פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[820744] עדכון פורמט
 
{{ח:סעיף|1|פרשנות}}
{{ח:תת|(א)}} בחוק זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”בניין להשכרה“ – בניין שמתקיימים לגביו כל אלה:}}
{{ח:תתתת|(1)}} הוא מבנה של קבע שיש בו, בכל דונם, שש דירות מגורים לפחות, ואם הוא בנגב או בגליל – שתי דירות מגורים לפחות, ולעניין חלק של דונם – חלק יחסי ממספר הדירות האמור, לפי העניין;
{{ח:תתתת|(2)}} הוא נבנה כולו על קרקע שמתקיים בה אחד מאלה:
{{ח:תתתתת|(א)}} היא נרכשה במסגרת מכרז שפורסם על ידי המדינה או החברה הממשלתית לדיור להשכרה כשהיא פועלת בשם המדינה, בתקופה שמיום ו׳ בטבת התשע״ב (1 בינואר 2012) עד תום התקופה הקובעת כהגדרתה {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 64א2|בסעיף 64א2 לפקודת מס הכנסה}}, שלפי תנאיו מחצית לפחות מיחידות הדיור שייבנו במקרקעין ישמשו להשכרה למגורים בלבד, לתקופה שנקבעה בתנאי המכרז שלא תפחת מ־15 שנים, ואולם יראו רק את יחידות הדיור שלפי תנאי המכרז ישמשו להשכרה למגורים בלבד כאמור ואת החלק היחסי של הרכוש המשותף הצמוד להן כדירות מגורים בבניין להשכרה; לעניין פסקה זו, ”החברה הממשלתית לדיור להשכרה“ – החברה הממשלתית לדיור להשכרה שהוקמה מכוח {{ח:חיצוני|http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/dec770.aspx|החלטת הממשלה מס׳ 770 מיום ה׳ בחשוון התשע״ד (9 באוקטובר 2013)}};
{{ח:תתתתת|(ב)}} היא לא נרכשה במסגרת מכרז, והתכנית החלה על הקרקע מייעדת אותה להשכרה למגורים בלבד לתקופה של 20 שנים לפחות ואושרה עד יום י״ג בטבת התשע״ח (31 בדצמבר 2017);
{{ח:תתתתת|(ג)}} היא שווקה על ידי החברה הממשלתית לדיור להשכרה, למטרה של השכרה למגורים לתקופה של 20 שנים לפחות, ומטרה זו הובטחה באמצעות ההסכם שנחתם עם החברה האמורה לרכישת הקרקע;
{{ח:תתתת}} לעניין פסקה זו, יראו גם תכנית המייעדת קרקע למגורים או להשכרה למגורים וכן לשימושים נלווים למגורים, כתכנית המייעדת קרקע למגורים או להשכרה למגורים, בלבד;
{{ח:תתתת|(3)}} כל הדירות בו משמשות להשכרה למגורים; לעניין פסקה זו, יראו גם דירה שלא נעשה בה כל שימוש כאילו היא משמשת להשכרה למגורים;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”בעלים“ – בעלים, חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם בפנקסי המקרקעין כבעלים או כחוכר לדורות, והכל במשמעות הנודעת למונחים אלה {{ח:חיצוני|חוק המקרקעין|בחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969}};}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הגליל“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק הרשות לפיתוח הגליל|בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ״ג–1993}};}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”דירת מגורים“ – דירה שבנייתה הסתיימה והיא מיועדת למגורים לפי טיבה ולפי תכנית החלה עליה; לעניין זה יראו את המועד שבו התקבל אישור להספקת חשמל, מים או חיבור של טלפון לבניין לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 265|סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה}}, כסיום בנייה (בחוק זה – אישור סיום בנייה);}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”דמי שכירות“ – דמי שכירות כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)|בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש״ן–1990}}, למעט דמי ניהול; לעניין זה, ”דמי ניהול“ – תשלומים בעד מתן שירותים נלווים להשכרה, בין שהם מחושבים כסכום קבוע ובין שהם מחושבים כסכום משתנה;}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”השכרה“ – השכרה של דירת מגורים לפי חוזה שכירות, למעט השכרה כמפורט להלן:}}
{{ח:תתתת|(1)}} השכרה שהיא מכירת זכות במקרקעין לפי {{ח:חיצוני|חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)|חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג–1963}};
{{ח:תתתת|(2)}} השכרה לקרוב כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 88|בסעיף 88 לפקודה}};
{{ח:תתתת|(3)}} השכרה של כל הבניין להשכרה למשרד לקליטת העלייה או למי מטעמו, לשם אכלוסם של עולים;
{{ח:תתתת|(4)}} השכרה של כל הבניין להשכרה למשרד הבינוי והשיכון או למי מטעמו, לשם אכלוסם של זכאים על פי נוהלי משרד הבינוי והשיכון;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”חוק התכנון והבנייה“ – {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965}};}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מכרז“ – {{ח:הערה|(נמחקה);}}}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הנגב“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק הרשות לפיתוח הנגב|בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ״ב–1991}};}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הפקודה“ – {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|פקודת מס הכנסה}};}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”קופת גמל“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 9|בסעיף 9(2) לפקודה}};}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”תכנית“ – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|בחוק התכנון והבנייה}}.}}
{{ח:תת|(ב)}} לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|בפקודה}}, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.
 
{{ח:סעיף|2|תנאים לפטור}}
{{ח:ת}} על אף האמור בכל דין, קופת גמל שהיתה לה בשנת המס הכנסה של דמי שכירות מהשכרת דירות מגורים בבניין להשכרה (בסעיף זה – הכנסה מזכה), תהיה פטורה ממס על הכנסה זו, אם בחרה בכך לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיף 3}}, ובלבד שמתקיימים כל אלה:
{{ח:תת|(1)}} קופת הגמל היא הבעלים של מאה דירות מגורים, לפחות, בבניין להשכרה או בכמה בניינים להשכרה, ואם הבניינים להשכרה הם בנגב או בגליל – חמישים דירות לפחות (בפסקה זו – מספר הדירות המזכה), ואולם במהלך שנה מהמועד שבו היתה לראשונה לקופת הגמל הכנסה מזכה, יראו את קופת הגמל כאילו מתקיים בה התנאי האמור בפסקה זו, גם אם היתה בעלים של מספר דירות הנמוך ממספר הדירות המזכה;
{{ח:תת|(2)}} קופת הגמל אינה מספקת שירותים הנלווים להשכרה;
{{ח:תת|(3)}} לעניין בניין להשכרה שנבנה על קרקע שלא נרכשה במסגרת מכרז, כאמור בפסקה (2)(ב) להגדרה ”בניין להשכרה“ – לא הוגשה תכנית המשנה את ייעוד הקרקע מייעוד להשכרה למגורים לייעוד אחר, במשך 15 שנים לפחות מהמועד שבו התקבל אישור סיום בנייה.
 
{{ח:סעיף|3|בחירה בפטור ושלילת הקלה או הטבה נוספת}}
{{ח:תת|(א)}} קופת גמל רשאית לבחור בפטור ממס לפי חוק זה; המנהל רשאי לקבוע את אופן מתן ההודעה על בחירה בפטור ממס כאמור ואת המועד למתן הודעה כאמור, לרבות מסמכים ואישורים שיש לצרפם להודעה כאמור.
{{ח:תת|(ב)}} בחרה קופת גמל בפטור ממס לפי חוק זה, לא תוכל לחזור בה מבחירתה, ולא יחולו על הכנסה או הוצאה הנובעת מהבניין להשכרה, הוראות {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#חלק ה2|חלק ה׳2 לפקודה}}, הוראות {{ח:חיצוני|חוק לעידוד השקעות הון#פרק 7|פרק שביעי לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט–1959}}, והוראות {{ח:חיצוני|חוק לעידוד בניית דירות להשכרה|חוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס״ז–2007}}.
 
{{ח:סעיף|4|שמירת דינים}}