פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[824094] הכללת התוספות
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשמ״ב, 1322|כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)}}; {{ח:תיבה|תשמ״ד, 2379|תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון מס׳ 2)}}; {{ח:תיבה|תשמ״ו, 24|תיקון}}; {{ח:תיבה|תשמ״ז, 254|תיקון}}, {{ח:תיבה|398|תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (תיקונים שונים לענין שנת מס)}}, {{ח:תיבה|965|תקנות מס הכנסה (תיקון תקנות שונות – ניכויים והנחות)}}, {{ח:תיבה|1252|ת״ט}}; {{ח:תיבה|תשמ״ט, 482|תיקון מס׳ 5 [צ״ל: תיקון]}}; {{ח:תיבה|תשנ״ב, 570|תיקון}}; {{ח:תיבה|תשנ״ו, 946|תיקון}}; {{ח:תיבה|תשנ״ז, 369|תיקון}}; {{ח:תיבה|תשנ״ח, 1030|תיקון}}; {{ח:תיבה|תש״ס, 695|תיקון}}; {{ח:תיבה|תשס״א, 155|תיקון}}; {{ח:תיבה|תשס״ב, 154|תיקון}}; {{ח:תיבה|תשס״ג, 790|תיקון}}; {{ח:תיבה|תשס״ד, 391|תיקון}}, {{ח:תיבה|558|ת״ט}}; {{ח:תיבה|תשס״ז, 955|תיקון}}; {{ח:תיבה|תשס״ח, 38|תיקון}}; {{ח:תיבה|תש״ע, 404|תיקון}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשמ״ד, תשמ״ז, תשנ״ב}}
{{ח:ת}} בכללים אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”עובד“ – כל אחד מאלה:
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דולר“ – של ארצות הברית של אמריקה.
 
{{ח:סעיף|2|תקרות ההכנסה ושיעורי המס|תיקון: תשמ״ו, תשמ״ז, תשמ״ז־3, תשמ״ז־4, תשנ״ב}}
{{ח:תת|(א)}} המס על משכורת חוץ של עובד בשנת מס יהיה בשיעורים הבאים ובכפוף לאמור בכללים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} על 13,200 דולר הראשונים – 20%;
{{ח:תת|(ד)}} לשם קביעת ההכנסה החייבת לפי {{ח:פנימי|סעיף 8|סעיף 8}} של עובד כאמור בתקנת משנה (ג), יובאו בחשבון כל הכנסותיו וכל המס שנוכה במקור כפי שחושבו לפי תקנת משנה (ג).
 
{{ח:סעיף|5|פטור ממס|תיקון: תשמ״ו, תשמ״ז, תשנ״ב}}
{{ח:תת|(א)}} אלה האחוזים מן המשכורת הבסיסית הפטורים ממס:
{{ח:תתת|(1)}} אם ההכנסה ממשכורת חוץ אינה עולה על 2000 דולר בחודש – 50%;
{{ח:תתת|(2)}} אם ההכנסה ממשכורת חוץ עולה על 2000 דולר בחודש אך אינה עולה על 6000 דולר בחודש – 45%;
{{ח:תתת|(3)}} אם ההכנסה ממשכורת חוץ עולה על 6000 דולר בחודש – 10%, ובלבד שנישום שחלה עליו פסקה (3) וכתוצאה מכך משכורתו נטו נמוכה מסכום המשכורת החלופית יופחת סכום המס החל עליו כך שמשכורתו נטו תהא בגובה המשכורת החלופית;
{{ח:תת}} ובלבד שנישום שחלה עליו פסקה (3) וכתוצאה מכך משכורתו נטו נמוכה מסכום המשכורת החלופית יופחת סכום המס החל עליו כך שמשכורתו נטו תהא בגובה המשכורת החלופית;
{{ח:תת}} לענין זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”משכורת נטו“ – ההכנסה החייבת בחודש פלוני בניכוי סכום מס ההכנסה שחל לגביה;
{{ח:סעיף|6|התרת הוצאות|תיקון: תשמ״ו, תשמ״ז, תשנ״ב}}
{{ח:ת}} ממשכורת חוץ של עובד יותר ניכוין של ההוצאות המפורטות להלן שהוצאו במדינת החוץ ובלבד שהוגשו מסמכים או קבלות לאימות כל הוצאה להנחת דעתו של פקיד השומה:
{{ח:תת|(1)}} הוצאות בשל דיור שלו, של בן זוגו או של ילדיו הגרים עמו – בסכום שלא יעלה על הסכום הנקוב {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} או על הסכום שהחזיר לו מעבידו, לפי הנמוך שביניהם; לא יינתן ניכוי כאמור לעובד שלא המציא למעבידו תצהיר והסכם שכירות לגבי דמי השכירות שהוא מקבל על השכרת דירה בישראל, או תצהיר על כך שאין לו הכנסה מהשכרת דירה בישראל; המעביד יעביר את התצהיר וההסכם האמורים לפקיד השומה תוך חודש מיום קבלתם;.
{{ח:תת|(2)}} הוצאות שכר לימוד בשל ילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, בסכום שלא יעלה על 450 דולר לחודש לכל ילד כאמור; עלו ההוצאות על הסכום האמור, רשאי הנציב להתיר את עודף ההוצאות כולו או מקצתו, בהתחשב במקום המגורים ותנאי הלימוד;.
{{ח:תת|(3)}} הוצאות טיפול רפואי –
{{ח:תתת|(א)}} במדינה שבה קיים ביטוח רפואי – הוצאות בשל ביטוח רפואי לעובד, לבן זוגו ולילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, ובלבד שהטיפולים הרפואיים במסגרת הביטוח האמור הם מסוג הטיפולים המכוסים על ידי הביטוח הרפואי הנוהג בישראל בידי אחת מקופות החולים הנזכרות {{ח:חיצוני|תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א)|בתקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ״א–1991}}, למעט מבטח כמשמעותו {{ח:חיצוני|תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א)|בתקנות האמורות}};
{{ח:תתת|(ב)}} במדינה שבה לא קיים ביטוח רפואי כאמור בפסקת משנה (א) – הוצאות בשל טיפול רפואי בעובד, בבן זוגו ובילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, אשר אילו הוצאו בישראל היו מכוסות על ידי ביטוח רפואי הנוהג בישראל על ידי אחת מקופות החולים כאמור בפסקת משנה (א).
{{ח:תתתתת|(4)}} הוצאות כאמור {{ח:חיצוני|תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)|בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל״ב–1972}}, שיחולו בכפוף לאמור להלן:
{{ח:תתתתתתת|(א)}} {{ח:חיצוני|תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)#סעיף 2|תקנה 2(2) לתקנות האמורות}} תחול רק לגבי נסיעה ממדינת החוץ למדינה אחרת שאיננה מדינת ישראל;
{{ח:תתתתתתת|(ב)}} {{ח:חיצוני|תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)#סעיף 2|תקנה 2(3) לתקנות האמורות}} תחול במדינת החוץ, ובהגדרת ”הוצאות אש״ל“, במקום הסיפה המתחילה במלים ”שיקבע שר האוצר“ יבוא ”כפי שקבע שר האוצר“.
{{ח:תתתתת|(5)}} לא יותר ניכוי הוצאות בשל דיור או בשל חינוך ילדים אלא אם כן –
{{ח:תתתתתתת|(1)}} העובד המציא למעבידו תצהיר על כך שהוא לא תבע את ההוצאות האמורות בשנת המס מכל הכנסה אחרת שהיתה לו על פי כל דין אחר;
{{ח:תתתתתתת|(2)}} היה העובד נשוי ולבן זוגו היתה הכנסה בחוץ לארץ – ימציא למעבידו תצהיר של בן זוגו על כך שבן זוגו לא תבע באותה שנת מס את ההוצאות האמורות.
{{ח:תתתתת|(6)}} הוראות פסקאות (1), (2) ו־(3) לא יחולו לגבי אלה:
{{ח:תתתתתתת|(א)}} עובד מקומי ישראלי;
{{ח:תתתתתתת|(ב)}} עובד של מעביד שאינו מדינת ישראל, שלא עבד בשירותו של המעביד שלושה חודשים לפחות בטרם נשלח למדינת החוץ.
 
{{ח:סעיף|7|הטבות בשלב השומה}}
{{ח:ת}} בכפוף לאמור {{ח:פנימי|סעיף 3|בסעיפים 3}}, {{ח:פנימי|סעיף 8|8}} {{ח:פנימי|סעיף 9|ו־9}}, הטבות שלא הובאו בחשבון בשלב הניכוי במקור יובאו בחשבון על פי הוראות {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|הפקודה}} בשומתו של הנישום לאותה שנת מס.
 
{{ח:סעיף|8|שיטת חישוב שומה|תיקון: תשמ״זתשמ״ז־2, תשנ״ב}}
{{ח:ת}} לענין קביעת ההכנסה החייבת בשומה –
{{ח:תת|(1)}} תקרות ההכנסה על פי {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}}, משכורת החוץ לאחר הפחתת הפטור והניכויים שהוא זכאי להם לפי {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיפים 5}} {{ח:פנימי|סעיף 6|ו־6}} והזיכוי לפי {{ח:פנימי|סעיף 10|סעיף 10}} וכן המס שנוכה ממנה במקור באותה שנת מס, יחושבו בשקלים לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לדולר ליום 31 בדצמבר של אותה שנת מס;
{{ח:תת|(2)}} לענין חישוב המס לפי {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|הפקודה}} לגבי הכנסה אחרת שהיתה לעובד בשנת המס שבה שולמה לו משכורת חוץ, תצורף ההכנסה האחרת להכנסתו החייבת ממשכורת החוץ, והיא תיחשב כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו.
 
{{ח:סעיף|9|נקודות זיכוי מהכנסה אחרת|תיקון: תשמ״ט, תשנ״ב}}
{{ח:ת}} היתה לעובד בשנת המס הכנסה אחרת ומשכורת חוץ ששולמה לו בעד פחות מ־12 חדשי עבודה באותה שנת מס, והוא זכאי לגבי הכנסתו האחרת לנקודות זיכוי על פי הוראות {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|הפקודה}}, יותרו נקודות הזיכוי המנויות {{ח:פנימי|סעיף 3|בסעיף 3}} בסכום יחסי למספר החדשים באותה שנת מס שבשלהם לא שולמה לו משכורת חוץ, והזיכוי לפי {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 121א|סעיף 121א לפקודה}} יינתן לגבי הכנסה חייבת כהגדרתה {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 121א|בסעיף האמור}}, שנצמחה או הופקה בשנת המס בחודשים בהם לא שולמה לו משכורת חוץ.
 
{{ח:סעיף|10|מסי כפל|תיקון: תשנ״ב, תשס״ד}}
{{ח:תת|(א)}} עובד שחוייב על ידי מדינת חוץ, לפי דיניה, בתשלום מס על אותה משכורת חוץ יזוכה בסכום המס ששילם כאמור בעת חישוב המס על אותה משכורת, ואולם לא יינתן זיכוי –
{{ח:תתת|(1)}} בשל סכום מס העולה על סכום המס המגיע לפי כללים אלה;
{{ח:תת|(ב)}} עובד שסעיף קטן (א) חל עליו לא יחול על הכנסתו ממשכורת חוץ {{ח:חיצוני|צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל)|צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל), התשכ״ד–1963}}.
 
{{ח:סעיף|11|תחולה|תיקון: תשס״ד}}
{{ח:ת}} כללים אלה יחולו משנת המס 1982 ולגבי הניכוי במקור כאמור {{ח:פנימי|סעיף 4|בסעיף 4}} – מהמשכורת המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי 1982.
 
{{ח:קטע2|תוספת|תוספת|תיקון: תשס״ד, תשס״ז, תשס״חתשמ״ז}}
 
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(1)}})}}}}
 
{{ח:קטע3|תוספת חלק א|חלק א׳|תיקון: תשס״ז}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו, תשנ״ז, תשנ״ח, תש״ס, תשס״א, תשס״ב, תשס״ג, תשס״ד, תשס״ד־2, תשס״ז}}
{{ח:ת}} הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש:
<table>
<tr><th>{{מוקטן|המדינה*}}</th><th>{{מוקטן|מיום {{ש}} 1.1.96 {{ש}} עד יום {{ש}} 30.6.97}}</th><th>{{מוקטן|מיום {{ש}} 1.7.97 {{ש}} עד יום {{ש}} 30.6.99}}</th><th>{{מוקטן|מיום {{ש}} 1.7.99 {{ש}} עד יום {{ש}} 30.6.2000}}</th><th>{{מוקטן|מיום {{ש}} 1.7.2000 {{ש}} עד יום {{ש}} 30.6.2001}}</th><th>{{מוקטן|מיום {{ש}} 1.7.2001 {{ש}} עד יום {{ש}} 30.6.2002}}</th><th>{{מוקטן|מיום {{ש}} 1.7.2002 {{ש}} עד יום {{ש}} 31.12.2002}}</th><th>{{מוקטן|מיום {{ש}} 1.1.2003 {{ש}} עד יום {{ש}} 31.12.2005}}</th></tr>
<tr><td>אוזבקיסטן</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>אוזבקיסטן – טשקנט</td><td>1000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>אוסטריה</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>אוסטריה – וינה</td><td>3000</td><td>3500</td><td>3500</td><td>3500</td><td>3200</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה</td><td>2000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה – סידני</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה – קנברה</td><td>2000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>2000</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>אוקראינה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>אוקראינה – קייב</td><td>1500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2700</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>אורוגואי</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>אורוגואי – מונטבידאו</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2500</td><td>3000</td><td>2700</td><td>2300</td><td>2300 עד 31.1.03 {{ש}} 1700 מ־1.2.03</td></tr>
<tr><td>אזרביג׳אן</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>אזרביג׳אן – באקו</td><td>1000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>איטליה</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>איטליה – רומא</td><td>2000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>2700</td><td>2700</td><td>3700</td></tr>
<tr><td>אירלנד</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>אירלנד – דבלין</td><td>1500</td><td>1500</td><td>3000</td><td>3000</td><td>2700</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>אל סלבדור</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>אל סלבדור – סלבדור</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>אנגולה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>אנגולה – לואנרה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4200</td><td>4200</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>אקוואדור</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>אקוואדור – קיטו</td><td>1000</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>ארגנטינה</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>ארגנטינה – בואנוס איירס</td><td>3000</td><td>3500</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4200</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>אריתריאה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>אריתריאה – אסמרה</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>ארצות הברית של אמריקה</td><td>2000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – אטלנטה</td><td>2000</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – בוסטון</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>3000</td><td>3200</td><td>3700</td><td>3700</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – יוסטון</td><td>2000</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – וושינגטון</td><td>2000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3500</td><td>3700</td><td>3700</td><td>3700</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – לוס אנג׳לס</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>3000</td><td>3200</td><td>3700</td><td>3700</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – מיאמי</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2700</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – מנהטן (ניו־יורק)</td><td>3000</td><td>3500</td><td>4000</td><td>4500</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – ניו יורק</td><td>2000</td><td>3500</td><td>3500</td><td>4000</td><td>4700</td><td>5200</td><td>5200</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – סן פרנסיסקו</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>3200</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – פילדלפיה</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>3200</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – שיקגו</td><td>2000</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>אתיופיה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>בולגריה</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>בוליביה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>בוליביה – לה פס</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>בלארוס</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>בלארוס – מינסק</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>בלגיה</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>בלגיה – בריסל</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2700</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>ברזיל</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>ברזיל – ברזיליה</td><td>2000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3200</td><td>2700</td><td>2700 עד 31.1.03 {{ש}} 2600 מ־1.2.03</td></tr>
<tr><td>ברזיל – סן פאולו</td><td>2000</td><td>3500</td><td>4000</td><td>4500</td><td>4700</td><td>3700</td><td>3700 עד 31.1.03 {{ש}} 3200 מ־1.2.03</td></tr>
<tr><td>ברזיל – ריו דה ז׳נרו</td><td>2000</td><td>3000</td><td>3500</td><td>3500</td><td>3700</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>בריטניה</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>בריטניה – לונדון (אנגליה)</td><td>3000</td><td>4500</td><td>5000</td><td>5000</td><td>4700</td><td>4200</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>ג׳מייקה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>גואטמלה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>גרוזיה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>גרוזיה – טיביליסי</td><td>1000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>גרמניה</td><td>3000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>גרמניה – ברלין</td><td>3000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>3000</td><td>2700</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>דנמרק</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>דנמרק – קופנהגן</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2700</td><td>2700</td><td>3700</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה – פרטוריה</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>הודו</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>הודו – בומביי</td><td>3000</td><td>5500</td><td>4500</td><td>4500</td><td>4700</td><td>3700</td><td>3700</td></tr>
<tr><td>הודו – ניו דלהי</td><td>3000</td><td>6500</td><td>4000</td><td>4000</td><td>3200</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>הולנד</td><td>3000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2700</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>הונגריה</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>הונגריה – בודפשט</td><td>2000</td><td>2500</td><td>3000</td><td>3000</td><td>2700</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>הונדורס</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>וייטנאם</td><td>8000</td><td>4500</td><td>4500</td><td>4500</td><td>3700</td><td>3700</td><td>3700</td></tr>
<tr><td>ונצואלה</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>ונצואלה – קראקס</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>3000</td><td>2700</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>זאיר</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>זאיר – קינשאסה</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>זימבבואה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>חוף השנהב</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>חוף השנהב – אבידג׳אן</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>טייואן</td><td>5000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>טייואן – טייפה</td><td>5000</td><td>4000</td><td>5500</td><td>5500</td><td>5000</td><td>5200</td><td>5200</td></tr>
<tr><td>יוגוסלביה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>– -</td><td>– -</td><td>– -</td><td>– -</td><td>– -</td></tr>
<tr><td>יוגוסלביה – בלגרד</td><td>1000</td><td>2000</td><td>– -</td><td>– -</td><td>– -</td><td>– -</td><td>– -</td></tr>
<tr><td>יוון</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>יוון – אתונה</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>יפן</td><td>8000</td><td>8000</td><td>8000</td><td>8000</td><td>9500</td><td>9500</td><td>9500</td></tr>
<tr><td>ירדן</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>ירדן – רבת עמון</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>לטביה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>לטביה – ריגה</td><td>1500</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3200</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>מאוריטניה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>מאוריטניה – נואקשוט</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>מינאמר (בורמה)</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>מינאמר (בורמה) – ינגון</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>מקסיקו</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>מקסיקו – מקסיקו סיטי</td><td>2000</td><td>3000</td><td>3500</td><td>3500</td><td>3700</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>מצרים</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>מצרים – אלכסנדריה</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>מצרים – קהיר</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>2500</td><td>2700</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>מרוקו</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>מרוקו – רבאט</td><td>1000</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2700</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>נורבגיה</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>נורבגיה – אוסלו</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2700</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>ניגריה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>ניגריה – אבוג׳ה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>ניגריה – לאגוס</td><td>1000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2700</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>ניו זילנד</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>ניו זילנד – וולינגטון</td><td>1000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>נפאל</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>סוואזילנד</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>סין</td><td>8000</td><td>4500</td><td>4500</td><td>4500</td><td>4500</td><td>4500</td><td>4500</td></tr>
<tr><td>סין – בייג׳ין</td><td>8000</td><td>7000</td><td>7000</td><td>7000</td><td>5600</td><td>5600</td><td>5600</td></tr>
<tr><td>סין – הונג קונג</td><td>8000</td><td>8000</td><td>6500</td><td>6500</td><td>6500</td><td>8000</td><td>8000</td></tr>
<tr><td>סין – שנחאי</td><td>8000</td><td>4500</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5200</td><td>5200</td></tr>
<tr><td>סינגפור</td><td>5000</td><td>4500</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4700</td><td>4200</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>סנגל</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>סנגל – רקאר</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>ספרד</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>ספרד – מדריד</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>סרביה</td><td>– -</td><td>– -</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>סרביה – בלגרד</td><td>– -</td><td>– -</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>עומאן</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>עומאן – מסקט</td><td>1000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3200</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>פולין</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>פולין – ורשה</td><td>2000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3700</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>פורטוגל</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>פורטוגל – ליסבון</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>פיג׳י</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>פיליפינים</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>פיליפינים – מנילה</td><td>2000</td><td>6500</td><td>5000</td><td>3500</td><td>3200</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>פינלנד</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>פינלנד – הלסינקי</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2700</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>פנמה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>פנמה – פנמה סיטי</td><td>1500</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>פרגוואי</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>פרגוואי – אסונסיון</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>פרו</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>פרו – לימה</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>צ׳ילה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>צ׳ילה – סנטיאגו</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>צ׳כיה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>צ׳כיה – פראג</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>צרפת</td><td>3000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>צרפת – מרסיי</td><td>3000</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2300</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>צרפת – פריס</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3200</td><td>3700</td><td>3700</td></tr>
<tr><td>קולומביה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>קולומביה – בוגוטה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>קוסטה ריקה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>קוסטה ריקה – סן חוזה</td><td>1000</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>קוריאה</td><td>8000</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>קוריאה – סיאול</td><td>8000</td><td>5000</td><td>6500</td><td>6500</td><td>5600</td><td>5600</td><td>5600</td></tr>
<tr><td>קזחסטן</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>קזחסטן – אלמאטה</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>2700</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>קטר</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>קטר – דוחה</td><td>1000</td><td>2500</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3200</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>קמרון</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>קמרון – יאונדה</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>קנדה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>קנדה – אוטווה</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>קנדה – טורונטו</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>קנדה – מונטריאול</td><td>1500</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>קניה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>קניה – ניירובי</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>קפריסין</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>קפריסין – ניקוסיה</td><td>1000</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>רומניה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>רומניה – בוקרשט</td><td>1500</td><td>1500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2700</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>רוסיה</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>רוסיה – מוסקבה</td><td>3000</td><td>4000</td><td>5000</td><td>4500</td><td>4700</td><td>5200</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>הרפובליקה הדומיניקנית</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>הרפובליקה הדומיניקנית – סנטו דומינגו</td><td>1000</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1700</td><td>1700</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>שבדיה</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>שבדיה – שטוקהולם</td><td>2000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3200</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>שוויץ</td><td>3000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>שוויץ – ברן</td><td>3000</td><td>2500</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3200</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>שוויץ – ג׳נבה</td><td>3000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>3700</td><td>3700</td><td>3700</td></tr>
<tr><td>תאילנד</td><td>3000</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>תוניסיה</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>תוניסיה – תוניס</td><td>1000</td><td>2500</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3200</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>תורכיה</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>תורכיה – איסטנבול</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2500</td><td>2700</td><td>2700</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>תורכיה – אנקרה</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2300</td><td>2300</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>כל מדינה אחרת</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr>
</table>
{{ח:ת}} {{מוקטן|* בכל מקום במדינה למעט מקום במדינה לגביו ישנה קביעה מיוחדת בטבלה.}}
 
{{ח:קטע3|תוספת חלק ב|חלק ב׳|תיקון: תשס״ז}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס״ז, תשס״ח}}
{{ח:ת}} הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש:
<table>
<tr><th>{{מוקטן|המדינה*}}</th><th>{{מוקטן|מיום 1.1.2006 עד יום 30.06.2007}}</th></tr>
<tr><td>אוזבקיסטן</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>אוזבקיסטן – טשקנט</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>אוסטריה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>אוסטריה – וינה</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה – סידני</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה – מלבורן</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה – קנברה</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>אוקראינה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>אוקראינה – קייב</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>אורוגואי</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>אורוגואי – מונטבידאו</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>אזרביג׳אן</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>אזרביג׳אן – באקו</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>איטליה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>איטליה – רומא</td><td>4,500</td></tr>
<tr><td>אירלנד</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>אירלנד – דבלין</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>אל סלבדור</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>אל סלבדור – סן סלבדור</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>אנגולה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>אנגולה – לואנדה</td><td>6,600</td></tr>
<tr><td>אקוואדור</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>אקוואדור – קיטו</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>ארגנטינה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>ארגנטינה – בואנוס איירס</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>אריתריאה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>אריתריאה – אסמרה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>ארצות הברית של אמריקה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב -אטלנטה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – בוסטון</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – יוסטון</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – וושינגטון</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – לוס אנג׳לס</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – מיאמי</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – מנהטן (ניו יורק)</td><td>6,600</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – ניו ג׳רסי</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – ניו יורק</td><td>6,600</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – סן פרנסיסקו</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – פילדלפיה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – שיקגו</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>אתיופיה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>בולגריה</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>בוליביה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>בוליביה – לה פס</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>בלארוס</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>בלארוס – מינסק</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>בלגיה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>בלגיה – בריסל</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>ברזיל</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>ברזיל – ברזיליה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>ברזיל – סן פאולו</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>ברזיל – ריו דה ז׳נרו</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>בריטניה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>בריטניה – לונדון (אנגליה)</td><td>6,600</td></tr>
<tr><td>ג׳מייקה</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>גואטמלה</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>גרוזיה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>גרוזיה – טיביליסי</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>גרמניה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>גרמניה – ברלין</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>דנמרק</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>דנמרק – קופנהגן</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה – יוהנסבורג</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה – פרטוריה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה – קייפטאון</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>הודו</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>הודו – בומביי</td><td>7,000</td></tr>
<tr><td>הודו – ניו דלהי</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>הולנד</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>הונגריה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>הונגריה – בודפשט</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>הונדורס</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>ויינטאם</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>ונצואלה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>ונצואלה – קראקס</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>זאיר</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>זאיר – קינשאסה</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>זימבבואה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>חוף השנהב</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>חוף השנהב – אבידג׳אן</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>טייואן</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>טייואן – טייפה</td><td>5,800</td></tr>
<tr><td>יוגוסלביה</td><td>--</td></tr>
<tr><td>יוגוסלביה – בלגרד</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>יוון</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>יוון – אתונה</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>יפן</td><td>9,900</td></tr>
<tr><td>ירדן</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>ירדן – רבת עמון</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>לטביה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>לטביה – ריגה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>מאוריטניה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>מאוריטניה – נואקשוט</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>מינאמר (בורמה)</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>מינאמר (בורמה) – ינגון</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>מקסיקו</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>מקסיקו – מקסיקו סיטי</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>מצרים</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>מצרים – אלכסנדריה</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>מצרים – קהיר</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>מרוקו</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>מרוקו – רבאט</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>נורבגיה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>נורבגיה – אוסלו</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>ניגריה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>ניגריה – אבוג׳ה</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>ניגריה – לאגוס</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>ניו זילנד</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>ניו זילנד – וולינגטון</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>נפאל</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>סוואזילנד</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>סין</td><td>4,500</td></tr>
<tr><td>סין – בייג׳ין</td><td>4,500</td></tr>
<tr><td>סין – הונג קונג</td><td>8,000</td></tr>
<tr><td>סין – שנחאי</td><td>4,500</td></tr>
<tr><td>סינגפור</td><td>4,500</td></tr>
<tr><td>סלובקיה – ברטיסלבה</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>סנגל</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>סנגל – דקאר</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>ספרד</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>ספרד – מדריד</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>סרביה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>סרביה – בלגרד</td><td>2,300</td></tr>
<tr><td>עומאן</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>עומאן – מסקט</td><td>3,200</td></tr>
<tr><td>פולין</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>פולין – ורשה</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>פורטוגל</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>פורטוגל – ליסבון</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>פיג׳י</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>פיליפינים</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>פיליפינים – מנילה</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>פינלנד</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>פינלנד – הלסינקי</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>פנמה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>פנמה – פנמה סיטי</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>פרגוואי</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>פרגוואי – אסונסיון</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>פרו</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>פרו – לימה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>צ׳ילה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>צ׳ילה – סנטיאגו</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>צ׳כיה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>צ׳כיה – פראג</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>צרפת</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>צרפת – מרסיי</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>צרפת – פריס</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>קולומביה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>קולומביה – בוגוטה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>קוסטה ריקה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>קוסטה ריקה – סן חוזה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>קוריאה</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>קוריאה – סיאול</td><td>6,600</td></tr>
<tr><td>קזחסטן</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>קזחסטן – אלמאטה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>קטר</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>קטר – דוחה</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>קמרון</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>קמרון – יאונדה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>קנדה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>קנדה – אוטווה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>קנדה – טורונטו</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>קנדה – מונטריאול</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>קניה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>קניה – ניירובי</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>קפריסין</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>קפריסין – ניקוסיה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>קרואטיה – זגרב</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>רומניה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>רומניה – בוקרשט</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>רוסיה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>רוסיה – מוסקבה</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>רפובליקה דומיניקנית</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>רפובליקה דומיניקנית – סנטו דומינגו</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>שבדיה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>שבדיה – שטוקהולם</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>שוויץ</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>שוויץ – ברן</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>שוויץ – ג׳נבה</td><td>5,800</td></tr>
<tr><td>תאילנד</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>תוניסיה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>תוניסיה – תוניס</td><td>3,200</td></tr>
<tr><td>תורכיה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>תורכיה – איסטנבול</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>תורכיה – אנקרה</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>כל מדינה אחרת</td><td>1,000</td></tr>
</table>
{{ח:ת}} {{מוקטן|* בכל מקום במדינה למעט מקום במדינה שלגביו ישנה קביעה מיוחדת בטבלה.}}
 
{{ח:קטע3|תוספת חלק ג|חלק ג׳|תיקון: תשס״ח}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס״ח, תש״ע}}
{{ח:ת}} הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש:
<table>
<tr><th>המדינה*</th><th>מיום 1.7.2007 עד 30.11.2009</th></tr>
<tr><td>אוזבקיסטן</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>אוזבקיסטן – טשקנט</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>אוסטריה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>אוסטריה – וינה</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה – סידני</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה – מלבורן</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה – קנברה</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>אוקראינה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>אוקראינה – נאודסה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>אוקראינה – דנייפרו׳</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>אוקראינה – קייב</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>אורוגואי</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>אורוגואי – מונטבידאו</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>אזרביג׳אן</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>אזרביג׳אן – באקו</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>איטליה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>איטליה – רומא</td><td>4,500</td></tr>
<tr><td>אירלנד</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>אירלנד – דבלין</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>אל סלבדור</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>אל סלבדור – סן סלבדור</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>אנגולה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>אנגולה – לואנדה</td><td>6,600</td></tr>
<tr><td>אקוואדור</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>אקוואדור – קיטו</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>ארגנטינה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>ארגנטינה – בואנוס איירס</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>אריתריאה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>אריתריאה – אסמרה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>ארצות הברית של אמריקה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב -אטלנטה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – בוסטון</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – יוסטון</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – וושינגטון</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – לוס אנג׳לס</td><td>5,800</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – מיאמי</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – מנהטן (ניו יורק)</td><td>6,600</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – ניו ג׳רסי</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – ניו יורק</td><td>6,600</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – סן פרנסיסקו</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – פילדלפיה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – שיקגו</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>אתיופיה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>בולגריה</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>בוליביה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>בוליביה – לה פס</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>בלארוס</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>בלארוס – מינסק</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>בלגיה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>בלגיה – בריסל</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>ברזיל</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>ברזיל – ברזיליה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>ברזיל – סן פאולו</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>ברזיל – ריו דה ז׳נרו</td><td>4,500</td></tr>
<tr><td>בריטניה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>בריטניה – לונדון (אנגליה)</td><td>7,500</td></tr>
<tr><td>בריטניה – מנצ׳סטר (אנגליה)</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>ג׳מייקה</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>גואטמלה</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>גרוזיה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>גרוזיה – טיביליסי</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>גרמניה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>גרמניה – ברלין</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>דנמרק</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>דנמרק – קופנהגן</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה – יוהנסבורג</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה – פרטוריה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה – קייפטאון</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>הודו</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>הודו – בומביי</td><td>8,500</td></tr>
<tr><td>הודו – ניו דלהי</td><td>5,800</td></tr>
<tr><td>הולנד</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>הונגריה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>הונגריה – בודפשט</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>הונדורס</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>וייטנאם</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>ונצואלה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>ונצואלה – קראקס</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>זאיר</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>זאיר – קינשאסה</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>זימבבואה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>חוף השנהב</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>חוף השנהב – אבידג׳אן</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>טייואן</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>טייואן – טייפה</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>יוגוסלביה – בלגרד</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>יוון</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>יוון – אתונה</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>יפן</td><td>9,900</td></tr>
<tr><td>ירדן</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>ירדן – רבת עמון</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>לטביה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>לטביה – ריגה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>מאוריטניה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>מאוריטניה – נואקשוט</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>מולדביה – קישנייב</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>מינאמר (בורמה)</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>מינאמר (בורמה) – ינגון</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>מקסיקו</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>מקסיקו – מקסיקו סיטי</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>מצרים</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>מצרים – אלכסנדריה</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>מצרים – קהיר</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>מרוקו</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>מרוקו – רבאט</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>נורבגיה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>נורבגיה – אוסלו</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>ניגריה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>ניגריה – אבוג׳ה</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>ניגריה – לאגוס</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>ניו זילנד</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>ניו זילנד – וולינגטון</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>נפאל</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>סוואזילנד</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>סין</td><td>4,500</td></tr>
<tr><td>סין – בייג׳ין</td><td>4,500</td></tr>
<tr><td>סין – הונג קונג</td><td>9,900</td></tr>
<tr><td>סין – שנחאי</td><td>4,500</td></tr>
<tr><td>סינגפור</td><td>7,000</td></tr>
<tr><td>סלובקיה – ברטיסלבה</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>סנגל</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>סנגל – דקאר</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>ספרד</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>ספרד – מדריד</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>סרביה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>סרביה – בלגרד</td><td>2,300</td></tr>
<tr><td>עומאן</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>עומאן – מסקט</td><td>3,200</td></tr>
<tr><td>פולין</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>פולין – ורשה</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>פורטוגל</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>פורטוגל – ליסבון</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>פיג׳י</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>פיליפינים</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>פיליפינים – מנילה</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>פינלנד</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>פינלנד – הלסינקי</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>פנמה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>פנמה – פנמה סיטי</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>פרגוואי</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>פרגוואי – אסונסיון</td><td>1,700</td></tr>
<tr><td>פרו</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>פרו – לימה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>צ׳ילה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>צ׳ילה – סנטיאגו</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>צ׳כיה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>צ׳כיה – פראג</td><td>3,300</td></tr>
<tr><td>צרפת</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>צרפת – מרסיי</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>צרפת – פריס</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>קולומביה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>קולומביה – בוגוטה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>קוסטה ריקה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>קוסטה ריקה – סן חוזה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>קוריאה</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>קוריאה – סיאול</td><td>7,000</td></tr>
<tr><td>קזחסטן</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>קזחסטן – אלמאטה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>קזחסטן – אסטנה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>קטר</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>קטר – דוחה</td><td>5,800</td></tr>
<tr><td>קמרון</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>קמרון – יאונדה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>קנדה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>קנדה – אוטווה</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>קנדה – טורונטו</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>קנדה – מונטריאול</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>קניה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>קניה – ניירובי</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>קפריסין</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>קפריסין – ניקוסיה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>קרואטיה – זגרב</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>רומניה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>רומניה – בוקרשט</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>רוסיה</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>רוסיה – סן פטרסבורג</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>רוסיה – מוסקבה</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>רוסיה – נובוסיבירסק</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>רפובליקה דומיניקנית</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>רפובליקה דומיניקנית – סנטו דומינגו</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>שבדיה</td><td>2,000</td></tr>
<tr><td>שבדיה – שטוקהולם</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>שוויץ</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>שוויץ – ברן</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>שוויץ – ג׳נבה</td><td>5,800</td></tr>
<tr><td>תאילנד</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>תוניסיה</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>תוניסיה – תוניס</td><td>3,200</td></tr>
<tr><td>תורכיה</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>תורכיה – איסטנבול</td><td>3,000</td></tr>
<tr><td>תורכיה – אנקרה</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>כל מדינה אחרת</td><td>1,000</td></tr>
</table>
{{ח:ת}} {{מוקטן|* בכל מקום במדינה למעט מקום במדינה לגביו ישנה קביעה מיוחדת בטבלה.}}
 
{{ח:קטע3|תוספת חלק ד|חלק ד׳|תיקון: תש״ע}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תש״ע}}
{{ח:ת}} הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש:
<table>
<tr><th>{{מוקטן|המדינה*}}</th><th>{{מוקטן|מיום 1.12.2009 ואילך}}</th></tr>
<tr><td>אוזבקיסטן</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>אוזבקיסטן – טשקנט</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>אוסטריה</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>אוסטריה – וינה</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה – סידני</td><td>4500</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה – מלבורן</td><td>4500</td></tr>
<tr><td>אוסטרליה קנברה</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>אוקראינה</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>אוקראינה – אודסה</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>אוקראינה – דנייפרו׳</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>אוקראינה – חראקוב</td><td>2800</td></tr>
<tr><td>אוקראינה – קייב</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>אורוגואי</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>אורוגואי – מונטבידאו</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>אזרביג׳אן</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>אזרביג׳אן – באקו</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>איטליה</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>איטליה – גנואה</td><td>4400</td></tr>
<tr><td>איטליה – רומא</td><td>6200</td></tr>
<tr><td>אירלנד</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>אירלנד – דבלין</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>אל סלבדור</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>אל סלבדור – סן סלבדור</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>אמירויות הערביות המאוחדות – דובאי</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>אנגולה</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>אנגולה – לואנדה</td><td>11000</td></tr>
<tr><td>אקוואדור</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>אקוואדור – קיטו</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>ארגנטינה</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>ארגנטינה – בואנוס איירס</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>אריתריאה</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>אריתריאה – אסמרה</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>ארצות הברית של אמריקה</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – אטלנטה</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – בוסטון</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>ארה״ב -יוסטון</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – וושינגטון</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – לוס אנג׳לס</td><td>5800</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – מיאמי</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – מנהטן (ניו־יורק)</td><td>6600</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – ניו ג׳רסי</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – ניו יורק</td><td>6600</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – סן פרנסיסקו</td><td>4600</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – פילדלפיה</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>ארה״ב – שיקגו</td><td>3300</td></tr>
<tr><td>אתיופיה</td><td>2800</td></tr>
<tr><td>בולגריה</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>בוליביה</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>בוליביה – לה פס</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>בלארוס</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>בלארוס – מינסק</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>בלגיה</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>בלגיה בריסל</td><td>4500</td></tr>
<tr><td>ברזיל</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>ברזיל – ברזיליה</td><td>4500</td></tr>
<tr><td>ברזיל – סן פאולו</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>ברזיל – ריו דה ז׳נרו</td><td>4500</td></tr>
<tr><td>בריטניה</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>בריטניה – לונדון (אנגליה)</td><td>7500</td></tr>
<tr><td>בריטניה – מנצ׳סטר (אנגליה)</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>ג׳מייקה</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>ג׳מייקה – קינגסטון</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>גואטמלה</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>גרוזיה</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>גרוזיה – טיביליסי</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>גרמניה</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>גרמניה – ברלין</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>גרמניה – המבורג</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>דנמרק</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>דנמרק – קופנהגן</td><td>4500</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה – יוהנסבורג</td><td>3400</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה – פרטוריה</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>דרום אפריקה – קייפטאון</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>הודו</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>הודו – בומביי</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>הודו – ניו דלהי</td><td>8500</td></tr>
<tr><td>הולנד</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>הונגריה</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>הונגריה – בודפשט</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>הונדורס</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>וייטנאם</td><td>3800</td></tr>
<tr><td>ונצואלה</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>ונצואלה – קראקס</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>זאיר</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>זאיר – קינשאסה</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>זימבבואה</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>חוף השנהב</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>חוף השנהב – אבידג׳אן</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>טורקמניסטאן – אשחבאד</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>טייואן</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>טייואן – טייפה</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>יוגוסלביה – בלגרד</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>יוון</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>יוון – אתונה</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>יוון – פיראוס</td><td>2600</td></tr>
<tr><td>יפן</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>ירדן</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>ירדן – רבת עמון</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>לטביה</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>לטביה – ריגה</td><td>3300</td></tr>
<tr><td>מאוריטניה</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>מאוריטניה – נואקשוט</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>מולדביה – קישנייב</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>מינאמר (בורמה)</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>מינאמר (בורמה) – ינגון</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>מקסיקו</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>מקסיקו – מקסיקו סיטי</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>מצרים</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>מצרים – אלכסנדריה</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>מצרים – קהיר</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>מרוקו</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>מרוקו – רבאט</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>נורבגיה</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>נורבגיה – אוסלו</td><td>4800</td></tr>
<tr><td>ניגריה</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>ניגריה – אבוג׳ה</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>ניגריה – לאגוס</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>ניו זילנד</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>ניו זילנד – וולינגטון</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>נפאל</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>סוואזילנד</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>סין</td><td>4500</td></tr>
<tr><td>סין – בייג׳ין</td><td>6200</td></tr>
<tr><td סין - הונג קונג>11000</td></tr>
<tr><td>סין – שנחאי</td><td>4500</td></tr>
<tr><td>סינגפור</td><td>7000</td></tr>
<tr><td>סלובקיה – ברטיסלבה</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>סנגל</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>סנגל – דקאר</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>ספרד</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>ספרד – מדריד</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>סרביה</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>סרביה – בלגרד</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>עומאן</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>עומאן – מסקט</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>פולין</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>פולין – ורשה</td><td>3300</td></tr>
<tr><td>פורטוגל</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>פורטוגל – ליסבון</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>פיג׳י</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>פיליפינים</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>פיליפינים – מנילה</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>פינלנד</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>פינלנד – הלסינקי</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>פנמה</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>פנמה – פנמה סיטי</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>פרגוואי</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>פרגוואי – אסונסיון</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>פרו</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>פרו – לימה</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>צ׳ילה</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>צ׳ילה – סנטיאגו</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>צ׳כיה</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>צ׳כיה – פראג</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>צרפת</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>צרפת – מרסיי</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>צרפת – פריס</td><td>6200</td></tr>
<tr><td>קולומביה</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>קולומביה – בוגוטה</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>קוסטה ריקה</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>קוסטה ריקה – סן חוזה</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>קוריאה</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>קוריאה – סיאול</td><td>7000</td></tr>
<tr><td>קזחסטן</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>קזחסטן – אלמאטה</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>קזחסטן – אסטנה</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>קטר</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>קטר – דוחה</td><td>6600</td></tr>
<tr><td>קמרון</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>קמרון – יאונדה</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>קנדה</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>קנדה – אוטווה</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>קנדה – טורונטו</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>קנדה – מונטריאול</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>קניה</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>קניה – ניירובי</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>קפריסין</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>קפריסין – ניקוסיה</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>קרואטיה – זגרב</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>רומניה</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>רומניה – בוקרשט</td><td>4500</td></tr>
<tr><td>רוסיה</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>רוסיה – סן פטרסבורג</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>רוסיה – מוסקבה</td><td>5800</td></tr>
<tr><td>רוסיה – נובוסיבירסק</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>רפובליקה דומיניקנית</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>רפובליקה דומיניקנית – סנטו דומינגו</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>שבדיה</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>שבדיה – שטוקהולם</td><td>4500</td></tr>
<tr><td>שוויץ</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>שוויץ – ברן</td><td>5800</td></tr>
<tr><td>שוויץ – ג׳נבה</td><td>5800</td></tr>
<tr><td>תאילנד</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>תוניסיה</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>תוניסיה – תוניס</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>תורכיה</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>תורכיה – איסטנבול</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>תורכיה – אנקרה</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>כל מדינה אחרת</td><td>1000</td></tr>
</table>
{{ח:ת}} {{מוקטן|* בכל מקום במדינה למעט מקום במדינה לגביו ישנה קביעה מיוחדת בטבלה.}}
 
{{ח:חתימות|ז׳ בתמוז התשמ״ב (28 ביוני 1982)}}