פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[811314] הגהה
 
{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:פנימיחיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19כט|סעיפים 19כט}} {{ח:פנימיחיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19לא1|ו־19לא1}} לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998}} (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר לפי {{ח:פנימיחיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19סז|סעיף 19סז}} לחוק}}, בהתחשב בהוראות התקן הישראלי, לפי העניין, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”אדם עם מוגבלות“ – כהגדרתו {{ח:פנימיחיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 5|בסעיף 5}} לחוק}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”אחראי התאמות“ – מי שהמוסד קבע כאחראי לקביעת התאמות נגישות אישיות כמשמעותו {{ח:פנימי|סעיף 11|בתקנה 11}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”השירות“ – שירות השכלה על־תיכונית שנותן מוסד;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”התאמות נגישות“ – כהגדרתן {{ח:פנימיחיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19א|בסעיף 19א}} לחוק}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”יום התחילה“ – יום תחילתן של תקנות אלה;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”מוסד“ – מוסד על־תיכוני כהגדרתו {{ח:פנימיחיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19כז|בסעיף 19כז(1) עד (4)}} לחוק}}, וכן מוסד להכשרת עובדי עובדי הוראה שבפיקוח ובתקצוב משרד החינוך שאינו מוסד להשכלה גבוהה;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה“ – כמשמעותו {{ח:פנימיחיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19מא|בסעיף 19מא (ב)}} לחוק}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”מורשה לנגישות השירות“ – כמשמעותו {{ח:פנימיחיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19מא1|בסעיף 19מא1}} לחוק}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”מרכז תמיכה“ – כמשמעותו {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”תלמיד“ – אדם עם מוגבלות המקבל או המבקש לקבל שירות;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”תקנות מקום קיים“ – {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע״ב–2011}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”תקנות נגישות השירות“ – {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”תקנות מקום ציבורי שאינו בניין“ – {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע״ד–2013}}.}}
 
{{ח:סעיף|2|החייב בביצוע התאמות נגישות}}
{{ח:סעיף|3|מרכז תמיכה}}
{{ח:תת|א}} מוסד יקיים מרכז תמיכה שיתמחה במתן סיוע לתלמיד ולמוסד באמצעות אנשים בעלי ידע וניסיון מתאימים ואם יש בכך צורך בהתייעצות עם בעלי מומחיות ספציפית והכול בשיתוף עם התלמיד.
{{ח:תת|ב}} מרכז התמיכה ישמש אמצעי לקיום חובות המוטלות על מוסד לפי {{ח:פנימי|פרק ג|פרקים ג׳}} {{ח:פנימי|פרק ד|וד׳}} ולרבות באמצעות הפעולות האלה, לפי הצורך:
{{ח:תתת|1}} ייעוץ תמיכה וליווי אישי ומקצועי לתלמיד בקשר ללימודיו במוסד;
{{ח:תתת|2}} סיוע בהגשת בקשה כמשמעותה {{ח:פנימי|סעיף 12|בתקנה 12}} ומתן חוות דעת לאחראי לקביעת התאמות נגישות אישיות בדבר ההתאמות הנדרשות;
{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: נגישות מבנים, תשתיות וסביבה}}
 
{{ח:סעיף|4|תחולת {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)|תקנות מקום קיים}}}}
{{ח:תת|א}} על מוסד יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, הוראות הנגישות {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)|שבתקנות מקום קיים}}, למעט {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)#סעיף 7|תקנות 7 עד 10}} לתקנות האמורות}}.
{{ח:תת|ב}} נוסף על האמור {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)#תוספת 1 פרט 2|בפרט משנה (2)(1) עד (4) {{ח:פנימי|פרט 2|לפרט 2}} {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספת הראשונה}} בתקנות מקום קיים}}, יחולו על מוסד גם הוראות אלה:
{{ח:תתת|1}} מספר החניות הנגישות שנדרשות לפי {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)|תקנות מקום קיים}} יחושבו בנפרד, לכל חניון שבחזקת המוסד;
{{ח:תתת|2}} החניות הנגישות ייקבעו קרוב, ככל האפשר, לדרך הנגישה ולכניסות הנגישות של הבניינים שבשטחי המוסד;
{{ח:תתת|3}} מוסד רשאי, על פי שיקול דעתו, להעביר חניות נגישות בין חניונים כך שהחניות הנגישות ייקבעו קרוב ככל האפשר למבנים שבשטח המוסד וכן בפיזור נכון, כדי לתת נגישות למבנים לאנשים עם מוגבלות.
 
{{ח:סעיף|5|תחולת {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)|תקנות מקום ציבורי שאינו בניין}}}}
{{ח:ת}} על מוסד יחולו הוראות {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)#סעיף 10|תקנות 10(א) ו־(ב)}}, {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)#סעיף 16|16}}, {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)#סעיף 18|18}} {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)#סעיף 19|ו־19}} {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)#תוספת 2 פרט 12|ופרט 12}} {{ח:פנימי|תוספת 2|לתוספת השנייה}} לתקנות מקום ציבורי שאינו בניין}}, בשינויים המחויבים לפי העניין.
 
{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: נגישות השירות}}
 
{{ח:סעיף|6|תחולת {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)|תקנות נגישות השירות}}}}
{{ח:תת|א}} על מוסד יחולו הוראות {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)|תקנות נגישות השירות}} בשינויים המחויבים לפי העניין, למעט הוראות {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)#סעיף 71|תקנה 71}}, {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)#פרק ח|פרקים ח׳}} {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)#פרק ט|וט׳}} והוראות {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)#תוספת 1|התוספת הראשונה}} {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)#תוספת 2|והשנייה לתקנות האמורות}} ולמעט ההוראות הקובעות מועדים, ובכפוף להוראות אלה ובכפוף {{ח:פנימי|סעיף 7|לתקנה 7}}:
{{ח:תתת|1}} בכל מקום שניתן בו שירות יהיה השילוט לאיתור או לזיהוי עומד בהוראות ת״י 1918 חלק 4 – נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, לעניין ניגוד חזותי ומישושי בשילוט, זולת אם הותקן שלט קולי העומד בהוראות התקן האמור או אמצעי טכנולוגי אחר שאז יהיה המוסד פטור מהצבת שילוט שיש בו ניגוד מישושי לפי הוראות אותו תקן;
{{ח:תתת|2}} התקיים הפטור האמור {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)#סעיף 25|בתקנה 25(ג)}} במכונת צילום, יעמיד המוסד בספרייה אדם שיסייע לאדם עם מוגבלות בהפעלת מכונת הצילום;
{{ח:תתת|3}} {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)#סעיף 35|תקנה 35}} תחול, למעט לעניין מסמכים מצולמים או סרוקים שאין למוסד קובץ דיגיטלי שלהם, ולמעט מדיה תלוית זמן, כגון אודיו או וידאו; לפי בקשת תלמיד יחולו על מסמכים ומדיה תלוית זמן כאמור, הוראות {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)#סעיף 29|תקנה 29(ג) ו־(ד)}} לפי הוראות ת״י 5568 קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט, ולעניין מדיה תלוית זמן – לרבות כתוביות ותיאור קולי; ואולם אתרים של סגל מחקר או מעבדות שאינם מיועדים לצורכי הוראה, לימודים או קורסים שיוקמו לאחר יום התחילה יהיו על גבי פלטפורמה נגישה לפי הת״י האמור; תכנים שמועלים באתרים כאמור, לרבות באתרים שהוקמו לפני יום התחילה, יונגשו לפי בקשת תלמיד;
{{ח:תתת|4}} על אף האמור {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)#סעיף 69|בתקנה 69(ב)}} לעניין תחולתה בשירותי הדרכה והוראה, {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)#סעיף 69|תקנה 69}} תחול למעט תקנת משנה (ב)(5) עד (7);
{{ח:תתת|5}} על אף הוראות {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)#סעיף 54|תקנה 54(2)(א) ו־(ב)}} יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתתת|א}} בחדרי לימוד לרבות מעבדות וחדרי תרגול ובאולמות שבהם עד 100 מקומות ישיבה ולא נעשה בהם דרך קבע שימוש באמצעי הגברת קול, יספק המוסד מערכת להגברת שמע אישית אלחוטית, לבקשת תלמיד; אם נעזר התלמיד באופן קבוע במערכת שמע אישית אלחוטית, יספק המוסד את השירות באופן נגיש באמצעות מערכת זו לפי בקשת התלמיד כאמור;
{{ח:תתתת|ב}} בחדרי לימוד, לרבות מעבדות וחדרי תרגול, ובאולמות שבהם מעל 100 מקומות ישיבה ונעשה בהם דרך קבע שימוש באמצעי הגברת קול, יתקין המוסד מערכת עזר לשמיעה והמוסד יספק מקלטי אוזניות לפי הצורך לבקשת תלמיד.
{{ח:תת|ב}} בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנות אלה {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)|לתקנות נגישות השירות}} – יחולו תקנות אלה.
 
{{ח:סעיף|7|אקוסטיקה והתאמות}}
{{ח:תת|א}} בחדרי לימוד ואולמות חדשים או במקומות כאמור ששופצו במוסד מיום התחילה ואילך, יחולו הוראות ת״י 2004 חלק 1 – אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע – קריטריונים, דרישות תוכן וקווים מנחים, שדן באקוסטיקה במרחבי לימוד; לעניין זה, ”שיפוץ“ – כמשמעותו {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)#סעיף 7|בתקנה 7(ד)}} לתקנות מקום קיים}}.
 
{{ח:תת|ב}} על אף האמור בתקנת משנה (א), בכל האולמות ומרחבי הלימוד הקיימים שבהם 150 מקומות לפחות או מותקנת בהם מערכת הגברה סביבתית קבועה ונוסף על כך ב־10% מהכיתות ומרחבי הלימוד הקיימים במוסד, יחולו הוראות ת״י 2004 חלק 1; מוסד יקבע את פיזור הכיתות עם התאמות הנגישות לפי תקנה זו באופן אחיד בפקולטות ובהתחשב בפיזור המבנים ובגודל הכיתות.
 
{{ח:סעיף|8|מקומות ישיבה במקומות הלימוד}}
{{ח:תת|א}} בחדרי לימוד יחולו הוראות פרט (28) {{ח:פנימיחיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)#תוספת 1 פרט 28|פרט (28) לתוספת הראשונה}} לתקנות מקום קיים}} לעניין מקומות ישיבה מיוחדים במקום להתקהלות; בחדר לימוד כאמור יוקצו שני מקומות ישיבה מיוחדים לפחות; במקום ישיבה מיוחד יתאפשר שימוש במשטח אופקי לכתיבה לאדם עם מוגבלות בניידות.
{{ח:תת|ב}} ליד תלמיד עם מוגבלות המלווה באדם אחר יובטח מקום ישיבה נוסף למלווה.
{{ח:תת|ג}} במידת הצורך יובטח, באמצעות מרכז התמיכה, כי לתלמיד יובטח מקום ישיבה בקדמת מקום הלימוד, ככל האפשר; בחדרי הלימוד יוצב שלט ולפיו לאדם עם מוגבלות קיימת עדיפות לשבת במקומות שבקדמת מקום הלימוד.
{{ח:תת|ד}} על תלמיד עם מוגבלות המסתייע בחיית שירות יחולו ההוראות העוסקות בחיית שירות {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)|שבתקנות נגישות השירות}}, למעט אם קבע האחראי לקביעת התאמות כי נוכחות חיית השירות פוגעת באופן בלתי סביר בשירות; קבע כך האחראי לקביעת התאמות, הוא יקבע התאמה חלופית שתבטיח נגישות סבירה לתלמיד עם מוגבלות ויוקצה מיתקן שתוחזק בו חיית השירות במהלך מתן השירות.
 
{{ח:סעיף|9|מדשאות}}
 
{{ח:סעיף|16|החלה}}
{{ח:ת}} הוראות תקנות אלה יוחלו בהדרגה לפי הוראות {{ח:פנימיחיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19לא|סעיף 19לא (א)}} לחוק}}.
 
{{ח:חתימות|ג׳ באלול התשע״ו (7 בספטמבר 2016)}}