פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[722953] תקנות העונשין (דרכי ענישה), תשט"ו-1954
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות העונשין (דרכי ענישה), תשט"ו-1954תשט״ו–1954}}
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
ק"תק״ת תשט"ותשט״ו, 174; תשכ"התשכ״ה, 2497.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 90|סעיף 44 לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), תשי"ד-1954תשי״ד–1954}}, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"המשטרה"”המשטרה“ – ראש הענף הפלילי של מטה המשטרה של המחוז בו עמד העבריין לדין בערכאה ראשונה.}}
 
{{ח:סעיף|2|הודעה למשטרה|תיקון: תשכ"התשכ״ה}}
{{ח:ת}} הטיל בית המשפט מאסר על תנאי, ישלח רשם בית המשפט, תוך שבעה ימים, הודעה על גזר הדין למשטרה.
 
 
{{ח:סעיף|6|השם}}
{{ח:ת}} לתקנות אלה ייקרא "תקנות”תקנות העונשין (דרכי ענישה), תשט"ו-1954"תשט״ו–1954“.
 
{{ח:חתימות|י"גי״ג בחשון התשט"והתשט״ו (9 בנובמבר 1954)}}
* '''פנחס רוזן'''<br>שר המשפטים
{{ח:סוגר}}