פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[705123] חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז-2007
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז-2007התשס״ז–2007}}
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"חס״ח תשס"זתשס״ז, 137|חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)|http://fs.knesset.gov.il/17/law/17_lsr_299952.pdf}}, {{ח:תיבה|464|ת"טת״ט}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:סעיף|2|הגדרות}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"השאלה"”השאלה“ – בתמורה או שלא בתמורה;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"צו”צו להגבלת סמכות שיפוט"שיפוט“ – צו שניתן לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיף 3}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מוסד”מוסד תרבות"תרבות“ – גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, מדע, אמנות או למטרה דומה;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"נכס”נכס תרבות"תרבות“ – נכס בעל ערך אמנותי, ערך היסטורי או ערך תרבותי אחר, שהוא בעל חשיבות לציבור בישראל;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"השר"”השר“ – שר המשפטים.}}
 
{{ח:סעיף|3|צו להגבלת סמכות שיפוט}}
{{ח:תתת|2}} מגיש ההתנגדות טוען לזכות בנכס התרבות נושא הצו, ויש חשד שהנכס נגזל מיהודים על ידי הנאצים, עוזריהם או משתפי פעולה עמם.
{{ח:תת|ג}} השר יקבע בתקנות הוראות לענין הגשת התנגדות וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לענין דרכי פרסום נוספות של ההודעה, לפי סעיף קטן (א).
{{ח:תת|ד}} בסעיף זה, "מסמך”מסמך מוצאות היצירה"היצירה“ (Provenance) – מסמך המפרט את תולדות היצירה, לרבות מקורה והבעלים והמחזיקים הידועים בה במהלך שנות קיומה.
 
{{ח:סעיף|5|ערכאה חלופית}}
{{ח:ת}} לא ייתן השר צו להגבלת סמכות שיפוט, אלא אם כן שוכנע כי קיימת ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית חלופית ראויה, שניתן להגיש בה תביעות לענין נכס התרבות נושא הצו, ושבאפשרותה לדון ולהכריע בהן.
 
{{ח:סעיף|6|זכות בנכס שנגזל|תיקון: תשס"זתשס״ז}}
{{ח:ת}} לא ייתן השר צו להגבלת סמכות שיפוט אם נוכח כי יש ראיות לכאורה שלמגיש התנגדות לפי {{ח:פנימי|סעיף 4|סעיף 4(ב)(2)}} יש זכות בנכס התרבות נושא הצו.
 
{{ח:תת|ב}} השר יקבע בתקנות דרכי סיוע נוספות למי שבידיו ראיות לכאורה כי יש לו זכות בנכס תרבות שניתן לגביו צו להגבלת סמכות שיפוט, ושיש חשד שהוא נכס שנגזל מיהודים על ידי הנאצים, עוזריהם או משתפי פעולה עמם.
 
{{ח:סעיף|8|אי-תחולתאי־תחולת הוראות}}
{{ח:ת}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה)|חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006התשס״ו–2006}}, לא יחולו על נכס תרבות שניתן לגביו צו להגבלת סמכות שיפוט.
 
{{ח:סעיף|9|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתו של חוק זה בתום שישים ימים מיום פרסומו.
 
{{ח:חתימות|התקבל בכנסת ביום ג'ג׳ באדר התשס"זהתשס״ז (21 בפברואר 2007).}}
* '''אהוד אולמרט'''<br>ראש הממשלה
* '''דניאל פרידמן'''<br>שר המשפטים