פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[811702] כניסה לתוקף
{{ח:סעיף|2|בקשה לרשיון|תיקון: תשס״ד, תשע״ב, תשע״ז}}
{{ח:תת|א}} בקשה לרשיון למוסד (להלן – הבקשה) תכלול פרטים שייקבעו, לרבות פרטים בדבר התנאים התברואיים, הבטיחותיים והחומריים של המוסד, מטרותיו, תפוסתו, תקן עובדיו והכשרתם המקצועית, לרבות הכשרתו המקצועית של מנהל המוסד.
{{ח:תת|ב}} הבקשה תוגש לועדה של שלושהלוועדה שיקימו השרים ושחבריה יהיו: עובד משרד הבריאות ועובד משרד העבודה והרווחההרווחה שימנווהשירותים השריםהחברתיים, שימנה כל אחד מהשרים מבין עובדי משרדו, ונציג אחד של השר הממונה על ביצוע {{ח:חיצוני|חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול|חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ״ח–1988}}, והוא ישב בראשה (להלן – הועדההוועדה).
{{ח:תת}} {{ח:הערה|(החל מיום 07/02/2018):}} הבקשה תוגש לוועדה שיקימו השרים ושחבריה יהיו עובד משרד הבריאות ועובד משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, שימנה כל אחד מהשרים מבין עובדי משרדו (להלן – הוועדה).
{{ח:תת|ג}} תפקידי הועדה יהיו:
{{ח:תתת|1}} לקבל בקשות לרשיון למוסדות ולקבוע לגבי כל בקשה כי היא מתייחסת למוסד שהוא אחד מאלה:
 
{{ח:סעיף|2א|סיווג במקרה של חילוקי דעות בוועדה|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(החל מיום 07/02/2018):}}
{{ח:ת}} נחלקו הדעות בין חברי הוועדה באשר לסיווגו של המוסד לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2(ג)(1)}} – יראו את המוסד כמוסד משולב.