קידושין כח א: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 83 בתים ,  לפני 4 שנים
אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
{{כותרת לעמוד בגמרא|קידושין|כח|א|כז ב|כח ב}}
<קטע התחלה=ג/>שלא ניתנה להתבע בעד אחד מגלגלין ממון שניתן להתבע בעד אחד אינו דין שמגלגלין אשכחן בודאי ספק מנלן תניא רשב"י אומר נאמרה שבועה בחוץ ונאמרה שבועה בפנים מה שבועה האמורה בפנים עשה בה ספק כודאי אף שבועה האמורה בחוץ עשה בה ספק כודאי עד היכן גלגול שבועה אמר רב יהודה אמר רב דא"ל הישבע לי שאין עבדי אתה ההוא שמותי משמתינן ליה דתניא {{שוליים|א}}הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי ממזר סופג את הארבעים רשע יורד עמו לחייו אלא אמר רבא {{שוליים|ב}}הישבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי האי טענתא מעלייתא היא ממונא אית ליה גביה רבא לטעמיה דאמר רבא עבד עברי גופו קנוי אי הכי היינו קרקע מהו דתימא קרקע הוא דעבדי אינשי דמזבני בצינעא אם איתא דזבין לית ליה קלא האי אם איתא דזבין קלא אית ליה קמ"ל:
 
'''מתני'''' כל הנעשה דמים באחר כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו {{שוליים|ג}}כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו:
 
'''גמ' ''' חליפין מאי ניהו מטבע שמע מינה מטבע נעשה חליפין אמר רב יהודה {{שוליים|ד}}הכי קאמר כל הנישום דמים באחר<קטע סוף=ג/>
</div>