פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[821578] תיקון מס' 5
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס״ח תשע״ב, 286|חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301395.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ג, 131|חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו־2014)|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_301574.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ד, 544|ת״ט}}, {{ח:תיבה|817|חוק השידור הציבורי|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_303857.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ה, 292|תיקון מס׳ 2 לחוק השידור הציבורי|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_314946.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ו, 656|תיקון מס׳ 4 לחוק השידור הציבורי הישראלי|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_324296.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ז, 96|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_366409.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ח, 196|תיקון מס׳ 44 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_491148.pdf}}, {{ח:תיבה|492|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_491979.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשע״ג, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ז}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”אמצעי שליטה“, בתאגיד – כל אחד מאלה:}}
{{ח:תתת|(1)}} זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;
{{ח:תתת|(2)}} הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה – בעלי תפקידים דומים;
{{ח:תתת|(3)}} הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
{{ח:תתת|(4)}} הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”בעל עניין“ – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הגורם המפעיל“ – הגורם המפעיל לעניין תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות חוק זה, שמונה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2(א)}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”גורם מפעיל פרטי“ – הגורם המפעיל שאינו גורם ממשלתי או תאגיד שהוקם בחוק;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”החזקה“, לעניין אמצעי שליטה בתאגיד – במישרין או בעקיפין, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, או באמצעות זכות המוקנית לפי הסכם, לרבות ברירה להחזקה שאינה נובעת מניירות ערך המירים, או בכל דרך אחרת;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הפקה מקומית“ ו”הפקה מקומית קנויה“ – כהגדרתן {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6א|בסעיף 6א לחוק התקשורת}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”זיכיון לשידורי טלוויזיה“, ”זיכיון לשידורי רדיו“, ””ערוץ 2“ ו”הערוץ השלישי““, ”ערוץ הכנסת“ ו”רישיון לשידורי טלוויזיה“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”חוק זכות יוצרים“ – {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים|חוק זכות יוצרים, התשס״ח–2007}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”חוק זכויות מבצעים ומשדרים“ – {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים|חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ״ד–1984}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”חוק הרשות השנייה“ – {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש״ן–1990}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”חוק התקשורת“ – {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”טכנולוגיית חדות גבוהה“ – טכנולוגיית שידור והפצה ברזולוציה גבוהה של שידורי טלוויזיה (‎High-Definition (HD)‎);}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”טכנולוגיית חדות רגילה“ – טכנולוגיית שידור והפצה ברזולוציה רגילה של שידורי טלוויזיה (‎Standard-Definition (SD)‎);}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”היום הקובע“ – יום כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014);}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”המועצה לשידורי כבלים ולוויין“ – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מועצת הרשות השנייה“ – מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מנהל הגורם המפעיל“ – המנהל הכללי של הגורם המפעיל או מי שממלא תפקיד דומה גם אם כינויו שונה;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”משדר ערוץ ייעודי“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6א|בסעיף 6א לחוק התקשורת}}, ובלבד שנקבע, לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד|סעיף 6לד(א3) לחוק האמור}}, כי הוא רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”משדר ערוץ נושאי“ – מי שקיבל רישיון לשידורו של ערוץ נושאי לפי {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13}}, שיופץ באמצעות תחנות שידור ספרתיות;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”נושא משרה“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”עלות ההקמה“ – כלל התשלום בעד תכנון והקמה של תחנות שידור ספרתיות, לרבות תשלום בעד –}}
{{ח:תתת|(1)}} רכישת זכות במקרקעין שעליהם יוקמו תחנות השידור הספרתיות;
{{ח:תתת|(2)}} רכישתן של זכויות שימוש בציוד, לרבות במשיבים בלוויין;
{{ח:תתת|(3)}} הקמת תחנות שידור, לרבות עבודות התשתית הכרוכות בכך;
{{ח:תתת|(4)}} רכישת המשדרים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות“ – רישיון שניתן לפי {{ח:פנימי|סעיף 12א|סעיף 12א}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות“ – רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות“ – רישיון שניתן לפי {{ח:פנימי|סעיף 12ב|סעיף 12ב}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”רשות השידור“ – {{ח:הערה|(נמחקה);}}}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הרשות השנייה“ – הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו שהוקמה לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|חוק הרשות השנייה}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”שידורים“ – שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו הניתנים לציבור לפי כל דין;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”שליטה“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”תאגיד השידור הישראלי“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע״ד–2014}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”תחנת שידור ספרתית“ – תחנת שידור, לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורים, לשם שידורם והפצתם לציבור, בשיטה הספרתית, במישרין או באמצעות תחנות שידור נוספות כאמור;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”תחנת שידור“ – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצורכי שידורים, קליטתם או הפצתם, לרבות ציוד לווייני ולמעט אולפן;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”השר“ – שר התקשורת.}}
 
{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: הגורם המפעיל – מינוי, היתר הפעלה ותפקידים|תיקון: תשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|2|מינוי הגורם המפעיל|תיקון: תשע״ג, תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} השר ושר האוצר ימנו את הגורם המפעיל; מינוי גורם מפעיל פרטי ייעשה בדרך של מכרז; הודעה על מינוי הגורם המפעיל תפורסם ברשומות.
{{ח:תת|(ב)}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
{{ח:תת|(ג)}} לא ימונה לגורם מפעיל הגוף המשדר כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק שידורי ערוץ הכנסת|בחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס״ד–2003}}, וכן גוף מהגופים המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6(א)(4) ו־(6)}} (בסעיף קטן זה – הגוף המשדר), בעל עניין או בעל שליטה בגוף המשדר, מי שהגוף המשדר הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או מי שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בגוף המשדר; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הגבלות ותנאים נוספים לעניין מינוי הגורם המפעיל ולעניין פעילותו, בין השאר בעניינים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} החזקה ושליטה של אחר בגורם המפעיל או של הגורם המפעיל באחר;
{{ח:תתת|(2)}} עיסוק אחר של הגורם המפעיל, תפקיד אחר שהוא ממלא על פי דין או שירות אחר שהוא מעניק;
{{ח:תתת|(3)}} {{ח:הערה|(נמחקה).}}
{{ח:תת|(ג1)}} בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), לא ימונה לגורם מפעיל פרטי מי שמתקיים בו אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} הוא או נושא משרה, בעל שליטה או בעל עניין בו הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא ראוי למנותו לגורם המפעיל;
{{ח:תתת|(2)}} מתקיים בו אחד מאלה, והכול בין במישרין ובין בעקיפין:
{{ח:תתתת|(א)}} הוא בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, או בעל עניין או בעל שליטה בבעל זיכיון או בבעל רישיון כאמור, או שבעל רישיון או בעל זיכיון כאמור הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בבעל זיכיון או בבעל רישיון כאמור;
{{ח:תתתת|(ב)}} הוא בעל רישיון לשידורי לוויין או בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|חוק התקשורת}}, או בעל רישיון לשידור ערוץ ייעודי לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד1|סעיף 6לד1 לחוק התקשורת}} שקיבל אישור מאת המועצה לשדר שידורי חדשות בהתאם לרישיונו, או בעל עניין או בעל שליטה בבעל רישיון כאמור, או שבעל רישיון כאמור הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בבעל רישיון כאמור;
{{ח:תתתת|(ג)}} הוא עיתון כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח4|בסעיף 6ח4(ג) לחוק התקשורת}}, בעל עניין או בעל שליטה בעיתון, או שמתקיים בו האמור {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח4|בסעיף 6ח4(א)(3) או (4) לחוק התקשורת}}.
{{ח:תת|(ג2)}} במינוי גורם מפעיל פרטי יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} מדיניות הממשלה בתחום הבזק ובתחום השידורים;
{{ח:תתת|(2)}} שיקולים שבטובת הציבור;
{{ח:תתת|(3)}} התאמתו של המבקש לפעול כגורם מפעיל פרטי;
{{ח:תתת|(4)}} תרומת מינוי הגורם המפעיל הפרטי לתחרות בתחום השידורים;
{{ח:תתת|(5)}} ההפחתה מסכום דמי ההפצה שהיה על הגופים ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו־7}} לשלם בעד הפצת שידוריהם לפי סעיף 9, אלמלא מונה גורם מפעיל פרטי;
{{ח:תתת|(6)}} היקף ההשקעות בהפקות מקומיות המוצע על ידי המבקש לפעול כגורם מפעיל פרטי.
{{ח:תת|(ד)}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
{{ח:תת|(ה)}} העברת אמצעי שליטה בתאגיד שהוא הגורם המפעיל, טעונה אישור מראש ובכתב מאת השר.
{{ח:תת|(ו)}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
 
{{ח:סעיף|2א|היתר הפעלה לגורם מפעיל פרטי|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} מינו השר ושר האוצר גורם מפעיל פרטי, ייתן לו השר היתר להפעלת תחנות השידור הספרתיות (בחוק זה – היתר הפעלה); בהיתר ההפעלה רשאי השר לקבוע תנאים, בין השאר בעניינים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} אופן הפעלת תחנות השידור הספרתיות;
{{ח:תתת|(2)}} אופן מתן שירות של הפצת שידורים וטיב השירות;
{{ח:תתת|(3)}} ערבויות שעל הגורם המפעיל הפרטי להמציא לשם קבלת היתר ההפעלה והבטחת מילוי תנאי ההיתר, והדרכים למימושן;
{{ח:תתת|(4)}} קביעת גובה דמי ההפצה בידי הגורם המפעיל הפרטי לפי {{ח:פנימי|סעיף 9|סעיף 9(ה)}} ואופן תשלומם;
{{ח:תתת|(5)}} קביעת תנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן בידי הגורם המפעיל הפרטי לפי {{ח:פנימי|סעיף 11|סעיף 11(ג)}}.
{{ח:תת|(ב)}} היתר הפעלה וכן נכסיו של הגורם המפעיל הפרטי הדרושים לו לפעילותו לפי חוק זה אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת השר ובתנאים שקבע.
{{ח:תת|(ג)}} גורם מפעיל פרטי שקיבל היתר הפעלה אינו חייב ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 4|סעיף 4 לחוק התקשורת}}.
{{ח:תת|(ד)}} הגורם המפעיל הפרטי לא יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן שירות לפי חוק זה ברכישה או בקבלה של שירות אחר הניתן על ידו או על ידי אחר או באי קבלת שירות כאמור, אלא אם כן השר התיר לו לעשות כן בהיתר ההפעלה, בתנאים או בלא תנאים; בסעיף קטן זה, ”שירות“ – שירות הניתן לציבור או לגופים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות.
 
{{ח:סעיף|3|תכנון, הקמה והפעלה של תחנות שידור ספרתיות בידי הגורם המפעיל|תיקון: תשע״ג, תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} הגורם המפעיל יתכנן, יקים ויפעיל תחנות שידור ספרתיות לקליטתם ולהפצתם בציבור של שידורים שייקלטו בכל רחבי הארץ, בהתאם להוראות חוק זה ולעניין גורם מפעיל פרטי – גם בהתאם להיתר ההפעלה שניתן לו, והכל בעצמו או באמצעות אחר; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים והגבלות לעניין תכנון, הקמה או הפעלה של תחנות שידור ספרתיות באמצעות אחר.
{{ח:תת|(ב)}} תחנות השידור הספרתיות יכול שיהיו בבעלותו של הגורם המפעיל ויהיו בפיקוחו.
{{ח:תת|(ג)}} אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות לפי {{ח:חיצוני|פקודת הטלגרף האלחוטי|פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב–1972}}, או מההוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965}}.
{{ח:תת|(ד)}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13|סעיפים 13}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13א|13א}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13ב|ו־13ב לחוק התקשורת}} יחולו גם לגבי הגורם המפעיל.
 
{{ח:סעיף|3א|ביטול היתר הפעלה|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} השר רשאי לבטל היתר הפעלה שנתן לגורם מפעיל פרטי, אם מצא כי הגורם המפעיל הפרטי הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר או הפר תנאי מתנאי ההיתר שאינו מהותי ולא תיקן את ההפרה כפי שהורה לו השר.
{{ח:תת|(ב)}} בוטל היתר הפעלה לפי הוראות סעיף קטן (א), יפקע מינויו של הגורם המפעיל הפרטי, והוא יחדל לתכנן, להקים ולהפעיל את תחנות השידור הספרתיות.
 
{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: מימון עלות ההקמה של תחנות שידור ספרתיות שהוקמו עד היום הקובע|תיקון: תשע״ג}}
 
{{ח:סעיף|5|דיווח}}
{{ח:תת|(א)}} מנהל הגורם המפעיל יגיש לשר ולשר האוצר, בתוך 30 ימים מתום כל רבעון (בסעיף קטן זה – הרבעון המדווח), דין וחשבון בדבר פעילות הגורם המפעיל הממומנת לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 4|סעיף 4}}, במהלך הרבעון המדווח, ובדבר פעילות כאמור הצפויה ברבעון שלאחריו; דין וחשבון כאמור יתייחס, בין השאר, להתקדמות בתכנון ובהקמה של תחנות שידור ספרתיות במהלך הרבעון המדווח ולהתקדמות הצפויה במהלך הרבעון שלאחריו, לאומדן מעודכן של סך עלות ההקמה ולאומדן ההוצאות הצפויות ברבעון שלאחר הרבעון המדווח.
{{ח:תת|(ב)}} השר, שר האוצר או מי שאחד מהם הסמיך לכך, רשאי לדרוש ממנהל הגורם המפעיל להמציא פרטים נוספים הדרושים לצורך בדיקת החישובים שבבסיס האומדנים, כפי שפורטו בדין וחשבון שהגיש לפי סעיף קטן (א).
 
{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳: הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות}}
 
{{ח:סעיף|6|חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות|תיקון: תשע״ג, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ז תשע״ח}}
{{ח:תת|(א)}} הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:
{{ח:תתת|(1)}} בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
{{ח:תתת|(2)}} בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל בעל רישיון; ולעניין בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו#סעיף 171|בסעיף 171 לחוק הרשות השנייה}}, אם ביקשו זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל בעל רישיון, לפי בחירת בעל הרישיון;
{{ח:תתת|(3)}} הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
{{ח:תתת|(4)}} תאגיד השידור הישראלי – במסגרת שלושה ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוצים העיקריים); שידר תאגיד השידור הישראלי ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – ערוץ נוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף, באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה אם ביקש זאת תאגיד השידור הישראלי, אך לא יותר משלושה ערוצים נוספים;
{{ח:תתת|(5)}} {{ח:הערה|(נמחקה);}}
{{ח:תתת|(6)}} {{ח:הערה|(נמחקה);}}
{{ח:תתת|(7)}} משדר ערוץ נושאי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר לפי בחירת המשדר;
{{ח:תתת|(8)}} גוף מהגופים המנויים בסעיף קטן זה, למעט תאגיד השידור הישראלי, משדר ערוץ ייעודי ומשדר ערוץ נושאי, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוץ העיקרי) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת, לכל גוף כאמור, אם ביקש זאת; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.
{{ח:תת|(ב)}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה של גוף ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 24|בסעיף 24(ב)}} – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הטלוויזיה של גוף מהגופים המפורטים בפסקאות שלהלן ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לא יאוחר מהמועד המפורט באותן פסקאות, לפי העניין:
{{ח:תתת|(1)}} בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א)(2) – שנה מהמועד שבו ניתן לו הרישיון;
{{ח:תתת|(2)}} תאגיד השידור הישראלי, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (א)(4) – שנה מהמועד שבו ביקש כי שידורי הערוץ האמור יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;
{{ח:תתת|(3)}} {{ח:הערה|(נמחקה);}}
{{ח:תתת|(4)}} {{ח:הערה|(נמחקה);}}
{{ח:תתת|(5)}} משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף קטן (א)(7) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיבל רישיון לפי {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13(א)}};
{{ח:תתת|(6)}} גוף כאמור בסעיף קטן (א)(8) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו נבחר בהליך לפי אותו סעיף קטן.
{{ח:תת|(ג)}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הטלוויזיה ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים באמצעות טכנולוגיית חדות רגילה או באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה, לפי העניין.
 
{{ח:סעיף|7|חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי רדיו באמצעות תחנות שידור ספרתיות|תיקון: תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ז, תשע״ח־2}}
{{ח:תת|(א)}} הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הרדיו של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי רדיו כמפורט באותן פסקאות:
{{ח:תתת|(1)}} תאגיד השידור הישראלי – במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;
{{ח:תתת|(2)}} גלי צה״ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (בסעיף זה – גלי צה״ל) – במסגרת שני ערוצי רדיו, לכל היותר;
{{ח:תתת|(3)}} בעלי זיכיונות לשידורי רדיו – במסגרת ערוץ רדיו אחד לכל בעל זיכיון;
{{ח:תתת|(4)}} שירות ההתגוננות האזרחית – במסגרת ארבעה ערוצי רדיו, לכל היותר, לשם שידורי הודעות חירום בלבד, דרך קבע או באופן ארעי – בעניין מהעניינים המנויים {{ח:חיצוני|חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)#סעיף 9|בפסקאות (1) עד (8) שבסעיף 9(ד) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס״ה–2005}}, או בעניין התקפה כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק ההתגוננות האזרחית|בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951}}.
{{ח:תת|(ב)}} על אף הוראות סעיף קטן (א), שידרו תאגיד השידור הישראלי או גלי צה״ל שידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת תאגיד השידור הישראלי או גלי צה״ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור.
{{ח:תת|(ב1)}} עד למינוי גורם מפעיל פרטי יחולו הוראות סעיף קטן (ב) גם על תוכן שידורים נוסף כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו#סעיף 72|בסעיף 72(ו) לחוק הרשות השנייה}}, נוסף על שידורי הערוץ האמור בסעיף קטן (א)(3), ששידר בעל זיכיון לשידורי רדיו כאמור {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו#סעיף 72|בסעיף 72(ו)}}, אם ביקש זאת בעל הזיכיון.
{{ח:תת|(ג)}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו של גוף כאמור בסעיף קטן (א) ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 24|בסעיף 24(ב)}} – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הרדיו של גוף מהגופים האמורים ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו הגיש בקשה להפצת שידוריו כאמור, ולעניין שידורי רדיו בערוץ רדיו נוסף כאמור בסעיף קטן (ב) – בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה להפצת השידורים כאמור.
{{ח:תת|(ד)}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו, לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הרדיו ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים כאמור.
 
{{ח:סעיף|7א|שימוש במרבב שלא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים|תיקון: תשע״ג, תשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|9|תשלום דמי הפצה|תיקון: תשע״ג, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} גוף ששידוריו מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|או 7}} ישלם לגורם המפעיל בעד הפצת השידורים כאמור, סכום שיורו עליו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות עם הגורם המפעיל; הסכום האמור יחושב לפי סך כל התשלומים והעלויות הכרוכים בהפעלתן, בתפעולן ובתחזוקתן של תחנות השידור הספרתיות וכל תשלום שוטף אחר בשל הפצת השידורים כאמור, למעט עלות ההקמה (בסעיף זה – סך התשלומים והעלויות), כשהוא מחולק בין הגופים אשר שידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כאמור, בהתאם להוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} סך התשלומים והעלויות יחולק בין הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} (בסעיף זה – משדרי הטלוויזיה) לבין הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 7|סעיף 7}} (בסעיף זה – משדרי הרדיו) כך:
{{ח:תתתת|(א)}} חלקם של משדרי הטלוויזיה יהיה סך התשלומים והעלויות בניכוי חלקם של משדרי הרדיו כאמור בפסקת משנה (ב) (בסעיף זה – חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה);
{{ח:תתתת|(ב)}} חלקם של משדרי הרדיו יהיה בהתאם לקיבולת הנדרשת לשם הפצת שידורי כלל ערוצי הרדיו כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 7|בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (7)(א)}} של הגופים המפורטים באותן פסקאות, ביחס לכלל הקיבולת הקיימת בתחנות השידור הספרתיות (בסעיף זה – חלקם היחסי של משדרי הרדיו);
{{ח:תתת|(2)}} חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה יחולק בין משדרי הטלוויזיה לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר טלוויזיה לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} ובהתחשב בסוג הטכנולוגיה שבאמצעותה מופצים שידורי הטלוויזיה כאמור;
{{ח:תתת|(3)}} חלקם היחסי של משדרי הרדיו יחולק בין משדרי הרדיו לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר רדיו לפי {{ח:פנימי|סעיף 7|סעיף 7}}.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בסעיף קטן (א), נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} נוסף על הסכום שעל כל אחד מהגופים המפורטים להלן היה לשלם לפי סעיף קטן (א) אלמלא נותרה קיבולת פנויה, הוא יישא, בשל הקיבולת הפנויה, בתשלום שיחושב כך: הסכום המתקבל ממכפלת סך התשלומים והעלויות במספר ערוצי הטלוויזיה שניתן לשדר בקיבולת הפנויה כשהוא מחולק במספר ערוצי הטלוויזיה אשר יכולים להיות מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל גוף יישא בחלק מהסכום המתקבל כאמור לפי חלקו היחסי במספר ערוצי הטלוויזיה שלו המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתחשב בסוג הטכנולוגיה:
{{ח:תתתת|(א)}} תאגיד השידור הישראלי;
{{ח:תתתת|(ב)}} הכנסת – לגבי שידורי ערוץ הכנסת;
{{ח:תתתת|(ג)}} {{ח:הערה|(נמחקה);}}
{{ח:תתת|(2)}} מצאו השר ושר האוצר כי הדבר נדרש לקידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, רשאים הם לקבוע בתקנות לפי סעיף קטן (א), כי אוצר המדינה יישא בחלק מסכום דמי ההפצה שמשדר ערוץ ייעודי או משדר ערוץ נושאי חייבים לשלם, וישלם חלק זה לגורם המפעיל;
{{ח:תתת|(3)}} סכום דמי ההפצה שישלמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ובערוץ השלישי ובעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה יהיה, לגבי כל ערוץ, הסכום שנקבע לפי סעיף קטן (א), כפי שהיה בתוקף ביום כ״ד באב התשע״ג (31 ביולי 2013); על אף האמור ברישה, הוראות פסקה זו יחולו כל עוד נותרה קיבולת פנויה בשלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בין אם נעשה שימוש בכל המרבבים, ובין אם לאו;
{{ח:תתת|(4)}} לעניין משדרי רדיו ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 7|סעיף 7}}, יישא אוצר המדינה בחלק מסך התשלומים והעלויות בשל הקיבולת הפנויה וישלם חלק זה לגורם המפעיל, כך שחלקו של אוצר המדינה יהיה לפי מספר ערוצי הרדיו שניתן לשדר בקיבולת הפנויה.
{{ח:תת|(ב1)}} לא נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יודיע על כך השר לכל הגופים ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|או 7}}.
{{ח:תת|(ג)}} לעניין סוג הטכנולוגיה, יובא בחשבון רק אופן השידור וההפצה בטכנולוגיית חדות רגילה או בטכנולוגיית חדות גבוהה.
{{ח:תת|(ד)}} החל ביום תחילתו של {{ח:חיצוני|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018)|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018), התשע״ז–2016}}, ועד יום י״ח בתמוז התשע״ח (1 ביולי 2018) – אוצר המדינה יישא בתשלום דמי ההפצה של גוף ששידוריו מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)(5)}} בטכנולוגיית חדות רגילה בלבד.
{{ח:תת|(ה)}} על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מונה גורם מפעיל פרטי, יקבע הוא את דמי ההפצה שישלם כל גוף מהגופים ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|או 7}} בעד הפצת שידוריו, ובלבד שקביעת סכום דמי ההפצה תיעשה באופן שוויוני, ובכפוף לתנאים שנקבעו לעניין זה בהיתר ההפעלה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2א|סעיף 2א(א)(4)}}; הגורם המפעיל הפרטי יפרסם באתר האינטרנט שלו את גובה דמי ההפצה שקבע לכל גוף שהוא מפיץ את שידוריו.
{{ח:תת|(ו)}} על אף האמור בסעיף קטן (ה), לעניין גופים ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)(3), (4) ו־(6)}}, לא יעלה גובה דמי ההפצה שיקבע הגורם המפעיל הפרטי על גובה דמי ההפצה המרביים שהגופים האמורים היו עשויים לשלם לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 9|סעיף 9(א) או (ב)}}, אלמלא מונה גורם מפעיל פרטי.
{{ח:תת|(ז)}} על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) ו־(ה), לעניין גופים ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)(1) ו־(2)}} בטכנולוגיית חדות רגילה בלבד, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} החל ביום תחילתו של {{ח:חיצוני|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018)|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018), התשע״ז–2016}}, ועד יום י״ג בטבת התשע״ח (31 בדצמבר 2017), ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה בסכום ששילמו לפי סעיף קטן (ב)(3);
{{ח:תתת|(2)}} החל ביום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018) ועד המועד שבו החל הגורם המפעיל הפרטי לשדר במסגרת השידורים הנוספים, כמשמעותם {{ח:פנימי|סעיף 12א|בסעיף 12א(א)}}, ערוץ אחד לפחות הממומן באמצעות פרסומות (בסעיף קטן זה – ערוץ הממומן באמצעות פרסומות), ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה בסכום של 1.5 מיליון שקלים חדשים בשנה; עד למינוי גורם מפעיל פרטי אוצר המדינה יישא בתשלומים הנוספים הנובעים מההפרש שבין הסכום שהגופים האמורים ישלמו לפי פסקה זו לבין הסכום שהיה עליהם לשלם לפי סעיף קטן (ב)(3), בשים לב להפחתה בסך התשלומים והעלויות של הפצת השידורים, אם תהיה הפחתה כאמור;
{{ח:תתת|(3)}} החל הגורם המפעיל הפרטי לשדר ערוץ הממומן באמצעות פרסומות – לא ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה.
 
{{ח:סעיף|10|השימוש בדמי ההפצה|תיקון: תשע״ג, תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} היה הגורם המפעיל מי שאינו גורם מפעיל פרטי, ישמשו דמי ההפצה שישולמו לו לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידיו לפי חוק זה, בלבד.
{{ח:תת|(ב)}} אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות {{ח:פנימי|סעיף 4|סעיף 4}}.
 
{{ח:סעיף|11|ערבויות ובטוחות|תיקון: תשע״ד־2, תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} הגורם המפעיל רשאי לדרוש מהגופים שהוא מפיץ את שידוריהם לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו־7}}, למעט הגופים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6(א)(3)}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו־7(א)(2) ו־(4)}}, להפקיד בידיו ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 9|בסעיף 9}}.
{{ח:תת|(ב)}} היה הגורם המפעיל מי שאינו גורם מפעיל פרטי, יקבע השר, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם הגורם המפעיל, הוראות בדבר סוגי הערבויות או הבטוחות האמורות בסעיף קטן (א), סכומיהן, מועדי הפקדתן וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים שיתקבלו עקב מימוש כאמור.
{{ח:תת|(ג)}} היה הגורם המפעיל גורם מפעיל פרטי יקבע הוא את ההוראות בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב), בכפוף לתנאים שנקבעו לעניין זה בהיתר ההפעלה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2א|סעיף 2א(א)(5)}}.
{{ח:תת|(ד)}} קביעת תנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן לפי סעיף קטן (ב) או (ג) תיעשה באופן שוויוני לגבי כלל מפקידי הערבויות והבטוחות.
 
{{ח:סעיף|12|אי־גביית תשלום בעד קליטת שידורים|תיקון: תשע״ג}}
 
{{ח:סעיף|12א|רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} המועצה לשידורי כבלים ולוויין ({{ח:פנימי|פרק ד1|בפרק זה}} – המועצה) רשאית לתת לגורם מפעיל פרטי רישיון כללי לשדר, באמצעות תחנות השידור הספרתיות שבהפעלתו, שידורי טלוויזיה נוספים על השידורים שהוא חייב בהפצתם לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} ({{ח:פנימי|פרק ד1|בפרק זה}} – השידורים הנוספים).
{{ח:תת|(ב)}} המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; בעל הרישיון יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.
{{ח:תת|(ג)}} גורם מפעיל פרטי שקיבל רישיון לפי סעיף זה רשאי לממן את השידורים הנוספים באמצעות גביית תשלום בעד קליטת השידורים או באמצעות שידורי פרסומות, בהתאם לתנאי רישיונו; ואולם, לא ימומנו יותר משלושה ערוצים באמצעות שידורי פרסומות, וערוץ המוקדש לשידורים לילדים לא ימומן כלל באמצעות שידורי פרסומות.
{{ח:תת|(ד)}} לעניין מתן רישיון לפי סעיף זה והתנאים בו יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|סעיפים 6ח(ו)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח1|6ח1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח2|6ח2(2)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח3|6ח3}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט|ו־6ט(א)(2) עד (5), (8), (9) ו־(ב) לחוק התקשורת}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|(ה)}} לעניין העברה, שעבוד או עיקול של רישיון שניתן לפי סעיף זה או של נכס מנכסי הרישיון יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6י|סעיף 6י לחוק התקשורת}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|(ו)}} המועצה רשאית לבטל רישיון שניתן לפי סעיף זה, להגבילו או להתלותו בהתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} התקיים האמור {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יא|בסעיף 6יא(א) לחוק התקשורת}}, בשינויים המחויבים;
{{ח:תתת|(2)}} מתקיים האמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בסעיף 2(ג1)(2)}}.
 
{{ח:סעיף|12ב|רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} היה היקף פעילות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, היקף פעילות רחב, רשאית המועצה לתת רישיון מיוחד לשידור ערוץ אחד של שידורי טלוויזיה בתחנות השידור הספרתיות באמצעות בעל הרישיון הכללי; לעניין זה, ”היקף פעילות רחב“ – סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים הוא 400 מיליון שקלים חדשים לפחות, או מהווה 10% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית, כהגדרתו {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(א)}}, באותה שנה, לפי הנמוך.
{{ח:תת|(ב)}} המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; בעל הרישיון יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.
{{ח:תת|(ג)}} לעניין מתן רישיון לפי סעיף זה והרישיון שניתן יחולו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 12א|סעיף 12א(ד), (ה) ו־(ו)(1)}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|(ד)}} נתנה המועצה רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי סעיף זה, יעביר בעל הרישיון הכללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידוריו של בעל הרישיון המיוחד, באמצעות תחנות השידור הספרתיות, ויחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד|סעיף 6לד(א) ו־(ב) לחוק התקשורת}}, בשינויים המחויבים, ואולם רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, לקבוע לעניין {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד|סעיף 6לד(א) לחוק האמור}} שיעור הגבוה מחמש שישיות.
 
{{ח:סעיף|12ג|סמכויות המועצה לעניין בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} בסעיף זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”היקף פעילות רחב“, לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות – אחד מאלה:}}
{{ח:תתתת|(1)}} סך ההכנסות של בעל הרישיון מפעילותו לפי חוק זה בשלוש שנות כספים רצופות הוא 400 מיליון שקלים חדשים לפחות, או מהווה 10% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית באותן שנים, לפי הנמוך;
{{ח:תתתת|(2)}} סך ההכנסות של בעל הרישיון מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים אחת הוא 800 מיליון שקלים חדשים לפחות, או מהווה 20% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית באותה שנה, לפי הנמוך;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”סך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית“ – סך ההכנסות של גופים שקבע השר, לפי חישוב שקבע.}}
{{ח:תת|(ב)}} סמכויות המועצה הנתונות לה לפי סעיפים {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה|6ה(1), (5)(א) ו־(7)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|6ה1(א1), (א2) ו־(ב) עד (ד) לחוק התקשורת}}, לעניין רישיון כללי לשידורי כבלים ולעניין רישיון מיוחד לשידורי כבלים כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6א|בסעיף 6א לחוק האמור}} ולעניין בעלי רישיונות כאמור, יהיו נתונות לה לעניין רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ולעניין רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתאמה, ולעניין בעלי רישיונות כאמור, והכול בשינויים המחויבים ובשינוי זה: שיעור ההשקעה שבו יחויב בעל רישיון כללי כאמור לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} יחושב מהכנסותיו השנתיות מפעילותו לפי חוק זה.
{{ח:תת|(ג)}} על אף האמור בסעיף קטן (א) –
{{ח:תתת|(1)}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(ב) עד (ד) לחוק התקשורת}} לא יחולו לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב;
{{ח:תתת|(2)}} לעניין הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} –
{{ח:תתתת|(א)}} היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים נמוך מ־200 מיליון שקלים חדשים או לא היווה 5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית, באותה שנה, לפי הנמוך – לא יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|הסעיף}};
{{ח:תתתת|(ב)}} היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים מפעילותו לפי חוק זה באמצעות תחנות השידור הספרתיות משידוריו בשנת כספים גבוה מ־200 מיליון שקלים חדשים אך נמוך מ־300 מיליון שקלים חדשים או היווה 5.5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית, אך לא יותר מ־7.5% מסך ההכנסות האמורות באותה שנה, לפי הנמוך – יקראו את {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} כך שבמקום ”עד 12% מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ־8% מהכנסות אלה“ יבוא ”4.5% מהכנסותיו השנתיות“, ובמקום ”הפקות מקומיות“ יבוא ”הפקות מקומיות קנויות“;
{{ח:תתתת|(ג)}} היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים מפעילותו לפי חוק זה באמצעות תחנות השידור הספרתיות משידוריו בשנת כספים גבוה מ־300 מיליון שקלים חדשים אך נמוך מ־400 מיליון שקלים חדשים או היווה 7.5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית, אך לא יותר מ־10% מסך ההכנסות האמורות באותה שנה, לפי הנמוך – יקראו את {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} כך שבמקום ”עד 12% מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ־8% מהכנסות אלה“ יבוא ”6% מהכנסותיו השנתיות“, ובמקום ”הפקות מקומיות“ יבוא ”הפקות מקומיות קנויות“.
 
{{ח:סעיף|12ד|החלת הוראות על בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 4ז|סעיפים 4ז}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט1|6ט1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יב|6יב}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כב|6כב}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כד1|6כד1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כה|6כה}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לו|6לו}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לח1|6לח1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13|13}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13א|13א}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13ב|13ב}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 51ג|51ג}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 51ד|51ד}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 51ה|ו־51ה לחוק התקשורת}} יחולו לעניין בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידורים הספרתיות, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|(ב)}} נוסף על הוראות סעיף קטן (א) יחולו על בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראות אלה, בשינויים המחויבים:
{{ח:תתת|(1)}} הוראות סעיפים, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|6ה1(א)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יא1|6יא1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יא2|6יא2}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יט2|6יט2(א) ו־(ג)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כ2|6כ2(א) עד (ח)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כא1|6כא1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6מ|6מ}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6נא1|ו־6נא1 לחוק התקשורת}}, ואולם הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יא2|סעיפים 6יא2}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יט2|6יט2(א) ו־(ג)}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6מ|ו־6מ לחוק האמור}} לא יחולו לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב כהגדרתו {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(א)}}, ולעניין {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א) לחוק התקשורת}}, לא יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|אותו סעיף}} על בעל רישיון כאמור שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב כהגדרתו {{ח:פנימי|סעיף 12ב|בסעיף 12ב(א)}};
{{ח:תתת|(2)}} לעניין שידוריו של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, הממומנים באמצעות שידורי פרסומות – הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד1|סעיפים 6לד1(ז)}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד2|ו־6לד2 לחוק התקשורת}}.
{{ח:תת|(ג)}} נוסף על הוראות סעיף קטן (א) יחולו על בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כד|סעיף 6כד לחוק התקשורת}}, בשינויים המחויבים.
 
{{ח:סעיף|13|משדר ערוץ נושאי|תיקון: תשע״ג, תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} המועצה רשאית, כל עוד אין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לתת רישיון לשם שידורו של ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות, למי שבחרה במכרז שפרסמה לעניין זה (בסעיף זה – מכרז לערוץ נושאי); בחירה כאמור תתבסס על המחיר שיציע כל משתתף במכרז לשלם בעד קיבולת שתוקצה לו בתחנות השידור הספרתיות לשם הפצת שידוריו של ערוץ נושאי; בסעיף זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”נושא“ – לרבות שפה;}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”ערוץ נושאי“ – ערוץ טלוויזיה ש־75% לפחות משעות השידור שלו מוקדשים לנושא אחד, וששידוריו בנושא האמור משודרים במהלך 90% לפחות משעות צפיית השיא;}}
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”שעות צפיית השיא“ – השעות שבין 19:00 ל־23:00, בכל יום.}}
{{ח:תת|(ב)}} זוכה במכרז לערוץ נושאי יחליט, לאחר בחירתו, לאיזה מהנושאים המפורטים להלן יוקדש הערוץ הנושאי:
{{ח:תתת|(1)}} ספורט;
{{ח:תתת|(2)}} שידורים לילדים;
{{ח:תתת|(3)}} סרטים;
{{ח:תתת|(4)}} טבע;
{{ח:תתת|(5)}} סדרות;
{{ח:תתת|(6)}} תעודה;
{{ח:תתת|(7)}} חדשות;
{{ח:תתת|(8)}} מוזיקה;
{{ח:תתת|(9)}} היסטוריה;
{{ח:תתת|(10)}} תרבות;
{{ח:תתת|(11)}} כל נושא אחר שהשר, בהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה והמועצה, קבע כי הוא נושא מוגדר ומסוים שיש הצדקה שיתקיימו בעניינו שידורים במסגרת ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות.
{{ח:תת|(ג)}} על אף האמור בסעיף קטן (ב) –
{{ח:תתת|(1)}} מי שמבקש להיות משדר ערוץ נושאי בנושא חדשות, יודיע למועצה, כבר בעת הגשת הצעתו במכרז לערוץ נושאי, על כוונתו להיות משדר ערוץ נושאי בנושא כאמור;
{{ח:תתת|(2)}} מצאו השר ושר האוצר כי בשל חוסר כדאיות כלכלית לא הוגשו הצעות למכרז לערוץ נושאי, רשאי השר להורות למועצה לפרסם מכרז נוסף שלפיו הזוכה במכרז בלבד יהיה רשאי לשדר בערוץ נושאי רק נושאים מאלה המפורטים בסעיף קטן (ב), אשר עליהם יורה השר.
{{ח:תת|(ד}} {{ח:תתת)|(1)}} במכרז לערוץ נושאי, לא יהיה רשאי להשתתף כל אחד מאלה:
{{ח:תתתת|(א)}} גוף מהגופים המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6(א) (4) ו־(6)}};
{{ח:תתתת|(ב)}} גורם כמפורט להלן, אם הוא מחזיק אמצעי שליטה במשדר ערוץ נושאי, אחד או יותר, ושידוריו של משדר הערוץ הנושאי או של כל המשדרים כאמור יחד, שבהם הוא מחזיק אמצעי שליטה, מופצים במסגרת ארבעה ערוצים נושאיים לפחות:
{{ח:תתתתת|(1)}} גוף מהגופים המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6(א)(1) ו־(2)}} וכן הגוף המשדר כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק שידורי ערוץ הכנסת|בחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס״ד–2003}};
{{ח:תתתתת|(2)}} מי שהוא בעל עניין או בעל שליטה בגוף כאמור בפסקת משנה (1);
{{ח:תתתתת|(3)}} מי שגוף כאמור בפסקת משנה (1) הוא בעל עניין או בעל שליטה בו;
{{ח:תתתתת|(4)}} מי שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בעל עניין או בעל שליטה בגוף כאמור בפסקת משנה (1);
{{ח:תתתת|(ג)}} {{ח:הערה|(נמחקה);}}
{{ח:תתתת|(ד)}} {{ח:הערה|(נמחקה);}}
{{ח:תתתת|(ה)}} בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין כמשמעותם {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}} (בפסקה זו – בעל רישיון לשידורים);
{{ח:תתתת|(ו)}} מי שהוא בעל עניין בבעל רישיון לשידורים;
{{ח:תתתת|(ז)}} מי שבעל רישיון לשידורים הוא בעל עניין בו;
{{ח:תתתת|(ח)}} מי שאדם מסוים הוא בעל עניין בו וכן בעל עניין בבעל רישיון לשידורים.
{{ח:תתת|()}} לעניין מכרז לערוץ נושאי בנושא חדשות, אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מהוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כ2|סעיף 6כ2 לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל בסעיף קטן (ו).
{{ח:תתת|(2)}} {{ח:הערה|(נמחקה);}}
{{ח:תתת|(3)}} {{ח:הערה|(נמחקה);}}
{{ח:תת|(ד1)}} המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה למשדר ערוץ נושאי, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; משדר ערוץ נושאי יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.
{{ח:תת|(ה)}} משדר ערוץ נושאי יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות גביית תשלום בעד קליטת שידוריו או באמצעות שידורי פרסומת והכול בהתאם לקבוע במכרז ואולם משדר ערוץ נושאי בנושא ילדים לא יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת.
{{ח:תת|(ו)}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה|סעיפים 6ה}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|6ה1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|6ח}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח2|6ח2}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח3|6ח3}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט|6ט(א)(3), (5) ו־(8)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6י|6י(א)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יא|6יא}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כב|6כב}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כד1|6כד1}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כה|ו־6כה לחוק התקשורת}} וכן הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#פרק ב1 סימן ט|סימן ט׳ בפרק ב׳1 לחוק האמור}}, למעט {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד|סעיפים 6לד}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד1|6לד1(א), (ב), (ט) ו־(י)}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד3|ו־6לד3 לאותו חוק}}, יחולו, בכפוף להוראות סעיף זה, לעניין פרסום מכרז לערוץ נושאי, לרבות אופן הגדרת הנושא וכן לעניין רישיון לפי סעיף קטן (ב) ובכלל זה לעניין מתן רישיון כאמור, לעניין משדר ערוץ נושאי ולעניין שידוריו, ולגבי ערוץ נושאי בנושא חדשות – יחולו בעניינים כאמור גם הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כ2|סעיף 6כ2 לחוק האמור}}, והכול בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|בסעיף 6ה1 לחוק התקשורת}} –
{{ח:תתתת|(א)}} סעיף קטן (א) – לא יחול;
{{ח:תתתת|(ב)}} בסעיפים קטנים (א1) ו־(א3), במקום ”מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי“ יקראו ”מהכנסותיו השנתיות“;
{{ח:תתתת|(ג)}} במקום השיעורים הקבועים בו רשאית המועצה לקבוע שיעורים שונים לעניין שידוריו של משדר ערוץ נושאי, ובלבד שלגבי שלושה ערוצים נושאיים לפחות מבין תשעת הערוצים הנושאיים הראשונים ששידוריהם יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות יחולו השיעורים הקבועים בסעיף קטן (א1);
{{ח:תת|(2)}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כ2|בסעיף 6כ2 לחוק התקשורת}}, סעיפים קטנים (א), (ב), (ז) ו־(ט) ופסקה (5)(א) ו־(ב) שבסעיף קטן (ג) שבו – לא יחולו.
 
{{ח:סעיף|13א|הגבלת שידורים בתחנות השידור הספרתיות בידי מי שאינו בעל רישיון|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:סעיף|13ב|הגדרות|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ד2|בפרק זה}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”אמצעים טכנולוגיים“ – מכשיר, מוצר, תוכנת מחשב, או רכיב של כל אחד מאלה או כל אמצעי טכנולוגי אחר אשר בדרך פעולתו הרגילה משמש למניעת הפעולות האמורות {{ח:פנימי|סעיף 13ג|בסעיף 13ג(א)(5) ו־(6)}} או מיועד למנוע את הפעולות האמורות;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”גוף משדר“ – גוף ששידוריו מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)(1) עד (6) ו־(8)}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הסכמה לשידור“ – הסכמת המשדר לפי {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים#סעיף 4א1|סעיף 4א1(5) לחוק זכויות מבצעים ומשדרים}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”המועצה“ – המועצה לשידורי כבלים ולוויין;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מרשם“ – מרשם ספקי תכנים שמנהלת המועצה לפי {{ח:פנימי|סעיף 13ד|סעיף 13ד}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”ספק תכנים“ – מי שפעילותו העיקרית שידור של מגוון תכנים לציבור בישראל, ובלבד שהתכנים משודרים ביוזמתו, באמצעות ממשק הנמצא בשליטתו, והכול בין שהתכנים המשודרים ניתנים לצפייה בזמן אמיתי, בו זמנית בידי הציבור, ובין שהתכנים ניתנים לצפייה במועד ובמקום לפי בחירת הצופה;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”ספק תכנים רשום“ – ספק תכנים הרשום במרשם;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”השידורים הפתוחים“ – שידורי הטלוויזיה המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות של הגופים המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6(א)(1) עד (6) ו־(8)}} במסגרת ערוצי הטלוויזיה המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 6|באותו סעיף}}.}}
 
{{ח:סעיף|13ג|חובת מתן הסכמה לשידור של ספק תכנים רשום|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} גוף משדר ייתן לכל ספק תכנים רשום שביקש זאת, הסכמה לשידור של שידוריו ברשת האינטרנט, ללא תמורה, בכפוף להוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} ספק התכנים הרשום ייתן גישה לשידורים הפתוחים כפי שהם מופצים בידי הגורם המפעיל, באופן מלא, בזמן אמיתי, בלא קטיעה או עריכה (בסעיף זה – שידור בו־זמני);
{{ח:תתת|(2)}} על אף האמור בפסקה (1), היה קושי ממשי להשיג רישיון לפי סעיף קטן (ב) לתוכן מסוים, רשאי הגוף המשדר לספק תוכן חלופי, וספק התכנים הרשום ייתן גישה לאותו תוכן חלופי במקום שידור בו זמני;
{{ח:תתת|(3)}} ספק התכנים הרשום יסמן את השידורים הפתוחים שהוא נותן גישה אליהם בסימון המזהה אותו ובאופן שאינו נראה על המסך;
{{ח:תתת|(4)}} ספק התכנים הרשום לא יגבה תשלום כלשהו בעד מתן הגישה לשידורים הפתוחים;
{{ח:תתת|(5)}} ספק התכנים הרשום ינקוט אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים המקובלים בהסכמים המסדירים שימוש בזכויות יוצרים, מבצעים ומשדרים ברשת האינטרנט, למניעת ההפצה של השידורים הפתוחים והגישה אליהם מחוץ לישראל; לעניין זה יראו את ספק התכנים הרשום כמי שנקט באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כאמור אם נקט באמצעים טכנולוגיים שנקבעו בהסכמה בינו לבין הגוף המשדר, או שנקבעו ברישיון שבעלי זכויות היוצרים והמבצעים נתנו לו לפי סעיף קטן (ב);
{{ח:תתת|(6)}} ספק התכנים הרשום ינקוט אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים המקובלים בהסכמים המסדירים שימוש בזכויות יוצרים, מבצעים ומשדרים ברשת האינטרנט, למניעת משיכת השידורים הפתוחים, הטמעתם באתר אינטרנט או שימוש אחר בהם בידי גורמים אחרים; לעניין זה יראו את ספק התכנים הרשום כמי שנקט באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים אם נקט באמצעים טכנולוגיים שנקבעו בהסכמה בינו לבין הגוף המשדר, או שנקבעו ברישיון שבעלי זכויות היוצרים והמבצעים נתנו לו לפי סעיף קטן (ב).
{{ח:תת|(ב)}} אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות בעלי זכויות היוצרים והמבצעים בשידורים הפתוחים וביצירות הכלולות בהם לפי כל דין; שידור בו־זמני של השידורים הפתוחים בידי ספק התכנים הרשום טעון רישיון מאת בעלי זכויות היוצרים והמבצעים בשידורים האמורים וביצירות הכלולות בהם, בין שניתן במישרין על ידי בעלי הזכויות כאמור ובין שניתן בעקיפין על ידי הגוף המשדר נותן ההסכמה לשידור אם קיבל לכך רשות מאת בעלי הזכויות.
{{ח:תת|(ג)}} רישיון שניתן בעקיפין על ידי גוף משדר כאמור בסעיף קטן (ב), יינתן בכפוף לתשלום של ספק התכנים הרשום לגוף המשדר בעד התמורה ששילם הגוף המשדר לשם קבלת הרישיון.
{{ח:תת|(ד)}} הופצו השידורים הפתוחים או שהתאפשרה הגישה אליהם מחוץ לישראל, או שנמשכו השידורים, הוטמעו באתר אינטרנט או שנעשה בהם שימוש אחר, בידי גורם אחר, והוכח כי מקור השידור הוא בספק התכנים הרשום שקיבל רישיון לפי סעיף זה, על ספק התכנים הראיה שנקט באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כאמור בסעיף קטן (א)(5) או (6).
 
{{ח:סעיף|13ד|מרשם ספקי תכנים|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} המועצה תנהל מרשם של ספקי תכנים הזכאים לקבל הסכמה ורישיון לשידור לפי {{ח:פנימי|סעיף 13ג|סעיפים 13ג(א) ו־(ב)}}; המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה.
{{ח:תת|(ב)}} המועצה תרשום במרשם ספק תכנים שהגיש בקשה לכך, אם מצאה כי מתקיימים בו התנאים שבהגדרה ”ספק תכנים“ {{ח:פנימי|סעיף 13ב|שבסעיף 13ב}}; ספק תכנים יצרף לבקשתו הצהרה ולפיה הוא פועל בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים|חוק זכות יוצרים}} {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים|וחוק זכויות מבצעים ומשדרים}}.
{{ח:תת|(ג)}} המועצה רשאית לקבוע כללים לגבי אופן הגשת הבקשה לרישום במרשם.
{{ח:תת|(ד)}} חדל להתקיים בספק תכנים רשום תנאי מהתנאים לרישום במרשם כאמור בסעיף קטן (ב), תמחק אותו המועצה מהמרשם.
 
{{ח:קטע2|פרק ד3|פרק ד׳3: פיקוח|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:סעיף|13ה|הגדרות|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ד3|בפרק זה}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”בעל רישיון“ – הגורם המפעיל הפרטי, בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ומשדר ערוץ נושאי;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”מפקח“ – מי שהוסמך לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13ו|סעיף 13ו}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”ציוד בזק“, ”מיתקן בזק“, ”פעולת בזק“ ו”שירות בזק“ – כמשמעותם {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}}.}}
 
{{ח:סעיף|13ו|הסמכת מפקחים|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} השר רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיפקחו על ביצוע ההוראות לפי חוק זה.
{{ח:תת|(ב)}} לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת השר לשמש מפקח, ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;
{{ח:תתת|(2)}} הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שהיו נתונות לו לפי {{ח:פנימי|פרק ד3|פרק זה}}, כפי שהורה השר;
{{ח:תתת|(3)}} הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.
 
{{ח:סעיף|13ז|סמכויות מפקחים|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:ת}} לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –
{{ח:תת|(1)}} לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
{{ח:תת|(2)}} לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל את ביצוען; בפסקה זו, ”מסמך“ – לרבות הקלטה שנעשתה לשם תיעוד ההתקשרות בין בעל רישיון לבין מנוי, ולרבות פלט כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק המחשבים|בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995}};
{{ח:תת|(3)}} להיכנס למקום שבו פועל בעל רישיון או מקבל שירות בזק, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט; בפסקה זו, ”מקום שבו פועל בעל רישיון“ – לרבות מקום שבו מנהל בעל רישיון או מי מטעמו את עסקיו, לשם ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק;
{{ח:תת|(4)}} לערוך מדידות או בדיקות או ליטול דגימות של מיתקני בזק או ציוד בזק הנמצאים במקום שבו פועל בעל רישיון כהגדרתו בפסקה (3) או במקום שבו פועל מקבל שירות בזק, וכן למסור את המדידות, הבדיקות והדגימות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת.
 
{{ח:סעיף|13ח|זימון נושאי משרה|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:סעיף|13ט|חובת הזדהות|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:ת}} מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי {{ח:פנימי|פרק ד3|פרק זה}}, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
{{ח:תת|(1)}} הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
{{ח:תת|(2)}} יש בידו תעודה חתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.
 
{{ח:קטע2|פרק ד4|פרק ד׳4: עיצום כספי|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:סעיף|13י|הגדרות|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”המועצה“ – המועצה לשידורי כבלים ולוויין;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד התקשורת;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הסכום הבסיסי“ – 100,800 שקלים חדשים.}}
 
{{ח:סעיף|13יא|עיצום כספי – גורם מפעיל פרטי|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} הפר גורם מפעיל פרטי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|(1)}} לעניין גורם מפעיל פרטי שהוא תאגיד – העביר אמצעי שליטה בתאגיד בלא אישור מאת השר, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2(ה)}};
{{ח:תתת|(2)}} לא הגיש דין וחשבון כאמור {{ח:פנימי|סעיף 5|בסעיף 5(א)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 5|אותו סעיף}};
{{ח:תתת|(3)}} לא המציא פרטים בהתאם לדרישה שניתנה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 5|בסעיף 5(ב)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 5|אותו סעיף}};
{{ח:תתת|(4)}} הפר דרישה למסור ידיעה או מסמך שניתנה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13ז|בסעיף 13ז(2)}}.
{{ח:תת|(ב)}} הפר גורם מפעיל פרטי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום של כפל הסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|(1)}} פעל שלא בהתאם להיתר ההפעלה שניתן לו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיף 3(א)}};
{{ח:תתת|(2)}} הפר הוראה שניתנה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13|סעיף 13 לחוק התקשורת}} כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 3|בסעיף 3(ד)}}, לעניין מתן שירותים או עשיית פעולות לכוחות הביטחון, או הפר הוראה שניתנה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13א|סעיפים 13א}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13ב|או 13ב לחוק התקשורת}} כפי שהוחלו {{ח:פנימי|סעיף 3|בסעיף 3(ד)}}, לעניין ביצוע פעולות בזק ומתן פעולות בזק בשעת חירום או במקרה של תקלה משמעותית או הפסקה משמעותית במתן שירותי בזק בסיסיים או במתן שידורים.
{{ח:תת|(ג)}} הפר גורם מפעיל פרטי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}} בסכום של פי ארבעה מהסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|(1)}} התנה מתן שירות לפי חוק זה ברכישה או בקבלה של שירות אחר הניתן על ידו או על ידי אחר או באי קבלת שירות כאמור, בלא היתר לכך מאת השר או בניגוד לתנאים שנקבעו בהיתר, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 2א|סעיף 2א(ד)}};
{{ח:תתת|(2)}} תכנן, הקים או הפעיל את תחנות השידור הספרתיות לאחר שבוטל היתר ההפעלה, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 3א|סעיף 3א(ב)}};
{{ח:תתת|(3)}} לא הפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות שידורי טלוויזיה של הגופים המנויים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6(א)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 6|אותו סעיף}};
{{ח:תתת|(4)}} לא הפיץ שידורי טלוויזיה במועדים הקבועים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6(ב)}};
{{ח:תתת|(5)}} הפיץ שידורי טלוויזיה כך שאופן ההפצה, איכות השידור ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה אינם זהים לגבי כל הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(ג)}};
{{ח:תתת|(6)}} לא הפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות שידורי רדיו של הגופים המנויים {{ח:פנימי|סעיף 7|בסעיף 7(א) או (ב)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 7|אותו סעיף}};
{{ח:תתת|(7)}} לא הפיץ שידורי רדיו במועדים הקבועים {{ח:פנימי|סעיף 7|בסעיף 7(ג)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 7|אותו סעיף}};
{{ח:תתת|(8)}} הפיץ שידורי רדיו כך שאופן ההפצה, איכות השידור ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו אינם זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 7|סעיף 7(ד)}};
{{ח:תתת|(9)}} לא הפסיק להפיץ את שידוריו של גוף מהגופים המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו־7}}, בניגוד לתקנות שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 8|סעיף 8}};
{{ח:תתת|(10)}} גבה תשלום מהציבור בעד קליטת השידורים המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 12|סעיף 12}}.
 
{{ח:סעיף|13יב|עיצום כספי – המשדר בלא רישיון|תיקון: תשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13יג|עיצום כספי – בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} הפר בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|(1)}} פעל שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 12א|סעיף 12א(ב)}}, למעט תנאי שנקבע ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת}} או תנאי שנקבע ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט|סעיף 6ט(א)(2) עד (5) ו־(9) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחלו {{ח:פנימי|סעיף 12א|בסעיף 12א(ד)}};
{{ח:תתת|(2)}} מימן יותר משלושה ערוצים באמצעות שידורי פרסומות או מימן ערוץ המוקדש לשידורים לילדים באמצעות שידורי פרסומות, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 12א|סעיף 12א(ג)}};
{{ח:תתת|(3)}} הפר הוראה שנקבעה בכללים לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה|סעיף 6ה(5)(א) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(א)}};
{{ח:תתת|(4)}} הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(ב)}}, לעניין החובה להשקיע בהפקות מקומיות;
{{ח:תתת|(5)}} הפר הוראה שנקבעה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(ב) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(ב)}}, לעניין המכסה המזערית להפקות מקומיות;
{{ח:תתת|(6)}} הפר הוראה שנקבעה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(ג) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(ב)}}, לעניין הפקות מקומיות;
{{ח:תתת|(7)}} הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(ד) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(ב)}}, לעניין החובה להפיק או לרכוש הפקות מקומיות בשיעור כפול או בדבר הפקתן או שידורן של הפקות אלה;
{{ח:תתת|(8)}} הפר הוראה שנתנה המועצה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט1|סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}, לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;
{{ח:תתת|(9)}} שידר שידורים בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובל, בניגוד להוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כד1|סעיף 6כד1 לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}};
{{ח:תתת|(10)}} שידר שידורים אסורים בניגוד להוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כה|סעיף 6כה לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}};
{{ח:תתת|(11)}} הפר את הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(ב)(1)}}, לעניין הקצאת זמן שידור להפקות מקומיות;
{{ח:תתת|(12)}} הפר הוראה שנתנה המועצה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יא2|סעיף 6יא2(ג) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(ב)(1)}}, לעניין חבילת יסוד;
{{ח:תתת|(13)}} דרש ממנוי לחבילת יסוד תשלומים נלווים בלי שדרש תשלומים כאמור ממנויים לחבילות אחרות, בניגוד להוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יא2|סעיף 6יא2(ד) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(ב)(1)}}, או פעל בלא אישור המועצה לפי {{ח:פנימי|סעיף 12ד|הסעיף האמור}} לעניין גובה תשלומים נלווים;
{{ח:תתת|(14)}} הפר הוראה שקבעה המועצה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יט2|סעיף 6יט2(ג) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(ב)(1)}}, לעניין תוכן שידורי הכבלים;
{{ח:תתת|(15)}} לא ביצע הוראה שניתנה בידי יושב ראש המועצה, בהתאם לסמכותו לפי חוק זה, בתוך הזמן שקבע בהוראה.
{{ח:תת|(ב)}} הפר בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|(1)}} הפר תנאי הנדסי שנקבע ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת}} או תנאי ברישיון שנקבע לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט|סעיף 6ט(א)(2) עד (5) ו־(9) לחוק האמור}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12א|בסעיף 12א(ד)}};
{{ח:תתת|(2)}} הפר הוראה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד|סעיף 6לד(א) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ב|בסעיף 12ב(ד)}}, לעניין שימוש;
{{ח:תתת|(3)}} הפר הוראה שנתן השר לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט1|סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}, לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;
{{ח:תתת|(4)}} הפר הוראה שקבע השר לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יב|סעיף 6יב לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}, לעניין קיום רצף בשידורים שהופסקו או לעניין תשלום דמי שימוש;
{{ח:תתת|(5)}} הפר הוראה שנתן השר לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כב|סעיף 6כב לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}, לעניין שידור הודעות במקרי חירום או מטעמים של ביטחון המדינה;
{{ח:תתת|(6)}} גרם להגבלה או לחסימה בניגוד להוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 51ג|סעיף 51ג לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}.
 
{{ח:סעיף|13יד|עיצום כספי – בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} הפר בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|(1)}} פעל שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 12ב|סעיף 12ב(ב)}}, למעט תנאי שנקבע ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ב|בסעיף 12ב(ג)}};
{{ח:תתת|(2)}} הפר הוראה שנקבעה בכללים לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה|סעיף 6ה(5)(א) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(ב)}};
{{ח:תתת|(3)}} הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א2) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(ב)}}, לעניין החובה להשקיע בהפקות מקומיות;
{{ח:תתת|(4)}} הפר הוראה שנקבעה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(ג) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(ב)}}, לעניין הפקות מקומיות;
{{ח:תתת|(5)}} הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(ד) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(ב)}}, לעניין החובה להפיק או לרכוש הפקות מקומיות בשיעור כפול או בדבר הפקתן או שידורן של הפקות אלה;
{{ח:תתת|(6)}} הפר הוראה שנתנה המועצה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט1|סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}, לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;
{{ח:תתת|(7)}} שידר שידורים בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובל, בניגוד להוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כד1|סעיף 6כד1 לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}};
{{ח:תתת|(8)}} שידר שידורים אסורים בניגוד להוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כה|סעיף 6כה לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}};
{{ח:תתת|(9)}} כלל פרסומות בשידוריו, בניגוד להוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כד|סעיף 6כד לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(ג)}};
{{ח:תתת|(10)}} לא ביצע הוראה שניתנה בידי יושב ראש המועצה, בהתאם לסמכותו לפי חוק זה, בתוך הזמן שקבע בהוראה.
{{ח:תת|(ב)}} הפר בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|(1)}} הפר תנאי הנדסי שנקבע ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ב|בסעיף 12ב(ג)}};
{{ח:תתת|(2)}} הפר הוראה שנתן השר לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט1|סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}, לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;
{{ח:תתת|(3)}} הפר הוראה שקבע השר לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יב|סעיף 6יב לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}, לעניין קיום רצף בשידורים שהופסקו או לעניין תשלום דמי שימוש;
{{ח:תתת|(4)}} הפר הוראה שנתן השר לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כב|סעיף 6כב לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}, לעניין שידור הודעות במקרי חירום או מטעמים של ביטחון המדינה;
{{ח:תתת|(5)}} גרם להגבלה או לחסימה בניגוד להוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 51ג|סעיף 51ג לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}.
 
{{ח:סעיף|13טו|עיצום כספי – משדר ערוץ נושאי|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} הפר משדר ערוץ נושאי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|(1)}} פעל שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13(ד1)}}, למעט תנאי שנקבע ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת}} כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}};
{{ח:תתת|(2)}} הפר הוראה שנקבעה בכללים לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה|סעיף 6ה(5) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}};
{{ח:תתת|(3)}} הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}}, לעניין החובה להשקיע בהפקות מקומיות;
{{ח:תתת|(4)}} הפר הוראה שנקבעה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(ב) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}}, לעניין המכסה המזערית להפקות מקומיות;
{{ח:תתת|(5)}} הפר הוראה שנקבעה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(ג) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}}, לעניין הפקות מקומיות;
{{ח:תתת|(6)}} הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(ד) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}}, לעניין החובה להפיק או לרכוש הפקות מקומיות בשיעור כפול או בדבר הפקתן או שידורן של הפקות אלה;
{{ח:תתת|(7)}} הפר הוראה שנקבעה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כ2|סעיף 6כ2(ו) לחוק התקשורת}} כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}}, או כללים שהחילה עליו המועצה לפי {{ח:פנימי|סעיף 13|אותו סעיף}}, לעניין שידורי חדשות;
{{ח:תתת|(8)}} שידר שידורים בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובל, בניגוד להוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כד1|סעיף 6כד1 לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}};
{{ח:תתת|(9)}} שידר שידורים אסורים בניגוד להוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כה|סעיף 6כה לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}};
{{ח:תתת|(10)}} הפר הוראה שנקבעה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד1|סעיף 6לד1(ד) לחוק התקשורת}} כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}}, לעניין שידורי ערוץ נושאי הממומן באמצעות שידורי פרסומת;
{{ח:תתת|(11)}} הפר הוראה שנקבעה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד1|סעיף 6לד1(ו) לחוק התקשורת}} או שהוחלה עליו לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד1|אותו סעיף}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}};
{{ח:תתת|(12)}} הפר הוראה שנקבעה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד1|סעיף 6לד1(ז) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}}, לעניין שידורי פרסומות;
{{ח:תתת|(13)}} שידר שידורי פרסומת בזמן שידור שהמועצה הורתה על נטילתו, בניגוד להוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד2|סעיף 6לד2 לחוק התקשורת}} כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}};
{{ח:תתת|(14)}} לא ביצע הוראה שניתנה בידי יושב ראש המועצה, בהתאם לסמכותו לפי חוק זה, בתוך הזמן שקבע בהוראה.
{{ח:תת|(ב)}} הפר משדר ערוץ נושאי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|(1)}} הפר תנאי הנדסי שנקבע ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}};
{{ח:תתת|(2)}} הפר הוראה שנתן השר לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כב|סעיף 6כב לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}}, לעניין שידור הודעות במקרי חירום או מטעמים של ביטחון המדינה.
 
{{ח:סעיף|13טז|הודעה על כוונת חיוב|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} היה ליושב ראש המועצה או למנהל, לפי העניין ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – הממונה), יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}} ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותם סעיפים, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – הודעה על כוונת חיוב).
{{ח:תת|(ב)}} בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:
{{ח:תתת|(1)}} המעשה או המחדל ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – המעשה), המהווה את ההפרה;
{{ח:תתת|(2)}} סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;
{{ח:תתת|(3)}} זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13יז|סעיף 13יז}};
{{ח:תתת|(4)}} הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13יט|סעיף 13יט}}, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין {{ח:פנימי|סעיף 13יט|הסעיף האמור}}.
 
{{ח:סעיף|13יז|זכות טיעון|תיקון: תשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13יח|החלטת הממונה ודרישת תשלום|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי {{ח:פנימי|סעיף 13יז|סעיף 13יז}}, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13כ|סעיף 13כ}}.
{{ח:תת|(ב)}} החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –
{{ח:תתת|(1)}} להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;
{{ח:תתת|(2)}} שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.
{{ח:תת|(ג)}} בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט הממונה את נימוקי החלטתו.
{{ח:תת|(ד)}} לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13יז|סעיף 13יז}}, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
 
{{ח:סעיף|13יט|הפרה נמשכת והפרה חוזרת|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, 2% לכל יום שבו נמשכת ההפרה; לעניין זה, ”הפרה נמשכת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}}, לאחר שהממונה הודיע למפר על הפרת אותה הוראה.
{{ח:תת|(ב)}} בהפרה חוזרת יווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה למחצית מסכום העיצום הכספי כאמור; לעניין זה, ”הפרה חוזרת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}}, לפי העניין, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.
 
{{ח:סעיף|13כ|סכומים מופחתים|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|בסימן זה}}, אלא לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג).
{{ח:תת|(ב)}} השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על הגורם המפעיל בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|בסימן זה}}, ובשיעורים שיקבע.
{{ח:תת|(ג)}} השר, בהתייעצות עם המועצה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על המשדר בלא רישיון, על בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ועל ערוץ נושאי, בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|בסימן זה}}, ובשיעורים שיקבע.
 
{{ח:סעיף|13כא|סכום מעודכן של העיצום הכספי|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יח|בסעיף 13יח(ד)}} – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים או הוגש ערעור על החלטה בעתירה כאמור, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.
{{ח:תת|(ב)}} הסכום הבסיסי הקבוע {{ח:פנימי|סעיף 13י|בסעיף 13י}} יתעדכן ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת, ולעניין זה, העדכון הראשון יהיה ביום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018); הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
{{ח:תת|(ג)}} הממונה יפרסם ברשומות הודעה על הסכום הבסיסי המעודכן לפי סעיף קטן (ב).
 
{{ח:סעיף|13כב|המועד לתשלום עיצום כספי|תיקון: תשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13כה|התראה מינהלית|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}}, והתקיימו נסיבות שהורה הממונה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להמציא לו הודעה על כוונת חיוב ולהטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|סימן א׳}}, להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ב|סימן זה}}; בסעיף קטן זה, ”היועץ המשפטי לממשלה“ – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא הסמיכו לעניין זה.
{{ח:תת|(ב)}} בהתראה מינהלית יציין הממונה מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13כז|בסעיף 13כז}}, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13כו|סעיף 13כו}}.
{{ח:תת|(ג)}} נהלים לפי סעיף קטן (א) יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.
 
{{ח:סעיף|13כו|בקשה לביטול התראה מינהלית|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13כה|בסעיף 13כה}}, רשאי הוא לפנות לממונה בכתב, בתוך 45 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} המפר לא ביצע את ההפרה;
{{ח:תתת|(2)}} המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.
{{ח:תת|(ב)}} קיבל הממונה בקשה לביטול התראה מינהלית, לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת הממונה תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.
 
{{ח:סעיף|13כז|הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ב|סימן זה}} והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, ימסור לו הממונה דרישת תשלום בשל הפרה נמשכת כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יט|בסעיף 13יט(א)}}; מפר שנמסרה לו דרישת תשלום כאמור, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה, לעניין הימשכות ההפרה וסכום העיצום הכספי, ויחולו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13יז|סעיפים 13יז}} {{ח:פנימי|סעיף 13יח|ו־13יח}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|(ב)}} נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ב|סימן זה}} והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין {{ח:פנימי|סעיף 13יט|סעיף 13יט(ב)}}, והממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13טז|סעיף 13טז}} בשל ההפרה החוזרת.
 
{{ח:קטע3|פרק ד4 סימן ג|סימן ג׳: התחייבות להימנע מהפרה|תיקון: תשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13כח|הודעה על האפשרות להגשת התחייבות ועירבון|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}}, והתקיימו נסיבות שהורה הממונה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא להמציא למפר, במקום הודעה על כוונת חיוב, הודעה שלפיה באפשרותו להגיש לממונה כתב התחייבות ועירבון לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|סימן זה}}, במקום שיוטל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|סימן א׳}}; בסעיף קטן זה, ”היועץ המשפטי לממשלה“ – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא הסמיכו לעניין זה.
{{ח:תת|(ב)}} נהלים לפי סעיף קטן (א) יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.
 
{{ח:סעיף|13כט|תנאי ההתחייבות וגובה העירבון|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} בכתב ההתחייבות יתחייב המפר להפסיק את הפרת ההוראה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13כח|בסעיף 13כח(א)}} ולהימנע מהפרה נוספת של אותה הוראה, בתוך תקופה שיקבע הממונה, ושתחילתה ביום מסירת ההודעה כאמור באותו סעיף, ובלבד שהתקופה האמורה לא תעלה על שנתיים ({{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|בסימן זה}} – תקופת ההתחייבות).
{{ח:תת|(ב)}} הממונה רשאי לקבוע בכתב ההתחייבות תנאים נוספים שעל המפר להתחייב ולעמוד בהם במהלך תקופת ההתחייבות במטרה להקטין את הנזק שנגרם מההפרה או למנוע את הישנותה.
{{ח:תת|(ג)}} נוסף על כתב ההתחייבות יפקיד המפר בידי הממונה עירבון בסכום העיצום הכספי שהממונה היה רשאי להטיל על המפר בשל אותה הפרה, בהתחשב בקיומם של מקרים, נסיבות ושיקולים שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 13כ|סעיף 13כ(ב) או (ג)}}.
 
{{ח:סעיף|13ל|תוצאות הגשת כתב התחייבות ועירבון או אי־הגשתם|תיקון: תשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13לא|הפרת התחייבות|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} הגיש המפר כתב התחייבות ועירבון לפי {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|סימן זה}} והפר תנאי מתנאי ההתחייבות, כמפורט בפסקאות שלהלן, יחולו ההוראות המפורטות באותן פסקאות, לפי העניין:
{{ח:תתת|(1)}} המשיך המפר, במהלך תקופת ההתחייבות, להפר את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות – יחלט הממונה את העירבון וימציא למפר דרישת תשלום בשל ההפרה הנמשכת כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יט|בסעיף 13יט(א)}};
{{ח:תתת|(2)}} חזר המפר והפר, במהלך תקופת ההתחייבות, את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות – יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין {{ח:פנימי|סעיף 13יט|סעיף 13יט(ב)}} ויחולו הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(א)}} הממונה ימציא למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת;
{{ח:תתתת|(ב)}} שלח הממונה דרישת תשלום בשל ההפרה החוזרת לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13יח|סעיף 13יח(ב)(1)}} או שהמפר לא טען את טענותיו לפני הממונה לעניין אותה הפרה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יח|בסעיף 13יח(ד)}}, יחלט הממונה את העירבון בנוסף להטלת העיצום הכספי בשל ההפרה החוזרת;
{{ח:תתת|(3)}} הפר המפר תנאי מהתנאים הנוספים שנקבעו בכתב ההתחייבות כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13כט|בסעיף 13כט(ב)}} – יודיע לו הממונה על כוונתו לחלט את העירבון בתוך 45 ימים, לאחר שייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה, כפי שיורה הממונה לעניין זה.
{{ח:תת|(ב)}} לעניין {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}} יראו בחילוט העירבון לפי הוראות סעיף זה, כהטלת עיצום כספי על המפר בשל ההפרה שלגביה ניתן העירבון.
{{ח:תת|(ג)}} הופר תנאי מתנאי ההתחייבות כאמור בסעיף זה, והפר המפר פעם נוספת את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות, לא יאפשר לו הממונה להגיש כתב התחייבות נוסף לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|סימן זה}}, בשל אותה הפרה.
 
{{ח:סעיף|13לב|השבת העירבון|תיקון: תשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13לד|עיכוב ביצוע והחזר|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} אין בהגשת עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים על החלטת הממונה לפי {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.
{{ח:תת|(ב)}} החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי או הופקד העירבון, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על החלטה בעתירה כאמור והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי או על החזרת העירבון, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת או יוחזר העירבון, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
 
{{ח:סעיף|13לה|פרסום|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} הטיל הממונה עיצום כספי לפי {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, יפרסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:
{{ח:תתת|(1)}} דבר הטלת העיצום הכספי;
{{ח:תתת|(2)}} מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;
{{ח:תתת|(3)}} סכום העיצום הכספי שהוטל;
{{ח:תתת|(4)}} אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;
{{ח:תתת|(5)}} פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;
{{ח:תתת|(6)}} שמו של המפר – ככל שהמפר הוא תאגיד.
{{ח:תת|(ב)}} הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים או הוגש ערעור על החלטה בעתירה כאמור, יפרסם הממונה, לפי סעיף קטן (א) את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם בדרך שבה פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי כאמור בסעיף קטן (א).
{{ח:תת|(ג)}} על אף האמור בסעיף קטן (א)(6), רשאי הממונה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לאזהרת הציבור, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין זה.
{{ח:תת|(ד)}} על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי {{ח:חיצוני|חוק חופש המידע#סעיף 9|סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998}}, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי {{ח:חיצוני|חוק חופש המידע#סעיף 9|סעיף 9(ב) לחוק האמור}}.
{{ח:תת|(ה)}} פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים; בפרסום כאמור יישם הממונה אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי למנוע, ככל האפשר, את אפשרות העיון בפרטים שפורסמו בתום תקופת הפרסום.
{{ח:תת|(ו)}} השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.
 
{{ח:סעיף|13לו|שמירת אחריות פלילית|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} תשלום עיצום כספי, המצאת התראה מינהלית או מתן כתב התחייבות ועירבון לפי {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}}, המהווה עבירה.
{{ח:תת|(ב)}} שלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית או הודעה על האפשרות להגיש התחייבות ועירבון, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.
{{ח:תת|(ג)}} הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}} בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי או הפקיד עירבון, יוחזר לו הסכום ששולם או העירבון שהופקד, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום או יום הפקדת העירבון, עד יום החזרתו.
 
{{ח:סעיף|13לז|אצילת סמכויות|תיקון: תשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13לח|פטור לגורם המפעיל לעניין {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים|חוק זכות יוצרים}} {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים|וחוק זכויות מבצעים ומשדרים}}|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|(א)}} על אף האמור בכל דין, הגורם המפעיל לא יישא באחריות על הפרתה של זכות לפי {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים|חוק זכות יוצרים}} או {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים|חוק זכויות מבצעים ומשדרים}} בשל הפצת שידורים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו־7}}.
{{ח:תת|(ב)}} היה הגורם המפעיל גורם מפעיל פרטי שהוא בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לא יחולו הוראות סעיף קטן (א) על השידורים הנוספים, כמשמעותם {{ח:פנימי|סעיף 12א|בסעיף 12א(א)}}, שהוא משדר בהתאם לרישיונו.
 
{{ח:סעיף|14|ביצוע ותקנות}}
{{ח:סעיף|23|תקנות בדבר פטור מתשלומי חובה בשל העברה}}
{{ח:ת}} שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, לעניין העברת תחנות השידור הספרתיות, וכן הנכסים האחרים, הפעילויות, החובות וההתחייבויות, הנוגעים לתחנות כאמור, מהרשות השנייה לגורם המפעיל, הוראות, על אף האמור בכל דין, בכל אחד מאלה:
{{ח:תת|(1)}} פטור מלא או חלקי ממסים, מתשלומי אגרות או מתשלומי חובה אחרים, בתנאים שקבע;
{{ח:תת|(2)}} הוראות ותיאומים לעניין חבות המס, לרבות לעניין קביעת יום רכישה, מחיר מקורי, יתרת מחיר מקורי, שווי רכישה או יתרת שווי רכישה.
 
{{ח:סעיף|24|הוראות מעבר|תיקון: תשע״ג}}
{{ח:תת|(א)}} תקנות, זיכיונות, רישיונות, אישורים והוראות שנקבעו או שניתנו לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|חוק הרשות השנייה}}, שעניינם תחנות שידור ספרתיות, שהיו בתוקף ערב מועד המעבר, ימשיכו לעמוד בתוקפם ויחולו לעניין תחנות שידור ספרתיות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום ”הרשות השנייה“ יבוא ”הגורם המפעיל“, והכל אלא אם כן בוטלו או שונו לפי כל דין.
{{ח:תת|(ב)}} הופצו ערב היום הקובע שידוריו של גוף מהמנויים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו־7}} באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|חוק הרשות השנייה}} כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 20|בסעיף 20 לחוק זה}}, ימשיך הגורם המפעיל להפיץ את שידוריו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לפי הוראות חוק זה.
{{ח:תת|(ג)}} ביקש גוף כאמור {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו#סעיף 51א|בסעיף 51א(א)(3) עד (5) ו־(7) לחוק הרשות השנייה}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 20|בסעיף 20(1) לחוק זה}}, לפני היום הקובע, כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו#סעיף 51ב|סעיף 51ב לחוק האמור}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 20|בסעיף 20 לחוק זה}}, יראו אותו, החל ביום הקובע, כמי שביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|או 7 לחוק זה}}, לפי העניין.
{{ח:תת|(ד)}} החל הליך לבחירת גוף כאמור {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו#סעיף 51ב|בסעיף 51ב(ב4)(2) לחוק הרשות השנייה}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 20|בסעיף 20(2) לחוק זה}}, לפני היום הקובע, יראו את ההליך האמור, החל ביום הקובע, כהליך לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)(8) לחוק זה}}.
 
{{ח:חתימות|התקבל בכנסת ביום כ״ז באדר התשע״ב (21 במרס 2012).}}