פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[812405]
{{ח:תתת|1}} לעניין מדגמים שנרשמו בפנקס המדגמים עד יום התחילה – עד 30 ימים מיום התחילה;
{{ח:תתת|2}} לעניין מדגמים שנרשמו בפנקס המדגמים לאחר יום התחילה – עם רישומם בפנקס המדגמים.
{{ח:תת|ב}} הפנקס ופנקס המדגמים ישולבו ויוצגו יחד באתר האינטרנט של הרשות, ובלבד שלגבי כל רישום של עיצוב או של מדגם תציין הרשות אם נעשה בהתאם להוראות לפי חוק זה או בהתאם להוראות לפי {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים|פקודת הפטנטים}}.
{{ח:תת|ג}} מי שעשה הכנות ממשיות לביצוע פעולה מהפעולות כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 37|בסעיף 37(1)(א) או (ב) לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, הנוגעות למדגם שלולא הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|סעיף 33(3א) לפקודה האמורה}}, כנוסחו בחוק זה, היתה תקופת זכות המדגם השלישית בו כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים|בסעיף 33(3) לפקודה}} מסתיימת לכל המאוחר בתום שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, זכאי לבצע פעולה מהפעולות כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 37|בסעיף 37(1)(א) או (ב) לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, לצורכי עסקו בלבד, גם אם הוארכה תקופת זכות המדגם כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|בסעיף 33(3א) האמור}}.
{{ח:תת|ד}} {{ח:תתת|1}} בקשה להארכת מועד זכות המדגם לפי הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|סעיף 33(3א) לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, כנוסחו בחוק זה, לא תוגש אלא בתום שלושה חודשים מיום הפרסום ואילך.