פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[778655] עדכון פורמט
{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”ממונה על העבודה“ – לרבות ”מנהל עבודה“ כמשמעותו {{ח:חיצוני|תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)|בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ״ח–1988}} (להלן – תקנות הבניה), ו”מנהל מחצבה“ כמשמעותו {{ח:חיצוני|תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן)|בתקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), התשכ״ה–1965}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מעביד“ – לרבות ”תופש מפעל“ כמשמעותו {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה|בפקודה}}, ”מבצע בניה“ כמשמעותו {{ח:חיצוני|תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)|בתקנות הבניה}}, וכן ”המחזיק במקום העבודה“ כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק ארגון הפיקוח על העבודה|בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954}} (להלן – חוק הפיקוח);}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מפקח עבודה ראשי“, ”מפקח עבודה אזורי“ ו”מפקח עבודה“ – כמשמעותם {{ח:חיצוני|חוק ארגון הפיקוח על העבודה|בחוק הפיקוח}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”ציוד מגן אישי“ או ”ציוד“ – ציוד שנועד לשימושו האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו, כמפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}, לרבות אבזריו, ולמעט –}}
{{ח:תתת|(1)}} ציוד חירום והצלה;
{{ח:תתת|(2)}} ציוד ניטור, התראה או איתות המזהיר מפני סיכון או מטרד;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”תקן ישראלי“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק התקנים|בחוק התקנים, התשי״ג–1953}}.}}
 
{{ח:סעיף|2|מניעת סיכונים}}
 
{{ח:סעיף|3|חובות המעביד}}
{{ח:תת|(א)}} מעביד יספק ציוד מגן אישי כמפורט {{ח:פנימי|תוספת|בטור ג׳ בתוספת}} הדרוש לפי הענין, לשימוש העובד בעבודות ובתהליכים המפורטים {{ח:פנימי|תוספת|בטור ב׳ בתוספת}}, לשם הגנת איברים כמפורט {{ח:פנימי|תוספת|בטור א׳ לצדם}}, ויפקח על השימוש כאמור.
{{ח:תת|(ב)}} מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו, כאמור בתקנת משנה (א), ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים את ההוראות כאמור ויפקח על ביצוען.
{{ח:תת|(ג)}} מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.
 
{{ח:סעיף|4|ציוד מגן אישי נוסף}}
 
{{ח:סעיף|6|טיב הציוד והתאמתו}}
{{ח:תת|(א)}} ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.
{{ח:תת|(ב)}} ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי – לאחד התקנים ANSI,ISO,DIN,EN או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי; לענין זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”תקן ISO“ – תקן של הארגון הבינלאומי לתקינה Intemational Standard Office;}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”תקן DIN“ – תקן של Deutsche Industrie Norma;}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”תקן EN“ – הנחיית תקינה של השוק האירופי המשותף;}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”תקן ANSI“ – תקן של American National Standard Institute.}}
{{ח:תת}} תקנים אלה נמצאים לעיון הציבור במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות ובספריית מכון התקנים הישראלי.
{{ח:תת|(ג)}} ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע.
 
{{ח:סעיף|7|עובד עצמאי}}
 
{{ח:סעיף|8|חובות ממונה על העבודה}}
{{ח:תת|(א)}} ממונה על העבודה, ישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד מגן אישי כראוי.
{{ח:תת|(ב)}} נתגלה בציוד פגם או נזק – ימסרנו הממונה על העבודה למעביד וידאג לאספקה מיידית של ציוד חלופי תקין לעובד.
{{ח:תת|(ג)}} ראה ממונה על העבודה שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא, יפסיק לאלתר את עבודתו.
 
{{ח:סעיף|9|חובות העובד}}
{{ח:ת}} עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב –
{{ח:תת|(1)}} להשתמש בו בהתאם לייעודו;
{{ח:תת|(2)}} להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו;
{{ח:תת|(3)}} להחזירו מיד למעבידו או לממונה על העבודה משנתגלה בו פגם או נזק, לשם החלפתו.
 
{{ח:סעיף|10|חשיפה לקרני השמש}}
{{ח:תת|(א)}} עובד החשוף לקרני שמש ילבש בגדים וכובע שיכסו את גופו וראשו וימנעו את נזקי קרני השמש, וירכיב משקפיים מתאימים לסינון קרינה על סגולה.
{{ח:תת|(ב)}} בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א) מעביד לא יעסיק עובד כשהוא חשוף לקרני שמש, אלא אם כן הוא מוגן כאמור בתקנת משנה (א).
 
{{ח:סעיף|11|ניקוי ציוד ואחזקתו}}
{{ח:ת}} המעביד או הממונה על העבודה, לפי הענין, ידאגו תמיד כי –
{{ח:תת|(1)}} ציוד המגן יוחזק במצב נקי ותקין;
{{ח:תת|(2)}} יחד עם הציוד יותקנו או יסופקו במקום העבודה אמצעים נאותים לניקויו והפעלתו הסדירה.
 
{{ח:סעיף|12|ציוד משומש}}
{{ח:תת|(א)}} לא יספק מעביד או ממונה על העבודה לעובד משקפי מגן, מגן פנים, מסכה, מגיני קרקפת, כפפות, קסדת מגן, ציוד להגנת שמיעה, נעליים או מגפיים שהיו בשימוש הזולת אלא אם כן עברו ניקוי וחיטוי נאותים.
{{ח:תת|(ב)}} ציוד שאינו בשימוש, יוחזק בקרבת מקום העבודה באופן המבטיח את תקינותו וניקיונו.
{{ח:תת|(ג)}} תקינותו של הציוד תיבדק לפי הוראות התקן הנוגע לו, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 6|בתקנה 6}}, או לפי הוראות היצרן.
 
{{ח:סעיף|13|איסור מכירה}}