פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[812405] עדכון פורמט
{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”אמנת פריס“ – אמנה בדבר הגנת הקניין התעשייתי שנחתמה בפריס ביום י״א באדר ב׳ התרמ״ג (20 במרס 1883), והתיקונים באמנה כאמור ככל שישראל חייבת בהם;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”ארגון הסחר העולמי“ – ארגון הסחר העולמי שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום ד׳ באייר התשנ״ד (15 באפריל 1994);}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”בעל עיצוב“ – בעלים של עיצוב לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ג סימן א|סימן א׳ בפרק ג׳}}, וכן מי שהועברה לו כדין הבעלות בעיצוב;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”בקשה לרישום עיצוב“ – בקשה לרישום עיצוב שהוגשה בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן א|סימן א׳ לפרק ד׳}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הגורם המוסמך“ – כל אחד מאלה:}}
{{ח:תתת|(1)}} הרשם;
{{ח:תתת|(2)}} עובד הרשות שהרשם אצל לו את סמכותו בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 95|סעיף 95}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הסכם לוקרנו“ – הסכם בדבר סיווג בין־לאומי של עיצובים שנחתם בלוקרנו ביום ט״ז בתשרי התשכ״ט (8 באוקטובר 1968), והתיקונים בו;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”ועדת הכלכלה“ – ועדת הכלכלה של הכנסת;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”חוק הפטנטים“ – {{ח:חיצוני|חוק הפטנטים|חוק הפטנטים, התשכ״ז–1967}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מדינה חברה“ – מדינת האיגוד או מדינה שהיא חברה בארגון הסחר העולמי;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מדינת האיגוד“ – מדינה שהיא חברה באיגוד להגנת הקניין התעשייתי מכוח אמנת פריס, או קבוצה של מדינות האיגוד המקיימת מערכת משותפת בעבור הגשת בקשות לעיצוב, לרבות שטחים שאמנת פריס הוחלה עליהם מכוח הסמכויות שהוענקו לעניין זה באמנה כאמור;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”המועד הקובע“ – המועד כמפורט להלן, לפי העניין:}}
{{ח:תתת|(1)}} לעניין עיצוב שהוגשה לגביו בקשה לרישום עיצוב – תאריך הגשת הבקשה לרישום העיצוב לפי {{ח:פנימי|סעיף 20|סעיף 20}}, ואם הוגשה לגבי העיצוב בקשה קודמת כמשמעותה {{ח:פנימי|סעיף 21|בסעיף 21}} ומתקיימים התנאים המנויים {{ח:פנימי|סעיף 21|באותו סעיף}} – תאריך הגשת הבקשה הקודמת כמשמעותו {{ח:פנימי|סעיף 21|בסעיף 21}};
{{ח:תתת|(2)}} לעניין עיצוב שלא הוגשה לגביו בקשה לרישום עיצוב – המועד שבו בעל העיצוב או מי מטעמו פרסם בציבור לראשונה את העיצוב או את המוצר נושא העיצוב, בישראל או מחוץ לישראל;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מוצר“ – לרבות מערכת של פריטים, אריזה, סימן גרפי (Graphic symbol), תצוגת מסך, ולמעט גופן (Typeface) ותוכנת מחשב;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מעצב“ – מי שעיצב עיצוב, ואם העיצוב עוצב בידי שני בני אדם או יותר במשותף – כולם יחד;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מערכת של פריטים“ – שני פריטים לפחות שמתקיימים לגביהם כל אלה:}}
{{ח:תתת|(1)}} הם מאותו סוג;
{{ח:תתת|(2)}} מאפייניהם החזותיים נבדלים זה מזה רק בפרטים שאינם מהותיים;
{{ח:תתת|(3)}} באופן רגיל הם מוצעים למכירה יחד או מיועדים לשימוש יחד;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”משתמש מיודע“ – אדם המעוניין במוצר נושא העיצוב לשם שימוש בו, המכיר מגוון של עיצובים הקיימים בתחום שאליו משתייך המוצר כאמור;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”עיצוב“ – מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר או של חלק מהמוצר, לפי העניין, ובכלל זה מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”עיצוב לא רשום“ – עיצוב שאינו עיצוב רשום;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”עיצוב רשום“ – עיצוב הרשום בפנקס;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הפנקס“ – פנקס העיצובים כמשמעותו {{ח:פנימי|סעיף 102|בסעיף 102}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”פרסום בציבור“ – כל אחת מהפעולות המפורטות להלן, לרבות אם בוצעה באמצעות האינטרנט:}}
{{ח:תתת|(1)}} פרסום עיצוב בציבור;
{{ח:תתת|(2)}} הפצה בציבור של מוצר נושא עיצוב;
{{ח:תתת|(3)}} הצעה למכירה של מוצר נושא עיצוב;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הרשות“ – רשות הפטנטים שהוקמה לפי {{ח:חיצוני|חוק הפטנטים#סעיף 156|סעיף 156 לחוק הפטנטים}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הרשם“ – כל אחד מאלה:}}
{{ח:תתת|(1)}} רשם העיצובים כמשמעותו {{ח:פנימי|סעיף 94|בסעיף 94}};
{{ח:תתת|(2)}} מי שהתמנה לסגן רשם הפטנטים לפי {{ח:חיצוני|חוק הפטנטים#סעיף 158|סעיף 158 לחוק הפטנטים}};
{{ח:תתת|(3)}} לעניין הסמכויות המנויות {{ח:פנימי|סעיף 12|בסעיפים 12(ב)}}, {{ח:פנימי|סעיף 34|34(ב)}}, {{ח:פנימי|סעיף 46|46 עד 48}}, {{ח:פנימי|סעיף 98|98}} {{ח:פנימי|סעיף 99|ו־99}} – גם מי שהתמנה לפוסק בקניין רוחני לפי {{ח:חיצוני|חוק הפטנטים#סעיף 172א|סעיף 172א(א) לחוק הפטנטים}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”שימוש עצמי“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת המכס#סעיף 129|בסעיף 129 לפקודת המכס}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”השר“ – שר המשפטים.}}
 
{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: ייחוד הוראות החוק וכשירות עיצוב להגנה}}
 
{{ח:סעיף|4|כשירות להגנה על עיצוב כעיצוב לא רשום}}
{{ח:תת|(א)}} עיצוב יהיה כשיר להגנה כעיצוב לא רשום לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה׳}} בהתקיים שניים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} הוא חדש ובעל אופי ייחודי בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק זה}};
{{ח:תתת|(2)}} המוצר נושא העיצוב הוצע למכירה או הופץ בציבור בישראל באופן מסחרי, בידי בעל העיצוב או מי מטעמו, לרבות באמצעות האינטרנט, בתוך שישה חודשים מהמועד הקובע.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בסעיף קטן (א)(2), נחתמה אמנה בין ישראל לבין מדינה אחרת בעניין הגנה על עיצובים לא רשומים או שישראל הצטרפה לאמנה בעניין זה, רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה, לקבוע, בצו, כי עיצוב לא רשום שהאמנה כאמור מחייבת את הגנתו בישראל, יהיה מוגן בישראל בהתאם להוראות הצו אף אם לא מתקיים לגביו התנאי שבסעיף הקטן האמור; ואולם, ההגנה על עיצוב כאמור לא תהיה יתירה על ההגנה שהייתה ניתנת לעיצוב אילו התקיימו לגביו התנאים שבסעיף קטן (א)(2), אלא אם כן הוסכם על כך באמנה אך לא יותר מכפי שהוסכם.
 
{{ח:סעיף|5|פגיעה בתקנת הציבור}}
 
{{ח:סעיף|7|עיצוב בעל אופי ייחודי}}
{{ח:תת|(א)}} עיצוב ייחשב בעל אופי ייחודי, אם הרושם הכללי שהוא יוצר אצל משתמש מיודע שונה מהרושם הכללי שיוצר עיצוב אחר, שפורסם בציבור לפני המועד הקובע, אצל משתמש מיודע; לעניין זה יובאו בחשבון עיצובים הנוגעים לכל סוגי המוצרים.
{{ח:תת|(ב)}} נוסף על האמור בסעיף קטן (א), בקביעה אם עיצוב יוצר אצל משתמש מיודע רושם כללי שונה כאמור באותו סעיף קטן יובא בחשבון, בין השאר, מגוון האפשרויות הקיים לעיצוב עיצובים ביחס למוצרים מהתחום שאליו משתייך המוצר נושא העיצוב.
 
{{ח:סעיף|8|סייג לעניין פרסום בציבור}}
{{ח:סעיף|10|מאפיין חזותי של מוצר שאינו כשיר להגנה כעיצוב}}
{{ח:ת}} על אף הוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק זה}}, אלה אינם כשירים להגנה כעיצוב רשום או כעיצוב לא רשום:
{{ח:תת|(1)}} מראהו של מוצר או של חלק ממוצר המוכתב אך ורק בידי פעולתו של המוצר;
{{ח:תת|(2)}} מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, אם המוצר או חלק מהמוצר כאמור נועדו להתחבר למוצר אחר, להשתלב במוצר אחר או שמוצר אחר ישתלב בהם, ולשם הגשמת ייעודם כאמור יש לייצרם בדיוק בצורה ובממדים שבהם יוצרו.
 
{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: בעלות בעיצוב והעברתה ומתן רישיון לשימוש בעיצוב}}
 
{{ח:סעיף|12|הבעלים הראשון של עיצוב שירות}}
{{ח:תת|(א)}} הבעלים הראשון של עיצוב שעוצב בידי עובד לצורך ביצוע תפקידו או תוך שימוש של ממש במשאביו של המעסיק (בסעיף זה – עיצוב שירות) הוא המעסיק, אלא אם כן הוסכם אחרת בין העובד ובין המעסיק.
{{ח:תת|(ב)}} התעורר סכסוך בשאלה אם עיצוב הוא עיצוב שירות, רשאים העובד או המעסיק, או מי מטעמם, לבקש מהרשם שיכריע בשאלה.
 
{{ח:סעיף|13|הבעלים הראשון של עיצוב שעוצב לפי הזמנה}}
 
{{ח:סעיף|14|חזקת בעלות בעיצוב}}
{{ח:תת|(א)}} מי שנרשם בפנקס כבעל עיצוב רשום, רואים אותו כבעל העיצוב הרשום אלא אם כן הוכח אחרת.
{{ח:תת|(ב)}} מי שפרסם בציבור לראשונה עיצוב לא רשום, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, בישראל או מחוץ לישראל, יראו אותו כבעל העיצוב הלא רשום, אלא אם כן הוכח אחרת.
 
{{ח:קטע3|פרק ג סימן ב|סימן ב׳: העברת זכויות בעיצוב ומתן רישיונות}}
 
{{ח:סעיף|15|העברת זכויות ומתן רישיונות}}
{{ח:תת|(א)}} זכויות בעיצוב ניתנות להעברה, כולן או חלקן, בהסכם או על פי דין, ורשאי בעל העיצוב לתת לגביהן רישיון ייחודי או רישיון שאינו רישיון ייחודי.
{{ח:תת|(ב)}} הסכם להעברת זכויות בעיצוב או למתן רישיון ייחודי לגביו טעון מסמך בכתב.
{{ח:תת|(ג)}} בסעיף זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”ניצול עיצוב“ – ניצול עיצוב רשום כמשמעותו {{ח:פנימי|סעיף 37|בסעיף 37}} או ניצול עיצוב לא רשום כמשמעותו {{ח:פנימי|סעיף 61|בסעיף 61}}, לפי העניין;}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”רישיון ייחודי“ – רישיון המעניק לבעליו זכות לניצול העיצוב, כפי שנקבע ברישיון, ומגביל את בעל העיצוב מניצול העיצוב בעצמו ומלהרשות לאחר לנצל את העיצוב כאמור.}}
 
{{ח:סעיף|16|תוקפם של העברת זכויות ומתן רישיונות ייחודיים בעיצוב כלפי צד שלישי}}
 
{{ח:סעיף|19|הגשת בקשה לרישום עיצוב}}
{{ח:תת|(א)}} בקשה לרישום עיצוב תכלול את הפרטים כמפורט להלן, ויצורף לה אישור על תשלום אגרה לפי {{ח:פנימי|סעיף 112|סעיף 112(א)(5)}} בעד הגשת הבקשה:
{{ח:תתת|(1)}} שם בעל העיצוב;
{{ח:תתת|(2)}} מען למסירת מסמכים בישראל;
{{ח:תתת|(3)}} לגבי כל עיצוב הכלול בבקשה, את כל אלה:
{{ח:תתתת|(א)}} הסבר כיצד היה מגיש הבקשה לבעל העיצוב;
{{ח:תתתת|(ב)}} הסוג ותת־הסוג שבהם מבוקש הרישום, בהתאם להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 112|סעיף 112(א)(1)}};
{{ח:תתתת|(ג)}} תיאור חזותי נאות של העיצוב, בהתאם לאמות מידה שקבע השר.
{{ח:תת|(ב)}} בקשה לרישום עיצוב יכול שתכלול כמה עיצובים.
{{ח:תת|(ג)}} היה העיצוב בבעלות משותפת של שני בני אדם או יותר (בחוק זה – עיצוב בבעלות משותפת), רשאי כל אחד מהשותפים בבעלות בעיצוב להגיש, בשם כל השותפים כאמור, בקשה לרישום העיצוב, תוך ציון דבר הבעלות המשותפת ושמות השותפים; שותף שהגיש בקשה כאמור ימסור על כך הודעה בכתב לכל השותפים האחרים בבעלות בעיצוב.
{{ח:תת|(ד)}} כל אחד מהשותפים בבעלות בעיצוב בבעלות משותפת רשאי לוותר על חלקו בעיצוב כאמור על ידי מסירת הודעה על כך לרשם; נמסרה הודעה כאמור לרשם, ימחק הרשם את שמו של השותף שמסר הודעה כאמור מהבקשה לרישום עיצוב.
{{ח:תת|(ה)}} כללה בקשה לרישום עיצוב כמה עיצובים, רשאי הגורם המוסמך לחלק אותה למספר בקשות לרישום עיצוב כך שכל בקשה תכלול עיצוב אחד.
 
{{ח:סעיף|20|תאריך הגשת בקשה לרישום עיצוב}}
{{ח:תת|(א)}} תאריך הגשת בקשה לרישום עיצוב יהיה המועד שבו הוגשה הבקשה לראשונה לרשות.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בסעיף קטן (א), הוגשה בקשה לרישום עיצוב ונפל בה פגם מהפגמים המנויים להלן, יהיה תאריך הגשת הבקשה המועד שבו תוקן הפגם האמור:
{{ח:תתת|(1)}} הבקשה אינה כוללת את שם בעל העיצוב;
{{ח:תתת|(2)}} הבקשה אינה כוללת תיאור חזותי נאות של העיצוב בהתאם להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 19|סעיף 19(א)(3)(ג)}};
{{ח:תתת|(3)}} לא שולמה האגרה לפי {{ח:פנימי|סעיף 112|סעיף 112(א)(5)}} בעד הגשת הבקשה.
{{ח:תת|(ג)}} הרשות תמסור למבקש הודעה על פגם שנפל לפי סעיף קטן (ב) בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ־21 ימים ממועד הגשת הבקשה לראשונה או מהמועד שבו תיקן המבקש את הפגם לאחר שהרשות מסרה לו הודעה על קיומו של פגם כאמור, לפי העניין; הוגשה לרשות בקשה בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 17|סעיף 17}}, תמסור הרשות הודעה לפי סעיף קטן זה למי שהועברו לו זכויות בבקשה לרישום עיצוב.
 
{{ח:סעיף|21|דין קדימה}}
{{ח:ת}} הגיש בעל עיצוב בקשה לרישום של עיצוב, שלגביו או לגבי עיצוב הנבדל ממנו רק בפרטים שאינם מהותיים כבר הגיש בעל העיצוב או מי שקדם לו בזכות בעלות על אותו עיצוב בקשה קודמת לרישום במדינה חברה או בקשה קודמת שלפי אמנת פריס דינה כדין בקשה שהוגשה במדינת האיגוד (בסעיף זה – בקשה קודמת), רשאי בעל העיצוב לבקש כי לעניין {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}}, {{ח:פנימי|סעיף 7|7}} {{ח:פנימי|סעיף 32|ו־32}} יראו את תאריך הגשת הבקשה הקודמת כתאריך הגשת הבקשה לרישום העיצוב בישראל, אם מתקיימים כל אלה:
{{ח:תת|(1)}} הבקשה לרישום העיצוב בישראל הוגשה בתוך שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה הקודמת, ואם הוגשה יותר מבקשה קודמת אחת לרישום של אותו עיצוב – מהמועד שבו הוגשה הבקשה הקודמת הראשונה בהתאם להוראות אמנת פריס;
{{ח:תת|(2)}} הבקשה להכיר בתאריך הגשת הבקשה הקודמת הוגשה במועד ובדרך שקבע השר;
{{ח:תת|(3)}} הוגש לגורם המוסמך, במועד ובדרך שקבע השר, העתק מהבקשה הקודמת המאושר בידי הרשות המוסמכת שאליה הוגשה הבקשה כאמור.
 
{{ח:סעיף|22|פרסום בקשה לרישום עיצוב}}
{{ח:תת|(א)}} הוגשה בקשה לרישום עיצוב, יפרסם הגורם המוסמך את הבקשה, ובכלל זה את התיאור החזותי של העיצוב הנכלל בה, באתר האינטרנט של הרשות, בסמוך ככל האפשר לאחר הגשתה.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי המבקש לבקש מהגורם המוסמך לדחות את מועד פרסום הבקשה לרישום עיצוב לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים מיום הגשת הבקשה; הגורם המוסמך ידחה את מועד פרסום הבקשה בהתאם למבוקש.
{{ח:תת|(ג)}} הוגשה בקשה לדחיית מועד הפרסום כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המבקש לבקש מהגורם המוסמך, בכל שלב במהלך תקופת הדחייה, לפרסם את הבקשה לרישום עיצוב לפני תום תקופת הדחייה; הוגשה בקשה כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים.
 
{{ח:סעיף|23|תיקון בקשה לרישום עיצוב ביוזמת המבקש}}
{{ח:תת|(א)}} מבקש רשאי, עד מועד רישום העיצוב לפי {{ח:פנימי|סעיף 31|סעיף 31}}, לבקש מהגורם המוסמך לתקן את בקשתו לרישום עיצוב, ובלבד שאין בתיקון כאמור כדי לשנות את העיצוב בפרטים מהותיים; התיר הגורם המוסמך תיקון בקשה כאמור, יחולו לגבי הבקשה המתוקנת הוראות {{ח:פנימי|סעיף 29|סעיף 29(ג)}}.
{{ח:תת|(ב)}} הוגשה בקשה לרישום של עיצוב בבעלות משותפת, רשאי כל אחד מהשותפים בבעלות בעיצוב להגיש בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שקיבל לכך את הסכמתם של כל השותפים האחרים בבעלות בעיצוב.
 
{{ח:סעיף|24|חזרה מבקשה לרישום עיצוב}}
{{ח:תת|(א)}} מבקש רשאי לחזור בו מבקשה לרישום עיצוב לא יאוחר ממועד רישום העיצוב לפי {{ח:פנימי|סעיף 31|סעיף 31}}.
{{ח:תת|(ב)}} הוגשה בקשה לרישום עיצוב בבעלות משותפת, רשאי כל אחד מהשותפים בבעלות בעיצוב לחזור בו מהבקשה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שקיבל לכך את הסכמתם של כל השותפים האחרים בבעלות בעיצוב.
 
{{ח:סעיף|25|חילוקי דעות בין שותפים לבקשה לרישום עיצוב}}
 
{{ח:סעיף|26|בחינת בקשה לרישום עיצוב}}
{{ח:תת|(א)}} הוגשה בקשה לרישום עיצוב, יבחן הגורם המוסמך אם העיצוב הכלול בבקשה כשיר להגנה כעיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}}; היה המוצר נושא העיצוב מערכת של פריטים, יבחן הגורם המוסמך את התקיימות ההוראות האמורות לגבי כל אחד מפריטי המערכת.
{{ח:תת|(ב)}} בבחינה לפי סעיף זה רשאי הגורם המוסמך להסתמך, בין השאר, על מסמכים שהומצאו לו עד מועד הרישום בידי מי שאינו המבקש; אין בהמצאת מסמכים כאמור כדי לחייב את הגורם המוסמך להודיע למי שהמציא לו את אותם מסמכים על הליכי בחינת הבקשה לרישום העיצוב או על החלטתו בבקשה.
 
{{ח:סעיף|27|דחיית המשך הבחינה}}
 
{{ח:סעיף|28|הקדמת הבחינה}}
{{ח:תת|(א)}} מבקש רשאי להגיש לגורם המוסמך בקשה מנומקת, בצירוף תצהיר לתמיכה בעובדות, לבחינה על־אתר של בקשה לרישום עיצוב שהגיש (בסעיף זה – בקשה לבחינה על־אתר), בשל אחד או יותר מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} גילו המתקדם או מצבו הרפואי של המבקש;
{{ח:תתת|(2)}} אדם אחר החל בניצול העיצוב שבקשר אליו הוגשה הבקשה לרישום עיצוב או עיצוב השונה ממנו בפרטים שאינם מהותיים, בלא רשותו של המבקש, או שיש בסיס לחשש שהוא יעשה כן; לעניין זה, ”ניצול עיצוב“ – ביצוע פעולה מהפעולות המנויות {{ח:פנימי|סעיף 37|בסעיף 37}};
{{ח:תתת|(3)}} חלוף הזמן מאז הוגשה הבקשה לרישום העיצוב ארוך באופן משמעותי לעומת הזמן שחלף עד לתחילת הבחינה של בקשות אחרות שהוגשו באותו מועד;
{{ח:תתת|(4)}} נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
{{ח:תת|(ב)}} בקשה כאמור בסעיף קטן (א)(2) תוגש לגורם המוסמך בצירוף אישור על תשלום האגרה לפי {{ח:פנימי|סעיף 112|סעיף 112(א)(5)}}.
{{ח:תת|(ג)}} מצא הגורם המוסמך כי מתקיימים התנאים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), תבוצע בחינת כשירותו של העיצוב נושא הבקשה להגנה כעיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}}, סמוך ככל האפשר למועד הגשת הבקשה לבחינה על־אתר; נרשם העיצוב שלגביו נעשתה בחינה כאמור בפנקס, יצוין דבר בחינתה של הבקשה בפנקס ובפרסום לפי {{ח:פנימי|סעיף 31|סעיף 31}}.
 
{{ח:סעיף|29|הודעה על ליקויים ותיקון ליקויים}}
{{ח:תת|(א)}} ראה הגורם המוסמך כי בקשה לרישום עיצוב אינה ממלאת אחר הוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן א|סימן א׳}} למעט הוראות {{ח:פנימי|סעיף 20|סעיף 20(ב)(1) ו־(3)}}, או כי עיצוב שלגביו הוגשה בקשה לרישום אינו כשיר להגנה כעיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}}, יודיע למבקש על הליקויים שבבקשה או על הטעמים לאי־כשירותו של העיצוב להגנה כעיצוב רשום כאמור ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|בסימן זה}} – ליקויים).
{{ח:תת|(ב)}} נמסרה למבקש הודעה לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא לתקן את הליקויים בבקשה בהתאם להודעת הגורם המוסמך כאמור, בתוך תקופה שקבע השר, ובלבד שאין בתיקון כדי לשנות את העיצוב בפרטים מהותיים (בסעיף זה – בקשה מתוקנת).
{{ח:תת|(ג)}} תוקנה בקשה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), יראו את הבקשה המתוקנת כאילו הוגשה במועד הקובע והיא תיבחן בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|סימן זה}}.
 
{{ח:סעיף|30|סירוב לבקשה לרישום עיצוב}}
{{ח:תת|(א)}} לא תיקן המבקש בתוך תקופה שקבע השר את הליקויים בבקשה בהתאם להודעת הגורם המוסמך לפי {{ח:פנימי|סעיף 29|סעיף 29}}, יסרב הגורם המוסמך לרישום העיצוב וימסור הודעה על כך למבקש.
{{ח:תת|(ב)}} סירב הגורם המוסמך לרישום עיצוב כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא, על פי בקשת המבקש, לדון מחדש בדבר הסירוב כאמור, ובלבד שהבקשה לדיון מחדש תוגש בתוך שלושה חודשים מהמועד שבו נשלחה למבקש הודעה על סירוב הגורם המוסמך לרישום כאמור.
 
{{ח:קטע3|פרק ד סימן ג|סימן ג׳: רישום העיצוב}}
 
{{ח:סעיף|31|רישום העיצוב}}
{{ח:תת|(א)}} נוכח הגורם המוסמך כי עיצוב שלגביו הוגשה בקשה לרישום עיצוב כשיר להגנה כעיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}}, ירשום הרשם את העיצוב בפנקס ויפרסם באתר האינטרנט של הרשות את דבר הרישום כאמור, את תיאורו החזותי של העיצוב ואת שמו של בעל העיצוב, וכן ימסור לבעל העיצוב תעודה המעידה על הרישום ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ג|בסימן זה}} – תעודת רישום).
{{ח:תת|(ב)}} הרישום בפנקס יהיה לפי תת־סוגים, בהתאם להוראות שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 112|סעיף 112(א)(1)}}; הגורם המוסמך יקבע את הסוג ואת תת־הסוג של העיצוב בהתאם לשימוש הרגיל במוצר נושא העיצוב ותוך התחשבות בסוג ובתת־הסוג המבוקשים.
{{ח:תת|(ג)}} רישום עיצוב בפנקס הוא תנאי לתוקפה של ההגנה עליו כעיצוב רשום לפי {{ח:פנימי|פרק ד|פרק זה}} ויהיה ראיה לכאורה לתוקפו של העיצוב הרשום.
 
{{ח:סעיף|32|הקודם זוכה}}
 
{{ח:סעיף|33|ציון שמו של המעצב}}
{{ח:תת|(א)}} מעצב של עיצוב שהוגשה בקשה לרישומו או שאיריו רשאים לבקש מהגורם המוסמך כי שמו של המעצב יצוין בפנקס או בתעודת הרישום, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) (בסעיף זה – בקשה לציון שם המעצב).
{{ח:תת|(ב)}} הגישו מעצב עיצוב או שאיריו בקשה לציון שם המעצב, ונוכח הגורם המוסמך כי מי שמתבקש רישום שמו הוא אכן המעצב, יציין הגורם המוסמך את שם המעצב כפי שהתבקש בהתאם להוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} אם הבקשה לציון שם המעצב הוגשה בטרם נרשם העיצוב לפי {{ח:פנימי|סעיף 31|סעיף 31}} – יצוין שמו של מעצב העיצוב בפנקס ובתעודת הרישום;
{{ח:תתת|(2)}} אם הבקשה לציון שם המעצב הוגשה לאחר שנרשם העיצוב לפי {{ח:פנימי|סעיף 31|סעיף 31}} – יצוין שמו של מעצב העיצוב בפנקס בלבד;
{{ח:תתת|(3)}} על אף האמור בפסקה (2), היה המעצב בעל העיצוב הרשום, רשאי הוא לבקש מהגורם המוסמך לתקן את תעודת הרישום ולציין בה את שמו, לאחר ששילם את האגרה לפי {{ח:פנימי|סעיף 112|סעיף 112(א)(5)}} בעד הגשת הבקשה; הוגשה בקשה כאמור, ימסור הגורם המוסמך לבעל העיצוב הרשום תעודת רישום מתוקנת בהתאם לבקשה.
{{ח:תת|(ג)}} הגורם המוסמך יודיע על ציון שם המעצב כאמור בסעיף קטן (ב) למגיש הבקשה לרישום העיצוב או לבעל העיצוב הרשום, לפי העניין, ואם הוגשה בקשה לציון שם המעצב בידי אדם אחר או שאדם אחר רשום בפנקס כמעצב – גם לאותו אדם.
 
{{ח:סעיף|34|ביטול ציון שמו של המעצב}}
{{ח:תת|(א)}} צוין שמו של אדם כמעצב עיצוב בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 33|סעיף 33}}, רשאי כל אדם הסבור כי ציון השם כאמור אינו משקף את העובדות להגיש לרשם בקשה לביטול ציון שמו של המעצב ברישום העיצוב בפנקס (בסעיף זה – בקשה לביטול ציון שם המעצב).
{{ח:תת|(ב)}} הוגשה בקשה לביטול ציון שם המעצב, יחליט בה הרשם ויודיע על החלטתו למגיש הבקשה לביטול כאמור וכן לכל מי שנמסרה לו הודעה על ציון שם המעצב לפי {{ח:פנימי|סעיף 33|סעיף 33(ג)}}, וכן יתקן את הרישום בפנקס בהתאם להחלטתו.
 
{{ח:סעיף|35|ויתור על ציון שמו של המעצב}}
 
{{ח:סעיף|37|זכויות בעל עיצוב רשום}}
{{ח:תת|(א)}} רישום של עיצוב בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ד|פרק זה}} מקנה לבעל העיצוב הרשום זכות בלעדית לביצוע כל אחת מהפעולות המנויות להלן, לגבי העיצוב הרשום ולגבי כל עיצוב אחר היוצר אצל משתמש מיודע רושם כללי שאינו שונה מהרושם הכללי שיוצר אצלו העיצוב הרשום, ואם המוצר נושא העיצוב הוא מערכת של פריטים – לגבי כל אחד מפריטי המערכת ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ד|בסימן זה}} – ניצול עיצוב רשום):
{{ח:תתת|(1)}} ייצור, מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה, של מוצר נושא עיצוב רשום, והכול באופן מסחרי, הפצתו של מוצר כאמור בהיקף מסחרי או ייבואו לישראל שלא לשימוש עצמי, למעט ייבוא לישראל של מוצר כאמור שיוצר מחוץ לישראל ברשותו של בעל העיצוב או מי מטעמו;
{{ח:תתת|(2)}} החזקת מוצר נושא עיצוב רשום למטרת ביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקה (1).
{{ח:תת|(ב)}} בקביעה אם עיצוב יוצר אצל משתמש מיודע רושם כללי שאינו שונה מהרושם הכללי שיוצר אצלו העיצוב הרשום כאמור בסעיף קטן (א), יובא בחשבון, בין השאר, מגוון האפשרויות הקיים לעיצוב עיצובים לגבי מוצרים מהתחום שאליו משתייך מצוי המוצר נושא העיצוב הרשום.
 
{{ח:סעיף|38|סייג לניצול עיצוב רשום}}
 
{{ח:סעיף|43|החזר תוקפו של עיצוב רשום שפקע בשל אי־תשלום אגרות}}
{{ח:תת|(א)}} בעל עיצוב רשום שפקע תוקפו בשל אי־תשלום אגרות כאמור בסעיף 42, רשאי לבקש מהרשם בתוך שישה חודשים מהמועד שבו נרשם דבר פקיעת תוקפו של העיצוב הרשום לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 40|אותו סעיף}}, בדרך ובצורה שקבע השר, את החזר תוקפו של העיצוב הרשום, ובלבד שיפרט בבקשה את הסיבות לאי־תשלום האגרות ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ה|בסימן זה}} – בקשה להחזר תוקף).
{{ח:תת|(ב)}} הוגשה בקשה להחזר תוקף, יחזיר הרשם את תוקפו של העיצוב אם מצא שהאיחור בתשלום האגרות כאמור {{ח:פנימי|סעיף 41|בסעיף 41}} נגרם אף על פי שבעל העיצוב הרשום נקט אמצעים סבירים בנסיבות העניין לתשלום האגרות במועד, ובלבד שהמבקש שילם את האגרות כאמור {{ח:פנימי|סעיף 41|באותו סעיף}}; הרשם יפרסם את דבר החזר תוקף העיצוב הרשום באתר האינטרנט של הרשות.
{{ח:תת|(ג)}} אין בהחזר תוקפו של עיצוב רשום שפקע לפי הוראות סעיף זה כדי להאריך את תקופת תוקפו של העיצוב מעבר לתקופה האמורה {{ח:פנימי|סעיף 39|בסעיף 39}}.
 
{{ח:סעיף|44|המנצל עיצוב רשום שפקע תוקפו והוחזר לתוקף}}
{{ח:תת|(א)}} מי שהחל לנצל בישראל עיצוב רשום שפקע תוקפו או מי שעשה הכנות ממשיות לניצולו בישראל של עיצוב רשום שפקע תוקפו, לאחר שדבר פקיעת תוקפו של העיצוב הרשום פורסם לפי {{ח:פנימי|סעיף 42|סעיף 42}} ובטרם פורסם דבר החזרתו לתוקף לפי {{ח:פנימי|סעיף 43|סעיף 43(ב)}}, זכאי להוסיף ולנצל את העיצוב לצורכי עסקו בלבד, גם לאחר שהוחזר העיצוב הרשום לתוקפו.
{{ח:תת|(ב)}} הזכות לניצול עיצוב רשום לפי סעיף זה אינה ניתנת להעברה או להורשה אלא יחד עם העסק שבו נוצל העיצוב, ולא ניתן לתת לגביה רישיונות אלא בידי העסק שבו נוצל העיצוב.
 
{{ח:סעיף|45|הוראות לעניין הודעה לבעל עיצוב רשום טרם פקיעת תוקפו של העיצוב}}
 
{{ח:סעיף|46|תיקון רשומות ומסמכים}}
{{ח:תת|(א)}} הרשם רשאי, ביוזמתו או על פי בקשתו של כל אדם, לאחר שנתן לבעל העיצוב הרשום הזדמנות לטעון את טענותיו לפי סעיף קטן זה, לתקן פרט הרשום בפנקס או בכל מסמך אחר שהוצא בידי הרשות לפי חוק זה, אם נוכח כי הוא אינו משקף את העובדות; השר רשאי לקבוע סוגי פרטים הניתנים לתיקון כאמור והוראות לעניין הליך התיקון לפי סעיף קטן זה.
{{ח:תת|(ב)}} הרשם רשאי, ביוזמתו או על פי בקשתו של כל אדם, לתקן טעות סופר שנפלה בפנקס או בכל מסמך אחר שהוצא בידי הרשות לפי חוק זה.
{{ח:תת|(ג)}} הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א) שלא בידי בעל העיצוב הרשום, תמסור הרשות הודעה על כך לבעל העיצוב הרשום.
 
{{ח:סעיף|47|מחיקת רישום של עיצוב בפנקס או ביטולו, לבקשת בעל העיצוב הרשום}}
{{ח:תת|(א)}} בעל עיצוב רשום רשאי לבקש מהרשם למחוק או לבטל את רישומו בפנקס של העיצוב הרשום ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ו|בסימן זה}} – בקשה למחיקה או לביטול); היה העיצוב הרשום עיצוב בבעלות משותפת, רשאי כל אחד מהשותפים בבעלות בעיצוב להגיש בקשה למחיקה או לביטול, ובלבד שקיבל לכך הסכמה בכתב מכל השותפים האחרים בבעלות בעיצוב.
{{ח:תת|(ב)}} הרשם יפרסם באתר האינטרנט של הרשות הודעה על הגשת בקשה למחיקה או לביטול.
{{ח:תת|(ג)}} הרשם יחליט בבקשה למחיקה או לביטול, יודיע לצדדים על החלטתו ויפרסם את החלטתו באתר האינטרנט של הרשות.
{{ח:תת|(ד)}} החליט הרשם לקבל את הבקשה למחיקה או לביטול, ירשום בפנקס את דבר המחיקה או הביטול של העיצוב בהתאם לבקשת בעל העיצוב.
 
{{ח:סעיף|48|ביטול רישום של עיצוב בפנקס, ביטול החזר תוקפו של עיצוב שפקע וביטול תיקון של פרט רשום, לבקשת מי שאינו בעל העיצוב הרשום}}
{{ח:תת|(א)}} כל אדם שאינו בעל העיצוב הרשום רשאי לבקש מהרשם לבטל את רישומו בפנקס של עיצוב רשום, בהתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} העיצוב לא היה כשיר להגנה כעיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}};
{{ח:תתת|(2)}} הבקשה לרישום העיצוב לא הוגשה בידי בעל העיצוב, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 18|סעיף 18}};
{{ח:תתת|(3)}} הוגשו שתי בקשות נפרדות או יותר לרישום של אותו עיצוב או של עיצוב הנבדל ממנו רק בפרטים שאינם מהותיים, והעיצוב לא נרשם על שמו של מי שביקש אותו קודם כדין, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 32|סעיף 32}}.
{{ח:תת|(ב)}} כל אדם שאינו בעל העיצוב הרשום רשאי לבקש מהרשם לבטל את החזר תוקפו של עיצוב רשום שפקע כאמור {{ח:פנימי|סעיף 43|בסעיף 43}}, בטענה שלא התקיימו התנאים להחזר התוקף לפי {{ח:פנימי|סעיף 43|הסעיף האמור}}.
{{ח:תת|(ג)}} כל אדם שאינו בעל העיצוב הרשום רשאי לבקש מהרשם לבטל תיקון של פרט הרשום בפנקס או בכל מסמך אחר שהוצא בידי הרשות לפי חוק זה ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ו|בסימן זה}} – ביטול תיקון) שבוצע לפי {{ח:פנימי|סעיף 46|סעיף 46}}, בטענה שלא התקיימו התנאים לתיקון לפי {{ח:פנימי|סעיף 46|הסעיף האמור}}.
{{ח:תת|(ד)}} מי שהגיש בקשה לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג) ישלח הודעה על הגשת הבקשה לבעל העיצוב הרשום, והוא יהיה המשיב בבקשה; הרשם יפרסם באתר האינטרנט של הרשות הודעה על הגשת בקשה כאמור.
{{ח:תת|(ה)}} הרשם יודיע לצדדים על החלטתו בבקשה לפי סעיף זה; החליט הרשם לקבל בקשה לפי סעיף זה, ירשום בפנקס את דבר ביטול העיצוב הרשום, את דבר ביטול החזר התוקף או את דבר ביטול התיקון, לפי העניין.
 
{{ח:סעיף|49|תוצאות בקשה לפי {{ח:פנימי|סעיף 47|סעיף 47}} {{ח:פנימי|סעיף 48|או 48}}}}
{{ח:תת|(א)}} החליט הרשם למחוק את רישומו של עיצוב רשום על פי בקשה לפי {{ח:פנימי|סעיף 47|סעיף 47}}, ירשום הרשם את דבר המחיקה בפנקס במועד כניסתה לתוקף של ההחלטה לפי {{ח:פנימי|סעיף 50|סעיף 50}}, ויראו את העיצוב כאילו נמחק מהפנקס ביום הגשת הבקשה כאמור.
{{ח:תת|(ב)}} החליט הרשם לבטל את רישומו של עיצוב רשום על פי בקשה לפי {{ח:פנימי|סעיף 47|סעיף 47}} {{ח:פנימי|סעיף 48|או 48}}, ירשום הרשם את דבר הביטול בפנקס במועד כניסתה לתוקף של ההחלטה לפי {{ח:פנימי|סעיף 50|סעיף 50}}, ויראו את העיצוב כאילו לא נרשם בפנקס.
{{ח:תת|(ג)}} החליט הרשם לבטל את החזר תוקפו של עיצוב רשום שפקע, על פי בקשה לפי {{ח:פנימי|סעיף 48|סעיף 48(ב)}}, ירשום הרשם את דבר ביטול החזר התוקף בפנקס במועד כניסתה לתוקף של ההחלטה לפי {{ח:פנימי|סעיף 50|סעיף 50}}, ויראו את העיצוב כאילו פקע תוקפו במועד האמור {{ח:פנימי|סעיף 42|בסעיף 42}}.
{{ח:תת|(ד)}} החליט הרשם על ביטול תיקון של פרט על פי בקשה לפי {{ח:פנימי|סעיף 48|סעיף 48(ג)}}, ירשום הרשם את דבר הביטול בפנקס במועד כניסתה לתוקף של ההחלטה לפי {{ח:פנימי|סעיף 50|סעיף 50}}, ויראו את הפרט כאילו לא בוצע בו התיקון כאמור.
 
{{ח:סעיף|50|כניסה לתוקף של החלטות הרשם לפי {{ח:פנימי|סעיף 47|סעיף 47}} {{ח:פנימי|סעיף 48|או 48}}}}
{{ח:סעיף|52|הגדרה – {{ח:פנימי|פרק ד סימן ז|סימן ז׳ לפרק ד׳}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ד סימן ז|בסימן זה}}, ”עיצוב מוסף“, ביחס לעיצוב רשום או לעיצוב שהוגשה לגביו בקשה לרישום עיצוב ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ז|בסימן זה}} – עיצוב עיקרי) – עיצוב שמתקיים לגביו אחד מאלה:
{{ח:תת|(1)}} המוצר נושא העיצוב הוא המוצר נושא העיצוב העיקרי, ומאפייניו החזותיים של העיצוב נבדלים ממאפייניו החזותיים של העיצוב העיקרי רק בפרטים שאינם מהותיים;
{{ח:תת|(2)}} המוצר נושא העיצוב אינו המוצר נושא העיצוב העיקרי, ומאפייניו החזותיים של העיצוב זהים למאפייניו החזותיים של העיצוב העיקרי.
 
{{ח:סעיף|53|כשירות להגנה כעיצוב מוסף}}
 
{{ח:סעיף|55|בקשה לרישום עיצוב מוסף}}
{{ח:תת|(א)}} בעל עיצוב עיקרי רשאי לבקש כי עיצוב שלגביו הגיש בקשה לרישום עיצוב, יירשם כעיצוב מוסף לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן ז|סימן זה}} ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ז|בסימן זה}} – בקשה לרישום עיצוב מוסף); בבקשה כאמור יציין בעל העיצוב מהו העיצוב העיקרי שביחס אליו מתבקש רישום העיצוב המוסף.
{{ח:תת|(ב)}} בקשה לרישום עיצוב מוסף תוגש יחד עם הבקשה לרישום העיצוב העיקרי או במועד מאוחר יותר במהלך תקופת תוקפו של העיצוב העיקרי.
 
{{ח:סעיף|56|בחינת בקשה לרישום עיצוב מוסף}}
{{ח:ת}} הוגשה בקשה לרישום עיצוב מוסף ומצא הגורם המוסמך כי לא מתקיימים לגבי העיצוב התנאים המנויים בהגדרה ”עיצוב מוסף“ {{ח:פנימי|סעיף 52|שבסעיף 52}} –
{{ח:תת|(1)}} יודיע על כך למבקש;
{{ח:תת|(2)}} יבחן, לבקשת המבקש, את כשירותו של העיצוב להגנה כעיצוב רשום עצמאי בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 26|סעיף 26}}, ובלבד שהמבקש שילם את האגרה לפי {{ח:פנימי|סעיף 112|סעיף 112(א)(5)}} בעד הגשת הבקשה.
 
{{ח:סעיף|57|סייג לרישום עיצוב מוסף}}
 
{{ח:סעיף|60|תוקף עיצוב מוסף עם ביטול או מחיקת העיצוב העיקרי}}
{{ח:תת|(א)}} בוטל או נמחק העיצוב העיקרי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן ו|סימן ו׳}} ולא בוטל או נמחק עמו גם העיצוב המוסף לו, יהיה העיצוב המוסף לעיצוב עצמאי, אם ביקש זאת בעל העיצוב המוסף.
{{ח:תת|(ב)}} בוטל או נמחק העיצוב העיקרי כאמור בסעיף קטן (א) והיו לעיצוב העיקרי כמה עיצובים מוספים, רשאי בעל העיצוב לציין בבקשתו לפי סעיף זה מי מהם יירשם כעיצוב העיקרי, והשאר יירשמו כעיצובים מוספים.
{{ח:תת|(ג)}} על אף האמור בסעיף קטן (ב), מצא הגורם המוסמך כי לא מתקיימים לגבי עיצוב מהעיצובים כאמור באותו סעיף קטן התנאים המנויים בהגדרה ”עיצוב מוסף“ {{ח:פנימי|סעיף 52|שבסעיף 52}}, ירשום כל אחד מהם כעיצוב עצמאי אם מתקיימים לגביו תנאי הכשירות להגנה כעיצוב רשום לפי {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}}, ורשאי הוא, אם ביקש זאת בעל העיצוב, לרשום בהתאם להוראות לפי {{ח:פנימי|פרק ד סימן ז|סימן זה}} את אחד העיצובים כעיצוב עיקרי ואת השאר כעיצובים מוספים.
{{ח:תת|(ד)}} עיצובים מוספים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) יעמדו בתוקפם עד תום התקופה שבה היה העיצוב העיקרי עומד בתוקפו אילולא בוטל או נמחק, ובלבד שישולמו בעדם אגרות החידוש כאמור {{ח:פנימי|פרק ד סימן ה|בסימן ה׳}} כפי שהוא מוחל {{ח:פנימי|סעיף 59|בסעיף 59}}.
 
{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה׳: עיצוב לא רשום}}
 
{{ח:סעיף|61|זכויות בעל עיצוב לא רשום}}
{{ח:תת|(א)}} לבעל עיצוב לא רשום הכשיר להגנה בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}} מוקנית הזכות הבלעדית למנוע מכל אדם לייצר, לשם שימוש מסחרי, מוצר נושא עיצוב שהוא העתקה של העיצוב, בין שההעתקה נעשית באמצעות ייצור מוצר נושא עיצוב זהה ובין שהיא נעשית באמצעות ייצור מוצר נושא עיצוב אחר היוצר אצל משתמש מיודע רושם כללי שאינו שונה מהרושם הכללי שיוצר אצלו המוצר נושא העיצוב ({{ח:פנימי|פרק ה|בסימן זה}} – ניצול עיצוב לא רשום); היה המוצר נושא העיצוב מערכת של פריטים, תחול הזכות האמורה לגבי כל אחד מפריטי המערכת.
{{ח:תת|(ב)}} בקביעה אם עיצוב יוצר אצל משתמש מיודע רושם כללי שאינו שונה מהרושם הכללי שיוצר אצלו המוצר נושא העיצוב כאמור בסעיף קטן (א) יובא בחשבון, בין השאר, מגוון האפשרויות הקיים לעיצוב עיצובים ביחס למוצרים מהתחום שאליו משתייך המוצר נושא העיצוב.
 
{{ח:סעיף|62|סימון עיצוב לא רשום}}
 
{{ח:סעיף|68|הפרה עקיפה של עיצוב לא רשום}}
{{ח:תת|(א)}} המבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן במוצר נושא עיצוב לא רשום מפר את העיצוב הלא רשום, אם בעת ביצוע הפעולה ידע או היה עליו לדעת כי המוצר נושא העיצוב הוא מוצר מפר:
{{ח:תתת|(1)}} מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה כאמור, והכול באופן מסחרי;
{{ח:תתת|(2)}} החזקה למטרת ביצוע פעולה מהפעולות האמורות בפסקה (1);
{{ח:תתת|(3)}} הפצה בהיקף מסחרי;
{{ח:תתת|(4)}} ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי.
{{ח:תת|(ב)}} בסעיף זה, ”מוצר מפר“ – מוצר נושא עיצוב לא רשום שיוצר בלא רשותו של בעל העיצוב הלא רשום, למעט מוצר כאמור שיוצר מחוץ לישראל ברשותו של בעל העיצוב או מי מטעמו.
 
{{ח:סעיף|69|חזקת ידיעה לעניין עיצוב לא רשום}}
 
{{ח:סעיף|70|הגנה בתובענה בשל הפרת עיצוב רשום}}
{{ח:תת|(א)}} עילה שניתן על פיה לבטל את רישומו של עיצוב רשום תשמש הגנה טובה בתובענה על הפרת העיצוב הרשום; שוכנע בית המשפט כי קיימת הגנה כאמור, יורה על ביטול רישום העיצוב או על תיקון הרישום בפנקס כך שישקף את הזכויות בעיצוב הרשום; הורה בית המשפט על ביטול רישום כאמור, יחולו לעניין זה הוראות {{ח:פנימי|סעיף 49|סעיף 49(ב)}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|(ב)}} טענה שלפיה עיצוב לא רשום לא היה כשיר להגנה לפי הוראות חוק זה תשמש הגנה טובה בתובענה על הפרת העיצוב הלא רשום.
 
{{ח:סעיף|71|תובענה בשל הפרת עיצוב}}
{{ח:תת|(א)}} תובענה בשל הפרת עיצוב רשאי להגיש בעל העיצוב, ואם ניתן לגבי העיצוב רישיון ייחודי לפי {{ח:פנימי|סעיף 15|סעיף 15}} – גם בעל הרישיון כאמור; ואולם, נערך הסכם לעניין עיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 15|סעיף 15}} וטרם נרשמו הזכויות בפנקס לפיו בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 17|סעיף 17}}, רשאי צד להסכם שזכויותיו לפי ההסכם טרם נרשמו בפנקס להגיש תובענה בשל הפרת העיצוב.
{{ח:תת|(ב)}} היה העיצוב עיצוב בבעלות משותפת, רשאי כל אחד מהשותפים בבעלות בעיצוב להגיש תובענה בשל הפרת העיצוב.
{{ח:תת|(ג)}} אין להגיש תובענה בעילה של הפרת עיצוב רשום אלא לאחר שנרשם העיצוב; ואולם, משהוגשה תובענה בשל הפרה כאמור, רשאי בית המשפט להעניק סעד על הפרה של העיצוב כפי שנרשם שנעשתה לאחר יום פרסום הגשת הבקשה לרישום העיצוב לפי {{ח:פנימי|סעיף 22|סעיף 22}} כאילו הופר עיצוב רשום; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של בעל העיצוב להגיש תובענה בעילה של הפרת העיצוב כעיצוב לא רשום, כל עוד העיצוב טרם נרשם.
{{ח:תת|(ד)}} תובע המגיש תובענה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) יצרף כבעל דין לתובענה כל אדם שזכאי לתבוע לפי הוראות הסעיפים הקטנים האמורים; ואולם, בית המשפט רשאי, לבקשת התובע או לבקשת מי שמבקשים את צירופו, לפטור מצירוף בעל דין כאמור.
 
{{ח:סעיף|72|הצהרה בדבר אי־הפרת עיצוב}}
{{ח:תת|(א)}} מי שבכוונתו לבצע פעולה מהפעולות המנויות {{ח:פנימי|סעיף 37|בסעיף 37(א)}} {{ח:פנימי|סעיף 61|או 61}}, רשאי לבקש מבית המשפט פסק דין הצהרתי שלפיו אין בפעולה המבוקשת משום הפרת עיצוב.
{{ח:תת|(ב)}} אין במתן פסק דין הצהרתי כאמור בסעיף קטן (א) או בסירוב לתתו כדי לקבוע בשאלת תוקף העיצוב.
 
{{ח:קטע2|פרק ז|פרק ז׳: תרופות בשל הפרת עיצוב}}
 
{{ח:סעיף|75|פיצויים בלא הוכחת נזק}}
{{ח:תת|(א)}} בתובענה על הפרת עיצוב, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים.
{{ח:תת|(ב)}} בקביעת פיצויים לפי הוראות סעיף קטן (א) רשאי בית המשפט לשקול, בין השאר, שיקולים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} היקף ההפרה;
{{ח:תתת|(2)}} חומרת ההפרה;
{{ח:תתת|(3)}} הנזק הממשי שנגרם לתובע, להערכת בית המשפט;
{{ח:תתת|(4)}} הרווח שצמח לנתבע בשל ההפרה, להערכת בית המשפט;
{{ח:תתת|(5)}} מאפייני פעילותו של הנתבע;
{{ח:תתת|(6)}} טיב היחסים שבין הנתבע לתובע;
{{ח:תתת|(7)}} תום לבו של הנתבע, בהתחשב בין השאר במגוון האפשרויות הקיים לעיצוב עיצובים ביחס למוצרים מהתחום שאליו משתייך המוצר נושא העיצוב.
{{ח:תת|(ג)}} לעניין סעיף זה יראו הפרות המתבצעות במסכת אחת של מעשים, כהפרה אחת.
{{ח:תת|(ד)}} השר, באישור ועדת הכלכלה, רשאי, בצו, לשנות את הסכום הקבוע בסעיף קטן (א).
 
{{ח:סעיף|76|דין וחשבון}}
 
{{ח:סעיף|77|סעדים לעניין מוצרים נושאי עיצוב שהזכות בו הופרה}}
{{ח:תת|(א)}} בסיום הדיון בתובענה בשל הפרת זכות בעיצוב רשאי בית המשפט, לאחר ששקל בין היתר את חומרת ההפרה ואת עניינו של אדם אחר הנוגע בדבר שאינו צד לתובענה, להורות על –
{{ח:תתת|(1)}} עשיית פעולה לגבי המוצרים נושאי העיצוב שהזכות בו הופרה (בסעיף זה – מוצרים מפרים) שמטרתה למנוע נזק מבעל הזכות בעיצוב, ובכלל זה העברת הבעלות באותם מוצרים לידי התובע אם ביקש זאת, או השמדתם; ואולם, הורה בית המשפט על העברת הבעלות כאמור, רשאי הוא, אם מצא כי התובע עשוי לעשות שימוש במוצרים המפרים, לחייבו בתשלום כפי שיקבע;
{{ח:תתת|(2)}} עשיית פעולה בנכסים ששימושם העיקרי והמרכזי היה לייצורם של מוצרים מפרים שמטרתה למנוע את המשך ההפרה שבה דן בית המשפט או הפרה אחרת של זכות בעיצוב.
{{ח:תת|(ב)}} הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לגבי מוצר המצוי בידי אדם שלא הפר בעצמו את העיצוב, והכול בכפוף להוראות {{ח:חיצוני|חוק המכר#סעיף 34|סעיף 34 לחוק המכר, התשכ״ח–1968}}.
 
{{ח:סעיף|78|מפר תמים}}
{{ח:תת|(א)}} בתובענה בשל הפרת עיצוב, לא יחויב המפר בתשלום פיצויים עקב ההפרה אם לא ידע ולא היה עליו לדעת, במועד ההפרה, כי קיימות זכויות בעיצוב.
{{ח:תת|(ב)}} בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), חזקה כי המפר ידע שקיימות זכויות בעיצוב בהתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} העיצוב נרשם לפי {{ח:פנימי|סעיף 31|סעיף 31}};
{{ח:תתת|(2)}} לעניין עיצוב לא רשום – העיצוב סומן לפי {{ח:פנימי|סעיף 62|סעיף 62}} או שפורסמה בקשה לרישומו לפי {{ח:פנימי|סעיף 22|סעיף 22}}.
 
{{ח:קטע2|פרק ח|פרק ח׳: עיצובים בין־לאומיים}}
{{ח:סעיף|79|הגדרות – {{ח:פנימי|פרק ח|פרק ח׳}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ח|בפרק זה}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”בקשה בין־לאומית“ – בקשה לרישום עיצוב כעיצוב בין־לאומי רשום, המוגשת למשרד הבין־לאומי לפי הסכם האג;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הסכם האג“, ”ההסכם“ – כמשמעותו בסעיף 1 לנוסח ז׳נבה;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”המרשם הבין־לאומי“ – כמשמעותו בסעיף 1 לנוסח ז׳נבה;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”המשרד הבין־לאומי“ – כמשמעותו בסעיפים 1 ו־22 לנוסח ז׳נבה;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”נוסח האג“ – נוסח האג של הסכם האג בנוגע לרישום בין־לאומי של עיצובים תעשייתיים, מיום ט׳ בכסלו התשכ״א (28 בנובמבר 1960);}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”נוסח ז׳נבה“ – נוסח ז׳נבה של הסכם האג בנוגע לרישום בין־לאומי של עיצובים תעשייתיים, מיום י״ח בתמוז התשנ״ט (2 ביולי 1999);}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”עיצוב בין־לאומי רשום“ – עיצוב שנרשם במרשם הבין־לאומי בהתאם להוראות הסכם האג;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל“ – עיצוב בין־לאומי רשום שבבקשה לרישומו צוינה מדינת ישראל כיעד לרישום העיצוב;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”תקנות האג“ – התקנות המשותפות מכוח נוסח ז׳נבה ונוסח האג, המפורסמות באתר האינטרנט של הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO – World Intellectual Property Organization), כפי שתוקן נוסחן מעת לעת.}}
 
{{ח:קטע3|פרק ח סימן ב|סימן ב׳: בקשות בין־לאומיות}}
 
{{ח:סעיף|80|הגשת בקשה בין־לאומית}}
{{ח:תת|(א)}} אזרח ישראלי, תושב ישראל, מי שיש לו בישראל מפעל תעשייתי פעיל או מי שמקיים פעילות מסחרית מישראל, רשאי להגיש בקשה בין־לאומית למשרד הבין־לאומי בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), ובלבד ששילם את האגרות לעניין זה בסכומים ובמועדים כפי שנקבעו בהסכם האג ובתקנות האג.
{{ח:תת|(ב)}} בקשה בין־לאומית וכן כל מסמך אחר בקשר לבקשה כאמור שיש להגישו או שניתן להגישו בהתאם להסכם האג או לתקנות האג, יוגשו בצורה, בדרך ובמועד שנקבעו בהסכם ובתקנות כאמור.
 
{{ח:סעיף|81|הגשת בקשה בין־לאומית באמצעות הרשות}}
 
{{ח:סעיף|83|בחינת עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל}}
{{ח:תת|(א)}} הגורם המוסמך יבחן אם עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל כשיר להגנה כעיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}}.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור {{ח:פנימי|פרק ב|בפרק ב׳}}, המועד הקובע לעניין בחינת כשירותו של העיצוב כאמור בסעיף קטן (א) יהיה יום רישומו של העיצוב במרשם הבין־לאומי, ואם כללה הבקשה הבין־לאומית לגבי העיצוב כאמור הצהרה בדבר דרישת הכרה בדין קדימה בשל בקשה קודמת כמשמעותה {{ח:פנימי|סעיף 21|בסעיף 21}}, אחת או יותר, בהתאם להוראות סעיף 6 להסכם האג (בסעיף קטן זה – הבקשה הקודמת) – יהיה המועד הקובע התאריך שהוכר בידי המשרד הבין־לאומי כמועד הגשת הבקשה הבין־לאומית, ובלבד שהמבקש או המשרד הבין־לאומי הגיש לרשות, במועד ובדרך שקבע השר, העתק מהבקשה הקודמת שאישרה הרשות המוסמכת שאליה הוגשה הבקשה הקודמת.
{{ח:תת|(ג)}} על אף האמור בסעיף קטן (ב), בעל עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל רשאי להגיש בקשה להכרה בדין קדימה לגבי העיצוב הבין־לאומי הרשום גם בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 21|סעיף 21}}.
{{ח:תת|(ד)}} הוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|סימן ב׳ לפרק ד׳}} יחולו לעניין בחינת עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל כאמור בסעיף קטן (א), בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הודעה על ליקויים לפי {{ח:פנימי|סעיף 29|סעיף 29}} יכול שתהיה רק בנוגע לאי־כשירותו של העיצוב להגנה כעיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}}, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם האג או בתקנות האג.
 
{{ח:סעיף|84|רישום בפנקס של עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל}}
 
{{ח:סעיף|85|הודעה על סירוב}}
{{ח:תת|(א)}} נוכח הגורם המוסמך כי עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל אינו כשיר להגנה כעיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}} ימסור למשרד הבין־לאומי, בתוך 12 חודשים מהיום שבו פורסם העיצוב במרשם הבין־לאומי, הודעה על סירובו לרשום את העיצוב ({{ח:פנימי|פרק ח סימן ג|בסימן זה}} – הודעה על סירוב), בצירוף הנימוקים לכך.
{{ח:תת|(ב)}} נוכח הגורם המוסמך כי עיצוב כאמור בסעיף קטן (א) עשוי להיות כשיר לרישום כעיצוב מוסף בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן ז|סימן ז׳ לפרק ד׳}}, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} הגורם המוסמך יודיע על סירובו לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) וימסור למשרד הבין־לאומי הודעה על כך, אלא אם כן קבע השר אחרת ובהתאם להוראות שקבע;
{{ח:תתת|(2)}} הגורם המוסמך יודיע למבקש כי באפשרותו להגיש בקשה לרישום עיצוב מוסף בהתאם {{ח:פנימי|פרק ד סימן ז|לסימן ז׳ לפרק ד׳}} וכי הוא פטור מתשלום אגרה בעד בקשה כאמור;
{{ח:תתת|(3)}} הוגשה בקשה כאמור בפסקה (2), יחולו עליה הוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן ז|סימן ז׳ לפרק ד׳}}, והמועד הקובע לעניין זה יהיה המועד כאמור {{ח:פנימי|סעיף 83|בסעיף 83(ב)}}; הרשות לא תגבה אגרה נוספת בעד הגשת בקשה שהוגשה בעקבות הודעה כאמור בפסקה זו.
{{ח:תת|(ג)}} לא מסר הגורם המוסמך למשרד הבין־לאומי הודעה על סירוב בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א) או לא נרשם העיצוב בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 84|סעיף 84}}, יראו את העיצוב הבין־לאומי הרשום כאילו נרשם בפנקס בתום התקופה האמורה, והרשם ירשום אותו בפנקס ויפרסם אותו בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 84|סעיף 84}}.
{{ח:תת|(ד)}} נוכח הגורם המוסמך, בכל עת, כי עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל, שנמסרה לגביו הודעה על סירוב, כשיר להגנה כעיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}}, ימסור למשרד הבין־לאומי הודעה על ביטול הודעה על סירוב שמסר כאמור או הודעה על הענקת הגנה לעיצוב בישראל בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 84|סעיף 84}}, ויחולו לעניין זה הוראות {{ח:פנימי|סעיף 84|הסעיף האמור}}, בשינויים המחויבים.
 
{{ח:סעיף|86|החלת הוראות על עיצוב בין־לאומי שנרשם בישראל}}
{{ח:ת}} נרשם עיצוב בין־לאומי בפנקס בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 84|סעיף 84}} {{ח:פנימי|סעיף 85|או 85(ג)}}, יחולו על העיצוב האמור ({{ח:פנימי|פרק ח|בפרק זה}} – עיצוב בין־לאומי שנרשם בישראל) הוראות {{ח:פנימי|פרק ג סימן ב|סימן ב׳ לפרק ג׳}}, {{ח:פנימי|פרק ד סימן ד|סימנים ד׳ עד ו׳ לפרק ד׳}} למעט הוראות {{ח:פנימי|סעיף 40|סעיפים 40}}, {{ח:פנימי|סעיף 41|41}} {{ח:פנימי|סעיף 47|ו־47}}, וכן {{ח:פנימי|פרק ו|פרקים ו׳}}, {{ח:פנימי|פרק ז|ז׳}} {{ח:פנימי|פרק י|ו־י׳}}, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
{{ח:תת|(1)}} אגרת חידוש ואגרת פיגור בתשלום אגרת חידוש ישולמו בהתאם לאמור בסעיף 17 להסכם האג ובתקנות האג;
{{ח:תת|(2)}} השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של פעולות בקשר לעיצוב בין־לאומי שנרשם בישראל שייעשו רק בהתאם לאמור בהסכם האג ובתקנות האג.
 
{{ח:סעיף|87|תוקפם בישראל של תיקונים במרשם הבין־לאומי}}
{{ח:תת|(א)}} השר יקבע, בהתאם להוראות לפי סעיף 16 להסכם האג, סוגים של תיקונים בעיצוב בין־לאומי שנרשם בישראל, שאם נרשמו במרשם הבין־לאומי יהיה להם תוקף כאילו נרשמו בישראל.
{{ח:תת|(ב)}} הגורם המוסמך יתעד בפנקס תיקונים כאמור בסעיף קטן (א).
 
{{ח:קטע3|פרק ח סימן ד|סימן ד׳: הוראות כלליות לעניין עיצובים בין־לאומיים}}
 
{{ח:סעיף|92|עונשין}}
{{ח:תת|(א)}} המנצל עיצוב רשום דרך עיסוק ובאופן מסחרי, באחת הדרכים המפורטות להלן וללא רשות בעל העיצוב הרשום, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 66|סעיף 66}}, דינו – הקנס הקבוע {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 61|בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977}} ({{ח:פנימי|פרק ט|בפרק זה}} – חוק העונשין):
{{ח:תתת|(1)}} ייצור מוצר הנושא עיצוב הזהה לעיצוב רשום;
{{ח:תתת|(2)}} ייבוא מוצר הנושא עיצוב הזהה לעיצוב רשום.
{{ח:תת|(ב)}} נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.
 
{{ח:סעיף|93|אחריות נושא משרה בתאגיד}}
{{ח:תת|(א)}} נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה מהעבירות המפורטות {{ח:פנימי|סעיף 92|בסעיף 92}} (בסעיף זה – עבירה) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; הפר את חובתו האמורה, דינו – הקנס הקבוע {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 61|בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין}}.
{{ח:תת|(ב)}} נעברה עבירה בידי תאגיד או עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה.
{{ח:תת|(ג)}} בסעיף זה, ”נושא משרה“ – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
 
{{ח:קטע2|פרק י|פרק י׳: הוראות שונות}}
 
{{ח:סעיף|95|אצילת סמכויות הרשם}}
{{ח:תת|(א)}} הרשם רשאי לאצול לעובד הרשות סמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, למעט סמכויות לפי {{ח:פנימי|סעיף 12|סעיפים 12(ב)}}, {{ח:פנימי|סעיף 25|25}}, {{ח:פנימי|סעיף 34|34(ב)}}, {{ח:פנימי|סעיף 43|43}}, {{ח:פנימי|סעיף 46|46 עד 48}}, {{ח:פנימי|סעיף 96|96}}, {{ח:פנימי|סעיף 98|98(ב) ו־(ג)}}, {{ח:פנימי|סעיף 99|99}} {{ח:פנימי|סעיף 103|ו־103(ב)}}.
{{ח:תת|(ב)}} הודעה על אצילה לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
 
{{ח:סעיף|96|השגה על החלטות עובד הרשות}}
 
{{ח:סעיף|98|הליכים לפני הרשם}}
{{ח:תת|(א}} {{ח:תתת)|(1)}} הרשם יפרסם הודעה על כל הליך המתנהל לפניו לפי {{ח:פנימי|סעיף 12|סעיפים 12(ב)}}, {{ח:פנימי|סעיף 25|25}}, {{ח:פנימי|סעיף 34|34}}, {{ח:פנימי|סעיף 43|43}} {{ח:פנימי|סעיף 46|ו־46 עד 48}}.
{{ח:תתת|(2)}} אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מסמכותו של הגורם המוסמך לפרסם, לפי שיקול דעתו, הודעה על כל הליך המתנהל לפניו לפי חוק זה.
{{ח:תת|(ב)}} כל אדם שרואה את עצמו נפגע מהליך המתנהל לפני הרשם כאמור בסעיף קטן (א)(1) רשאי לבקש מהרשם להצטרף להליך, בתוך 30 ימים מיום שדבר קיומו של ההליך פורסם לפי חוק זה, והרשם רשאי לצרפו כאמור; הרשם ייתן לצדדים וכן לכל אדם אחר העלול לדעתו להיפגע מהחלטתו, הזדמנות להגיש את ראיותיהם ולהביא את טענותיהם, בכתב או בעל פה, בדרך, בצורה ובמועדים שקבע השר.
{{ח:תת|(ג)}} הרשם רשאי לצוות על תשלום הוצאות סבירות ולהורות מי מבעלי הדין ישלם את ההוצאות וכיצד ישולמו.
{{ח:תת|(ד)}} צו לפי סעיף קטן (ג) ניתן להוצאה לפועל כאילו היה פסק דין של בית משפט.
 
{{ח:סעיף|99|ראיות לפני הרשם}}
{{ח:תת|(א)}} בכפוף להוראות לפי חוק זה ואלא אם כן הורה הרשם אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו, תינתן העדות לפני הרשם בתצהיר, ולצד שכנגד תהיה זכות לחקור את המצהיר חקירה שכנגד.
{{ח:תת|(ב)}} בגביית עדות שבעל פה יהיו לרשם כל הסמכויות של בית משפט לעניין אזהרתם של עדים, קבלת הצהרה מהם וכפיית עדים להופיע לפניו ולעניינים אחרים הקשורים בכך, וכן לעניינים הקשורים במסירת העדות.
 
{{ח:סעיף|100|הארכת תקופות}}
{{ח:תת|(א)}} הגורם המוסמך רשאי, לפי בקשה שהוגשה לו ואם ראה טעם סביר לכך, להאריך כל תקופה הקבועה לפי {{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳}} לעשייתו של דבר בפניו או בפני הרשות, למעט התקופות הקבועות {{ח:פנימי|סעיף 30|בסעיפים 30(ב)}}, {{ח:פנימי|סעיף 40|40}}, {{ח:פנימי|סעיף 41|41}}, {{ח:פנימי|סעיף 43|ו־43(א)}}, וכן להאריך את התקופות לפי {{ח:פנימי|סעיף 96|סעיפים 96}} {{ח:פנימי|סעיף 98|ו־98(ב)}}, ואולם לעניין {{ח:פנימי|סעיף 21|סעיף 21}} –
{{ח:תתת|(1)}} לא יאריך את התקופה לפי {{ח:פנימי|סעיף 21|סעיף 21(1)}}, אלא אם כן שוכנע שהבקשה לרישום העיצוב בישראל לא הוגשה במועד בשל סיבות שלמבקש ולבא כוחו לא היתה שליטה עליהן ושלא היה ניתן למנען;
{{ח:תתת|(2)}} לא יאריך את התקופה לפי {{ח:פנימי|סעיף 21|סעיף 21(2)}}, אלא אם כן מצא הגורם המוסמך שלא הוגשה בקשה להכיר בתאריך הגשת הבקשה הקודמת בשל טעות בתום לב, ובלבד שטרם נרשם העיצוב.
{{ח:תת|(ב)}} הגורם המוסמך רשאי להתנות הארכת תקופות כאמור בסעיף זה בתנאים שימצא לנכון.
{{ח:תת|(ג)}} בקשה להארכת תקופה כאמור בסעיף זה ניתן להגיש בתוך התקופה או לאחריה; ואולם, אם הוגשה הבקשה לאחר תום התקופה, יאריכה הגורם המוסמך רק מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 
{{ח:סעיף|101|שמירת סודיות}}
 
{{ח:סעיף|102|פנקס העיצובים}}
{{ח:תת|(א)}} ברשות ינוהל פנקס עיצובים שבו יירשם המידע הדרוש לפי חוק זה וכן פרטים נוספים שהרשם ימצא לנכון לרשמם.
{{ח:תת|(ב)}} הפנקס יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של הרשות.
 
{{ח:סעיף|103|פרסום מידע באתר האינטרנט של הרשות}}
{{ח:תת|(א)}} מידע המתפרסם באתר האינטרנט של הרשות לפי חוק זה, ובכלל זה הפנקס, יהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום; פרסום באתר כאמור ייעשה באופן שיבטיח את אמינות המידע המתפרסם בו, את זמינותו ואת יכולת האחזור שלו והפקת פלט ממנו.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בסעיף קטן (א), הרשם רשאי שלא לפרסם מידע כאמור באותו סעיף קטן, לבקשת מי שמסר את המידע לגורם המוסמך או לרשות לפי חוק זה.
{{ח:תת|(ג)}} לשם אבטחת המידע המתפרסם באתר האינטרנט של הרשות לפי חוק זה, תעשה הרשות שימוש במערכות תוכנה וחומרה מהימנות המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב.
{{ח:תת|(ד)}} בסעיף זה, ”חומר מחשב“ ו”פלט“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק המחשבים|בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995}}.
 
{{ח:סעיף|104|שמירת מסמכי הרשות ועיון הציבור}}
{{ח:תת|(א)}} כל המסמכים שבידי הרשות הנוגעים לבחינת בקשה לרישום עיצוב, לתוקפו של עיצוב או לזכויות בו או לכל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על תוקפו של עיצוב או על זכויות בו, למעט התכתבות פנימית בין עובדי הרשות בינם לבין עצמם או סוגי מסמכים שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 112|סעיף 112(א)(6)}}, יישמרו בידי הרשות מיום שפקע תוקפו של העיצוב או מיום שנדחתה בקשה לרישום עיצוב או שהמבקש חזר בו מבקשה כאמור, לפי העניין, ועד תום שבע שנים לפחות מאותו מועד או עד תום תקופה אחרת שנקבעה לפי {{ח:פנימי|סעיף 112|הסעיף האמור}}.
{{ח:תת|(ב)}} המסמכים שיש לשמרם בהתאם להוראות סעיף קטן (א) יהיו פתוחים לעיון הציבור באתר האינטרנט של הרשות, למעט מסמכים הנוגעים לבקשה לרישום עיצוב שטרם פורסמה לפי {{ח:פנימי|סעיף 22|סעיף 22}} ומידע כאמור {{ח:פנימי|סעיף 103|בסעיף 103(ב)}}.
 
{{ח:סעיף|105|רישום זכויות לפי פסק דין}}
 
{{ח:סעיף|106|זכות ערעור}}
{{ח:תת|(א)}} מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטה של הרשם שסיימה את הדיון בהליך שנערך לפניו לפי חוק זה, לרבות החלטה בהשגה לפי {{ח:פנימי|סעיף 96|סעיף 96}}, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט בתוך 45 ימים ממועד מתן ההחלטה.
{{ח:תת|(ב)}} מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטה אחרת של הרשם לפי חוק זה רשאי לערער עליה לפני בית המשפט לאחר שניתנה לו רשות לכך מבית המשפט שלערעור; על מתן רשות ערעור על החלטה אחרת כאמור יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות הסיפה של {{ח:חיצוני|חוק בתי המשפט#סעיף 41|סעיף 41(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984}}, לעניין שיקול הדעת של בית המשפט במתן רשות ערעור, וכן הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק בתי המשפט#סעיף 41|סעיף 41(ג)(1) ו־(ד) של החוק האמור}}; לעניין זה, ”החלטה אחרת“ – כל החלטה שאין בה כדי לסיים את הדיון בהליך שנערך לפני הרשם.
{{ח:תת|(ג)}} בית המשפט המוסמך לעניין ערעור על החלטת הרשם לפי חוק זה הוא בית המשפט המחוזי בירושלים או בית המשפט המחוזי בתל אביב, לפי בחירת המערער; ואולם, השר רשאי, בצו, לקבוע כי סמכות בית המשפט המחוזי לפי חוק זה תהיה גם בידי בתי משפט מחוזיים אחרים כפי שקבע.
 
{{ח:סעיף|107|המשיבים בערעור}}
 
{{ח:סעיף|109|דיון הרשם בעיצוב שמתקיים לגביו הליך בבית המשפט}}
{{ח:תת|(א)}} הוגשה לרשם בקשה לרישום עיצוב או בקשה לדיון שעניינה עיצוב, ונודע לרשם שתלוי ועומד בבית משפט הליך בשל הפרה של העיצוב שלגביו הוגשה הבקשה כאמור או בשל ביטול רישומו של העיצוב בפנקס, לא ידון הרשם בבקשה שהוגשה לו כאמור אלא ברשות בית המשפט.
{{ח:תת|(ב)}} ניתנה רשות בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), יחליט הרשם בבקשה לאחר שנתן לכל בעלי הדין בהליך התלוי ועומד בבית המשפט הזדמנות להשמיע לפניו את טענותיהם, למעט בהליכי בחינת בקשה לרישום עיצוב.
{{ח:תת|(ג)}} נפתח הליך בבית משפט בשל הפרת עיצוב לאחר שהוגשה לרשם בקשה למחיקה של רישום העיצוב בפנקס או לביטולו לפי {{ח:פנימי|סעיף 47|סעיף 47}} {{ח:פנימי|סעיף 48|או 48}}, יוסיף הרשם לדון בבקשה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת לעניין זה.
 
{{ח:סעיף|110|עיכוב בידי המכס}}
{{ח:תת|(א)}} בעל עיצוב רשום שסבור כי זכותו הופרה או שקיים חשש סביר שתופר, רשאי למסור למנהל המכס הודעה בכתב שלפיה הוא בעל הזכות בעיצוב הרשום, ולבקש ממנו לעכב את שחרור הטובין שלטענת בעל העיצוב הרשום מפרים את זכותו בעיצוב, ולנהוג בהם כטובין שייבואם אסור על פי {{ח:חיצוני|פקודת המכס|פקודת המכס}} (בסעיף זה – הודעה).
{{ח:תת|(ב)}} הודעה תכלול את כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} העתק מהרישום של העיצוב בפנקס, וכן תיאור חזותי ברור של העיצוב הרשום המאפשר למנהל המכס להשוות בין העיצוב הרשום לבין הטובין המפרים, ובכלל זה צילומים, קטלוג או כל מסמך אחר המאפשר למנהל המכס לערוך השוואה כאמור;
{{ח:תתת|(2)}} ציון מספיק של שם היבואן המייבא את הטובין המפרים או מספר המכולה שבה הם מובאים;
{{ח:תתת|(3)}} פרטים נוספים ככל שאלה ידועים לבעל העיצוב הרשום, ובכלל זה שם האניה או אמצעי הייבוא שבהם מובאים הטובין המפרים, המועד שבו אותם טובין עומדים להגיע לישראל ומספר החבילות העומדות להתקבל.
{{ח:תת|(ג)}} בעל העיצוב הרשום ימציא למנהל המכס ראיות ראשוניות וכן ערבות עצמית בסכום שקבע מנהל המכס כדי לכסות כל הוצאה הקשורה לעיכוב או כדי לפצות על כל נזק שייגרם על ידי העיכוב, אם יתברר שהעיכוב לא היה מוצדק, וכן לשלם כל אגרה שנקבעה לעניין זה לפי {{ח:חיצוני|פקודת המכס|פקודת המכס}}; לעניין סעיף קטן זה יראו את המצאת כל הפרטים המנויים בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) כהמצאת ראיות ראשוניות.
{{ח:תת|(ד)}} הוראות סעיף זה לא יחולו על טובין מפרים שיובאו לשימוש עצמי.
{{ח:תת|(ה)}} בסעיף זה, ”מנהל המכס“ – המנהל כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת המכס|בפקודת המכס}}.
 
{{ח:סעיף|111|תחולה על המדינה}}
{{ח:תת|(א)}} חוק זה יחול גם על המדינה, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב).
{{ח:תת|(ב}} {{ח:תתת)|(1)}} הוראות {{ח:פנימי|סעיף 12|סעיף 12}} יחולו, בשינויים המחויבים, גם על עיצוב שעוצב בידי עובד המדינה.
{{ח:תתת|(2)}} הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13}} יחולו, בשינויים המחויבים, גם על עיצוב שהוזמן בידי עובד המדינה, והמדינה תהיה הבעלים הראשון של עיצוב שעוצב לפי הזמנה כאמור.
{{ח:תתת|(3)}} בסעיף קטן זה, ”עובד המדינה“ – לרבות חייל, שוטר, וכל נושא משרה או בעל תפקיד על פי חיקוק במוסד ממוסדות המדינה.
 
{{ח:קטע2|פרק יא|פרק י״א: ביצוע ותקנות}}
 
{{ח:סעיף|112|ביצוע ותקנות}}
{{ח:תת|(א)}} השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, ובין השאר בעניינים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} סדרי רישום עיצובים וסיווג מוצרים נושאי עיצובים; רשימת הסיווגים תיקבע, ככל האפשר, בהתאם להסכם לוקרנו;
{{ח:תתת|(2)}} סדרי דין בהליכים לפי חוק זה;
{{ח:תתת|(3)}} קביעת מועדים לביצוע פעולות הנדרשות לפי חוק זה;
{{ח:תתת|(4)}} בקשות המוגשות לפי חוק זה, ובכלל זה אופן הגשת הבקשה, הפרטים שייכללו בה והמסמכים שיצורפו אליה; בתקנות לפי פסקה זו רשאי השר לקבוע מסמכים שהגורם המוסמך יהיה רשאי לדרוש ממגיש בקשה לרישום עיצוב, ובלבד שמסמכים כאמור ידועים למבקש ויש בהם כדי להשפיע על כשירותו של העיצוב להגנה כעיצוב רשום;
{{ח:תתת|(5)}} אגרות בעד בקשות המוגשות לרשות או בעד פעולות הרשות לפי חוק זה, ובכלל זה בעד רישום עיצובים וחידושם והליכים לפני הגורם המוסמך, וכן דרכי העדכון של סכומי האגרות, מועדי העדכון ומועדי תשלום האגרות; בתקנות לפי פסקה זו רשאי השר לקבוע אגרות בעד כל עיצוב הכלול בבקשה לרישום עיצוב; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהסכמת שר האוצר;
{{ח:תתת|(6)}} סוגי מסמכים שהוראות {{ח:פנימי|סעיף 104|סעיף 104(א)}} לא יחולו עליהם או יחולו בשינויים כפי שיקבע, וכן מסמכים וסוגי מסמכים שיישמרו בידי הרשות לתקופה שונה מזו הקבועה {{ח:פנימי|סעיף 104|באותו סעיף}};
{{ח:תתת|(7)}} אופן הפרסום של מידע שיש לפרסמו לפי חוק זה באתר האינטרנט של הרשות וכן קביעת דרכים נוספות לפרסום מידע כאמור;
{{ח:תתת|(8)}} אופן הגשת השגה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 96|בסעיף 96}}.
{{ח:תת|(ב)}} תקנות לפי סעיף קטן (א)(5) ו־(7) יותקנו באישור ועדת הכלכלה.
 
{{ח:קטע2|פרק יב|פרק י״ב: תיקונים עקיפים}}
 
{{ח:סעיף|128|תחילה}}
{{ח:תת|(א)}} תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו ({{ח:פנימי|פרק יג|בפרק זה}} – יום התחילה).
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בסעיף קטן (א) –
{{ח:תתת|(1)}} תחילתם של {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|סעיפים 33}} {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 37א|ו־37א לפקודת הפטנטים והמדגמים}} וביטולו של {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 55|סעיף 55 לפקודה האמורה}}, {{ח:חיצוני|חוק הגנת כינויי מקור#סעיף 21א|סעיפים 21א}}, {{ח:חיצוני|חוק הגנת כינויי מקור#סעיף 21ב|21ב(א)}} {{ח:חיצוני|חוק הגנת כינויי מקור#סעיף 23א|ו־23א לחוק הגנת כינויי מקור}}, {{ח:חיצוני|חוק להגנת מעגלים משולבים#סעיף 12א|וסעיף 12א לחוק להגנת מעגלים משולבים}}, כנוסחם בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה ({{ח:פנימי|פרק יג|בפרק זה}} – יום הפרסום);
{{ח:תתת|(2)}} תחילתו של {{ח:פנימי|פרק ח|פרק ח׳}} שלושה חודשים מיום הצטרפותה של מדינת ישראל כצד להסכם האג, ובלבד שהמועד האמור לא יקדם ליום התחילה; השר יפרסם ברשומות הודעה על מועד ההצטרפות כאמור והרשות תפרסם הודעה כאמור באתר האינטרנט שלה; בפסקה זו, ”הסכם האג“ – כהגדרתו {{ח:פנימי|סעיף 79|בסעיף 79}}.
 
{{ח:סעיף|129|תחולה}}
{{ח:תת|(א)}} הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|סעיף 33 לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, כנוסחן {{ח:פנימי|סעיף 113|בסעיף 113(2) לחוק זה}}, יחולו על מדגם שערב יום הפרסום מתקיים בו אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} הוא מדגם רשום לפי הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים|הפקודה}} וטרם חלפה לגביו תקופת זכות המדגם כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים|בסעיף 33(3) לפקודה}};
{{ח:תתת|(2)}} תקופת זכות המדגם לגביו הסתיימה בשל אי־הגשת בקשה להאריכה בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים|סעיף 33(3) לפקודה}} וערב יום הפרסום הוגשה בקשה להאריך את מועד זכות המדגם בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים|סעיף 33(4) לפקודה}}.
{{ח:תת|(ב)}} הוראות הסעיפים המפורטים להלן, כנוסחם בחוק זה, לא יחולו על הפרת זכות כאמור באותם סעיפים שנעשתה ערב יום הפרסום:
{{ח:תתת|(1)}} {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 37א|סעיף 37א לפקודת הפטנטים והמדגמים}};
{{ח:תתת|(2)}} {{ח:חיצוני|חוק הגנת כינויי מקור#סעיף 23א|סעיף 23א לחוק הגנת כינויי מקור}};
{{ח:תתת|(3)}} {{ח:חיצוני|חוק להגנת מעגלים משולבים#סעיף 12א|סעיף 12א לחוק להגנת מעגלים משולבים, התש״ס–1999}};
{{ח:תתת|(4)}} {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים#סעיף 60|סעיף 60(א) לחוק זכות יוצרים}}.
 
{{ח:סעיף|130|החלת {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים|תקנות המדגמים}} לעניין עיצובים}}
{{ח:תת|(א)}} {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים|תקנות המדגמים}} יחולו, בשינויים המחויבים, על בקשות לרישום עיצוב ועל עיצוב רשום לפי הוראות חוק זה, ויראו אותן כאילו הותקנו לפי חוק זה בעניינים שלגביהם נתונה סמכות להתקין תקנות לפיו, כל עוד לא נכנסו לתוקפן תקנות במקומן לפי חוק זה או עד תום שנתיים מיום הפרסום, לפי המוקדם, ובלבד שמתקיימים כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים|תקנות המדגמים}} לא בוטלו לפי דין;
{{ח:תתת|(2)}} לא נקבעו בחוק זה הוראות באותם נושאים המוסדרים {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים|בתקנות המדגמים}};
{{ח:תתת|(3)}} {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים|תקנות המדגמים}} אינן סותרות את האמור בהוראות חוק זה.
{{ח:תת|(ב)}} בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א)(2) ו־(3), {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#סעיף 4|תקנות 4}}, {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#סעיף 5|5}}, {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#סעיף 12|12}}, {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#סעיף 14|14 עד 16}}, {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#סעיף 18|18}}, {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#סעיף 29|29}}, {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#סעיף 34|34 עד 36}}, {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#סעיף 40|40 עד 46}}, {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#סעיף 48|48 עד 54}}, {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#סעיף 57|57 עד 58}}, {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#סעיף 70|70(2)}} {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#סעיף 71|ו־71 לתקנות המדגמים}} וכן {{ח:חיצוני|תקנות המדגמים#תוספת 2|התוספת השנייה לתקנות האמורות}} – לא יחולו לעניין עיצובים כאמור בסעיף קטן (א).
 
{{ח:סעיף|131|הוראות מעבר}}
{{ח:תת|(א)}} על אף האמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 35|בסעיף 35 לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, הגורם המוסמך יפרסם באתר האינטרנט של הרשות את תיאורו החזותי של כל מדגם הרשום בפנקס המדגמים לפי הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים|הפקודה האמורה}} (בסעיף זה – פנקס המדגמים), כפי שנרשם באותו פנקס, וכן את שמו של בעל המדגם במועדים כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} לעניין מדגמים שנרשמו בפנקס המדגמים עד יום התחילה – עד 30 ימים מיום התחילה;
{{ח:תתת|(2)}} לעניין מדגמים שנרשמו בפנקס המדגמים לאחר יום התחילה – עם רישומם בפנקס המדגמים.
{{ח:תת|(ב)}} הפנקס ופנקס המדגמים ישולבו ויוצגו יחד באתר האינטרנט של הרשות, ובלבד שלגבי כל רישום של עיצוב או של מדגם תציין הרשות אם נעשה בהתאם להוראות לפי חוק זה או בהתאם להוראות לפי {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים|פקודת הפטנטים}}.
{{ח:תת|(ג)}} מי שעשה הכנות ממשיות לביצוע פעולה מהפעולות כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 37|בסעיף 37(1)(א) או (ב) לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, הנוגעות למדגם שלולא הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|סעיף 33(3א) לפקודה האמורה}}, כנוסחו בחוק זה, היתה תקופת זכות המדגם השלישית בו כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים|בסעיף 33(3) לפקודה}} מסתיימת לכל המאוחר בתום שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, זכאי לבצע פעולה מהפעולות כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 37|בסעיף 37(1)(א) או (ב) לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, לצורכי עסקו בלבד, גם אם הוארכה תקופת זכות המדגם כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|בסעיף 33(3א) האמור}}.
{{ח:תת|(ד}} {{ח:תתת)|(1)}} בקשה להארכת מועד זכות המדגם לפי הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|סעיף 33(3א) לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, כנוסחו בחוק זה, לא תוגש אלא בתום שלושה חודשים מיום הפרסום ואילך.
{{ח:תתת|(2)}} על אף האמור בפסקה (1), לעניין מדגם שתקופת זכות המדגם השלישית בו כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|בסעיף 33(3) לפקודת הפטנטים והמדגמים}} הסתיימה בתוך שלושת החודשים כאמור בפסקה (1), רשאי בעל המדגם להגיש בקשה להארכת מועד זכות המדגם בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|סעיף 33(4) לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, כנוסחו בחוק זה, והוא יהיה פטור מתשלום אגרה נוספת לפי {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|אותו סעיף}}; בקשה כאמור תוגש בתקופה שתחילתה בתום שלושה חודשים מיום הפרסום וסיומה בתום שישה חודשים מיום הפרסום.
 
{{ח:חתימות|התקבל בכנסת ביום ג׳ באב התשע״ז (26 ביולי 2017).}}