ש"ך על יורה דעה רסג: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
{{פרשן על שו"ע|ש"ך|יורה דעה|רסב|רסג|רסד}}
{{המרת או.סי.אר2}}
===סעיף א===
{{משע|שך|א|שאין מלין ולד כו'. }}כדלעיל סימן רס"ב ס"ק ד':
 
===סעיף ב===
{{משע|שך|ב|שמלה את בנה כו'. }}כלומר שנתנה למול את בנה:
 
{{משע|שך|ג|שהכשילה כחו. }}כלומר שנראה שהמילה הכשילה כחו ודלא כפרישה שפירש שהאשה הכחישה כחו:
 
===סעיף ד===
{{משע|שך|ד|צריך להטיף וכו'. }}ואין מברכין על המילה אא"כ נראית לו ערלה כבושה. טור. וכתב הב"ח דהא אם היה ודאי ערלה כבושה היה דוחה שבת א"כ עכשיו דאינו ודאי אלא נראית לו וקרוב לודאי שהיא ערלה כבושה אע"ג דאינה דוחה שבת מ"מ צריך לברך על הטפת דם ברית ע"כ וע"ל סי' רס"ב ס"ק ז':
 
{{משע|שך|ה|ולא בפרזלא כו'. }}אבדיקה קאי שיש שנולד מהול בודקין אותו אם לא נמצא ערלה כבושה או שאר שום יתר ועז"א דהאי בדיקה תהיה בנחת בידים במראית עינים ולא בפרזלא גם ע"ז מסיים אח"כ ורואין היאך מלין כו'. פרישה:
 
===סעיף ה===
{{משע|שך|ו|קודם שיגיע כו'. }}כלומר קודם שנימול וה"ה הגיע לבן ח' אלא שלא נימול בחיים מחמת איזה סיבה: