פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[708382]
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), תשע"ב-2012תשע״ב–2012}}
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"חס״ח תשע"בתשע״ב, 519|חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך)|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301478.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ותשע״ו, 722|תיקון מס 222 לפקודת מס הכנסה|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_338810.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:סעיף|1|פרשנות}}
{{ח:תת|א}} בחוק זה –
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"בניין”בניין להשכרה"להשכרה“ – בניין שמתקיימים לגביו כל אלה:}}
{{ח:תתתת|1}} הוא מבנה של קבע שיש בו, בכל דונם, שש דירות מגורים לפחות, ואם הוא בנגב או בגליל – שתי דירות מגורים לפחות, ולעניין חלק של דונם – חלק יחסי ממספר הדירות האמור, לפי העניין;
{{ח:תתתת|2}} הוא נבנה כולו על קרקע שמתקיים בה אחד מאלה:
{{ח:תתתתת|א}} היא נרכשה במסגרת מכרז שפורסם על ידי המדינה או החברה הממשלתית לדיור להשכרה כשהיא פועלת בשם המדינה, בתקופה שמיום ו'ו׳ בטבת התשע"בהתשע״ב (1 בינואר 2012) עד תום התקופה הקובעת כהגדרתה {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 64א2|בסעיף 64א2 לפקודת מס הכנסה}}, שלפי תנאיו מחצית לפחות מיחידות הדיור שייבנו במקרקעין ישמשו להשכרה למגורים בלבד, לתקופה שנקבעה בתנאי המכרז שלא תפחת מ-15מ־15 שנים, ואולם יראו רק את יחידות הדיור שלפי תנאי המכרז ישמשו להשכרה למגורים בלבד כאמור ואת החלק היחסי של הרכוש המשותף הצמוד להן כדירות מגורים בבניין להשכרה; לעניין פסקה זו, "החברה”החברה הממשלתית לדיור להשכרה"להשכרה“ – החברה הממשלתית לדיור להשכרה שהוקמה מכוח החלטת הממשלה מס'מס׳ 770 מיום ה'ה׳ בחשוון התשע"דהתשע״ד (9 באוקטובר 2013);
{{ח:תתתתת|ב}} היא לא נרכשה במסגרת מכרז, והתכנית החלה על הקרקע מייעדת אותה להשכרה למגורים בלבד לתקופה של 20 שנים לפחות ואושרה עד יום י"גי״ג בטבת התשע"חהתשע״ח (31 בדצמבר 2017);
{{ח:תתתתת|ג}} היא שווקה על ידי החברה הממשלתית לדיור להשכרה, למטרה של השכרה למגורים לתקופה של 20 שנים לפחות, ומטרה זו הובטחה באמצעות ההסכם שנחתם עם החברה האמורה לרכישת הקרקע;
{{ח:תתתת}} לעניין פסקה זו, יראו גם תכנית המייעדת קרקע למגורים או להשכרה למגורים וכן לשימושים נלווים למגורים, כתכנית המייעדת קרקע למגורים או להשכרה למגורים, בלבד;
{{ח:תתתת|3}} כל הדירות בו משמשות להשכרה למגורים; לעניין פסקה זו, יראו גם דירה שלא נעשה בה כל שימוש כאילו היא משמשת להשכרה למגורים;
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"בעלים"”בעלים“ – בעלים, חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם בפנקסי המקרקעין כבעלים או כחוכר לדורות, והכל במשמעות הנודעת למונחים אלה {{ח:חיצוני|חוק המקרקעין|בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969התשכ״ט–1969}};}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"הגליל"”הגליל“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק הרשות לפיתוח הגליל|בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993התשנ״ג–1993}};}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"דירת”דירת מגורים"מגורים“ – דירה שבנייתה הסתיימה והיא מיועדת למגורים לפי טיבה ולפי תכנית החלה עליה; לעניין זה יראו את המועד שבו התקבל אישור להספקת חשמל, מים או חיבור של טלפון לבניין לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 265|סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה}}, כסיום בנייה (בחוק זה – אישור סיום בנייה);}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"דמי”דמי שכירות"שכירות“ – דמי שכירות כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)|בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990התש״ן–1990}}, למעט דמי ניהול; לעניין זה, "דמי”דמי ניהול"ניהול“ – תשלומים בעד מתן שירותים נלווים להשכרה, בין שהם מחושבים כסכום קבוע ובין שהם מחושבים כסכום משתנה;}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"השכרה"”השכרה“ – השכרה של דירת מגורים לפי חוזה שכירות, למעט השכרה כמפורט להלן:}}
{{ח:תתתת|1}} השכרה שהיא מכירת זכות במקרקעין לפי {{ח:חיצוני|חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)|חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963התשכ״ג–1963}};
{{ח:תתתת|2}} השכרה לקרוב כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 88|בסעיף 88 לפקודה}};
{{ח:תתתת|3}} השכרה של כל הבניין להשכרה למשרד לקליטת העלייה או למי מטעמו, לשם אכלוסם של עולים;
{{ח:תתתת|4}} השכרה של כל הבניין להשכרה למשרד הבינוי והשיכון או למי מטעמו, לשם אכלוסם של זכאים על פי נוהלי משרד הבינוי והשיכון;
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"חוק”חוק התכנון והבנייה"והבנייה“ – {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965התשכ״ה–1965}};}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"מכרז"”מכרז“ – {{ח:הערה|(נמחקה);}}}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"הנגב"”הנגב“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק הרשות לפיתוח הנגב|בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991התשנ״ב–1991}};}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"הפקודה"”הפקודה“ – {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|פקודת מס הכנסה}};}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"קופת”קופת גמל"גמל“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 9|בסעיף 9(2) לפקודה}};}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"תכנית"”תכנית“ – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|בחוק התכנון והבנייה}}.}}
{{ח:תת|ב}} לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|בפקודה}}, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.
 
{{ח:תת|1}} קופת הגמל היא הבעלים של מאה דירות מגורים, לפחות, בבניין להשכרה או בכמה בניינים להשכרה, ואם הבניינים להשכרה הם בנגב או בגליל – חמישים דירות לפחות (בפסקה זו – מספר הדירות המזכה), ואולם במהלך שנה מהמועד שבו היתה לראשונה לקופת הגמל הכנסה מזכה, יראו את קופת הגמל כאילו מתקיים בה התנאי האמור בפסקה זו, גם אם היתה בעלים של מספר דירות הנמוך ממספר הדירות המזכה;
{{ח:תת|2}} קופת הגמל אינה מספקת שירותים הנלווים להשכרה;
{{ח:תת|3}} לעניין בניין להשכרה שנבנה על קרקע שלא נרכשה במסגרת מכרז, כאמור בפסקה (2)(ב) להגדרה "בניין”בניין להשכרה"להשכרה“ – לא הוגשה תכנית המשנה את ייעוד הקרקע מייעוד להשכרה למגורים לייעוד אחר, במשך 15 שנים לפחות מהמועד שבו התקבל אישור סיום בנייה.
 
{{ח:סעיף|3|בחירה בפטור ושלילת הקלה או הטבה נוספת}}
{{ח:תת|א}} קופת גמל רשאית לבחור בפטור ממס לפי חוק זה; המנהל רשאי לקבוע את אופן מתן ההודעה על בחירה בפטור ממס כאמור ואת המועד למתן הודעה כאמור, לרבות מסמכים ואישורים שיש לצרפם להודעה כאמור.
{{ח:תת|ב}} בחרה קופת גמל בפטור ממס לפי חוק זה, לא תוכל לחזור בה מבחירתה, ולא יחולו על הכנסה או הוצאה הנובעת מהבניין להשכרה, הוראות {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#חלק ה2|חלק ה'2ה׳2 לפקודה}}, הוראות {{ח:חיצוני|חוק לעידוד השקעות הון#פרק 7|פרק שביעי לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959התשי״ט–1959}}, והוראות {{ח:חיצוני|חוק לעידוד בניית דירות להשכרה|חוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007התשס״ז–2007}}.
 
{{ח:סעיף|4|שמירת דינים}}
 
{{ח:סעיף|6|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)|בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011התשע״ב–2011}}.}}
 
{{ח:סעיף|7|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)|בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963התשכ״ג–1963}}.}}
 
{{ח:חתימות|התקבל בכנסת ביום כ"וכ״ו בתמוז התשע"בהתשע״ב (16 ביולי 2012).}}
* '''בנימין נתניהו'''<br>ראש הממשלה
* '''יובל שטייניץ'''<br>שר האוצר