פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[803942] הגהה
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”שידורים“ – שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו הניתנים לציבור לפי כל דין;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”שליטה“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”תאגיד השידור ישראלי“הישראלי“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע״ד–2014}}.;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”תחנת שידור ספרתית“ – תחנת שידור, לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורים, לשם שידורם והפצתם לציבור, בשיטה הספרתית, במישרין או באמצעות תחנות שידור נוספות כאמור;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”תחנת שידור“ – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצורכי שידורים, קליטתם או הפצתם, לרבות ציוד לווייני ולמעט אולפן;}}
{{ח:תת|ד1}} המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה למשדר ערוץ נושאי, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; משדר ערוץ נושאי יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.
{{ח:תת|ה}} משדר ערוץ נושאי יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות גביית תשלום בעד קליטת שידוריו או באמצעות שידורי פרסומת והכול בהתאם לקבוע במכרז ואולם משדר ערוץ נושאי בנושא ילדים לא יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת.
{{ח:תת|ו}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה|סעיפים 6ה}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|6ה1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|6ח}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח2|6ח2}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח3|6ח3}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט|6ט(א)(3), (5) ו־(8)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6י|6י(א)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יא|6יא}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כב|6כב}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כד1|6כד1}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כה|ו־6כה לחוק התקשורת}} וכן הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#פרק ב1 סימן ט|סימן ט׳ בפרק ב׳1 לחוק האמור}}, למעט {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד|סעיפים 6לד}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד1|6לד1(א), (ב), (ט) ו־(י)}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד3|ו־6לד3 לאותו חוק}}, יחולו, בכפוף להוראות סעיף זה, לעניין פרסום מכרז לערוץ נושאי, לרבות אופן הגדרת הנושא וכן לעניין רישיון לפי סעיף קטן (אב) ובכלל זה לעניין מתן רישיון כאמור, לעניין משדר ערוץ נושאי ולעניין שידוריו, ולגבי ערוץ נושאי בנושא חדשות – יחולו בעניינים כאמור גם הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כ2|סעיף 6כ2 לחוק האמור}}, והכול בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
{{ח:תתת|1}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|בסעיף 6ה1 לחוק התקשורת}} –
{{ח:תתתת|א}} סעיף קטן (א) – לא יחול;
{{ח:סעיף|13ד|מרשם ספקי תכנים|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:תת|א}} המועצה תנהל מרשם של ספקי תכנים הזכאים לקבל הסכמה ורישיון לשידור לפי {{ח:פנימי|סעיף 13ג|סעיפים 13ג(א) ו־(ב)}}; המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה.
{{ח:תת|ב}} המועצה תרשום במרשם ספק תכנים שהגיש בקשה לכך, אם מצאה כי מתקיימים בו התנאים שבהגדרה ”ספק תכנים“ {{ח:פנימי|סעיף 13ב|שבסעיף 13ב}}; ספק תכנים יצרף לבקשתו הצהרה לפיהולפיה הוא פועל בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים|חוק זכות יוצרים}} {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים|וחוק זכויות מבצעים ומשדרים}}.
{{ח:תת|ג}} המועצה רשאית לקבוע כללים לגבי אופן הגשת הבקשה לרישום במרשם.
{{ח:תת|ד}} חדל להתקיים בספק תכנים רשום תנאי מהתנאים לרישום במרשם כאמור בסעיף קטן (ב), תמחק אותו המועצה מהמרשם.