פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[803320]
{{ח:תתת|3}} ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובות המשרד או יחידת הסמך לפי סעיף זה;
{{ח:תתת|4}} ימלא כל תפקיד אחר שיטיל עליו נציב שירות המדינה בקשר ליישום סעיף זה.
{{ח:תת|ח4}} ראש הממשלה, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לעדכן את {{ח:פנימי|תוספת 1|התוספת הראשונה}}.
{{ח:תת|ט}} בסעיף זה –
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|”אנשים עם מוגבלות“, ו”נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות“ – כמשמעותם {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות}};}}
 
{{ח:סעיף|23|מינוי באישור הממשלה|תיקון: תשכ״ג, תשע״א, תשע״ז־2}}
{{ח:ת}} למשרה מן המשרות המפורטות {{ח:פנימי|תוספת 2|בתוספת השנייה לחוק זה}} לא יתמנה אדם אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע; הממשלה רשאית להוסיף על רשימת המשרות {{ח:פנימי|תוספת 2|שבתוספת השנייה}} ולגרוע ממנה;.
 
{{ח:סעיף|23א|הטלת תפקיד באופן זמני|תיקון: תשע״א}}