פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[663337]
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א-2011התשע״א–2011}}
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"חס״ח תשע"אתשע״א, 799|חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער)|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301318.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"חוק”חוק לימוד חובה"חובה“ – {{ח:חיצוני|חוק לימוד חובה|חוק לימוד חובה, התש"ט-1949התש״ט–1949}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"חינוך”חינוך בלתי-פורמלי"בלתי־פורמלי“ – חינוך לילדים ולנערים ברשות חינוך מקומית, מחוץ לשעות הפעילות של מוסד חינוך, הכולל חינוך חברתי, ערכי וקהילתי, ומיועד להשגת המטרות האמורות {{ח:חיצוני|חוק חינוך ממלכתי#סעיף 2|בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953התשי״ג–1953}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"יחידת”יחידת נוער ברשות חינוך מקומית"מקומית“ – מינהל, אגף, מחלקה או כל גוף אחר ברשות חינוך מקומית המופקדים על ענייני החינוך הבלתי-פורמליהבלתי־פורמלי ברשות החינוך המקומית;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"ילד"”ילד“, "נער"”נער“ ו"מוסדו”מוסד חינוך"חינוך“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק לימוד חובה|בחוק לימוד חובה}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מנהל”מנהל יחידת הנוער"הנוער“ – מי שמונה למנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בסעיף 2}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"רשות”רשות חינוך מקומית"מקומית“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק לימוד חובה|בחוק לימוד חובה}}, ובלבד שבתחומה יש 1,000 ילדים ונערים, לפחות;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"השר"”השר“ – שר החינוך.}}
 
{{ח:סעיף|2|מינוי מנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית}}
{{ח:תת|א}} בכל רשות חינוך מקומית ימונה מנהל יחידת נוער.
{{ח:תת|ב}} מנהל יחידת הנוער יהיה אחראי על החינוך הבלתי-פורמליהבלתי־פורמלי ברשות החינוך המקומית ועל קידומו.
 
{{ח:סעיף|3|תנאי העבודה של מנהל יחידת נוער}}
{{ח:תתת}} {{ח:הערה|(פורסמו {{ח:חיצוני|תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער)|תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער)}})}}
{{ח:תתת|4}} הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית.
{{ח:תת|ב}} לעניין מסירת מידע מהמרשם הפלילי לגבי הוראות סעיף קטן (א)(4), יחולו הוראות לפי {{ח:חיצוני|פקודת העיריות#סעיף 170|סעיף 170(ב1)(1) ו-ו־(3) לפקודת העיריות}}, לעניין רשות חינוך מקומית, הן בתחומה של עירייה והן בתחומה של מועצה מקומית, בשינויים המחויבים.
 
{{ח:סעיף|5|מועצת תלמידים ונוער ברשות חינוך מקומית}}
{{ח:תת|א}} בכל רשות חינוך מקומית תוקם מועצת תלמידים ונוער (להלן – המועצה).
{{ח:תת|ב}} במועצה יהיו בין 15 ל-61ל־61 חברים, בהתאם לשיקול דעתו של מנהל יחידת הנוער באותה רשות חינוך מקומית.
{{ח:תת|ג}} המועצה תכלול נציגים ממוסדות חינוך, ממרכזים קהילתיים, מתנועות נוער, מארגוני נוער וכיוצא באלה, ובלבד שהם תלמידים או נערים המתגוררים בתחומה של אותה רשות חינוך מקומית.
{{ח:תת|ד}} נציגי המועצה ייבחרו בידי תלמידים ונערים המתגוררים בתחומה של רשות החינוך המקומית, אחת לשנה.
{{ח:תת|ה}} בסעיף זה, "תלמיד"”תלמיד“ – מי שלומד במוסד חינוך בכיתות ז'ז׳ עד י"בי״ב.
 
{{ח:סעיף|6|תפקידי המועצה}}
 
{{ח:סעיף|9|תקציב}}
{{ח:תת|א}} תקציב שנתי להשתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער ברשויות המקומיות, ייקבע בתחום פעולה נפרד, בסעיף תקציב משרד החינוך בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום”תחום פעולה"פעולה“ ו"סעיףו”סעיף תקציב"תקציב“ – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק יסודות התקציב|בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985התשמ״ה–1985}}.
{{ח:תת|ב}} השתתפות משרד החינוך בעלות השכר של מנהל יחידת נוער כאמור בסעיף קטן (א) תהיה חלקית, על פי מצבה החברתי והכלכלי של הרשות המקומית, כפי שקבע השר, בצו.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|פורסם {{ח:חיצוני|צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער)|צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער)}}.}}
 
{{ח:סעיף|11|החלה על רשויות חינוך מקומיות נוספות}}
{{ח:ת}} השר רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להחיל בצו את הוראות חוק זה על רשויות חינוך מקומיות שבתחומן יש פחות מ-1מ־1,000 ילדים ונערים, בתנאים שיקבע כאמור.
 
{{ח:סעיף|12|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)|בחוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000התש״ס–2000}}.}}
 
{{ח:סעיף|13|תחילה, תחולה והוראות מעבר}}
{{ח:תת|א}} תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
{{ח:תת|ב}} הוראות {{ח:פנימי|סעיף 9|סעיף 9}} יחולו על רשויות חינוך מקומיות שמכהן בהן מנהל יחידת נוער שמונה לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}} ומתקיימות בו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיפים 3}} {{ח:פנימי|סעיף 4|ו-4ו־4}}, או שרואים אותו כמי שמונה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}}, כאמור בסעיף קטן (ה), ומתקיימות בו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיף 3}}.
{{ח:תת|ג}} מונה או כיהן מנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית כאמור בסעיף קטן (ב), יחולו מיום מינויו או מיום התחילה, לפי העניין, הוראות {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיפים 5 עד 8}}, לגבי אותה רשות חינוך מקומית.
{{ח:תת|ד}} בתוך שלוש שנים מיום התחילה, ימונה בכל רשות חינוך מקומית מנהל יחידת נוער לפי הוראות חוק זה.
{{ח:תת|ה}} מי שכיהן כמנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית ערב יום התחילה, יראו אותו כמנהל יחידת נוער שמונה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}}, ובלבד שבתום שלוש שנים מיום התחילה יתקיימו בו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיפים 3}} {{ח:פנימי|סעיף 4|ו-4ו־4}}.
 
{{ח:חתימות|התקבל בכנסת ביום כ"דכ״ד באדר ב'ב׳ התשע"אהתשע״א (30 במרס 2011).}}
* '''בנימין נתניהו'''<br>ראש הממשלה
* '''גדעון סער'''<br>שר החינוך