פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[786607] עדכון פורמט
 
{{ח:סעיף|1|תקציב דו־שנתי}}
{{ח:תת|(א)}} על אף האמור {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: משק המדינה#סעיף 3|בסעיפים 3(א)(2)}} {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: משק המדינה#סעיף 3א|ו־3א לחוק־יסוד: משק המדינה}} –
{{ח:תתת|(1)}} תקציב המדינה לשנים 2017 ו־2018 יהיה תקציב דו־שנתי שיביא את הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לכל אחת מהשנים האמורות (בחוק־יסוד זה – התקציב הדו־שנתי); התקציב הדו־שנתי ייקבע בחוק אחד (בחוק־יסוד זה – חוק התקציב הדו־שנתי);
{{ח:תתת|(2)}} תכנית התקציב הרב־שנתית שתניח הממשלה על שולחן הכנסת לגבי השנים 2017 ו־2018 תכלול את הצעת חוק התקציב הדו־שנתי וכן את תכנית התקציב לשנת 2019; בתוך תשעים ימים לפני תחילת שנת 2018, הממשלה תניח על שולחן ועדת הכספים של הכנסת תכנית תקציב לשנת 2020; הצעות חוקי התקציב לשנת 2019 ו־2020, שתגיש הממשלה לכנסת, יתבססו על תכניות התקציב האמורות;
{{ח:תתת|(3)}} בחוק התקציב הדו־שנתי ייקבע סעיף תקציב התאמות לשנת 2018 (בחוק־יסוד זה – תקציב ההתאמות לשנת 2018); הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את הצעתה לשימוש בתקציב ההתאמות לשנת 2018 ולהקצאתו בשנה האמורה; פרטים לגבי תקציב ההתאמות לשנת 2018, ההצעה לשימוש בו והקצאתו ייקבעו בחוק.
{{ח:תת|(ב)}} בשנת 2019 יראו, לעניין {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: משק המדינה#סעיף 3ב|סעיף 3ב(א) לחוק־יסוד: משק המדינה}}, את חלק התקציב הדו־שנתי המתייחס להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2018, כתקציב השנתי הקודם.
 
{{ח:סעיף|2|התאמות}}
{{ח:תת|(א)}} לעניין כל דין, יראו בצמד השנים 2017 ו־2018 כשנת תקציב אחת, ובחוק התקציב הדו־שנתי כחוק תקציב שנתי של כל אחת מהשנים האמורות, בכפוף להוראות מיוחדות שייקבעו בחוק.
{{ח:תת|(ב)}} על אף אמור בסעיף קטן (א), לעניין פסקה (2) להגדרה ”הצעת חוק תקציבית“ ופסקה (1) להגדרה ”הסתייגות תקציבית“ {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: משק המדינה#סעיף 3ג|שבסעיף 3ג(ד) לחוק־יסוד: משק המדינה}}, יראו בכל אחת מהשנים 2017 ו־2018 כשנת תקציב נפרדת.
 
{{ח:סעיף|3|מנגנון התכנסות לשנת 2018}}
{{ח:תת|(א)}} בסעיף זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הפרש הוצאות“ – ההפרש שבין תחזית ההוצאה הממשלתית לשנת 2018 לסכום ההוצאה הממשלתית המאושרת לשנת 2018, כפי שנקבע בחוק;}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הפרש גירעון“ – ההפרש שבין תחזית הגירעון לשנת 2018 לסכום הגירעון המותר לשנת 2018, כפי שנקבע בחוק.}}
{{ח:תת|(ב)}} הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, תגיש לכנסת עד יום י״ב בחשוון התשע״ח (1 בנובמבר 2017), דוח לעניין קיום או אי־קיום הפרש הוצאות או הפרש גירעון (בסעיף זה – דוח לעניין קיום הפרשים); ועדת הכספים של הכנסת תקיים דיון בדוח לא יאוחר מהמועד האמור; הוראות לעניין הגשת הדוח ייקבעו בחוק.
{{ח:תת|(ג)}} צפוי בשנת 2018, על פי הדוח לעניין קיום הפרשים, הפרש הוצאות או הפרש גירעון, ועל פי הדוח האמור אין בהפחתת תקציב ההתאמות לשנת 2018 כדי לכסות את מלוא ההפרש, תכין הממשלה, לפי הצעת שר האוצר ולאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת, תכנית לשם כיסוי יתרת ההפרש (בסעיף זה – תכנית מאזנת); הוראות לעניין הפחתת תקציב ההתאמות לשנת 2018 ולעניין הכנת תכנית מאזנת, לשם כיסוי הפרש ההוצאות או הפרש הגירעון, ייקבעו בחוק.
{{ח:תת|(ד)}} בוצעו כל הפעולות לפי התכנית המאזנת עד יום כ״ז בכסלו התשע״ח (15 בדצמבר 2017), תאשר זאת הממשלה בהחלטה שתיתן עד המועד האמור, ותניח את אישורה על שולחן הכנסת עד יום י״ג בטבת התשע״ח (31 בדצמבר 2017), הוראות לעניין אישור הממשלה לפי סעיף קטן זה ייקבעו בחוק.
{{ח:תת|(ה}} {{ח:תתת)|(1)}} בוצעו עד יום כ״ז בכסלו התשע״ח (15 בדצמבר 2017) רק חלק מהפעולות לפי התכנית המאזנת אך ההפרש שנותר לאחר ביצוען אינו עולה על סכום שנקבע בחוק (להלן – תקרת ההתכנסות), תאשר זאת הממשלה בהחלטה שתיתן עד המועד האמור, ותניח את אישורה על שולחן הכנסת עד יום י״ג בטבת התשע״ח (31 בדצמבר 2017).
{{ח:תתת|(2)}} הוראות לעניין תקרת ההתכנסות ואישור הממשלה לפי פסקה (1), וכן הוראות לעניין הפחתת סכום ההוצאה הממשלתית המאושרת לשנת 2018 וביצוע פעולות בידי שר האוצר לאחר ההפחתה כאמור, לשם כיסוי ההפרש שנותר כאמור בפסקה (1), ייקבעו בחוק.
{{ח:תתת|(3)}} היה על שר האוצר, בהתאם להוראות שנקבעו בחוק כאמור בפסקה (2), לבצע פעולות לשם כיסוי ההפרש שנותר כאמור בפסקה (1), תאשר הממשלה בהחלטתה את ביצוע הפעולות על ידיו ותניח את אישורה על שולחן הכנסת, עד יום י״ג בטבת התשע״ח (31 בדצמבר 2017).
{{ח:תת|(ו)}} לא הניחה הממשלה על שולחן הכנסת את אישורה לפי סעיף קטן (ד) או (ה)(1), ואם נדרש אישור לפי סעיף קטן (ה)(3) – גם אישור כאמור, עד יום י״ג בטבת התשע״ח (31 בדצמבר 2017), יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} חלק התקציב הדו־שנתי המתייחס להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2018 לא יחול, ויחולו לעניין התקציב לשנת 2018 הוראות {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: משק המדינה#סעיף 3|סעיף 3(א) לחוק־יסוד: משק המדינה}};
{{ח:תתת|(2)}} על אף הוראות {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: משק המדינה#סעיף 3|סעיף 3(ב)(1) לחוק־יסוד: משק המדינה}}, הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב לשנת 2018, עד יום ט״ו בשבט התשע״ח (31 בינואר 2018).
{{ח:תתת|(3)}} לעניין {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: משק המדינה#סעיף 3א|סעיף 3א(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה}}, יראו את תכניות התקציב לשנים 2019 ו־2020 שהוגשו לפי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1(א)(2)}} כתכנית התקציב הרב־שנתית שיש להגישה יחד עם הצעת חוק התקציב לשנת 2018;
{{ח:תתת|(4)}} עד לקבלת חוק התקציב לשנת 2018 יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: משק המדינה#סעיף 3ב|סעיף 3ב לחוק־יסוד: משק המדינה}}, ויראו לעניין {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: משק המדינה#סעיף 3ב|הסעיף האמור}} את חלק התקציב הדו־שנתי המתייחס להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2017, כתקציב השנתי הקודם;
{{ח:תתת|(5)}} על אף האמור {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: הכנסת#סעיף 36א|בסעיף 36א לחוק־יסוד: הכנסת}}, היום הקובע לגבי חוק התקציב לשנת 2018 יהיה יום י״ד בניסן התשע״ח (30 במרס 2018).
 
{{ח:חתימות|התקבל בכנסת ביום כ״ז בתמוז התשע״ו (2 באוגוסט 2016).}}