פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[863078] חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט–1949}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2001077}} {{ח:תיבה|ס״ח תש״ט, 154|חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)|http://fs.knesset.gov.il/1/law/1_lsr_208863.pdf}}; {{ח:תיבה|תשי״ב, 264|תיקון|http://fs.knesset.gov.il/2/law/2_lsr_208864.pdf}}; {{ח:תיבה|תשט״ו, 159|תיקון|http://fs.knesset.gov.il/2/law/2_lsr_208865.pdf}}; {{ח:תיבה|תש״ך, 18|תיקון|http://fs.knesset.gov.il/4/law/4_lsr_208866.pdf}}; {{ח:תיבה|תשמ״ד, 161|תיקון מס׳ 4|http://fs.knesset.gov.il/10/law/10_lsr_210228.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|שינוי מסי מכס ובלו|תיקון: תשט״ו, תש״ך}}
{{ח:ת}} שר האוצר רשאי, בצו שיפורסם ברשומות –
{{ח:תת|(א)}} להוסיף על התוספת {{ח:חיצוני|פקודת תעריף המכס והפטורים|לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937}}, או לתקן {{ח:חיצוני|פקודת תעריף המכס והפטורים#תוספת|אותה תוספת}} באופן אחר.
{{ח:תת|(ב)}} להטיל, לשנות, להגדיל, להפחית או לבטל כל מס ממסי הבלו הקבועים על פי אחת הפקודות הבאות:
{{ח:תתת|(1)}} {{ח:חיצוני|פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)|פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)}};
{{ח:תתת|(2)}} פקודת מס האקסייז על גפרורים;
{{ח:תתת|(3)}} פקודת הספירטים הממותלים;
{{ח:תתת|(4)}} פקודת המלח;
{{ח:תתת|(5)}} פקודת הטבק;
{{ח:תתת|(6)}} פקודת מס האקסייז על קלפים, 1938.

{{ח:סעיף|1א|מסים על מלאי|תיקון: תשי״ב, תשט״ו, תש״ך}}
{{ח:תת|(א)}} בצו לפי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}}, שכתוצאה ממנו מוגדל מס או מוטל מס על סחורה שהיתה פטורה ממנו, רשאי שר האוצר להורות, כי אותו צו יחול גם על סחורה הנמצאת ביום תחילת תקפו של הצו בידי סוחרים או סוג של סוחרים כמלאי לצורך עסקיהם.
{{ח:תת|(ב)}} לענין חוק זה, ”סוחר“ פירושו – אדם העוסק במכירת סחורה שעליה חל צו על פי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}}, או בייצורה.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|כדי למנוע ספק נאמר בזה שהדין הוא, כי ”סוחר“ לענין סעיף 1א – לרבות מי שהסחורה שעליה חל צו שניתן על פי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}} משמשת לו גלם.}}
{{ח:תת|(ג)}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|1ב|תחולת הוראות של {{ח:חיצוני|חוק מס קניה|חוק מס קניה}}|תיקון: תש״ך}}
{{ח:ת}} הגדרת ”חוק זה“ {{ח:חיצוני|חוק מס קניה#סעיף 1|בסעיף 1 לחוק מס קניה, תשי״ב–1952}}, והוראות {{ח:חיצוני|חוק מס קניה#סעיף 12|הסעיפים 12}}, {{ח:חיצוני|חוק מס קניה#סעיף 16|16 עד 22}} {{ח:חיצוני|חוק מס קניה#סעיף 32|ו־32 (ב) לאותו חוק}}, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על מס שהוטל על מלאי לפי {{ח:פנימי|סעיף 1א|סעיף 1א}}, כאילו היה מס קניה.

{{ח:סעיף|1ג|סמכות לחלט|תיקון: תש״ך}}
{{ח:ת}} סחורה שנעברה בה עבירה לפי חוק זה ניתנת לחילוט בהתאם להוראות החיקוק שעל פיו ניתן הצו לפי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}}.

{{ח:סעיף|2|אישור וביטול של צווים|תיקון: תשט״ו, תש״ך, תשמ״ד}}
{{ח:תת|(א)|(1)}} הוראה בצו לפי חוק זה, שכתוצאה ממנה מוגדל מס או מוטל מס על סחורה שהיתה פטורה ממנו, תקפה יפקע בתום חדשיים מיום פרסומו של הצו ברשומות, אם לא אושרה או לא בוטלה אותה הוראה על ידי החלטה של ועדת הכספים של הכנסת לפני תום החדשיים, ובלבד שהזמן שבין כנסי הכנסת לא יבוא במנין;
{{ח:תתת|(2)}} החלטה לפי פסקה (1) תונח על שולחן הכנסת ותקבל תוקף בתום שבעה ימים מיום הנחתה אם עד אז לא באה דרישה מצד חבר הכנסת שהכנסת תבטל אותה; באה דרישה כאמור, תדון בה הכנסת, וההחלטה תקבל תוקף בתום שבועיים מיום הדרישה אם הכנסת לא ביטלה אותה;
{{ח:תתת|(3)}} על אף האמור בפסקה (2), החלטה שהונחה על שולחן הכנסת תוך שלושה שבועות לפני תום כנס של הכנסת טעונה אישור הכנסת.
{{ח:תת|(ב)}} כל הוראה אחרת בצו לפי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}} תעמוד בתקפה, אם לא בוטלה על ידי החלטה של הכנסת תוך התקופה המפורשת בסעיף קטן (א).
{{ח:תת|(ב1)}} פקע תקפה של הוראה בצו לפי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}} עקב הוראות סעיף זה יחזור לתקפו כל דין שבוטל באותה הוראה.
{{ח:תת|(ג)}} כל החלטה שקיבלה תוקף לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
{{ח:תת|(ד)}} הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפרשנות#סעיף 16|סעיף 16(1) לפקודת הפרשנות}}.

{{ח:סעיף|2א|ביצוע ותקנות|תיקון: תש״ך}}
{{ח:ת}} שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר הגשת הצהרות ודינים וחשבונות ובדבר אופן גבייתו של המס.

{{ח:סעיף|3|אי־תחולתם של סעיפים מסויימים}}
{{ח:ת}} שר האוצר לא יתקין תקנות־שעת־חירום לפי {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: הממשלה#סעיף 39|סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948}}, {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: משק המדינה#סעיף 1|וסעיף 6 לאותה פקודה}} לא יחול, בכל דבר ששר האוצר רשאי לעשותו לפי חוק זה.

{{ח:חתימות|נתקבל בכנסת ביום ט״ו באב תש״ט (10 אוגוסט 1949)}}
* '''ד. בן־גוריון'''<br>ראש הממשלה
* '''א. קפלן'''<br>שר האוצר
* '''יוסף שפרינצק'''<br>יו״ר הכנסת<br>ומ״מ נשיא המדינה
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]