פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[839475]
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(החל מיום 9.11.2018, למעט כפי שהוחל על מלווה מוסדי):}}
 
{{ח:סעיף*|(1)||עוגן=תוספת 1 פרט 1}}
{{ח:ת}} לגבי הלוואה הניתנת בשקלים חדשים – ריבית בנק ישראל בתוספת 15 נקודות האחוז; לעניין זה, ”ריבית בנק ישראל“ – הריבית שקובע בנק ישראל במסגרת ההחלטות המוניטריות התקופתיות, המשמשת את הבנק לצורך מתן הלוואות לתאגידים הבנקאיים או לצורך קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים, כשיעורה מזמן לזמן, המתפרסמת באתר האינטרנט של בנק ישראל, והידועה במועד כריתת חוזה ההלוואה;
 
{{ח:סעיף*|(2)||עוגן=תוספת 1 פרט 2}}
{{ח:ת}} לגבי הלוואה הניתנת במטבע חוץ – ריבית הליבור בתוספת 15 נקודות האחוז, ואם ההלוואה ניתנת במטבע של מדינת חוץ שלגביו לא מפורסם מדד הליבור – ריבית הבנק המרכזי באותה מדינה בתוספת 15 נקודות האחוז; לעניין זה, ”ריבית הליבור“ – ריבית סמן יומית להלוואות בין־בנקאיות לפרק זמן של שנה בין הבנקים בלונדון (London Inter-Bank Offered Rate) המתפרסמת לידיעת הציבור;
 
{{ח:סעיף*|(3)||עוגן=תוספת 1 פרט 3}}
{{ח:ת}} לגבי הלוואה לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים ושאין לצדדים אפשרות להאריכה או לחדשה בתנאים דומים, שנותן מלווה מוסדי, בין שהיא ניתנת בשקלים חדשים ובין במטבע חוץ –
{{ח:תת|(א)}} לגבי תאגיד בנקאי, תאגיד עזר וסולק – ריבית כאמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 1|בפרט (1)}} {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|או (2)}}, לפי העניין, בתוספת 5 נקודות האחוז, אלא אם כן קבע המפקח על הבנקים, בהתייעצות עם המפקח על נותני שירותים פיננסיים, ריבית אחרת והיא פורסמה בדרך האמורה {{ח:חיצוני|פקודת הבנקאות#סעיף 5|בסעיף 5(ג2) לפקודת הבנקאות, 1941}}; המפקח רשאי לקבוע לעניין זה ריביות שונות לסוגי הלוואות;
{{ח:תת|(ב)}} לגבי חברה מנהלת, מבטח, בעל רישיון למתן אשראי, בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי או בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי – ריבית כאמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 1|בפרט (1)}} {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|או (2)}}, לפי העניין, בתוספת 5 נקודות האחוז, אלא אם כן קבע המפקח על נותני שירותים פיננסיים או הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לפי העניין, בהתייעצות עם המפקח על הבנקים, ריבית אחרת והיא פורסמה בדרך האמורה {{ח:חיצוני|חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)#סעיף 5|בסעיף 5 לחוק שירותים פיננסיים מוסדרים}}; המפקח על נותני שירותים פיננסיים או הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לפי העניין, רשאי לקבוע לעניין זה ריביות שונות לסוגי הלוואות;
 
{{ח:סעיף*|(4)||עוגן=תוספת 1 פרט 4}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספת זו}}, ”הלוואה“ – כהגדרתה {{ח:פנימי|סעיף 1|בסעיף 1}}, למעט הלוואה שניתנה לעוסק שלא לשימוש אישי, ביתי או משפחתי, שעניינה ניכיון שטר, שמשך מי שאינו הלווה, ולמעט הלוואה שניתנה כנגד המחאה של זכות לקבלת תשלום שאינה ניכיון שטר.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(החל מיום 9.11.2018):}}
 
{{ח:סעיף*|(1)||עוגן=תוספת 3 פרט 1}}
{{ח:ת}} לגבי הלוואה הניתנת בשקלים חדשים – ריבית בנק ישראל כהגדרתה {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 1|בפרט (1) לתוספת הראשונה}}, בתוספת 30 נקודות האחוז;
 
{{ח:סעיף*|(2)||עוגן=תוספת 3 פרט 2}}
{{ח:ת}} לגבי הלוואה הניתנת במטבע חוץ – ריבית הליבור כהגדרתה {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|בפרט (2) לתוספת הראשונה}}, בתוספת 30 נקודות האחוז, ואם ההלוואה ניתנת במטבע של מדינת חוץ שלגביו לא מפורסם מדד הליבור – ריבית הבנק המרכזי באותה מדינה בתוספת 30 נקודות האחוז.