיקון)}}, {{ח:תיבה|1148|דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק (תיקון מס׳ 2)}}; {{ח:תיבה|תשע״ה, 9|דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק}}.
 
''עדכון סכומים:'' {{ח:תיבה|י״פ תשע״ג, 2156|הודעה בדבר עדכון סכומים}}; {{ח:תיבה|תשע״ד, 2652|הודעה בדבר עדכון סכומים}}; {{ח:תיבה|תשע״ה, 2438|הודעה בדבר עדכון סכומים}}; {{ח:תיבה|תשע״ו, 2621|הודעה בדבר עדכון סכומים}}; {{ח:תיבה|תשע״ז, 1137|הודעה בדבר עדכון סכומים}}; {{ח:תיבה|תשע״ח, 4382|הודעה בדבר עדכון סכומים}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:תת|(ג)}} שוכנע השר לביטחון הפנים כי הדבר דרוש לצורך פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי הוא, בהתייעצות עם שר המשפטים, להסמיך מפקח שמונה בידי המנהל לפי {{ח:פנימי|סעיף 94|סעיף 94}}, גם בסמכויות המפורטות להלן שיהיו נתונות לו במקרים שבהם מתעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, למעט עבירה לפי {{ח:פנימי|סעיף 142|סעיף 142(ג)}}, ובלבד שלא יוסמך מפקח בסמכויות כאמור, אלא אם כן הוא בעל כשירות והכשרה מתאימים לכך כאמור {{ח:פנימי|סעיף 94|בסעיף 94(ג)(2) ו־(3)}}:
{{ח:תתת|(1)}} הסמכות לחקור כל אדם הקשור לעבירה, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)#סעיף 2|סעיפים 2}} {{ח:חיצוני|פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)#סעיף 3|ו־3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)}}, בשינויים המחויבים;
{{ח:תתת|(2)}} הסמכות לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות {{ח:חיצוני|פקודת פקודתסדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש#פרק 4)|הפרק הרביעי לפקודת פקודת מעצר וחיפוש {{ח:הערה|[צ״ל: פקודת מעצר וחיפוש]}}}}, בשינויים המחויבים;
{{ח:תתת|(3)}} הסמכות לבקש מבית משפט צו חיפוש לפי {{ח:חיצוני|פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)#סעיף 23|סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש}}, ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות {{ח:חיצוני|פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)#סעיף 24|סעיפים 24(א)(1)}}, {{ח:חיצוני|פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)#סעיף 26|26 עד 28}} {{ח:חיצוני|פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)#סעיף 45|ו־45 לפקודת מעצר וחיפוש}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|(ד)}} סירב אדם להיענות לדרישות מפקח על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה {{ח:פנימי|סעיף 97|וסעיף 97}}, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות {{ח:חיצוני|חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)#סעיף 75|סעיף 75(ב) ו־(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו–1996}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:קטע3|פרק י סימן א|סימן א׳: הפרות}}
 
{{ח:סעיף|144|הגדרות – {{ח:פנימי|פרק י סימן א|סימן א׳ לפרק י׳}}|תיקון: [י״פ הודעות]}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק י סימן א|בסימן זה}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”טיסת שכר לשימוש עצמי“ – טיסה שבה בעל רישיון הפעלה אווירית משכיר את כל קיבולת כלי הטיס לשימושו העצמי של השוכר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”הסכום הבסיסי“ – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:
{{ח:תתת|(1)}} לגבי עובד טיס שהוא –
{{ח:תתתת|(א)}} טייס של כלי טיס גדול, מפקח על תעבורה אווירית או מורשה להדריך לתפקידים כאמור – 4,210000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 4,160 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ב)}} מורשה להדריך לתפקידי עובד טיס ואינו עובד טיס כאמור בפסקת משנה (א) – 2,100000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 2,080 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ג)}} עובד טיס שאינו מנוי בפסקאות משנה (א) או (ב) – 1,050000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 1,040 ש״ח)}};
{{ח:תתת|(2)}} לגבי איש צוות שאינו עובד טיס – 1,050000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 1,040 ש״ח)}};
{{ח:תתת|(3)}} לגבי בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס או בעל רישיון לפי {{ח:פנימי|פרק ב סימן ג|סימנים ג׳ עד ו׳ לפרק ב׳}}, שעורך הדרכה לתפקידי עובד טיס בהתאם לתכנית הדרכה שאישר המנהל לפי {{ח:פנימי|סעיף 16|סעיף 16}}, והוא מורשה להדריך לתפקידי עובדי טיס –
{{ח:תתתת|(א)}} בקשר לכלי טיס גדול – 7875,820000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 78,040 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ב)}} בקשר לכלי טיס בינוני – 15,760000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 15,610 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ג)}} בקשר לכלי טיס קטן או בקשר לביצוע פעולות בדק הדורשות ציוד וידע מיוחדים כפי שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיפים 3}} {{ח:פנימי|סעיף 24|ו־24}} – 5,260000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 5,200 ש״ח)}};
{{ח:תתת|(4)}} לגבי בעל רישיון הפעלה אווירית –
{{ח:תתתת|(א)}} המורשה להפעיל כלי טיס להובלת נוסעים או מטען בטיסה בין־לאומית שאינה טיסת שכר לשימוש עצמי, המפעיל כלי טיס במספר כמפורט להלן:
{{ח:תתתתת|(1)}} 15 כלי טיס לפחות – 105100,090000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 104,050 ש״ח)}};
{{ח:תתתתת|(2)}} פחות מ־15 כלי טיס – 7875,820000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 78,040 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ב)}} המורשה להפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית שאינה הפעלה כאמור בפסקת משנה (א) –
{{ח:תתתתת|(1)}} לגבי בעל רישיון המפעיל כלי טיס גדול אחד לפחות, או שבעה כלי טיס בינוניים לפחות – 2625,270000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 26,010 ש״ח)}};
{{ח:תתתתת|(2)}} לגבי בעל רישיון המפעיל פחות משבעה כלי טיס בינוניים – 1312,140500 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 13,010 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ג)}} המורשה להפעיל כלי טיס קטנים בלבד – 5,260000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 5,200 ש״ח)}};
{{ח:תתת|(5)}} לגבי בעל רישיון מכון בדק המורשה לבצע פעולות בדק –
{{ח:תתתת|(א)}} בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה היא 200,000 ק״ג או יותר – 105100,090000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 104,050 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ב)}} בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה היא 30,000 ק״ג או יותר ואינה עולה על 200,000 ק״ג – 7875,820000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 78,040 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ג)}} בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה אינה עולה על 30,000 ק״ג – 2625,270000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 26,010 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ד)}} בכלי טיס בינוני או במנוע, במדחף או בציוד תעופתי של כלי טיס שאינו כלי טיס קטן, או פעולות בדק הדורשות ציוד וידע מיוחדים כפי שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 24|סעיף 24}} – 1312,140500 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 13,010 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ה)}} בכלי טיס קטן, במנוע, במדחף או בציוד תעופתי של כלי טיס כאמור – 5,260000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 5,200 ש״ח)}};
{{ח:תתת|(6)}} לגבי בעל רישיון להפעלת יחידת נת״א – 105100,090000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 104,050 ש״ח)}};
{{ח:תתת|(7)}} לגבי בעל רישיון לפי {{ח:פנימי|פרק ב סימן ו|סימן ו׳ לפרק ב׳}} –
{{ח:תתתת|(א)}} להפעלת שדה תעופה – 105100,090000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 104,050 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ב)}} להפעלת מנחת – 10,510000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 10,400 ש״ח)}};
{{ח:תתת|(8)}} לגבי בעל רישיון ייצור המורשה לייצר –
{{ח:תתתת|(א)}} כלי טיס גדול – 105100,090000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 104,050 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ב)}} כלי טיס בינוני, או מנוע או מדחף של כלי טיס גדול או בינוני – 7875,820000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 78,040 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ג)}} כלי טיס קטן, או מנוע או מדחף של כלי טיס כאמור – 2625,270000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 26,010 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ד)}} ציוד תעופתי, חלק של כלי טיס, או חלק של מנוע או מדחף כלי טיס – 5,260000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 5,200 ש״ח)}};
{{ח:תתת|(9)}} לגבי מפעיל אווירי בהפעלה כללית –
{{ח:תתתת|(א)}} של כלי טיס גדול – 2625,270000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 26,010 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ב)}} של כלי טיס בינוני – 5,260000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 5,200 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ג)}} של כלי טיס קטן – 1,050000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 1,040 ש״ח)}};
{{ח:תתת|(10)}} לגבי מפעיל כלי רחיפה שהוא –
{{ח:תתתת|(א)}} בעל רישיון להדרכה להפעלת כלי רחיפה לפי {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(א)}} או שהוא בעל רישיון להפעלת כלי רחיפה בהפעלה מסחרית לפי {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(ב)}} – 2,630500 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 2,600 ש״ח)}};
{{ח:תתתת|(ב)}} אינו מנוי בפסקת משנה (א) – 1,050000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2018, 1,040 ש״ח)}}.
 
{{ח:סעיף|145|הוראות לעניין הסכום הבסיסי}}