פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 214 בתים ,  לפני שנתיים
[783073] הגהה
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס״ח תשע״ז, 1176|חוק העיצובים|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_390481.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק יא|פרק י״א: ביצוע ותקנות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק יב|פרק י״ב: תיקונים עקיפים}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק גיג|פרק ""גי״ג: תחילה, תחולה והוראות מעבר}}</div>
</div>
 
 
{{ח:סעיף|29|הודעה על ליקויים ותיקון ליקויים}}
{{ח:תת|א}} ראה הגורם המוסמך כי בקשה לרישום עיצוב אינה ממלאת אחר הוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן א|סימן א׳}} למעט הוראות {{ח:פנימי|סעיף 20|סעיף 20(ב)(1) ו־(3)}}, או כי עיצוב שלגביו הוגשה בקשה לרישום אינו כשיר להגנה כעיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}}, יודיע למבקש על הליקויים שבבקשה או על הטעמים לאי־כשירותו של העיצוב להגנה כעיצוב רשום כאמור ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|בסימן זה}} – ליקויים).
{{ח:תת|ב}} נמסרה למבקש הודעה לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא לתקן את הליקויים בבקשה בהתאם להודעת הגורם המוסמך כאמור, בתוך תקופה שקבע השר, ובלבד שאין בתיקון כדי לשנות את העיצוב בפרטים מהותיים (בסעיף זה – בקשה מתוקנת).
{{ח:תת|ג}} תוקנה בקשה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), יראו את הבקשה המתוקנת כאילו הוגשה במועד הקובע והיא תיבחן בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|סימן זה}}.
{{ח:סעיף|83|בחינת עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל}}
{{ח:תת|א}} הגורם המוסמך יבחן אם עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל כשיר להגנה כעיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}}.
{{ח:תת|ב}} על אף האמור {{ח:פנימי|פרק ב|בפרק ב׳}}', המועד הקובע לעניין בחינת כשירותו של העיצוב כאמור בסעיף קטן (א) יהיה יום רישומו של העיצוב במרשם הבין־לאומי, ואם כללה הבקשה הבין־לאומית לגבי העיצוב כאמור הצהרה בדבר דרישת הכרה בדין קדימה בשל בקשה קודמת כמשמעותה {{ח:פנימי|סעיף 21|בסעיף 21}}, אחת או יותר, בהתאם להוראות סעיף 6 להסכם האג (בסעיף קטן זה – הבקשה הקודמת) – יהיה המועד הקובע התאריך שהוכר בידי המשרד הבין־לאומי כמועד הגשת הבקשה הבין־לאומית, ובלבד שהמבקש או המשרד הבין־לאומי הגיש לרשות, במועד ובדרך שקבע השר, העתק מהבקשה הקודמת שאישרה הרשות המוסמכת שאליה הוגשה הבקשה הקודמת.
{{ח:תת|ג}} על אף האמור בסעיף קטן (ב), בעל עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל רשאי להגיש בקשה להכרה בדין קדימה לגבי העיצוב הבין־לאומי הרשום גם בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 21|סעיף 21}}.
{{ח:תת|ד}} הוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|סימן ב׳ לפרק ד׳}} יחולו לעניין בחינת עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל כאמור בסעיף קטן (א), בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הודעה על ליקויים לפי {{ח:פנימי|סעיף 29|סעיף 29}} יכול שתהיה רק בנוגע לאי־כשירותו של העיצוב להגנה כעיצוב רשום בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}}, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם האג או בתקנות האג.
 
{{ח:סעיף|110|עיכוב בידי המכס}}
{{ח:תת|א}} בעל עיצוב רשום שסבור כי זכותו הופרה או שקיים חשש סביר שתופר, רשאי למסור למנהל המכס הודעה בכתב שלפיה הוא בעל הזכות בעיצוב הרשום, ולבקש ממנו לעכב את שחרור הטובין שלטענת בעל העיצוב הרשום מפרים את זכותו בעיצוב, ולנהוג בהם כטובין שייבואם אסור על פי {{ח:חיצוני|פקודת המכס|פקודת המכס}} (בסעיף זה – הודעה).
{{ח:תת|ב}} הודעה תכלול את כל אלה:
{{ח:תתת|1}} העתק מהרישום של העיצוב בפנקס, וכן תיאור חזותי ברור של העיצוב הרשום המאפשר למנהל המכס להשוות בין העיצוב הרשום לבין הטובין המפרים, ובכלל זה צילומים, קטלוג או כל מסמך אחר המאפשר למנהל המכס לערוך השוואה כאמור;
{{ח:תתת|2}} ציון מספיק של שם היבואן המייבא את הטובין המפרים או מספר המכולה שבה הם מובאים;
{{ח:תתת|3}} פרטים נוספים ככל שאלה ידועים לבעל העיצוב הרשום, ובכלל זה שם האניה או אמצעי הייבוא שבהם מובאים הטובין המפרים, המועד שבו אותם טובין עומדים להגיע לישראל ומספר החבילות העומדות להתקבל.
{{ח:תת|ג}} בעל העיצוב הרשום ימציא למנהל המכס ראיות ראשוניות וכן ערבות עצמית בסכום שקבע מנהל המכס כדי לכסות כל הוצאה הקשורה לעיכוב או כדי לפצות על כל נזק שייגרם על ידי העיכוב, אם יתברר שהעיכוב לא היה מוצדק, וכן לשלם כל אגרה שנקבעה לעניין זה לפי {{ח:חיצוני|פקודת המכס|פקודת המכס}}; לעניין סעיף קטן זה יראו את המצאת כל הפרטים המנויים בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) כהמצאת ראיות ראשוניות.
{{ח:תת|ד}} הוראות סעיף זה לא יחולו על טובין מפרים שיובאו לשימוש עצמי.
{{ח:תת|ה}} בסעיף זה, ”מנהל המכס“ – המנהל כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת המכס|בפקודת המכס}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים|בחוק זכות יוצרים, התשס״ח–2007}}.}}
 
{{ח:קטע2|פרק גיג|פרק ""גי״ג: תחילה, תחולה והוראות מעבר}}
 
{{ח:סעיף|128|תחילה}}
{{ח:תת|א}} תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו ({{ח:פנימי|פרק גיג|בפרק זה}} – יום התחילה).
{{ח:תת|ב}} על אף האמור בסעיף קטן (א) –
{{ח:תתת|1}} תחילתם של {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|סעיפים 33}} {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 37א|ו־37א לפקודת הפטנטים והמדגמים}} וביטולו של {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 55|סעיף 55 לפקודה האמורה}}, {{ח:חיצוני|חוק הגנת כינויי מקור#סעיף 21א|סעיפים 21א}}, {{ח:חיצוני|חוק הגנת כינויי מקור#סעיף 21ב|21ב(א)}} {{ח:חיצוני|חוק הגנת כינויי מקור#סעיף 23א|ו־23א לחוק הגנת כינויי מקור}}, {{ח:חיצוני|חוק להגנת מעגלים משולבים#סעיף 12א|וסעיף 12א לחוק להגנת מעגלים משולבים}}, כנוסחם בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה ({{ח:פנימי|פרק גיג|בפרק זה}} – יום הפרסום);
{{ח:תתת|2}} תחילתו של {{ח:פנימי|פרק ח|פרק ח׳}} שלושה חודשים מיום הצטרפותה של מדינת ישראל כצד להסכם האג, ובלבד שהמועד האמור לא יקדם ליום התחילה; השר יפרסם ברשומות הודעה על מועד ההצטרפות כאמור והרשות תפרסם הודעה כאמור באתר האינטרנט שלה; בפסקה זו, ”הסכם האג“ – כהגדרתו {{ח:פנימי|סעיף 79|בסעיף 79}}.
 
{{ח:תתת|2}} לעניין מדגמים שנרשמו בפנקס המדגמים לאחר יום התחילה – עם רישומם בפנקס המדגמים.
{{ח:תת|ב}} הפנקס ופנקס המדגמים ישולבו ויוצגו יחד באתר האינטרנט של הרשות, ובלבד שלגבי כל רישום של עיצוב או של מדגם תציין הרשות אם נעשה בהתאם להוראות לפי חוק זה או בהתאם להוראות לפי {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים|פקודת הפטנטים}}.
{{ח:תת|ג}} מי שעשה הכנות ממשיות לביצוע פעולה מהפעולות כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 37|בסעיף 37(1)(א) או (ב) לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, הנוגעות למדגם שלולא הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|סעיף 33(3א) לפקודה האמורה}}, כנוסחו בחוק זה, היתה תקופת זכות המדגם השלישית בו כאמור {{ח:פנימיחיצוני|סעיףפקודת 33הפטנטים והמדגמים|בסעיף 33(3) לפקודה}} מסתיימת לכל המאוחר בתום שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, זכאי לבצע פעולה מהפעולות כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 37|בסעיף 37(1)(א) או (ב) לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, לצורכי עסקו בלבד, גם אם הוארכה תקופת זכות המדגם כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|בסעיף 33(3א) האמור}}.
{{ח:תת|ד}} {{ח:תתת|1}} בקשה להארכת מועד זכות המדגם לפי הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|סעיף 33(3א) לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, כנוסחו בחוק זה, לא תוגש אלא בתום שלושה חודשים מיום הפרסום ואילך.
{{ח:תתת|2}} על אף האמור בפסקה (1), לעניין מדגם שתקופת זכות המדגם השלישית בו כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|בסעיף 33(3) לפקודת הפטנטים והמדגמים}} הסתיימה בתוך שלושת החודשים כאמור בפסקה (1), רשאי בעל המדגם להגיש בקשה להארכת מועד זכות המדגם בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|סעיף 33(4) לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, כנוסחו בחוק זה, והוא יהיה פטור מתשלום אגרה נוספת לפי {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|אותו סעיף}}; בקשה כאמור תוגש בתקופה שתחילתה בתום שלושה חודשים מיום הפרסום וסיומה בתום שישה חודשים מיום הפרסום.