פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[819104]
{{ח:תתת|2}} הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;
{{ח:תתת|3}} הוא עומד בתנאים בדבר השכלה אקדמית, הכשרה מקצועית, ניסיון מקצועי ועמידה בבחינות, כפי שקבע השר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, ככל שקבע;
{{ח:תתת}} {{ח:הערה|(פורסמו {{ח:חיצוני|תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער)|תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער), התשע״ב–2011}}).}}
{{ח:תתת|4}} הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית.
{{ח:תת|ב}} לעניין מסירת מידע מהמרשם הפלילי לגבי הוראות סעיף קטן (א)(4), יחולו הוראות לפי {{ח:חיצוני|פקודת העיריות#סעיף 170|סעיף 170(ב1)(1) ו־(3) לפקודת העיריות}}, לעניין רשות חינוך מקומית, הן בתחומה של עירייה והן בתחומה של מועצה מקומית, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|ד}} בתוך שלוש שנים מיום התחילה, ימונה בכל רשות חינוך מקומית מנהל יחידת נוער לפי הוראות חוק זה.
{{ח:תת|ה}} מי שכיהן כמנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית ערב יום התחילה, יראו אותו כמנהל יחידת נוער שמונה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}}, ובלבד שבתום שלוש שנים מיום התחילה יתקיימו בו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיפים 3}} {{ח:פנימי|סעיף 4|ו־4}}.
{{ח:תת|ו}} מי שכיהן כמנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית שבתחומה יש פחות מ־1,000 ילדים ונערים ערב פרסומו של {{ח:חיצוני|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_491912.pdf|חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון), התשע״ח–2018}}, יראו אותו כמנהל יחידת נוער שמונה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}}, ובלבד שבתום שלוש שנים מיום פרסומו של החוק האמור יתקיימו בו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיפים 3}} {{ח:פנימי|סעיף 4|ו־4}}.
 
{{ח:חתימות|התקבל בכנסת ביום כ״ד באדר ב׳ התשע״א (30 במרס 2011).}}