פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[801157] בוט: תיקונים אוטומטיים
{{ח:ת}} נציב השירות ימנה את הבוחנים בבחינות לפי {{ח:פנימי|סעיף 24|סעיף 24}} מתוך רשימה שאושרה מראש מתוך רשימה שאושרה מראש על ידי ועדת השירות, ויקבע את סדרי הבחינות והמבחנים במידה שלא נקבעו על ידי ועדת השירות; ובלבד שבין הבוחנים בכל בחינה יהיה לפחות נציג אחד של המשרד הנוגע בדבר.
 
{{ח:סעיף*||27 |תעודות השכלה או הכשרה|תיקון: תשכ״ג}}
{{ח:ת}} ועדת השירות רשאית לקבוע, לענין הכשרה או השכלה פלונית, כי בעלי תעודות ממוסדות שהועדה תכיר בהם לענין זה וכן תעודות הכשרה או השכלה מסוג מסויים יפטרו, בתנאים שתקבע הועדה, את בעלי אותן התעודות מבחינות או ממבחנים, כולם או מקצתם.