פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[803240] ת"ט
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס״ח תשי״ט, 86|חוק שירות המדינה (מינויים)|http://fs.knesset.gov.il/3/law/3_lsr_209624.pdf}}; {{ח:תיבה|תש״ך, 99|חוק אימוץ ילדים|http://fs.knesset.gov.il/4/law/4_lsr_210105.pdf}}; {{ח:תיבה|תשכ״ב, 25|תיקון מס׳ 2|http://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209623.pdf}}; {{ח:תיבה|תשכ״ג, 110|תיקון מס׳ 3|http://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209622.pdf}}; {{ח:תיבה|תשמ״ג, 34|תיקון מס׳ 7 לחוק שירות המדינה (משמעת)|http://fs.knesset.gov.il/10/law/10_lsr_209616.pdf}}, {{ח:תיבה|46|ת״ט|http://fs.knesset.gov.il/10/law/10_lsr_ec_317496.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ״א, 55|תיקון מס׳ 5|http://fs.knesset.gov.il/12/law/12_lsr_210791.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ״ד, 66|תיקון מס׳ 6|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211113.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ״ה, 500|תיקון מס׳ 7|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211674.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ״ו, 188|תיקון מס׳ 8|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211306.pdf}}, {{ח:תיבה|222|חוק משק החשמל|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211303.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ״ח, 157|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|http://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס״א, 78|תיקון מס׳ 11|http://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300299.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס״ב, 96|חוק חופש העיסוק (הקלה בהגבלות – גיל, תושבות ועיסוק אחר) (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300449.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס״ה, 718|תיקון מס׳ 13|http://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_299711.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס״ט, 87|תיקון מס׳ 14|http://fs.knesset.gov.il/17/law/17_lsr_300832.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״א, 7|תיקון מס׳ 15|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_300910.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ה, 105|חוק הבחירות (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_306609.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ו, 1200|תיקון מס׳ 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_348672.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ז, 6|חוק שירות הציבור (הצהרת הון)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_362655.pdf}}, {{ח:תיבה|42|חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_365888.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ח, 56|ת״ט}}.
 
''תיקון התוספת:'' {{ח:תיבה|י״פ תש״ל 458|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|1710|הודעה על שינוי ברשימת המשרות בתוספת}}, {{ח:תיבה|2272|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל״ב, 2368|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|תשל״ג, 1628|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל״ד, 1340|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל״ו, 1314|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל״ז, 170|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|744|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|1336|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל״ח, 1616|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל״ט, 357|הודעה על הוספת משרות בתוספת}}; {{ח:תיבה|תש״ם 1482|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|1842|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשמ״ב, 2|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|1398|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|1736|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשמ״ד, 2730|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשמ״ט, 178|הודעה בדבר שינוי רשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תש״ן, 2786|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשנ״א, 814|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשנ״ב, 2412|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|3376|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|3696|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשנ״ג, 590|הודעה על הוספת משרת מנהל לשכת העתונות הממשלתית}}, {{ח:תיבה|807|הודעה על הוספת משרת המשנה למנהל הכללי למשרד ראש הממשלה}}, {{ח:תיבה|1690|הודעה על הוספת משרת הציר־יועץ הכלכלי בבריסל}}; {{ח:תיבה|תשנ״ה, 2|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2166|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|3759|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת ומחיקת משרה מרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשנ״ח, 716|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תש״ס, 1460|הודעה על גריעת משרות מן התוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשס״ב, 3284|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס״ג, 404|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס״ד, 1322|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1554|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1870|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס״ה, 82|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|915|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1179|2 הודעות על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2641|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4028|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס״ו, 1238|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס״ז, 135|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1571|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2804|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3553|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס״ח, 96|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1322|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1540|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2556|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2890|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3050|הודעות על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3520|הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|3978|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4532|ת״ט}}; {{ח:תיבה|תשס״ט, 2966|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|128|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תש״ע, 3230|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3254|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3254|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4270|הודעה בדבר גריעת משרה מרשימת המשרות המנויות בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע״א, 1270|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2402|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4240|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4832|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|5164|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|5852|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|6314|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|6466|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע״ב, 1970|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3925|ת״ט}}, {{ח:תיבה|3952|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|5650|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע״ג, 750|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע״ד, 5784|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|6698|הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע״ה, 2|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|646|הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3042|הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3042|הודעה על תיקון שם בעל תפקיד ברשימת המשרות שבתוספת}}.
{{ח:ת}} לא יתמנה אדם עובד מדינה אלא למשרה פנויה בתקן.
 
{{ח:סעיף|15א|ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה|תיקון: תשנ״ה, תשנ״ח, תשס״א, תשס״ה, תשע״ו, תשע״ז־2, תשע״ח}}
{{ח:תת|א}} בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ׳רקסית, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה (בחוק זה – ייצוג הולם), של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים.
{{ח:תת|א1}} {{ח:תתת|1}} לעניין אנשים עם מוגבלות, לא יראו ייצוג הולם כאמור בסעיף קטן (א), במשרד או ביחידת סמך המעסיקים 100 עובדים לפחות (בסעיף זה – משרד גדול), אלא אם כן 5% לפחות מקרב העובדים במשרד או ביחידה הם עובדים עם מוגבלות משמעותית.;
{{ח:תתת|2}} יעדים שתקבע הממשלה לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו, לעניין אנשים עם מוגבלות, בכפוף להוראות פסקה (1).;
{{ח:תתת|3}} לעניין פסקה (1), הוראות {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 9ד|סעיף 9ד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות}} החלות לעניין מעסיק ציבורי גדול יחולו לעניין משרד גדול, ובמקום ”הנציבות“ יקראו ”נציב שירות המדינה“; ואולם ההוראות האמורות לא יחולו לעניין משרדים ויחידות סמך שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה ומטעמים של ביטחון המדינה זהות עובדיהם חסויה או שאין למסור מידע לגבי זהותם לפי כל דין; עמידתם של גופים כאמור בהוראות פסקה (1) תיבחן בדרך אחרת שעליה יורה הנציב.
{{ח:תת|ב}} הממשלה תפעל לקידום ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה בהתאם ליעדים שתקבע, ולשם כך, בין השאר –
{{ח:תת|ז}} נציב שירות המדינה יגיש לממשלה ולועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון באשר לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים באשר לייצוג הולם בשירות המדינה.
{{ח:תת|ח}} הוראות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות.
{{ח:תת|ח1}} ראש הממשלה, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לעדכן את התוספת הראשונה.
{{ח:תת|ח1}} לשם הבטחת עמידה ביעדי ייצוג הולם לפי סעיף זה, רשאי נציב שירות המדינה לנקוט אמצעי אכיפה, לרבות בתחומי התקן, הגיוס וניהול כוח האדם, או להורות על אמצעים אחרים שיקבע.
{{ח:תת|ח2}} לעניין יישום יעדי הייצוג ההולם לפי סעיף זה, רשאי נציב שירות המדינה להורות כי לא יובאו במניין עובדים בתפקידים מסוימים במשרד, ביחידת סמך או בדירוג, שעליהם יורה, בשל מאפיינים ייחודיים שבאופיו ומהותו של התפקיד, הנכללים בתיאור העיסוק של התפקיד; הוראות כאמור לעניין אנשים עם מוגבלות טעונות אישור של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, למעט לעניין משרדים ויחידות סמך שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה ומטעמים של ביטחון המדינה זהות עובדיהם חסויה או שאין למסור מידע לגבי זהותם לפי כל דין.
{{ח:תתת|3}} ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובות המשרד או יחידת הסמך לפי סעיף זה;
{{ח:תתת|4}} ימלא כל תפקיד אחר שיטיל עליו נציב שירות המדינה בקשר ליישום סעיף זה.
{{ח:תת|ח1ח4}} ראש הממשלה, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לעדכן את התוספת הראשונה.
{{ח:תת|ט}} בסעיף זה –
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|”אנשים עם מוגבלות“, ו”נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות“ – כמשמעותם {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות}};}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|”חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות“ – {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998}};}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|”עובד“ או ”מועמד“ עם מוגבלות משמעותית – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 9ב|בסעיף 9ב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות}};}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|”הרשות לקידום מעמד האישה“ – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק הרשות לקידום מעמד האישה|בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ״ח–1998}}.;}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|”בן האוכלוסייה החרדית“ – מי שמשתייך לאוכלוסייה החרדית ושהוא, ילדו או בן זוגו לומד באחד ממוסדות החינוך החרדיים המנויים {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספת הראשונה}} או למד במוסד כאמור;}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|”עולה חדש“ – מי שעלה לישראל בהיותו בגיר וטרם עברו 12 שנים מיום עלייתו.}}
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} מוסד חרדי שהוא אחד מאלה:
{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת 1 פרט 1}}
{{ח:תת|1.}} מוסד חינוך רשמי כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק לימוד חובה|בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949}} (להלן – חוק לימוד חובה), המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
{{ח:תת|2.ת}} מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי כמשמעותוכהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק לימוד חובה|בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949}} (להלן – חוק לימוד חובה), המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת 1 פרט 2}}
{{ח:תת|3.}} מוסד חינוך שניתנה בעניינו הוראת פטור לפי {{ח:חיצוני|חוק לימוד חובה#סעיף 5|סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה}}, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
{{ח:תת|4.ת}} מוסד חינוך תרבותימוכר ייחודישאינו שניתנורשמי לו הכרה ורישיון מכוחכמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק מוסדותלימוד חינוך תרבותיים יחודייםחובה|חוק מוסדות חינוך תרבותייםבחוק יחודיים,לימוד התשס״ח–2008חובה}}, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
{{ח:סעיף*|3||עוגן=תוספת 1 פרט 3}}
{{ח:תת|5.}} מוסד שנקבע {{ח:חיצוני|צו שירות ביטחון (מוסד לימוד חרדי)|בצו שירות ביטחון (מוסד לימוד חרדי), התשע״ה–2014}}.
{{ח:תת|1.ת}} מוסד חינוך רשמישניתנה כהגדרתובעניינו הוראת פטור לפי {{ח:חיצוני|חוק לימוד חובה#סעיף 5|בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949}}סעיף 5(להלןא) – חוקלחוק לימוד חובה)}}, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
{{ח:סעיף*|4||עוגן=תוספת 1 פרט 4}}
{{ח:ת}} מוסד חינוך תרבותי ייחודי שניתנו לו הכרה ורישיון מכוח {{ח:חיצוני|חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים|חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, התשס״ח–2008}}, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
{{ח:סעיף*|5||עוגן=תוספת 1 פרט 5}}
{{ח:תת|5.ת}} מוסד שנקבע {{ח:חיצוני|צו שירות ביטחון (מוסד לימוד חרדי)|בצו שירות ביטחון (מוסד לימוד חרדי), התשע״ה–2014}}.
 
{{ח:קטע2|תוספת 2|תוספת שנייה|תיקון: תשכ״ג, תשנ״ו־2, תשע״ז־2, י״פ הודעות}}