פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[811702] עדכון פורמט
{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”טיפול סוציאלי“ – לרבות טיפול פסיכוסוציאלי;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”טיפול רפואי“ – טיפול רפואי פיסי או נפשי, לרבות חלוקת סם תחליפי;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”טיפול משולב“ – טיפול סוציאלי וטיפול רפואי המשולבים זה בזה;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מוסד“ – מקום המשמש או שנועד לשמש לטיפול סוציאלי, רפואי או משולב ליותר משני אנשים המשתמשים בסמים בין אם הטיפול ניתן במוסד או במקום אחר, בדרך של אשפוז, מגורים, שהיית יום או שהיית לילה ובין בדרך אחרת;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מוסד לטיפול סוציאלי“ – מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול סוציאלי בלבד למשתמשים בסמים;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מוסד לטיפול רפואי“ – מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול רפואי בלבד למשתמשים בסמים;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מנהל“ – לרבות בעלים של מוסד;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”סם“ – סם מסוכן כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת הסמים המסוכנים|בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”השרים“ – שר הבריאות ושר העבודה והרווחה.}}
 
{{ח:סעיף|2|בקשה לרשיון|תיקון: תשס״ד, תשע״ב, תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} בקשה לרשיון למוסד (להלן – הבקשה) תכלול פרטים שייקבעו, לרבות פרטים בדבר התנאים התברואיים, הבטיחותיים והחומריים של המוסד, מטרותיו, תפוסתו, תקן עובדיו והכשרתם המקצועית, לרבות הכשרתו המקצועית של מנהל המוסד.
{{ח:תת|(ב)}} הבקשה תוגש לוועדה שיקימו השרים ושחבריה יהיו עובד משרד הבריאות ועובד משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, שימנה כל אחד מהשרים מבין עובדי משרדו (להלן – הוועדה).
{{ח:תת|(ג)}} תפקידי הועדה יהיו:
{{ח:תתת|(1)}} לקבל בקשות לרשיון למוסדות ולקבוע לגבי כל בקשה כי היא מתייחסת למוסד שהוא אחד מאלה:
{{ח:תתתת|(א)}} מוסד לטיפול סוציאלי;
{{ח:תתתת|(ב)}} מוסד לטיפול רפואי;
{{ח:תתתת|(ג)}} מוסד משולב;
{{ח:תתת|(2)}} להעביר, לפי קביעתה, בקשה לרשיון של מוסד לשר הנוגע בדבר או לשרים;
{{ח:תתת|(3)}} לקבל בקשה לשינוי סיווג המוסד, כפי שקבעה הועדה לפי פסקה (1), להחליט לגביה כאמור באותה פסקה ולהעבירה לשר הנוגע בדבר או לשרים, לפי הענין;
{{ח:תתת|(4)}} לנהל רישום של הבקשות שהוגשו לה, ובכלל זה קביעותיה לגביהן ומועד העברתן למי שמוסמך לטפל בהן;
{{ח:תתת|(5)}} להמליץ בפני השרים על סגירתו של מוסד משולב;
{{ח:תתת|(6)}} להמליץ בפני השרים על נהלי הפיקוח במוסד משולב.
 
{{ח:סעיף|2א|סיווג במקרה של חילוקי דעות בוועדה|תיקון: תשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|3|הוראות לענין מוסד שאינו מוסד משולב}}
{{ח:תת|(א)}} קבעה הועדה שהבקשה מתייחסת למוסד שאינו מוסד משולב, תעבירנה כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} בקשה לרשיון למוסד לטיפול סוציאלי – לשר העבודה והרווחה ויחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק הפיקוח על מעונות|חוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה–1965}};
{{ח:תתת|(2)}} בקשה לרשיון למוסד לטיפול רפואי – לשר הבריאות ויחולו הוראות {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם|פקודת בריאות העם, 1940}}.
{{ח:תת|(ב)}} העבירה הועדה בקשה לשר לפי סעיף קטן (א), לא יחולו הוראות חוק זה, למעט הוראות {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}}, כל עוד לא שינתה הועדה את סיווג המוסד, למוסד משולב.
 
{{ח:סעיף|4|רשיון ניהול ופתיחה}}
 
{{ח:סעיף|5|הוראות לענין מוסד משולב}}
{{ח:תת|(א)}} קבעה הועדה שהבקשה מתייחסת למוסד משולב – תעבירנה לשרים.
{{ח:תת|(ב)}} השרים לא יתנו רשיון למוסד משולב אלא אם כן מצאו שהמוסד ממלא אחר ההוראות שנקבעו בתקנות שיתקינו לענין זה, ורשאים הם להתנות את הרשיון בתנאים.
 
{{ח:סעיף|6|תוקף קביעת הועדה}}
 
{{ח:סעיף|8|פיקוח על מוסד משולב}}
{{ח:תת|(א)}} השרים ימנו מפקחים, מבין עובדי משרדיהם, לענין הפיקוח על מוסד משולב, שיהיו רשאים להיכנס למוסד משולב ולערוך בו ביקורת.
{{ח:תת|(ב)}} סבר מפקח שהתמנה לפי חוק זה שיש לאדם ידיעות או מסמכים המתייחסים לטיפול במטופל במוסד משולב ולמצבו, והנוגעים למטרות הפיקוח, רשאי המפקח לחקרו ולדרוש ממנו הצגתו או מסירתו של כל מסמך הנוגע למטופל, לרבות תיקו האישי או הרפואי.
{{ח:תת|(ג)}} על חקירה כאמור בסעיף קטן (ב) יחולו הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)#סעיף 2|סעיפים 2}} {{ח:חיצוני|פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)#סעיף 3|ו־3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)}}; נתפס מסמך כאמור בסעיף קטן (ב) יוחזר למי שממנו נלקח, תוך ששים ימים מיום תפיסתו, אלא אם כן תוך תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לצורך נקיטת הליכים פליליים.
 
{{ח:סעיף|9|צו מנהלי לביטול רשיון ולסגירת מוסד משולב}}
{{ח:תת|(א)}} נכחו השרים כי מוסד משולב פועל ללא רשיון או השיג את רשיונו שלא כדין או שהוא אינו ממלא אחר הוראה שנקבעה בתקנות או אחר תנאי שנקבע ברשיון, רשאים הם לדרוש ממנהל המוסד כי ימלא אחר ההוראה או התנאי תוך תקופה שיקבעו; לא מילא המנהל אחר דרישת השרים ומצאו השרים כי הדבר דרוש לטובת המטופלים, רשאים הם להורות על ביטול הרשיון וסגירת המוסד, ואם המוסד פעל ללא רשיון – על סגירתו.
{{ח:תת|(ב)}} הורו השרים כאמור בסעיף קטן (א), ייסגר מיד המוסד בפני קבלת מטופלים חדשים והמטופלים הנמצאים בו ישוחררו או יועברו למוסד אחר, הכל לפי הוראות השרים; כן רשאים השרים להורות כי המטופלים ימשיכו לשהות במוסד המשולב עד שייוצרו תנאים להעברתם.
 
{{ח:סעיף|10|ערר}}
 
{{ח:סעיף|11|צו שיפוטי לביטול רשיון וסגירת מוסד משולב}}
{{ח:תת|(א)}} הוגש כתב אישום על עבירה לפי {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13}}, רשאי בית משפט, על פי בקשת תובע, לצוות על סגירת המוסד המשולב עד לסיום ההליכים המשפטיים, אם ראה שדבר דרוש לטובת המטופלים באותו מוסד.
{{ח:תת|(ב)}} בית המשפט הדן בערר לפי {{ח:פנימי|סעיף 10|סעיף 10}} או בעבירה לפי {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13}} רשאי לצוות על ביטול הרשיון ועל סגירת המוסד המשולב.
 
{{ח:סעיף|12|ביצוע צו סגירה}}
{{ח:תת|(א)}} ניתנו הוראה או צו סגירה לפי {{ח:פנימי|סעיף 9|סעיפים 9(א)}} {{ח:פנימי|סעיף 11|או 11}}, רשאים השרים או בית משפט, לפי הענין, להטיל את ביצוע סגירת המוסד המשולב על רשות שיקבעו או על מנהל המוסד המשולב, ולתת להם הוראות בדבר דרכי הביצוע; כן רשאי בית המשפט לקבוע הסדרים לגבי המטופלים במוסד כאמור {{ח:פנימי|סעיף 9|בסעיף 9(ב)}}.
{{ח:תת|(ב)}} הוטלה סגירת המוסד המשולב לפי סעיף קטן (א) על מנהל והוא לא ביצע את שהוטל עליו, דינו – מאסר ששה חדשים, ומאסר שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה; לענין זה, ”סגירת המוסד“ – לרבות ביצוע ההסדרים לגבי המטופלים בו.
 
{{ח:סעיף|13|עונשין}}
 
{{ח:סעיף|14|ביצוע ותקנות|תיקון: תשס״ד, תשע״ב}}
{{ח:תת|(א)}} השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו ובכלל זה בענינים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} סדרי עבודתה של הועדה, לרבות הנהלים לרישום בקשות לרשיון;
{{ח:תתת|(2)}} טופס הבקשה לרשיון ופרטיו, לרבות בקשה לחידוש רשיון או לשינוי סיווג המוסד;
{{ח:תתת|(3)}} תנאים להקמת מוסד משולב, לרבות תפוסתו, תקן עובדיו והכשרתם המקצועית, ולרבות הכשרתו המקצועית של מנהל המוסד;
{{ח:תתת|(4)}} התנאים התברואיים, הביטחותיים והחמריים הנדרשים ממוסד משולב;
{{ח:תתת|(5)}} תקופת הרשיון של מוסד משולב, תנאיו הכללים ודרכי חידושו;
{{ח:תתת|(6)}} אגרה בעד הבקשה לרשיון, חידושו או שינויו;
{{ח:תתת|(7)}} ניהול רשומות ושמירתן.
{{ח:תת|(ב)}} השרים, בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע {{ח:חיצוני|חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול|חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ״ח–1988}}, רשאים להתקין תקנות בדבר דרכי הפיקוח על מוסד משולב.
 
{{ח:סעיף|15|הוראות מעבר}}