פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[821321] בוט: תיקונים אוטומטיים
{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”המועצה“ – מועצת הרשות שמונתה לפי {{ח:פנימי|סעיף 8|סעיף 8}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”המנהל“ – מנהל הרשות שמונה לפי {{ח:פנימי|סעיף 18|סעיף 18}};}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”הרשות“ – הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים המוקמת לפי חוק זה;}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} {{ח:הגדרה|”השר“ – ראש הממשלה או השר שהממשלה קבעה אותו לענין חוק זה.}}
 
{{ח:סעיף|2|הרשות ומקום מושבה}}
{{ח:תת|(א)}} מוקמת בזה הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים.
{{ח:תת|(ב)}} מקום מושבה של הרשות הוא ירושלים.
 
{{ח:סעיף|3|הרשות – תאגיד}}
 
{{ח:סעיף|5|תפקידי הרשות}}
{{ח:תת|(א)}} אלה תפקידי הרשות:
{{ח:תתת|(1)}} ליזום תכניות ופעילויות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים;
{{ח:תתת|(2)}} לעודד יוזמות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים;
{{ח:תתת|(3)}} לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים הפועלים לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים;
{{ח:תתת|(4)}} לספק מידע בכל הקשור לתכניות, לפעילויות וליוזמות, בתחומי התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים;
{{ח:תתת|(5)}} לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון, להקמה ולהפעלה של מפעלי תרבות ותיירות בירושלים ולגופים העוסקים בפיתוח קשרי החוץ שלה;
{{ח:תתת|(6)}} לחזק ולפתח את המוסדות השוכנים בירושלים, העוסקים בתחומי פעולתה של הרשות.
{{ח:תת|(ב)}} בביצוע תפקידיה תדאג הרשות שפעולותיה לא יעמדו בסתירה עם החלטות שקיבלה מועצת עיריית ירושלים ושיהיו תואמות את מדיניות הממשלה בתחומי פעולתה של הרשות.
 
{{ח:סעיף|6|סמכיות הרשות}}
{{ח:ת}} אלה סמכויות הרשות:
{{ח:תת|(1)}} לקבוע את השימוש במשאבים שיעמדו לרשותה;
{{ח:תת|(2)}} לגייס הון בישראל ומחוצה לה לצורך ביצוע תפקידיה;
{{ח:תת|(3)}} להקים תאגידים, בעצמה או יחד עם אחרים, או לרכוש זכויות בתאגידים קיימים, והכל לצורך ביצוע תפקידיה;
{{ח:תת|(4)}} ליצור ולקיים קרנות לפיתוח התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים.
 
{{ח:סעיף|7|שימוש בהכנסות}}
 
{{ח:סעיף|8|מועצת הרשות}}
{{ח:תת|(א)}} השר ימנה את מועצת הרשות, וזה הרכבה:
{{ח:תתת|(1)}} שישה נציגי הממשלה שהם עובדי המדינה, ובהם שני עובדי משרד ראש הממשלה שימליץ עליהם ראש הממשלה, עובד משרד האוצר שימליץ עליו שר האוצר, עובד משרד החוץ שימליץ עליו שר החוץ, עובד משרד החינוך, התרבות והספורט שימליץ עליו שר החינוך, התרבות והספורט ועובד משרד התיירות שימליץ עליו שר התיירות;
{{ח:תתת|(2)}} שמונה נציגי עיריית ירושלים, לפי המלצת ראש עיריית ירושלים, מהם שישה
שישקפו, ככל האפשר, את יחסי הכוחות במועצת העיריה;
{{ח:תתת|(3)}} ארבעה נציגי ציבור שימליצו עליהם שר האוצר, שר החוץ, שר החינוך, התרבות והספורט ושר התיירות, כל אחד מהם על נציג אחד;
{{ח:תתת|(4)}} נציג התאחדות בתי המלון בירושלים;
{{ח:תתת|(5)}} נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
{{ח:תתת|(6)}} נציג של מוסדות להשכלה גבוהה, בהתייעצות עם ראש עיריית ירושלים; לענין זה, ”מוסד להשכלה גבוהה“ – מוסד שהוכר לפי {{ח:חיצוני|חוק המועצה להשכלה גבוהה#סעיף 9|סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958}};
{{ח:תתת|(7)}} נציג של מוסדות תורניים, בהתייעצות עם ראש עיריית ירושלים.
{{ח:תת|(ב)}} המועצה, באישור השר, תמנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע מבין חברי המועצה.
 
{{ח:סעיף|9|תפקידי המועצה}}
{{ח:ת}} אלה תפקידי המועצה:
{{ח:תת|(1)}} לייעץ לממשלה בכל הקשור לביצוע {{ח:חיצוני|חוק יסוד: ירושלים#סעיף 4|סעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים}} בירת ישראל בתחום סמכויותיה של הרשות, ולייעץ לשרים בכל הקשור לביצוע חוק זה;
{{ח:תת|(2)}} לאשר את תקציב הרשות;
{{ח:תת|(3)}} לפקח על ביצוע תפקידי הרשות.
 
{{ח:סעיף|10|סייגים לכהונה}}
{{ח:תת|(א)}} לא יכהן כחבר המועצה –
{{ח:תתת|(1)}} מי שאינו אזרח ישראלי;
{{ח:תתת|(2)}} מי שבעשר השנים שקדמו למינוי הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה;
{{ח:תתת|(3)}} מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד ענינים, בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או של קרובו או תפקיד אחר שלו, וכן מי שקשור, במישרין או בעקיפין על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעסקה עם הרשות או מי שהוא בעל ענין בתאגיד הקשור כאמור; אך לא יהיו פסולים עובדים או חברי הנהלה של גופים ציבוריים או של חברות ממשלתיות בשל כך בלבד שהגופים או החברות קשורים כאמור.
 
{{ח:סעיף|11|תקופת כהונה}}
 
{{ח:סעיף|12|גמול והחזר הוצאות}}
{{ח:תת|(א)}} חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד בגוף שאותו הוא מייצג במועצה, זכאי לקבל מהרשות גמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה ובלבד שאינו זכאי לקבל תמורה בעבור ההשתתפות ממקור אחר.
{{ח:תת|(ב)}} חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהרשות החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות ממקור אחר.
{{ח:תת|(ג)}} השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול והחזר הוצאות לפי סעיף זה לחברי המועצה ואת שיעוריהם.
{{ח:תת|(ד)}} בחוק זה, ”עובד המדינה“ ו”עובד גוף מתוקצב“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק יסודות התקציב#סעיף 32|בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985}}.
 
{{ח:סעיף|13|פקיעת כהונה}}
{{ח:ת}} חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
{{ח:תת|(1)}} התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
{{ח:תת|(2)}} חדל להיות עובד המשרד הממשלתי, עובד או חבר בגוף שאותו הוא מייצג במועצה או עובד עיריית ירושלים, לפי הענין;
{{ח:תת|(3)}} לגבי נציג הציבור – אם נתמנה להיות עובד המדינה או עובד עיריית ירושלים.
 
{{ח:סעיף|14|העברה מכהונה}}
{{ח:ת}} השר יהיה רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
{{ח:תת|(1)}} נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
{{ח:תת|(2)}} הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות חבר המועצה;
{{ח:תת|(3)}} נתקיים בו הסייג האמור {{ח:פנימי|סעיף 10|בסעיף 10(א)(3)}};
{{ח:תת|(4)}} הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
 
{{ח:סעיף|15|סדרי עבודה}}
 
{{ח:סעיף|16|ניגוד ענינים וחובת גילוי זיקה בחוזה או בעסקה}}
{{ח:תת|(א)}} חבר המועצה יודיע ליושב ראש המועצה אם נושא הנדון בישיבת המועצה עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין כהונתו לבין ענין אישי שלו או של קרובו, או לבין תפקיד אחר שלו, ויימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבה כאמור.
{{ח:תת|(ב)}} בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), חבר המועצה שיש לו או שעשוי להיות לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, או לתאגיד שהוא בעל ענין בו כל חלק, זיקה או ענין בכל חוזה או עסקה עם הרשות אשר עומדים לדיון במועצה:
{{ח:תתת|(1)}} יודיע על כך ליושב ראש המועצה מיד לאחר שנודע לו על החוזה או על העסקה;
{{ח:תתת|(2)}} לא יהיה נוכח בדיונים באותו חוזה או באותה עסקה ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליהם או הקשורה עמם.
 
{{ח:סעיף|17|תוקף פעולות}}
 
{{ח:סעיף|18|מנהל הרשות}}
{{ח:תת|(א)}} המועצה, באישור השר וראש עיריית ירושלים, תמנה מנהל לרשות.
{{ח:תת|(ב)}} המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה.
 
{{ח:סעיף|19|כהונת המנהל ותנאי העסקתו}}
{{ח:תת|(א)}} תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; המועצה, באישור השר וראש עיריית ירושלים, רשאית להאריך את המינוי בשתי תקופות כהונה נוספות.
{{ח:תת|(ב)}} המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} התפטר במסירת כתב התפטרות לשר ולראש עיריית ירושלים;
{{ח:תתת|(2)}} הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות המנהל;
{{ח:תתת|(3)}} השר וראש עיריית ירושלים, לאחר התייעצות עם המועצה, קבעו כי נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
{{ח:תתת|(4)}} רוב של שני שלישים מחברי המועצה, באישור השר וראש עיריית ירושלים, החליטו להעבירו מתפקידו.
{{ח:תת|(ג)}} השר וראש עיריית ירושלים, באישור המועצה, יקבעו את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל.
 
{{ח:סעיף|20|דוחות}}
{{ח:תת|(א)}} הרשות תגיש לשר, לראש עיריית ירושלים ולוועדת הכספים של הכנסת, בתחילת כל שנת כספים, דוח לגבי השנה שחלפה אשר יכלול את אלה:
{{ח:תתת|(1)}} מאזן שנתי של הרשות מבוקר בידי רואה חשבון;
{{ח:תתת|(2)}} דוח הכנסות והוצאות של הרשות;
{{ח:תתת|(3)}} דוחות בדבר המשאבים של הרשות ואופן השימוש בהם;
{{ח:תתת|(4)}} סקירה בדבר ביצוע תקציב הרשות;
{{ח:תתת|(5)}} סקירה על פעולות הרשות באותה שנה.
{{ח:תת|(ב)}} השר וראש עיריית ירושלים רשאים לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון ומידע אחר על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה.
 
{{ח:סעיף|21|דין הרשות כדין המדינה}}
 
{{ח:סעיף|22|דין המנהל, חברי המועצה ועובדי הרשות}}
{{ח:תת|(א)}} דין המנהל, חברי המועצה ועובדי הרשות כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} {{ח:חיצוני|חוק הבחירות לכנסת|חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969}};
{{ח:תתת|(2)}} {{ח:חיצוני|חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)|חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי״ט–1959}};
{{ח:תתת|(3)}} {{ח:חיצוני|חוק שירות הציבור (מתנות)|חוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם–1979}};
{{ח:תתת|(4)}} {{ח:חיצוני|חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)|חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט–1969}};
{{ח:תתת|(5)}} ההוראות הנוגעות לעובד הציבור {{ח:חיצוני|חוק העונשין|בחוק העונשין, התשל״ז–1977}}.
{{ח:תת|(ב)}} הוראות סעיף קטן (א)(1), (2) ו־(4) לא יחולו על חברי המועצה המכהנים כחברי מועצת העיריה, והוראת סעיף קטן (א)(4) לא תחול על חברי המועצה שהם נציגי הציבור.
 
{{ח:סעיף|23|ביצוע ותקנות}}