בבא מציעא עד א: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
{{כותרת לעמוד בגמרא|בבא מציעא|עד|א|עג ב|עד ב}}
<קטע התחלה=ג/>הכא לאו בידו אמר רבא {{שוליים|א}}הני בי תלתא דיהבי זוזי לחד למזבן להו מידי וזבן לחד מינייהו זבן לכולהו {{שוליים|ב}}ולא אמרן אלא דלא צר וחתים איניש איניש לחודיה אבל צר וחתים איניש איניש לחודיה למאן דזבן זבן ולמאן דלא זבן לא זבן אמר רב פפי משמיה דרבא {{שוליים|ג}}האי סיטומתא קניא למאי הלכתא רב חביבא אמר למקניא ממש רבנן אמרי לקבולי עליה מי שפרע {{שוליים|ד}}והלכתא לקבולי עליה מי שפרע {{שוליים|ה}}ובאתרא דנהיגו למקני ממש קנו:
 
היה הוא תחלה לקוצרים:
 
אמר רב {{שוליים|ו}}מחוסר שתים פוסק שלש אינו פוסק ושמואל אמר בידי אדם אפילו מאה פוסק בידי שמים אפי' אחת אינו פוסק תנן פוסק עמו על הגדיש והא מחוסר משדא בחמה למיבש ולמידש ומידרא {{שוליים|ז}}כגון דשדא בחמה ויבש ולשמואל דאמר בידי שמים אפי' אחת אינו פוסק והא מחוסר מידרא דבידי שמים היא אפשר בנפוותא:
 
ועל העביט של ענבים:
ועל הביצים של יוצר:
 
אמאי והא מחוסר לפופי ויבושי עיולי לאתונא למשרף ולמיפק {{שוליים|ח}}כגון דמלפפה ויבישו והא איכא תלת {{שוליים|ט}}באתרא דההוא דזבין הוא דמפיק:
 
ועל הסיד משישקענו בכבשן:
ועל הביצים של יוצר:
 
תנו רבנן אין פוסקים על הביצים של יוצר עד שיעשו דברי ר' מאיר אמר רבי יוסי {{שוליים|י}}בד"א בעפר לבן אבל בעפר שחור כגון כפר חנניא וחברותיה כפר שיחין וחברותיה פוסקין אע"פ שאין לזה יש לזה אמימר יהיב זוזי מכי מעיילי עפרא כמאן אי כר' מאיר האמר עד שיעשו אי כרבי יוסי האמר אע"פ שאין לזה יש לזה לעולם כרבי יוסי ובאתריה דאמימר עשיק עפרא אי דמעיילי עפרא סמכא דעתיה ויהיב להו זוזי ואי לא לא סמכא דעתיה:
 
ופוסק עמו על הזבל כל ימות השנה: