פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[617182] הגהה
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959תשי״ט–1959}}
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"חס״ח תשי"טתשי״ט, 112|חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה|http://fs.knesset.gov.il/3/law/3_lsr_210131.pdf}}; {{ח:תיבה|X|ת"טת״ט}}; {{ח:תיבה|תשכ"אתשכ״א, 78|תיקון|http://fs.knesset.gov.il/4/law/4_lsr_210130.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל"חתשל״ח, 122|תיקון מס'מס׳ 2|http://fs.knesset.gov.il/9/law/9_lsr_210128.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"זתשנ״ז, 88|תיקון מס'מס׳ 3|http://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211388.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:סעיף|1|כ"זכ״ז בניסן – יום הזכרון|תיקון: תשכ"אתשכ״א, תשנ"זתשנ״ז}}
{{ח:ת}} כ"זכ״ז בניסן הוא יום הזכרון לשואה ולגבורה, מוקדש, מדי שנה בשנה, להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם.
{{ח:ת}} חל כ"זכ״ז בניסן בששי בשבוע, יקויים יום הזכרון בכ"ובכ״ו בניסן של אותה שנה; חל כ"זכ״ז בניסן בראשון בשבוע, יקוים יום הזכרון בכ"חבכ״ח בניסן של אותה שנה.
{{ח:ת}} תחילתו של יום הזכרון היא משקיעת החמה אור ליום כ"זכ״ז בניסן, כ"וכ״ו בניסן או כ"חכ״ח בניסן, הכל לפי הענין, וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו.
 
{{ח:סעיף|2|דרכי קיום של יום הזכרון}}
ביום הזכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים; יקויימו אזכרות, עצרות עם, וטכסי התייחדות במחנות הצבא ובמוסדות החינוך; הדגלים על הבנינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; תכניות השידורים ברדיו יביעו את ייחודו של היום, ובבתי השעשועים יעלו אך בנושאים ההולמים את רוחו.
 
{{ח:סעיף|2א|סגירת בתי שעשועים ובתי קפה|תיקון: תשכ"אתשכ״א, תשל"חתשל״ח}}
{{ח:ת}} ביום הזכרון לא יקויימו עינוגים ציבוריים ובערב יום הזכרון יהיו גם בתי הקפה סגורים.
 
{{ח:סעיף|2ב|עונשין|תיקון: תשכ"אתשכ״א}}
{{ח:ת}} העובר על {{ח:פנימי|סעיף 2א|סעיף 2א}}, דינו – קנס.
 
{{ח:סעיף|2ג|הגדרה|תיקון: תשכ"אתשכ״א}}
{{ח:ת}} בחוק זה, "שעשוע"”שעשוע“ – כמשמעותו של "שעשוע”שעשוע ציבורי"ציבורי“ {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 3|בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935}}.
 
{{ח:סעיף|3|הוראות לקיום יום הזכרון}}
{{ח:ת}} השר שיוסמך לכך על ידי הממשלה יתקין, בהתייעצות עם רשות הזכרון יד ושם, הוראות לקיום יום הזכרון בהתאם לחוק זה.
 
{{ח:חתימות|נתקבל בכנסת ביום כ"טכ״ט באדר תשי"טתשי״ט (8 באפריל 1959)}}
* '''דוד בן-גוריוןבן־גוריון'''<br>ראש הממשלה
* '''יצחק בן-צביבן־צבי'''<br>נשיא המדינה
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}