פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 51 בתים ,  לפני שנתיים
[610515] חתימות ועדכון
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|חוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005תשס״ה–2005}}
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"חס״ח תשס"התשס״ה, 998|חוק עדכון כתובת|http://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_299903.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"בתשע״ב, 142|חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301222.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשע"בתשע״ב}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"חוק”חוק המרשם"המרשם“ – {{ח:חיצוני|חוק מרשם האוכלוסין|חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965התשכ״ה–1965}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"עדכון”עדכון כתובת"כתובת“ – רישום כתובת למשלוח דואר או שינויו, לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}} או רישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין או שינויו, לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2א|סעיף 2א}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"פקיד”פקיד הרישום"הרישום“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק מרשם האוכלוסין#סעיף 4|בסעיף 4 לחוק המרשם}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"רשות"”רשות“ – רשות המנויה {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תושב"”תושב“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק מרשם האוכלוסין|בחוק המרשם}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"השר"”השר“ – שר הפנים.}}
 
{{ח:סעיף|2|הודעה על כתובת למשלוח דואר}}
{{ח:תת|ב}} תושב שלא מסר לפקיד הרישום הודעה על כתובת למשלוח דואר, יראו את המען שנרשם במרשם האוכלוסין ככתובתו למשלוח דואר.
 
{{ח:סעיף|2א|כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין|תיקון: תשע"בתשע״ב}}
{{ח:תת|א}} הורהו של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, רשאי לבקש מפקיד הרישום לרשום את מענו הרשום במרשם האוכלסין או את כתובתו למשלוח דואר לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}}, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.
{{ח:תת|ב}} הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ירשום פקיד הרישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, בכפוף להוראות {{ח:חיצוני|חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות#סעיף 18|סעיף 18(ד) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962התשכ״ב–1962}}.
{{ח:תת|ג}} נרשמה כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לפי סעיף זה, יהיה משלוח דואר על ידי רשות להורה בעניין ילדו הקטין למען הרשום של הקטין או לכתובתו למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין וכן לכתובת הנוספת כאמור.
{{ח:סעיף|3|חובת רשות}}
{{ח:ת}} רשות תפנה לשר או למי שהוא הסמיך לכך לענין זה, אחת לחודש, לקבלת רשימת עדכוני הכתובות מהחודש שקדם לפניה, והשר יעביר לרשות את הרשימה בתוך 14 ימים.
 
{{ח:סעיף|4|משלוח דואר לאחר עדכון כתובת|תיקון: תשע"בתשע״ב}}
{{ח:ת}} שלחה רשות מסמך בדואר לאחר שחלפו 50 ימים מיום עדכון כתובת, לכתובת למשלוח דואר קודמת של אדם, יראו את המסמך כאילו לא הגיע ליעדו, אלא אם כן הוכח אחרת; לענין זה, "כתובת”כתובת למשלוח דואר"דואר“ – לרבות כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2א|בסעיף 2א}}.
 
{{ח:סעיף|5|שמירת דינים}}
 
{{ח:סעיף|8|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק מרשם האוכלוסין|בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965התשכ״ה–1965}}.}}
 
{{ח:סעיף|9|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתו של חוק זה ביום ג'ג׳ בשבט התשס"והתשס״ו (1 בפברואר 2006).
 
{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:ת}} עיריות ומועצות מקומיות.
 
{{ח:חתימות|התקבל בכנסת ביום כ'כ׳ בתמוז התשס"ההתשס״ה (27 ביולי 2005).}}
* '''אריאל שרון'''<br>ראש הממשלה
* '''אופיר פז-פינספז־פינס'''<br>שר הפנים
* '''משה קצב'''<br>נשיא המדינה
* '''ראובן ריבלין'''<br>יושב ראש הכנסת