פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[819466] בוט: תיקונים אוטומטיים
{{ח:סעיף|7|אקוסטיקה והתאמות}}
{{ח:תת|א}} בחדרי לימוד ואולמות חדשים או במקומות כאמור ששופצו במוסד מיום התחילה ואילך, יחולו הוראות ת״י 2004 חלק 1 – אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע – קריטריונים, דרישות תוכן וקווים מנחים, שדן באקוסטיקה במרחבי לימוד; לעניין זה, ”שיפוץ“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)#סעיף 7|בתקנה 7(ד) לתקנות מקום קיים}}.
 
{{ח:תת|ב}} על אף האמור בתקנת משנה (א), בכל האולמות ומרחבי הלימוד הקיימים שבהם 150 מקומות לפחות או מותקנת בהם מערכת הגברה סביבתית קבועה ונוסף על כך ב־10% מהכיתות ומרחבי הלימוד הקיימים במוסד, יחולו הוראות ת״י 2004 חלק 1; מוסד יקבע את פיזור הכיתות עם התאמות הנגישות לפי תקנה זו באופן אחיד בפקולטות ובהתחשב בפיזור המבנים ובגודל הכיתות.