פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[836690]
''תיקון התוספת:'' {{ח:תיבה|י״פ תש״ל 458|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|1710|הודעה על שינוי ברשימת המשרות בתוספת}}, {{ח:תיבה|2272|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל״ב, 2368|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|תשל״ג, 1628|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל״ד, 1340|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל״ו, 1314|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל״ז, 170|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|744|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|1336|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל״ח, 1616|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל״ט, 357|הודעה על הוספת משרות בתוספת}}; {{ח:תיבה|תש״ם 1482|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|1842|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשמ״ב, 2|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|1398|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|1736|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשמ״ד, 2730|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשמ״ט, 178|הודעה בדבר שינוי רשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תש״ן, 2786|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשנ״א, 814|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשנ״ב, 2412|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|3376|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|3696|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשנ״ג, 590|הודעה על הוספת משרת מנהל לשכת העתונות הממשלתית}}, {{ח:תיבה|807|הודעה על הוספת משרת המשנה למנהל הכללי למשרד ראש הממשלה}}, {{ח:תיבה|1690|הודעה על הוספת משרת הציר־יועץ הכלכלי בבריסל}}; {{ח:תיבה|תשנ״ה, 2|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2166|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|3759|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת ומחיקת משרה מרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשנ״ח, 716|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תש״ס, 1460|הודעה על גריעת משרות מן התוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשס״ב, 3284|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס״ג, 404|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס״ד, 1322|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1554|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1870|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס״ה, 82|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|915|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1179|2 הודעות על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2641|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4028|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס״ו, 1238|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס״ז, 135|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1571|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2804|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3553|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס״ח, 96|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1322|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1540|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2556|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2890|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3050|הודעות על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3520|הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|3978|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4532|ת״ט}}; {{ח:תיבה|תשס״ט, 2966|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|128|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תש״ע, 3230|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3254|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3254|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4270|הודעה בדבר גריעת משרה מרשימת המשרות המנויות בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע״א, 1270|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2402|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4240|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4832|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|5164|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|5852|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|6314|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|6466|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע״ב, 1970|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3925|ת״ט}}, {{ח:תיבה|3952|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|5650|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע״ג, 750|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע״ד, 5784|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|6698|הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע״ה, 2|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|646|הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3042|הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3042|הודעה על תיקון שם בעל תפקיד ברשימת המשרות שבתוספת}}.
 
''הודעות פטור:'' {{ח:תיבה|י״פ תשכ״א, 386|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשכ״ג, 422|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשכ״ד, 2|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|89|הודעה בדבר פטור ממכרז בכנסת}}, {{ח:תיבה|1651|הודעה בדבר פטור ממכרז למשה בלשכת נשיא המדינה}}; {{ח:תיבה|תשכ״ה, 966|הודעה בדבר פטור ממכרז למשרה במשרד מבקר המדינה}}, {{ח:תיבה|2666|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשכ״ו, 1320|הודעה בדבר היתרים למינוי למשרה בלי מכרז}}; {{ח:תיבה|תשכ״ז, 290|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1502|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1502|הודעה על פטור מתחולת החוק}}, {{ח:תיבה|1890|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|2322|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשכ״ח, 510|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1054|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1414|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשכ״ט, 1081|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תש״ל, 69|הודעה בדבר היתרים למינוי למשרה במשרד מבקר המדינה בלי מכרז}}, {{ח:תיבה|1302|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1622|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1710|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1950|הודעה בדבר פטור ממכרז למשרה במשרד מבקר המדינה}}, {{ח:תיבה|2386|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל״א, 270|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1886|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1886|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל״ב, 206|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1030|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1806|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל״ג, 450|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|530|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1268|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל״ד, 62|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1340|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל״ה, 1054|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל״ו, 1056|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל״ז,296|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1126|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1912|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל״ח, 1320|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|2220|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תש״ם 1482|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשמ״ט, 1796|הודעה בדבר פטור ממכרז למשרה במשרד מבקר המדינה}}, {{ח:תיבה|2826|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|4013|הודעה בדבר היתרים למינוי למשרה בלי מכרז}}; {{ח:תיבה|תשנ״א, 1102|הודעה על פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשנ״ב, 50|תיקון הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|3376|הודעה על פטור מתחולת החוק}}; {{ח:תיבה|תשנ״ד, 1994|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|3514|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|3514|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשנ״ה|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשנ״ז, 5392|הודעה בדבר החלת ייצוג הולם על רשויות מקומיות}}, {{ח:תיבה|5392|הודעה בדבר פטור ממכרז פומבי לעוזרים משפטיים לשופטי בית המשפט העליון ולעוזרים למנהלים הכלליים של משרדי הממשלה}}, {{ח:תיבה|5392|הודעה בדבר פטור ממכרז פומבי למשרות בדרוגים שונים}}; {{ח:תיבה|תשנ״ח, 2898|הודעה על פטור ממכרז למשרות שהוקצו לשילוב עולי אתיופיה בשירות המדינה (פרויקט תלת שנתי 1999-1997)}}; {{ח:תיבה|תשנ״ט, 402|הודעה בדבר פטור ממכרז לעוזרים משפטיים לנשיא בית הדין לעבודה ולנשיאי בתי משפט מחוזיים}}, {{ח:תיבה|3444|הודעה בדבר תנאים למינוי למשרות מסוימות}}, {{ח:תיבה|3444|הודעה בדבר פטור ממכרז למשרות מסוימות במועצה לבטחון לאומי}}, {{ח:תיבה|3444|הודעה בדבר פטור ממכרז למשרת נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות}}, {{ח:תיבה|3445|הודעה בדבר פטור ממכרז למשרות דיפלומטיות מסוימות}}; {{ח:תיבה|תש״ס, 1458|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1459|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1459|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2414|תיקון הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|4894|הודעה בדבר קביעת הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשםטיהמשפטי לממשלה}}, {{ח:תיבה|4895|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס״א, 1402|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|תשס״א, 1402|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1712|תיקון הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1876|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|3176|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3312|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3440|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3440|תיקון הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס״ב, 3432|תיקון הודעה בדבר פטור ממכרז למשרות דיפלומטיות מסוימות}}; {{ח:תיבה|תשס״ג, 400|8 הודעות על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1758|3 הודעות בדבר פטור מחובת מכרז ותנאים}}; {{ח:תיבה|תשס״ד, 1322|הודעה בדבר קביעת משרה במשרד לביטחון הפנים שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1354|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1870|הודעה על קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2386|הודעה ולפיה על משרת פרקליט המדינה לא תחול חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3168|הודעה על קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3352|תיקון זמני להודעה ולפיה על משרת פרקליט המדינה לא תחול חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3432|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3496|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס״ה, 298|הודעה בדבר קביעתמשרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|915|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1090|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1179|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2056|ביטול הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|2523|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|2641|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|4028|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס״ו, 1238|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1884|2 הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2088|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2514|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס״ז, 134|2 הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|434|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1571|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2804|2 הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3552|2 הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס״ח, 96|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1322|2 הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1540|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2508|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2556|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3186|הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליהן חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס״ט, 107|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1613|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2965|הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|4376|הודעות בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|5254|הודעות בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|תש״ע, 128|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1714|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3230|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3254|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשע״א, 794|הודעה על פטור מחובת מכרז למשרות במינהלת ”תנופה“}}, {{ח:תיבה|1158|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2402|תיקון הודעה בדבר קביעת משרות במשרד הפנים שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|4240|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|5804|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|4240|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|6234|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|6602|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשע״ב, 470|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1970|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2810|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|4747|הודעות על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|5650|תיקון הודעה בדבר קביעת משר שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשע״ג,558|הודעה על פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1494|הודעות על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1594|הודעות על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1662|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3588|הודעה על פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשע״ד 692|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1096|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3074|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|6398|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|6826|הודעה על פטור מחובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשע״ה, 26|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1726|הודעה על פטור מחובת מכרז}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}