פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 110 בתים ,  לפני שנתיים
[782677] הגהה קלה
{{ח:סעיף*}}
<div style="columns: 2 auto; -moz-columns: 2 auto; -webkit-columns: 2 auto; text-align: right; padding-bottom: 1em;">
<div class="law-toc-12">{{ח:פנימי|פרק א|{{==}} פרק א׳: הגדרות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: ייחוד הוראות החוק וכשירות עיצוב להגנה}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳: בעלות בעיצוב והעברתה ומתן רישיון לשימוש בעיצוב}}</div>
</div>
 
{{ח:קטע1קטע2|פרק א|{{==}} פרק א׳: הגדרות}}
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:תתת|1}} רשם העיצובים כמשמעותו {{ח:פנימי|סעיף 94|בסעיף 94}};
{{ח:תתת|2}} מי שהתמנה לסגן רשם הפטנטים לפי {{ח:חיצוני|חוק הפטנטים#סעיף 158|סעיף 158 לחוק הפטנטים}};
{{ח:תתת|3}} לעניין הסמכויות המנויות {{ח:פנימי|סעיף 12|[בסעיפים 12(ב)}}, {{ח:פנימי|סעיף 34|34(ב)}}, {{ח:פנימי|סעיף 46|46 עד 48}}, {{ח:פנימי|סעיף 98|98}} {{ח:פנימי|סעיף 99|ו־99}} – גם מי שהתמנה לפוסק בקניין רוחני לפי {{ח:חיצוני|חוק הפטנטים#סעיף 172א|סעיף 172א(א) לחוק הפטנטים}};
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”שימוש עצמי“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת המכס#סעיף 129|בסעיף 129 לפקודת המכס}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”השר“ – שר המשפטים.}}
{{ח:תת|א}} רישום של עיצוב בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק ד|פרק זה}} מקנה לבעל העיצוב הרשום זכות בלעדית לביצוע כל אחת מהפעולות המנויות להלן, לגבי העיצוב הרשום ולגבי כל עיצוב אחר היוצר אצל משתמש מיודע רושם כללי שאינו שונה מהרושם הכללי שיוצר אצלו העיצוב הרשום, ואם המוצר נושא העיצוב הוא מערכת של פריטים – לגבי כל אחד מפריטי המערכת ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ד|בסימן זה}} – ניצול עיצוב רשום):
{{ח:תתת|1}} ייצור, מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה, של מוצר נושא עיצוב רשום, והכול באופן מסחרי, הפצתו של מוצר כאמור בהיקף מסחרי או ייבואו לישראל שלא לשימוש עצמי, למעט ייבוא לישראל של מוצר כאמור שיוצר מחוץ לישראל ברשותו של בעל העיצוב או מי מטעמו;
{{ח:תתת|2}} החזקת מוצר נושא עיצוב רשום למטרת ביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקה (1).:
{{ח:תת|ב}} בקביעה אם עיצוב יוצר אצל משתמש מיודע רושם כללי שאינו שונה מהרושם הכללי שיוצר אצלו העיצוב הרשום כאמור בסעיף קטן (א), יובא בחשבון, בין השאר, מגוון האפשרויות הקיים לעיצוב עיצובים לגבי מוצרים מהתחום שאליו משתייך מצוי המוצר נושא העיצוב הרשום.
 
{{ח:תת|ה}} הרשם יודיע לצדדים על החלטתו בבקשה לפי סעיף זה; החליט הרשם לקבל בקשה לפי סעיף זה, ירשום בפנקס את דבר ביטול העיצוב הרשום, את דבר ביטול החזר התוקף או את דבר ביטול התיקון, לפי העניין.
 
{{ח:סעיף|49|תוצאות בקשה לפי {{ח:פנימי|סעיף 47|סעיף 47]}} [[{{ח:פנימי|סעיף 48|או 48}}}}
{{ח:תת|א}} החליט הרשם למחוק את רישומו של עיצוב רשום על פי בקשה לפי {{ח:פנימי|סעיף 47|סעיף 47}}, ירשום הרשם את דבר המחיקה בפנקס במועד כניסתה לתוקף של ההחלטה לפי {{ח:פנימי|סעיף 50|סעיף 50}}, ויראו את העיצוב כאילו נמחק מהפנקס ביום הגשת הבקשה כאמור.
{{ח:תת|ב}} החליט הרשם לבטל את רישומו של עיצוב רשום על פי בקשה לפי {{ח:פנימי|סעיף 47|סעיף 47}} {{ח:פנימי|סעיף 48|או 48}}, ירשום הרשם את דבר הביטול בפנקס במועד כניסתה לתוקף של ההחלטה לפי {{ח:פנימי|סעיף 50|סעיף 50}}, ויראו את העיצוב כאילו לא נרשם בפנקס.
{{ח:סעיף|129|תחולה}}
{{ח:תת|א}} הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 33|סעיף 33 לפקודת הפטנטים והמדגמים}}, כנוסחן {{ח:פנימי|סעיף 113|בסעיף 113(2) לחוק זה}}, יחולו על מדגם שערב יום הפרסום מתקיים בו אחד מאלה:
{{ח:תתת|1}} הוא מדגם רשום לפי הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים|הפקודה}} וטרם חלפה לגביו תקופת זכות המדגם כאמור {{ח:פנימיחיצוני|סעיףפקודת 33הפטנטים והמדגמים|בסעיף 33(3) לפקודה}};
{{ח:תתת|2}} תקופת זכות המדגם לגביו הסתיימה בשל אי־הגשת בקשה להאריכה בהתאם להוראות {{ח:פנימיחיצוני|סעיףפקודת 33הפטנטים והמדגמים|סעיף 33(3) לפקודה}} וערב יום הפרסום הוגשה בקשה להאריך את מועד זכות המדגם בהתאם להוראות {{ח:פנימיחיצוני|סעיףפקודת 33הפטנטים והמדגמים|סעיף 33(4) לפקודה}}.
{{ח:תת|ב}} הוראות הסעיפים המפורטים להלן, כנוסחם בחוק זה, לא יחולו על הפרת זכות כאמור באותם סעיפים שנעשתה ערב יום הפרסום:
{{ח:תתת|1}} {{ח:חיצוני|פקודת הפטנטים והמדגמים#סעיף 37א|סעיף 37א לפקודת הפטנטים והמדגמים}};