פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[799020] תיקון מס' 4
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס״ח תשנ״ג, 174|חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211681.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ״ט, 98|חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999)|http://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211661.pdf}}; {{ח:תיבה|תש״ס, 258|תיקון מס׳ 2|http://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300245.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ז, 446|חוק חובת אזהרה בפרסום ובשיווק של הלוואה (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_381148.pdf}}, {{ח:תיבה|1087|תיקון מס׳ 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_390377.pdf}}.
 
הודעות: {{ח:תיבה|ק״ת תשס״ז, 796|קביעת סכום לענין סעיף 15(ב)(1) לחוק}}; {{ח:תיבה|י״פ תשע״א, 2018|הודעה על שינוי סכום}}; {{ח:תיבה|תשע״ג, 2533|הודעה על שינוי סכום}}; {{ח:תיבה|תשע״ד, 5564|הודעה על שינוי סכום}}.
{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תש״ס}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים“ – {{ח:הערה|(החל מיום 01/02/2018):}} {{ח:חיצוני|חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)|חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע״ו–2016}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”לווה“ – למעט תאגיד;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”מלווה“ – מי שנותן הלוואה, למעט תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הבנקאות (רישוי)|בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981}}, {{ח:הערה|(החל מיום 01/02/2018):}} וכן מי שעוסק בהפעלת מערכת לתיווך באשראי כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)#סעיף 25יז|בסעיף 25יז לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”סכום ההלוואה“ – הסכום שבו מחוייב הלווה לפי חוזה ההלוואה, או כל חלק ממנו, לפי הענין, למעט ריבית וריבית פיגורים;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”ריבית“ – ריבית או הפרשי הצמדה, לפי הענין;}}
{{ח:ת}} החלטת ראש ההוצאה לפועל לפי חוק זה ניתנת לערעור בזכות לפני בית המשפט המחוזי.
 
{{ח:סעיף|15|סייג לתחולה|תיקון: תשנ״ט, ק״ת תשס״ז, י״פ הודעות, תשע״ז־2}}
{{ח:תת|א}} הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיפים 2}}, {{ח:פנימי|סעיף 3|3}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו־7}} לא יחולו על מלווה שנותן הלוואה שלא דרך עיסוק.
{{ח:תת|ב}} הוראות {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיפים 5}} {{ח:פנימי|סעיף 6|ו־6}} לא יחולו על –
{{ח:תתת|2}} הלוואה שחל עליה צו לענין שיעור הריבית המרבי לפי {{ח:חיצוני|חוק הריבית|חוק הריבית, התשי״ז–1957}}.
{{ח:תת|ג}} הסכום האמור בפסקה (ב)(1) ישתנה ב־1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הודעה על השינוי תפורסם ברשומות.
{{ח:תת|ד}} {{ח:הערה|(החל מיום 01/02/2018):}} הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיפים 2 עד 7}} לא יחולו על מלווה שנותן הלוואה באמצעות בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)#סעיף 25יז|בסעיף 25יז לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים}}.
 
{{ח:סעיף|16|שמירת דינים}}