פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[756636] תקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים), התשע"ד-2014
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים), התשע"ד-2014התשע״ד–2014}}
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק"תק״ת תשע"דתשע״ד, 1152|תקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים)}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק הכניסה לישראל#סעיף 13לד|סעיף 13לד(א)(1) עד (3) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952התשי״ב–1952}} (להלן – החוק), ובהתייעצות עם שר הפנים, אני מתקינה תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:סעיף*}}
<div style="columns: 2 auto; -moz-columns: 2 auto; -webkit-columns: 2 auto; text-align: right; padding-bottom: 1em;">
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק א|פרק א'א׳: הגדרות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב'ב׳: ערר}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג'ג׳: הטיפול בערר}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד'ד׳: כתב תשובה}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה'ה׳: צו ביניים}}</div>
<div class="law-toc-3">{{ח:פנימי|פרק ה סימן א|סימן א'א׳: בקשה לצו ביניים ולצו ארעי}}</div>
<div class="law-toc-3">{{ח:פנימי|פרק ה סימן ב|סימן ב'ב׳: בקשה לצו ביניים מעבר לשעות הפעילות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ו|פרק ו'ו׳: עיון במסמכי רשות שהוגשו לבית דין}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ז|פרק ז'ז׳: בירור ערר בבית דין}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ח|פרק ח'ח׳: המצאה}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ט|פרק ט'ט׳: סדרי מינהל}}</div>
<div class="law-toc-3">{{ח:פנימי|פרק ט סימן א|סימן א'א׳: מזכירות}}</div>
<div class="law-toc-3">{{ח:פנימי|פרק ט סימן ב|סימן ב'ב׳: פגרות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק י|פרק י'י׳: כללי}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|תוספת|תוספת}}</div>
</div>
 
{{ח:קטע2|פרק א|פרק א'א׳: הגדרות}}
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"בית”בית דין"דין“ – בית דין לעררים שהוקם לפי {{ח:חיצוני|חוק הכניסה לישראל#סעיף 13כג|סעיף 13כג לחוק}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"חוק”חוק בתי דין מינהליים"מינהליים“ – {{ח:חיצוני|חוק בתי דין מינהליים|חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992התשנ״ב–1992}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תקנות”תקנות הפגרות"הפגרות“ – {{ח:חיצוני|תקנות בתי המשפט (פגרות)|תקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ"ג-1983התשמ״ג–1983}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תקנות”תקנות סדר הדין האזרחי"האזרחי“ – {{ח:חיצוני|תקנות סדר הדין האזרחי|תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984התשמ״ד–1984}}.}}
 
{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב'ב׳: ערר}}
 
{{ח:סעיף|2|מקום הגשת ערר}}
{{ח:תתת|4}} לגבי עורר שמוחזק במשמורת או במאסר – מספר מוחזק או מספר אסיר;
{{ח:תתת|5}} אם אין בידי העורר מספר זיהוי כמפורט בפסקה (3) או (4) – מספר הבקשה שהוגשה לרשות;
{{ח:תתת|6}} מענו והמען להמצאת כתבי בי-דיןבי־דין, הודעות ומסמכים;
{{ח:תתת|7}} מספר הטלפון וכתובת דואר אלקטרוני להתקשרות;
{{ח:תתת|8}} אם העורר מיוצג – גם שם עורך הדין, מענו וכל פרטי ההתקשרות עמו, כאמור, וכן ייפוי כוח תקף;
{{ח:ת}} הודיע עורר לבית דין כי הוא חוזר בו מן הערר, רשאי בית הדין למחוק את הערר או לדחותו וכן לפסוק הוצאות לפי שיקול דעתו והכול לאחר שנתן למשיב אפשרות להגיב להודעת העורר.
 
{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג'ג׳: הטיפול בערר}}
 
{{ח:סעיף|10|עיון בערר}}
{{ח:תת|2}} להחליט בבקשה להארכת מועד לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|תקנה 6}};
{{ח:תת|3}} להורות לעורר להגיש תצהיר משלים או הודעה משלימה בעניינים שהורה עליהם או להגיש נוסח מתוקן של הערר באופן שהורה;
{{ח:תת|4}} להחליט כי המשיב יגיש לבית הדין כתב תשובה לפי {{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד'ד׳}} (להלן – כתב תשובה) לערר כולו או לעניינים שהגדיר.
 
{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד'ד׳: כתב תשובה}}
 
{{ח:סעיף|11|כתב תשובה}}
{{ח:תת|א}} הורה בית דין על הגשת כתב תשובה לערר, יוגש כתב התשובה בתוך 30 ימים, אם בית הדין לא הורה אחרת, זולת אם הוגשה בקשה לסילוק הערר על הסף; הוגשה ונדחתה בקשה לסילוק הערר על הסף – יימנה המועד להגשת כתב התשובה ממועד ההחלטה הדוחה את הבקשה לסילוק על הסף.
{{ח:תת|ב}} בכתב תשובה יפורטו אלה:
{{ח:תתת|1}} מען המשיב להמצאת כתבי בי-דיןבי־דין, הודעות ומסמכים, מספר טלפון, וכן כתובת דואר אלקטרוני להתקשרות עם המשיב;
{{ח:תתת|2}} פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת התשובה;
{{ח:תתת|3}} עמדת המשיב באשר לסעד המבוקש בערר.
{{ח:תת|ה}} ביקש המשיב בכתב התשובה למחוק את הערר על הסף, כולו או מקצתו, יפרט את הטעמים לכך.
{{ח:תת|ו}} כתב תשובה יוגש לבית הדין, ויומצא על ידי המשיב לעורר.
{{ח:תת|ז}} לא הגיש משיב כתב תשובה או בקשה לסילוק על הסף, יזמן בית הדין דיון במעמד הצדדים במועד שייקבע, אך לא יהיה מוקדם מ-14מ־14 ימים ממועד ההחלטה על זימון הדיון; נקבע דיון לפי סעיף זה, המשיב רשאי להגיש כתב תשובה עד שבעה ימים לפני מועד הדיון; לא הגיש המשיב כתב תשובה אף במועד זה, לא יהיה רשאי להשמיע את טענותיו בדיון בערר אלא ברשות בית הדין; נזקק בית הדין להפעיל את סמכותו לפי סעיף זה – ישקול במעמד הדיון פסיקת הוצאות כנגד המשיב.
 
{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה'ה׳: צו ביניים}}
 
{{ח:קטע3|פרק ה סימן א|סימן א'א׳: בקשה לצו ביניים ולצו ארעי}}
 
{{ח:סעיף|12|צו ביניים}}
 
{{ח:סעיף|13|צו ארעי}}
{{ח:תת|א}} ראה בית הדין כי השהיית החלטה בבקשה למתן צו ביניים עלולה לגרום נזק חמור שאינו בר-תיקוןבר־תיקון, רשאי הוא ליתן צו ארעי על יסוד הבקשה בלבד (להלן – צו ארעי), ורשאי הוא להתנותו בהפקדת ערובה או בתנאי אחר, כפי שיראה לנכון בנסיבות העניין.
{{ח:תת|ב}} נתן בית הדין צו ארעי, יקבע בו מועד להגשת תגובה על ידי המשיב, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 12|בתקנה 12(ג)(1)}}, או לדיון במעמד הצדדים בבקשה לצו ביניים, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 12|בתקנה 12(ג)(2)}}. מועד כאמור ייקבע בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים ממועד מתן הצו.
{{ח:תת|ג}} תוקפו של צו ארעי לא יעלה על עשרה ימים.
{{ח:תת|ד}} נתן בית הדין צו ארעי, כאמור בתקנת משנה (א), ימציא המבקש כדין לרשות את הערר, את הבקשה לצו ביניים ואת הצו הארעי, וימציא אישור על כך לבית הדין, בתוך עשרים וארבע שעות ממועד מתן הצו.
{{ח:תת|ה}} על אף האמור בתקנת משנה (ד), ראה בית הדין כי בשל נסיבות חריגות יש להמציא את הצו הארעי בתוך פחות מעשרים וארבע שעות, יורה למבקש להמציא כדין את הערר, את הבקשה לצו ביניים ואת הצו הארעי לרשות, ולהמציא אישור על כך לבית הדין, בתוך המועד שיורה.
{{ח:תת|ו}} בכפוף לאמור בתקנות משנה (ד) ו-ו־(ה), צו ארעי יהיה בתוקף עם המצאתו לרשות, בצירוף עותק הערר והבקשה לצו ביניים, אם טרם נמסרו לה.
 
{{ח:קטע3|פרק ה סימן ב|סימן ב'ב׳: בקשה לצו ביניים מעבר לשעות הפעילות}}
 
{{ח:סעיף|14|הגשת בקשה לצו ביניים שלא בשעות הפעילות}}
{{ח:תת|א}} ביקש עורר להגיש בקשה לצו ביניים, שלא בשעות קבלת הקהל של מזכירות בית הדין, כאמור {{ח:פנימי|פרק ט|בפרק ט'ט׳}}, שמתקיים בה, לדעת העורר, האמור בתקנת משנה 13(א) ({{ח:פנימי|פרק ה סימן ב|בסימן זה}} – בקשה), יעביר עותק חתום מהבקשה על פי פרטי ההתקשרות שפרסם ראש בית הדין באתר האינטרנט של בית הדין; בקשה שהועברה כאמור תוגש גם לבית הדין בסמוך לתחילת שעות הפעילות של יום העבודה העוקב.
{{ח:תת|ב}} בבקשה יפרט העורר את הטעמים המיוחדים המצדיקים את הגשת הבקשה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מזכירות בית הדין, ומדוע יש לדון בבקשה שלא בשעות הפעילות הרגילות.
{{ח:תת|ג}} בית דין רשאי להיזקק לבקשה, בין במקום מושבו ובין במקום אחר, אם מצא שהסעד דרוש לשם מניעת נזק חמור שאינו בר-תיקוןבר־תיקון אם לא יינתן הסעד מיד.
 
{{ח:סעיף|15|תורנות}}
{{ח:ת}} ראש בית הדין יקבע דיינים שישמשו בתורנות לעניין {{ח:פנימי|פרק ה סימן ב|סימן זה}}.
 
{{ח:קטע2|פרק ו|פרק ו'ו׳: עיון במסמכי רשות שהוגשו לבית דין}}
 
{{ח:סעיף|16|עיון עורר במסמכי רשות שהוגשו לבית דין}}
{{ח:תת|ד}} העלתה רשות טענה בדבר חיסיון או בדבר סייג למסירת מידע או מסמך, יחולו ההוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק הכניסה לישראל#סעיף 13כט|סעיף 13כט לחוק}}.
 
{{ח:קטע2|פרק ז|פרק ז'ז׳: בירור ערר בבית דין}}
 
{{ח:סעיף|17|בירור ערר}}
{{ח:ת}} לא ייזקק בית דין לעובדה או לנימוק שלא הועלו בכתב ערר או בכתב תשובה, לפי העניין, אלא אם כן קבע כי הדבר דרוש לשם עשיית צדק, ובלבד שניתנה לשאר בעלי הדין הזדמנות נאותה להגיב עליהם.
 
{{ח:סעיף|21|אי-התייצבותאי־התייצבות לדיון לפני בית דין}}
{{ח:תת|א}} נמסרה הודעה בדבר דיון, רשאי בית דין –
{{ח:תתת|1}} אם לא התייצב איש מבעלי הדין – להכריע בערר על סמך הטענות והראיות בכתב, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 17|בתקנה 17(1)}}, למחוק או לדחות את הערר או לדחות את הדיון למועד אחר;
 
{{ח:סעיף|25|פגם בסדרי דין}}
{{ח:ת}} בית דין לא יפסול הליך, כולו או מקצתו, בשל פגם בסדרי הדין, לרבות אי-קיוםאי־קיום תקנות אלה, אם לדעתו הפגם לא יגרום עיוות דין או אם יש אפשרות סבירה לתקן את הפגם בדרך של דחיית הדיון או בדרך אחרת.
 
{{ח:סעיף|26|הארכת מועדים}}
{{ח:ת}} בית דין רשאי להאריך מועד שקבע וכן להאריך מטעמים מיוחדים שיירשמו גם מועד שקבוע בתקנות אלה.
 
{{ח:קטע2|פרק ח|פרק ח'ח׳: המצאה}}
 
{{ח:סעיף|27|המצאת כתבי טענות, הודעות ומסמכים}}
{{ח:תת|א}} דרישה שנקבעה {{ח:חיצוני|חוק הכניסה לישראל|בחוק}} או בתקנות אלה, בדבר המצאה או הגשת כתבי בי-דיןבי־דין או החלטות בית הדין, ניתן לקיימה באחת הדרכים האלה:
{{ח:תתת|1}} בדרך של מסירה לאדם בעת דיון;
{{ח:תתת|2}} בהמצאה או בהגשה ידנית למען שצוין לפי {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4(ג)(6) או (8)}} {{ח:פנימי|סעיף 11|או 11(ב)(1)}} לפי העניין, ובלבד שיוצג אישור קבלה בחתימת המקבל, ועליו יצוינו תאריך ושעת הקבלה;
{{ח:תתת|3}} באמצעות דואר רשום, ובלבד שיוצג אישור מסירה מאת דואר ישראל; המצאה כאמור תיראה כאילו בוצעה כדין ביום העשירי שלאחר המשלוח;
{{ח:תתת|4}} באמצעות פקסימילה, לפי {{ח:חיצוני|תקנות סדר הדין האזרחי#פרק לב סימן ג1|סימן ג'1ג׳1 בפרק ל"בל״ב לתקנות סדר הדין האזרחי}};
{{ח:תתת|5}} בהגשה מטעם אחד הצדדים לבית הדין – באמצעות מערכת ממוכנת, לפי {{ח:פנימי|סעיף 33|תקנה 33}}; כתב ערר שהוגש כאמור, ייראה כאילו הומצא למשיב;
{{ח:תתת|6}} בהמצאת כתבים בין הצדדים:
 
{{ח:סעיף|28|עניין שלא הוסדר}}
{{ח:ת}} בכפוף לאמור {{ח:פנימי|פרק ח|בפרק זה}}, בעניין שלא הוסדר בו, רשאי בית הדין לנהוג לפי {{ח:חיצוני|תקנות סדר הדין האזרחי#פרק לב|פרק ל"בל״ב לתקנות סדר הדין האזרחי}}, בשינויים המחויבים, אם אין בכך דבר שאינו מתיישב עם {{ח:חיצוני|חוק הכניסה לישראל|החוק}}, תקנות אלה או מהות ההליך.
 
{{ח:קטע2|פרק ט|פרק ט'ט׳: סדרי מינהל}}
 
{{ח:קטע3|פרק ט סימן א|סימן א'א׳: מזכירות}}
 
{{ח:סעיף|29|מזכירות}}
{{ח:ת}} משרדו של כל אחד מבתי הדין ייקרא בשם "מזכירות"”מזכירות“ (להלן – המזכירות).
 
{{ח:סעיף|30|רישום}}
 
{{ח:סעיף|31|תיק בית דין}}
{{ח:תת|א}} תיק בית דין יוחזק במזכירות ויכיל את כל כתבי בי-דיןבי־דין, לרבות מסמכים, מוצגים, פרוטוקולים והחלטות, ואולם בית דין רשאי להורות, כי מוצג שהוגש לבית הדין יישמר על ידי בעל דין שהגישו, בתנאים שהורה; אם המוצג הוא מסמך בכתב, ייסרק המוצג לפני העברתו לידי בעל הדין לשמירה, והעותק הסרוק יישמר במחשב בית הדין.
{{ח:תת|ב}} על כל כתב בי-דיןבי־דין יצוין מספר התיק.
{{ח:תת|ג}} ראש בית הדין רשאי לקבוע הנחיות לעניין החזקתם של מסמכים חסויים.
{{ח:תת|ד}} בתקנה זאת, "תיק"”תיק“ – לרבות המנוהל באמצעים אלקטרוניים.
 
{{ח:סעיף|32|קבלת קהל}}
{{ח:תת|א}} מזכירות בית הדין תהיה פתוחה לקהל במועדים כמפורט להלן:
{{ח:תתת|1}} בימים א'א׳ עד ה'ה׳ בשבוע – משעה 8.30 עד שעה 13.30;
{{ח:תתת|2}} בפגרת הקיץ, כמשמעותה {{ח:חיצוני|תקנות בתי המשפט (פגרות)#סעיף 1|בתקנה 1 לתקנות הפגרות}} – משעה 9:00 עד שעה 12:00.
{{ח:תת|ב}} ראש בית הדין רשאי להורות על שינוי שעות הפתיחה בבית דין מסוים וכן להורות כי בית הדין יהיה סגור לקבלת קהל במועדים מיוחדים; הודעה על הוראה כאמור תפורסם {{ח:חיצוני|http://www.justice.gov.il|באתר האינטרנט של משרד המשפטים}} (להלן – אתר משרד המשפטים).
{{ח:ת}} פרסום כאמור בתקנות אלה ייעשה באתר משרד המשפטים.
 
{{ח:קטע3|פרק ט סימן ב|סימן ב'ב׳: פגרות}}
 
{{ח:סעיף|35|תקופות פגרה}}
{{ח:ת}} ימי הפגרה יבואו במניין הימים לצורך המועדים הקבועים {{ח:חיצוני|חוק הכניסה לישראל|בחוק}} ובתקנות אלה, אלא אם כן הורה בית הדין אחרת.
 
{{ח:קטע2|פרק י|פרק י'י׳: כללי}}
 
{{ח:סעיף|38|כתבי טענות נוספים}}
 
{{ח:סעיף|40|חישוב מועדים}}
{{ח:ת}} מניין הימים שנקבעו בתקנות אלה יימנה מיום מתן ההחלטה, אם ניתנה בפני בעל הדין; לא התייצב בעל דין אף שזומן כדין, יימנה המועד מיום מתן ההחלטה כאילו ניתנה בפניו; ניתנה החלטה שלא בפני בעל דין, יימנה המועד מיום המצאתה לו כאמור {{ח:פנימי|פרק ח|בפרק ח'ח׳}}.
 
{{ח:סעיף|41|שמירת תוקף}}
 
{{ח:סעיף|43|החזרת ערבויות}}
{{ח:ת}} על ערבויות שהופקדו במסגרת ניהול ערר יחולו {{ח:חיצוני|תקנות בתי המשפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות)|תקנות בתי המשפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ"א-1981התשמ״א–1981}}, בשינוים המחוייבים.
 
44. תחילה
{{ח:תת|א}} תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), ביום תחילתו של חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'מס׳ 22), התשע"א-2011התשע״א–2011.
{{ח:תת|ב}} תחילתה של {{ח:פנימי|סעיף 33|תקנה 33}} ביום פרסומה של הודעה בדבר תחילת פעולתה של מערכת ממוכנת, כפי שיפרסם ראש בית הדין ברשומות.
 
{{ח:ת}} '''תצהיר העורר/המשיב'''
 
{{ח:חתימות|כ"חכ״ח באייר התשע"דהתשע״ד (28 במאי 2014)}}
* '''ציפי לבני'''<br>שרת המשפטים
{{ח:סוגר}}