פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[749836]
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012התשע״ב–2012}}
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"חס״ח תשע"בתשע״ב, 286|חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301395.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"גתשע״ג, 136|חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014ו־2014)|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_301574.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"דתשע״ד, 544|ת"טת״ט}}, {{ח:תיבה|817|חוק השידור הציבורי|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_303857.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"התשע״ה, 292|תיקון מס'מס׳ 2 לחוק השידור הציבורי|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_314946.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ותשע״ו, 656|תיקון מס'מס׳ 4 לחוק השידור הציבורי הישראלי|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_324296.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"זתשע״ז, 96|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018ו־2018)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_366409.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:סעיף*}}
<div style="columns: 2 auto; -moz-columns: 2 auto; -webkit-columns: 2 auto; text-align: right; padding-bottom: 1em;">
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק א|פרק א'א׳: הגדרות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב'ב׳: הגורם המפעיל – מינוי, היתר הפעלה ותפקידים}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג'ג׳: מימון עלות ההקמה של תחנות שידור ספרתיות שהוקמו עד היום הקובע}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד'ד׳: הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ד1|פרק ד'1ד׳1: רישיונות לשידורי טלוויזיה באמצעות תחנות השידור הספרתיות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ד2|פרק ד'2ד׳2: הפצת שידורי טלוויזיה ברשת האינטרנט}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ד3|פרק ד'3ד׳3: פיקוח}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ד4|פרק ד'4ד׳4: עיצום כספי}}</div>
<div class="law-toc-3">{{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|סימן א'א׳: הטלת עיצום כספי}}</div>
<div class="law-toc-3">{{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ב|סימן ב'ב׳: התראה מינהלית}}</div>
<div class="law-toc-3">{{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|סימן ג'ג׳: התחייבות להימנע מהפרה}}</div>
<div class="law-toc-3">{{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ד|סימן ד'ד׳: הוראות שונות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה'ה׳: הוראות שונות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ו|פרק ו'ו׳: תחילה, הוראת שעה והוראות מעבר}}</div>
</div>
 
{{ח:קטע2|פרק א|פרק א'א׳: הגדרות}}
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשע"גתשע״ג, תשע"ד-2תשע״ד־2, תשע"התשע״ה, תשע"ותשע״ו, תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אמצעי”אמצעי שליטה"שליטה“, בתאגיד – כל אחד מאלה:}}
{{ח:תתת|1}} זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;
{{ח:תתת|2}} הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה – בעלי תפקידים דומים;
{{ח:תתת|3}} הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
{{ח:תתת|4}} הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו;
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"בעל”בעל עניין"עניין“ – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הגורם”הגורם המפעיל"המפעיל“ – הגורם המפעיל לעניין תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות חוק זה, שמונה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2(א)}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"גורם”גורם מפעיל פרטי"פרטי“ – הגורם המפעיל שאינו גורם ממשלתי או תאגיד שהוקם בחוק;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"החזקה"”החזקה“, לעניין אמצעי שליטה בתאגיד – במישרין או בעקיפין, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, או באמצעות זכות המוקנית לפי הסכם, לרבות ברירה להחזקה שאינה נובעת מניירות ערך המירים, או בכל דרך אחרת;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הפקה”הפקה מקומית"מקומית“ ו"הפקהו”הפקה מקומית קנויה"קנויה“ – כהגדרתן {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6א|בסעיף 6א לחוק התקשורת}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"זיכיון”זיכיון לשידורי טלוויזיה"טלוויזיה“, "זיכיון”זיכיון לשידורי רדיו"רדיו“, ""ערוץ””ערוץ 2"2“ ו"הערוץו”הערוץ השלישי""השלישי““, "ערוץ”ערוץ הכנסת"הכנסת“ ו"רישיוןו”רישיון לשידורי טלוויזיה"טלוויזיה“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"חוק”חוק זכות יוצרים"יוצרים“ – {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007‏|חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007‏התשס״ח–2007‏}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"חוק”חוק זכויות מבצעים ומשדרים"ומשדרים“ – {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984‏|חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984‏התשמ״ד–1984‏}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"חוק”חוק הרשות השנייה"השנייה“ – {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990התש״ן–1990}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"חוק”חוק התקשורת"התקשורת“ – {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982התשמ״ב–1982}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"טכנולוגיית”טכנולוגיית חדות גבוהה"גבוהה“ – טכנולוגיית שידור והפצה ברזולוציה גבוהה של שידורי טלוויזיה (‎High-Definition (HD)‎);}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"טכנולוגיית”טכנולוגיית חדות רגילה"רגילה“ – טכנולוגיית שידור והפצה ברזולוציה רגילה של שידורי טלוויזיה (‎Standard-Definition (SD)‎);}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"היום”היום הקובע"הקובע“ – יום כ"טכ״ט בטבת התשע"דהתשע״ד (1 בינואר 2014);}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"המועצה”המועצה לשידורי כבלים ולוויין"ולוויין“ – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מועצת”מועצת הרשות השנייה"השנייה“ – מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מנהל”מנהל הגורם המפעיל"המפעיל“ – המנהל הכללי של הגורם המפעיל או מי שממלא תפקיד דומה גם אם כינויו שונה;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"משדר”משדר ערוץ ייעודי"ייעודי“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6א|בסעיף 6א לחוק התקשורת}}, ובלבד שנקבע, לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד|סעיף 6לד(א3) לחוק האמור}}, כי הוא רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"משדר”משדר ערוץ נושאי"נושאי“ – מי שקיבל רישיון לשידורו של ערוץ נושאי לפי {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13}}, שיופץ באמצעות תחנות שידור ספרתיות;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"נושא”נושא משרה"משרה“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"עלות”עלות ההקמה"ההקמה“ – כלל התשלום בעד תכנון והקמה של תחנות שידור ספרתיות, לרבות תשלום בעד –}}
{{ח:תתת|1}} רכישת זכות במקרקעין שעליהם יוקמו תחנות השידור הספרתיות;
{{ח:תתת|2}} רכישתן של זכויות שימוש בציוד, לרבות במשיבים בלוויין;
{{ח:תתת|3}} הקמת תחנות שידור, לרבות עבודות התשתית הכרוכות בכך;
{{ח:תתת|4}} רכישת המשדרים;
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"רישיון”רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות"הספרתיות“ – רישיון שניתן לפי {{ח:פנימי|סעיף 12א|סעיף 12א}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"רישיון”רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות"הספרתיות“ – רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"רישיון”רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות"הספרתיות“ – רישיון שניתן לפי {{ח:פנימי|סעיף 12ב|סעיף 12ב}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"רשות”רשות השידור"השידור“ – {{ח:הערה|(ההגדרה תימחק עם כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק רשות השידור|בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965התשכ״ה–1965}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הרשות”הרשות השנייה"השנייה“ – הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו שהוקמה לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|חוק הרשות השנייה}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"שידורים"”שידורים“ – שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו הניתנים לציבור לפי כל דין;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"שליטה"”שליטה“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תאגיד”תאגיד השידור ישראלי"ישראלי“ – {{ח:הערה|(החל מכניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014התשע״ד–2014}}.}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תחנת”תחנת שידור ספרתית"ספרתית“ – תחנת שידור, לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורים, לשם שידורם והפצתם לציבור, בשיטה הספרתית, במישרין או באמצעות תחנות שידור נוספות כאמור;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תחנת”תחנת שידור"שידור“ – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצורכי שידורים, קליטתם או הפצתם, לרבות ציוד לווייני ולמעט אולפן;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"השר"”השר“ – שר התקשורת.}}
 
{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב'ב׳: הגורם המפעיל – מינוי, היתר הפעלה ותפקידים|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|2|מינוי הגורם המפעיל|תיקון: תשע"גתשע״ג, תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} השר ושר האוצר ימנו את הגורם המפעיל; מינוי גורם מפעיל פרטי ייעשה בדרך של מכרז; הודעה על מינוי הגורם המפעיל תפורסם ברשומות.
{{ח:תת|ב}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
{{ח:תת|ג}} לא ימונה לגורם מפעיל הגוף המשדר כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003‏|בחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003‏התשס״ד–2003‏}}, וכן גוף מהגופים המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6(א)(4) ו-ו־(6)}} (בסעיף קטן זה – הגוף המשדר), בעל עניין או בעל שליטה בגוף המשדר, מי שהגוף המשדר הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או מי שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בגוף המשדר; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הגבלות ותנאים נוספים לעניין מינוי הגורם המפעיל ולעניין פעילותו, בין השאר בעניינים אלה:
{{ח:תתת|1}} החזקה ושליטה של אחר בגורם המפעיל או של הגורם המפעיל באחר;
{{ח:תתת|2}} עיסוק אחר של הגורם המפעיל, תפקיד אחר שהוא ממלא על פי דין או שירות אחר שהוא מעניק;
{{ח:תתת|3}} התאמתו של המבקש לפעול כגורם מפעיל פרטי;
{{ח:תתת|4}} תרומת מינוי הגורם המפעיל הפרטי לתחרות בתחום השידורים;
{{ח:תתת|5}} ההפחתה מסכום דמי ההפצה שהיה על הגופים ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7}} לשלם בעד הפצת שידוריהם לפי סעיף 9, אלמלא מונה גורם מפעיל פרטי;
{{ח:תתת|6}} היקף ההשקעות בהפקות מקומיות המוצע על ידי המבקש לפעול כגורם מפעיל פרטי.
{{ח:תת|ד}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
{{ח:תת|ו}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
 
{{ח:סעיף|2א|היתר הפעלה לגורם מפעיל פרטי|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} מינו השר ושר האוצר גורם מפעיל פרטי, ייתן לו השר היתר להפעלת תחנות השידור הספרתיות (בחוק זה – היתר הפעלה); בהיתר ההפעלה רשאי השר לקבוע תנאים, בין השאר בעניינים אלה:
{{ח:תתת|1}} אופן הפעלת תחנות השידור הספרתיות;
{{ח:תת|ב}} היתר הפעלה וכן נכסיו של הגורם המפעיל הפרטי הדרושים לו לפעילותו לפי חוק זה אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת השר ובתנאים שקבע.
{{ח:תת|ג}} גורם מפעיל פרטי שקיבל היתר הפעלה אינו חייב ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 4|סעיף 4 לחוק התקשורת}}.
{{ח:תת|ד}} הגורם המפעיל הפרטי לא יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן שירות לפי חוק זה ברכישה או בקבלה של שירות אחר הניתן על ידו או על ידי אחר או באי קבלת שירות כאמור, אלא אם כן השר התיר לו לעשות כן בהיתר ההפעלה, בתנאים או בלא תנאים; בסעיף קטן זה, "שירות"”שירות“ – שירות הניתן לציבור או לגופים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות.
 
{{ח:סעיף|3|תכנון, הקמה והפעלה של תחנות שידור ספרתיות בידי הגורם המפעיל|תיקון: תשע"גתשע״ג, תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} הגורם המפעיל יתכנן, יקים ויפעיל תחנות שידור ספרתיות לקליטתם ולהפצתם בציבור של שידורים שייקלטו בכל רחבי הארץ, בהתאם להוראות חוק זה ולעניין גורם מפעיל פרטי – גם בהתאם להיתר ההפעלה שניתן לו, והכל בעצמו או באמצעות אחר; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים והגבלות לעניין תכנון, הקמה או הפעלה של תחנות שידור ספרתיות באמצעות אחר.
{{ח:תת|ב}} תחנות השידור הספרתיות יכול שיהיו בבעלותו של הגורם המפעיל ויהיו בפיקוחו.
{{ח:תת|ג}} אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות לפי {{ח:חיצוני|פקודת הטלגרף האלחוטי|פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972התשל״ב–1972}}, או מההוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965התשכ״ה–1965}}.
{{ח:תת|ד}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13|סעיפים 13}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13א|13א}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13ב|ו-13בו־13ב לחוק התקשורת}} יחולו גם לגבי הגורם המפעיל.
 
{{ח:סעיף|3א|ביטול היתר הפעלה|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} השר רשאי לבטל היתר הפעלה שנתן לגורם מפעיל פרטי, אם מצא כי הגורם המפעיל הפרטי הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר או הפר תנאי מתנאי ההיתר שאינו מהותי ולא תיקן את ההפרה כפי שהורה לו השר.
{{ח:תת|ב}} בוטל היתר הפעלה לפי הוראות סעיף קטן (א), יפקע מינויו של הגורם המפעיל הפרטי, והוא יחדל לתכנן, להקים ולהפעיל את תחנות השידור הספרתיות.
 
{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג'ג׳: מימון עלות ההקמה של תחנות שידור ספרתיות שהוקמו עד היום הקובע|תיקון: תשע"גתשע״ג}}
 
{{ח:סעיף|4|מימון עלות ההקמה|תיקון: תשע"גתשע״ג}}
{{ח:ת}} אוצר המדינה יישא בעלות ההקמה של שלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם בציבור של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה, בין השאר תוך שימוש בתמלוגים המשולמים לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו#סעיף 100|סעיף 100 לחוק הרשות השנייה}}, בידי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ובעל זיכיון לשידורי רדיו ולעניין עלות ההקמה לאחר היום הקובע – לא יישא בה אוצר המדינה, אלא באישור שר האוצר.
 
{{ח:תת|ב}} השר, שר האוצר או מי שאחד מהם הסמיך לכך, רשאי לדרוש ממנהל הגורם המפעיל להמציא פרטים נוספים הדרושים לצורך בדיקת החישובים שבבסיס האומדנים, כפי שפורטו בדין וחשבון שהגיש לפי סעיף קטן (א).
 
{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד'ד׳: הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות}}
 
{{ח:סעיף|6|חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות|תיקון: תשע"גתשע״ג, תשע"ד-2תשע״ד־2, תשע"התשע״ה, תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:
{{ח:תתת|1}} בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
{{ח:תת|ג}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הטלוויזיה ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים באמצעות טכנולוגיית חדות רגילה או באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה, לפי העניין.
 
{{ח:סעיף|7|חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי רדיו באמצעות תחנות שידור ספרתיות|תיקון: תשע"ד-2תשע״ד־2, תשע"התשע״ה, תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הרדיו של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי רדיו כמפורט באותן פסקאות:
{{ח:תתת|1}} {{ח:הערה|(עד כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} רשות השידור – במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;
{{ח:תתת}} {{ח:הערה|(החל מכניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} תאגיד השידור הישראלי – במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;
{{ח:תתת|2}} גלי צה"לצה״ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (בסעיף זה – גלי צה"לצה״ל) – במסגרת שני ערוצי רדיו, לכל היותר;
{{ח:תתת|3}} בעלי זיכיונות לשידורי רדיו – במסגרת ערוץ רדיו אחד לכל בעל זיכיון;
{{ח:תתת|4}} שירות ההתגוננות האזרחית – במסגרת ארבעה ערוצי רדיו, לכל היותר, לשם שידורי הודעות חירום בלבד, דרך קבע או באופן ארעי – בעניין מהעניינים המנויים {{ח:חיצוני|חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)#סעיף 9|בפסקאות (1) עד (8) שבסעיף 9(ד) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005התשס״ה–2005}}, או בעניין התקפה כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק ההתגוננות האזרחית|בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951התשי״א–1951}}.
{{ח:תת|ב}} {{ח:הערה|(עד כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} על אף הוראות סעיף קטן (א), שידרו רשות השידור או גלי צה"לצה״ל שידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת רשות השידור או גלי צה"לצה״ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|(החל מכניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} על אף הוראות סעיף קטן (א), שידרו תאגיד השידור הישראלי או גלי צה"לצה״ל שידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת תאגיד השידור הישראלי או גלי צה"לצה״ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור.
{{ח:תת|ג}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו של גוף כאמור בסעיף קטן (א) ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 24|בסעיף 24(ב)}} – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הרדיו של גוף מהגופים האמורים ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו הגיש בקשה להפצת שידוריו כאמור, ולעניין שידורי רדיו בערוץ רדיו נוסף כאמור בסעיף קטן (ב) – בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה להפצת השידורים כאמור.
{{ח:תת|ד}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו, לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הרדיו ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים כאמור.
 
{{ח:סעיף|7א|שימוש במרבב שלא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים|תיקון: תשע"גתשע״ג, תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6(ב)}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7(ג)}}, השר ושר האוצר, בהתייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולוויין, יקבעו, לעניין גורם מפעיל שאינו גורם מפעיל פרטי, אמות מידה לשימוש במרבב שעד היום הקובע לא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות המחייבת שימוש במרבב כאמור.
 
{{ח:סעיף|8|הפסקת הפצה של שידורים}}
{{ח:ת}} השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם הגורם המפעיל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע נסיבות ותנאים שבהם יפסיק הגורם המפעיל להפיץ את שידוריו של גוף מהגופים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7}}, לרבות לפי בקשת גוף ששידוריו מופצים לפי בקשתו, כן נסיבות ותנאים שבהם יהיה רשאי הגורם המפעיל להפסיק הפצה כאמור.
 
{{ח:סעיף|9|תשלום דמי הפצה|תיקון: תשע"גתשע״ג, תשע"דתשע״ד, תשע"ד-2תשע״ד־2, תשע"התשע״ה, תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} גוף ששידוריו מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|או 7}} ישלם לגורם המפעיל בעד הפצת השידורים כאמור, סכום שיורו עליו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות עם הגורם המפעיל; הסכום האמור יחושב לפי סך כל התשלומים והעלויות הכרוכים בהפעלתן, בתפעולן ובתחזוקתן של תחנות השידור הספרתיות וכל תשלום שוטף אחר בשל הפצת השידורים כאמור, למעט עלות ההקמה (בסעיף זה – סך התשלומים והעלויות), כשהוא מחולק בין הגופים אשר שידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כאמור, בהתאם להוראות אלה:
{{ח:תתת|1}} סך התשלומים והעלויות יחולק בין הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} (בסעיף זה – משדרי הטלוויזיה) לבין הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 7|סעיף 7}} (בסעיף זה – משדרי הרדיו) כך:
{{ח:תתתת|ג}} {{ח:הערה|(תימחק עם כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} הטלוויזיה הלימודית;
{{ח:תתת|2}} מצאו השר ושר האוצר כי הדבר נדרש לקידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, רשאים הם לקבוע בתקנות לפי סעיף קטן (א), כי אוצר המדינה יישא בחלק מסכום דמי ההפצה שמשדר ערוץ ייעודי או משדר ערוץ נושאי חייבים לשלם, וישלם חלק זה לגורם המפעיל;
{{ח:תתת|3}} סכום דמי ההפצה שישלמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ובערוץ השלישי ובעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה יהיה, לגבי כל ערוץ, הסכום שנקבע לפי סעיף קטן (א), כפי שהיה בתוקף ביום כ"דכ״ד באב התשע"גהתשע״ג (31 ביולי 2013); על אף האמור ברישה, הוראות פסקה זו יחולו כל עוד נותרה קיבולת פנויה בשלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בין אם נעשה שימוש בכל המרבבים, ובין אם לאו;
{{ח:תתת|4}} לעניין משדרי רדיו ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 7|סעיף 7}}, יישא אוצר המדינה בחלק מסך התשלומים והעלויות בשל הקיבולת הפנויה וישלם חלק זה לגורם המפעיל, כך שחלקו של אוצר המדינה יהיה לפי מספר ערוצי הרדיו שניתן לשדר בקיבולת הפנויה.
{{ח:תת|ב1}} לא נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יודיע על כך השר לכל הגופים ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|או 7}}.
{{ח:תת|ג}} לעניין סוג הטכנולוגיה, יובא בחשבון רק אופן השידור וההפצה בטכנולוגיית חדות רגילה או בטכנולוגיית חדות גבוהה.
{{ח:תת|ד}} החל ביום תחילתו של {{ח:חיצוני|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018)|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018ו־2018), התשע"ז-2016התשע״ז–2016}}, ועד יום י"חי״ח בתמוז התשע"חהתשע״ח (1 ביולי 2018) – אוצר המדינה יישא בתשלום דמי ההפצה של גוף ששידוריו מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)(5)}} בטכנולוגיית חדות רגילה בלבד.
{{ח:תת|ה}} על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מונה גורם מפעיל פרטי, יקבע הוא את דמי ההפצה שישלם כל גוף מהגופים ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|או 7}} בעד הפצת שידוריו, ובלבד שקביעת סכום דמי ההפצה תיעשה באופן שוויוני, ובכפוף לתנאים שנקבעו לעניין זה בהיתר ההפעלה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2א|סעיף 2א(א)(4)}}; הגורם המפעיל הפרטי יפרסם באתר האינטרנט שלו את גובה דמי ההפצה שקבע לכל גוף שהוא מפיץ את שידוריו.
{{ח:תת|ו}} על אף האמור בסעיף קטן (ה), לעניין גופים ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)(3), (4) ו-ו־(6)}}, לא יעלה גובה דמי ההפצה שיקבע הגורם המפעיל הפרטי על גובה דמי ההפצה המרביים שהגופים האמורים היו עשויים לשלם לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 9|סעיף 9(א) או (ב)}}, אלמלא מונה גורם מפעיל פרטי.
{{ח:תת|ז}} על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) ו-ו־(ה), לעניין גופים ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)(1) ו-ו־(2)}} בטכנולוגיית חדות רגילה בלבד, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|1}} החל ביום תחילתו של {{ח:חיצוני|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018)|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018ו־2018), התשע"ז-2016התשע״ז–2016}}, ועד יום י"גי״ג בטבת התשע"חהתשע״ח (31 בדצמבר 2017), ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה בסכום ששילמו לפי סעיף קטן (ב)(3);
{{ח:תתת|2}} החל ביום י"די״ד בטבת התשע"חהתשע״ח (1 בינואר 2018) ועד המועד שבו החל הגורם המפעיל הפרטי לשדר במסגרת השידורים הנוספים, כמשמעותם {{ח:פנימי|סעיף 12א|בסעיף 12א(א)}}, ערוץ אחד לפחות הממומן באמצעות פרסומות (בסעיף קטן זה – ערוץ הממומן באמצעות פרסומות), ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה בסכום של 1.5 מיליון שקלים חדשים בשנה; עד למינוי גורם מפעיל פרטי אוצר המדינה יישא בתשלומים הנוספים הנובעים מההפרש שבין הסכום שהגופים האמורים ישלמו לפי פסקה זו לבין הסכום שהיה עליהם לשלם לפי סעיף קטן (ב)(3), בשים לב להפחתה בסך התשלומים והעלויות של הפצת השידורים, אם תהיה הפחתה כאמור;
{{ח:תתת|3}} החל הגורם המפעיל הפרטי לשדר ערוץ הממומן באמצעות פרסומות – לא ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה.
 
{{ח:סעיף|10|השימוש בדמי ההפצה|תיקון: תשע"גתשע״ג, תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} היה הגורם המפעיל מי שאינו גורם מפעיל פרטי, ישמשו דמי ההפצה שישולמו לו לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידיו לפי חוק זה, בלבד.
{{ח:תת|ב}} אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות {{ח:פנימי|סעיף 4|סעיף 4}}.
 
{{ח:סעיף|11|ערבויות ובטוחות|תיקון: תשע"ד-2תשע״ד־2, תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} {{ח:הערה|(עד כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} הגורם המפעיל רשאי לדרוש מהגופים שהוא מפיץ את שידוריהם לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7}}, למעט הגופים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6(א)(3) ו-ו־(6)}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7(א)(2) ו-ו־(4)}}, להפקיד בידיו ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 9|בסעיף 9}}.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|(החל מכניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} הגורם המפעיל רשאי לדרוש מהגופים שהוא מפיץ את שידוריהם לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7}}, למעט הגופים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6(א)(3)}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7(א)(2) ו-ו־(4)}}, להפקיד בידיו ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 9|בסעיף 9}}.
{{ח:תת|ב}} היה הגורם המפעיל מי שאינו גורם מפעיל פרטי, יקבע השר, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם הגורם המפעיל, הוראות בדבר סוגי הערבויות או הבטוחות האמורות בסעיף קטן (א), סכומיהן, מועדי הפקדתן וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים שיתקבלו עקב מימוש כאמור.
{{ח:תת|ג}} היה הגורם המפעיל גורם מפעיל פרטי יקבע הוא את ההוראות בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב), בכפוף לתנאים שנקבעו לעניין זה בהיתר ההפעלה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2א|סעיף 2א(א)(5)}}.
{{ח:תת|ד}} קביעת תנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן לפי סעיף קטן (ב) או (ג) תיעשה באופן שוויוני לגבי כלל מפקידי הערבויות והבטוחות.
 
{{ח:סעיף|12|אי-גבייתאי־גביית תשלום בעד קליטת שידורים|תיקון: תשע"גתשע״ג}}
{{ח:ת}} הגורם המפעיל וכל אדם אחר, לא יגבו תשלום כלשהו מהציבור בעד קליטת השידורים המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה; למעט תשלום בעד קליטת השידורים הנוספים שמשדר גורם מפעיל פרטי שקיבל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לפי {{ח:פנימי|סעיף 12א|סעיף 12א}} או בעד קליטת שידוריו של משדר ערוץ נושאי כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ה)}}.
 
{{ח:קטע2|פרק ד1|פרק ד'1ד׳1: רישיונות לשידורי טלוויזיה באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|12א|רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} המועצה לשידורי כבלים ולוויין ({{ח:פנימי|פרק ד1|בפרק זה}} – המועצה) רשאית לתת לגורם מפעיל פרטי רישיון כללי לשדר, באמצעות תחנות השידור הספרתיות שבהפעלתו, שידורי טלוויזיה נוספים על השידורים שהוא חייב בהפצתם לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} ({{ח:פנימי|פרק ד1|בפרק זה}} – השידורים הנוספים).
{{ח:תת|ב}} המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; בעל הרישיון יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.
{{ח:תת|ג}} גורם מפעיל פרטי שקיבל רישיון לפי סעיף זה רשאי לממן את השידורים הנוספים באמצעות גביית תשלום בעד קליטת השידורים או באמצעות שידורי פרסומות, בהתאם לתנאי רישיונו; ואולם, לא ימומנו יותר משלושה ערוצים באמצעות שידורי פרסומות, וערוץ המוקדש לשידורים לילדים לא ימומן כלל באמצעות שידורי פרסומות.
{{ח:תת|ד}} לעניין מתן רישיון לפי סעיף זה והתנאים בו יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|סעיפים 6ח(ו)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח1|6ח1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח2|6ח2(2)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח3|6ח3}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט|ו-6טו־6ט(א)(2) עד (5), (8), (9) ו-ו־(ב) לחוק התקשורת}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|ה}} לעניין העברה, שעבוד או עיקול של רישיון שניתן לפי סעיף זה או של נכס מנכסי הרישיון יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6י|סעיף 6י לחוק התקשורת}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|ו}} המועצה רשאית לבטל רישיון שניתן לפי סעיף זה, להגבילו או להתלותו בהתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתת|2}} מתקיים האמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בסעיף 2(ג1)(2)}}.
 
{{ח:סעיף|12ב|רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} היה היקף פעילות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, היקף פעילות רחב, רשאית המועצה לתת רישיון מיוחד לשידור ערוץ אחד של שידורי טלוויזיה בתחנות השידור הספרתיות באמצעות בעל הרישיון הכללי; לעניין זה, "היקף”היקף פעילות רחב"רחב“ – סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים הוא 400 מיליון שקלים חדשים לפחות, או מהווה 10% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוציתהרב־ערוצית, כהגדרתו {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(א)}}, באותה שנה, לפי הנמוך.
{{ח:תת|ב}} המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; בעל הרישיון יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.
{{ח:תת|ג}} לעניין מתן רישיון לפי סעיף זה והרישיון שניתן יחולו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 12א|סעיף 12א(ד), (ה) ו-ו־(ו)(1)}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|ד}} נתנה המועצה רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי סעיף זה, יעביר בעל הרישיון הכללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידוריו של בעל הרישיון המיוחד, באמצעות תחנות השידור הספרתיות, ויחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד|סעיף 6לד(א) ו-ו־(ב) לחוק התקשורת}}, בשינויים המחויבים, ואולם רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, לקבוע לעניין {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד|סעיף 6לד(א) לחוק האמור}} שיעור הגבוה מחמש שישיות.
 
{{ח:סעיף|12ג|סמכויות המועצה לעניין בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} בסעיף זה –
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"היקף”היקף פעילות רחב"רחב“, לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות – אחד מאלה:}}
{{ח:תתתת|1}} סך ההכנסות של בעל הרישיון מפעילותו לפי חוק זה בשלוש שנות כספים רצופות הוא 400 מיליון שקלים חדשים לפחות, או מהווה 10% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוציתהרב־ערוצית באותן שנים, לפי הנמוך;
{{ח:תתתת|2}} סך ההכנסות של בעל הרישיון מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים אחת הוא 800 מיליון שקלים חדשים לפחות, או מהווה 20% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוציתהרב־ערוצית באותה שנה, לפי הנמוך;
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"סך”סך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית"הרב־ערוצית“ – סך ההכנסות של גופים שקבע השר, לפי חישוב שקבע.}}
{{ח:תת|ב}} סמכויות המועצה הנתונות לה לפי סעיפים {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה|6ה(1), (5)(א) ו-ו־(7)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|6ה1(א1), (א2) ו-ו־(ב) עד (ד) לחוק התקשורת}}, לעניין רישיון כללי לשידורי כבלים ולעניין רישיון מיוחד לשידורי כבלים כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6א|בסעיף 6א לחוק האמור}} ולעניין בעלי רישיונות כאמור, יהיו נתונות לה לעניין רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ולעניין רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתאמה, ולעניין בעלי רישיונות כאמור, והכול בשינויים המחויבים ובשינוי זה: שיעור ההשקעה שבו יחויב בעל רישיון כללי כאמור לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} יחושב מהכנסותיו השנתיות מפעילותו לפי חוק זה.
{{ח:תת|ג}} על אף האמור בסעיף קטן (א) –
{{ח:תתת|1}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(ב) עד (ד) לחוק התקשורת}} לא יחולו לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב;
{{ח:תתת|2}} לעניין הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} –
{{ח:תתתת|א}} היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים נמוך מ-200מ־200 מיליון שקלים חדשים או לא היווה 5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוציתהרב־ערוצית, באותה שנה, לפי הנמוך – לא יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|הסעיף}};
{{ח:תתתת|ב}} היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים מפעילותו לפי חוק זה באמצעות תחנות השידור הספרתיות משידוריו בשנת כספים גבוה מ-200מ־200 מיליון שקלים חדשים אך נמוך מ-300מ־300 מיליון שקלים חדשים או היווה 5.5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוציתהרב־ערוצית, אך לא יותר מ-7מ־7.5% מסך ההכנסות האמורות באותה שנה, לפי הנמוך – יקראו את {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} כך שבמקום "עד”עד 12% מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ-8מ־8% מהכנסות אלה"אלה“ יבוא "4”4.5% מהכנסותיו השנתיות"השנתיות“, ובמקום "הפקות”הפקות מקומיות"מקומיות“ יבוא "הפקות”הפקות מקומיות קנויות"קנויות“;
{{ח:תתתת|ג}} היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים מפעילותו לפי חוק זה באמצעות תחנות השידור הספרתיות משידוריו בשנת כספים גבוה מ-300מ־300 מיליון שקלים חדשים אך נמוך מ-400מ־400 מיליון שקלים חדשים או היווה 7.5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוציתהרב־ערוצית, אך לא יותר מ-10מ־10% מסך ההכנסות האמורות באותה שנה, לפי הנמוך – יקראו את {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} כך שבמקום "עד”עד 12% מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ-8מ־8% מהכנסות אלה"אלה“ יבוא "6”6% מהכנסותיו השנתיות"השנתיות“, ובמקום "הפקות”הפקות מקומיות"מקומיות“ יבוא "הפקות”הפקות מקומיות קנויות"קנויות“;
 
{{ח:סעיף|12ד|החלת הוראות על בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 4ז|סעיפים 4ז}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט1|6ט1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יב|6יב}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כב|6כב}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כד1|6כד1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כה|6כה}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לו|6לו}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לח1|6לח1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13|13}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13א|13א}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 13ב|13ב}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 51ג|51ג}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 51ד|51ד}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 51ה|ו-51הו־51ה לחוק התקשורת}} יחולו לעניין בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידורים הספרתיות, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|ב}} נוסף על הוראות סעיף קטן (א) יחולו על בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראות אלה, בשינויים המחויבים:
{{ח:תתת|1}} הוראות סעיפים, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|6ה1(א)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יא1|6יא1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יא2|6יא2}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יט2|6יט2(א) ו-ו־(ג)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כ2|6כ2(א) עד (ח)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כא1|6כא1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6מ|6מ}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6נא1|ו-6נא1ו־6נא1 לחוק התקשורת}}, ואולם הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יא2|סעיפים 6יא2}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יט2|6יט2(א) ו-ו־(ג)}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6מ|ו-6מו־6מ לחוק האמור}} לא יחולו לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב כהגדרתו {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(א)}}, ולעניין {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א) לחוק התקשורת}}, לא יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|אותו סעיף}} על בעל רישיון כאמור שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב כהגדרתו {{ח:פנימי|סעיף 12ב|בסעיף 12ב(א)}};
{{ח:תתת|2}} לעניין שידוריו של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, הממומנים באמצעות שידורי פרסומות – הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד1|סעיפים 6לד1(ז)}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד2|ו-6לד2ו־6לד2 לחוק התקשורת}}.
{{ח:תת|ג}} נוסף על הוראות סעיף קטן (א) יחולו על בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כד|סעיף 6כד לחוק התקשורת}}, בשינויים המחויבים.
 
{{ח:סעיף|13|משדר ערוץ נושאי|תיקון: תשע"גתשע״ג, תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} המועצה רשאית, כל עוד אין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לתת רישיון לשם שידורו של ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות, למי שבחרה במכרז שפרסמה לעניין זה (בסעיף זה – מכרז לערוץ נושאי); בחירה כאמור תתבסס על המחיר שיציע כל משתתף במכרז לשלם בעד קיבולת שתוקצה לו בתחנות השידור הספרתיות לשם הפצת שידוריו של ערוץ נושאי; בסעיף זה –
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"נושא"”נושא“ – לרבות שפה;}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"ערוץ”ערוץ נושאי"נושאי“ – ערוץ טלוויזיה ש-75ש־75% לפחות משעות השידור שלו מוקדשים לנושא אחד, וששידוריו בנושא האמור משודרים במהלך 90% לפחות משעות צפיית השיא;}}
{{ח:תת}} {{ח:הגדרה|"שעות”שעות צפיית השיא"השיא“ – השעות שבין 19:00 ל-23ל־23:00, בכל יום.}}
{{ח:תת|ב}} זוכה במכרז לערוץ נושאי יחליט, לאחר בחירתו, לאיזה מהנושאים המפורטים להלן יוקדש הערוץ הנושאי:
{{ח:תתת|1}} ספורט;
{{ח:תתת|2}} מצאו השר ושר האוצר כי בשל חוסר כדאיות כלכלית לא הוגשו הצעות למכרז לערוץ נושאי, רשאי השר להורות למועצה לפרסם מכרז נוסף שלפיו הזוכה במכרז בלבד יהיה רשאי לשדר בערוץ נושאי רק נושאים מאלה המפורטים בסעיף קטן (ב), אשר עליהם יורה השר.
{{ח:תת|ד}} {{ח:תתת|1}} במכרז לערוץ נושאי, לא יהיה רשאי להשתתף כל אחד מאלה:
{{ח:תתתת|א}} גוף מהגופים המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6(א) (4) ו-ו־(6)}};
{{ח:תתתת|ב}} גורם כמפורט להלן, אם הוא מחזיק אמצעי שליטה במשדר ערוץ נושאי, אחד או יותר, ושידוריו של משדר הערוץ הנושאי או של כל המשדרים כאמור יחד, שבהם הוא מחזיק אמצעי שליטה, מופצים במסגרת ארבעה ערוצים נושאיים לפחות:
{{ח:תתתתת|1}} גוף מהגופים המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6(א)(1) ו-ו־(2)}} וכן הגוף המשדר כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק שידורי ערוץ הכנסת|בחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003התשס״ד–2003}};
{{ח:תתתתת|2}} מי שהוא בעל עניין או בעל שליטה בגוף כאמור בפסקת משנה (1);
{{ח:תתתתת|3}} מי שגוף כאמור בפסקת משנה (1) הוא בעל עניין או בעל שליטה בו;
{{ח:תת|ד1}} המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה למשדר ערוץ נושאי, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; משדר ערוץ נושאי יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.
{{ח:תת|ה}} משדר ערוץ נושאי יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות גביית תשלום בעד קליטת שידוריו או באמצעות שידורי פרסומת והכול בהתאם לקבוע במכרז ואולם משדר ערוץ נושאי בנושא ילדים לא יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת.
{{ח:תת|ו}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה|סעיפים 6ה}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|6ה1}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|6ח}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח2|6ח2}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח3|6ח3}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט|6ט(א)(3), (5) ו-ו־(8)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6י|6י(א)}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6יא|6יא}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כב|6כב}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כד1|6כד1}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כה|ו-6כהו־6כה לחוק התקשורת}} וכן הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#פרק ב1 סימן ט|סימן ט'ט׳ בפרק ב'1ב׳1 לחוק האמור}}, למעט {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד|סעיפים 6לד}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד1|6לד1(א), (ב), (ט) ו-ו־(י)}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד3|ו-6לד3ו־6לד3 לאותו חוק}}, יחולו, בכפוף להוראות סעיף זה, לעניין פרסום מכרז לערוץ נושאי, לרבות אופן הגדרת הנושא וכן לעניין רישיון לפי סעיף קטן (א) ובכלל זה לעניין מתן רישיון כאמור, לעניין משדר ערוץ נושאי ולעניין שידוריו, ולגבי ערוץ נושאי בנושא חדשות – יחולו בעניינים כאמור גם הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כ2|סעיף 6כ2 לחוק האמור}}, והכול בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
{{ח:תתת|1}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|בסעיף 6ה1 לחוק התקשורת}} –
{{ח:תתתת|א}} סעיף קטן (א) – לא יחול;
{{ח:תתתת|ב}} בסעיפים קטנים (א1) ו-ו־(א3), במקום "מהכנסותיו”מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי"המנוי“ יקראו "מהכנסותיו”מהכנסותיו השנתיות"השנתיות“;
{{ח:תתתת|ג}} במקום השיעורים הקבועים בו רשאית המועצה לקבוע שיעורים שונים לעניין שידוריו של משדר ערוץ נושאי, ובלבד שלגבי שלושה ערוצים נושאיים לפחות מבין תשעת הערוצים הנושאיים הראשונים ששידוריהם יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות יחולו השיעורים הקבועים בסעיף קטן (א1);
{{ח:תת|2}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כ2|בסעיף 6כ2 לחוק התקשורת}}, סעיפים קטנים (א), (ב), (ז) ו-ו־(ט) ופסקה (5)(א) ו-ו־(ב) שבסעיף קטן (ג) שבו – לא יחולו.
 
{{ח:סעיף|13א|הגבלת שידורים בתחנות השידור הספרתיות בידי מי שאינו בעל רישיון|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} מי שאינו בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או משדר ערוץ נושאי, למעט גוף מהגופים ששידוריהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6(1) עד (6) ו-ו־(8)}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7}}, לא ישדר שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שמפעיל הגורם המפעיל.
 
{{ח:קטע2|פרק ד2|פרק ד'2ד׳2: הפצת שידורי טלוויזיה ברשת האינטרנט|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13ב|הגדרות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ד2|בפרק זה}} –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אמצעים”אמצעים טכנולוגיים"טכנולוגיים“ – מכשיר, מוצר, תוכנת מחשב, או רכיב של כל אחד מאלה או כל אמצעי טכנולוגי אחר אשר בדרך פעולתו הרגילה משמש למניעת הפעולות האמורות {{ח:פנימי|סעיף 13ג|בסעיף 13ג(א)(5) ו-ו־(6)}} או מיועד למנוע את הפעולות האמורות;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"גוף”גוף משדר"משדר“ – גוף ששידוריו מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)(1) עד (6) ו-ו־(8)}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הסכמה”הסכמה לשידור"לשידור“ – הסכמת המשדר לפי {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים#סעיף 4א1|סעיף 4א1(5) לחוק זכויות מבצעים ומשדרים}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"המועצה"”המועצה“ – המועצה לשידורי כבלים ולוויין;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מרשם"”מרשם“ – מרשם ספקי תכנים שמנהלת המועצה לפי {{ח:פנימי|סעיף 13ד|סעיף 13ד}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"ספק”ספק תכנים"תכנים“ – מי שפעילותו העיקרית שידור של מגוון תכנים לציבור בישראל, ובלבד שהתכנים משודרים ביוזמתו, באמצעות ממשק הנמצא בשליטתו, והכול בין שהתכנים המשודרים ניתנים לצפייה בזמן אמיתי, בו זמנית בידי הציבור, ובין שהתכנים ניתנים לצפייה במועד ובמקום לפי בחירת הצופה;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"ספק”ספק תכנים רשום"רשום“ – ספק תכנים הרשום במרשם;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"השידורים”השידורים הפתוחים"הפתוחים“ – שידורי הטלוויזיה המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות של הגופים המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6(א)(1) עד (6) ו-ו־(8)}} במסגרת ערוצי הטלוויזיה המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 6|באותו סעיף}}.}}
 
{{ח:סעיף|13ג|חובת מתן הסכמה לשידור של ספק תכנים רשום|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} גוף משדר ייתן לכל ספק תכנים רשום שביקש זאת, הסכמה לשידור של שידוריו ברשת האינטרנט, ללא תמורה, בכפוף להוראות אלה:
{{ח:תתת|1}} ספק התכנים הרשום ייתן גישה לשידורים הפתוחים כפי שהם מופצים בידי הגורם המפעיל, באופן מלא, בזמן אמיתי, בלא קטיעה או עריכה (בסעיף זה – שידור בו-זמניבו־זמני);
{{ח:תתת|2}} על אף האמור בפסקה (1), היה קושי ממשי להשיג רישיון לפי סעיף קטן (ב) לתוכן מסוים, רשאי הגוף המשדר לספק תוכן חלופי, וספק התכנים הרשום ייתן גישה לאותו תוכן חלופי במקום שידור בו זמני;
{{ח:תתת|3}} ספק התכנים הרשום יסמן את השידורים הפתוחים שהוא נותן גישה אליהם בסימון המזהה אותו ובאופן שאינו נראה על המסך;
{{ח:תתת|5}} ספק התכנים הרשום ינקוט אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים המקובלים בהסכמים המסדירים שימוש בזכויות יוצרים, מבצעים ומשדרים ברשת האינטרנט, למניעת ההפצה של השידורים הפתוחים והגישה אליהם מחוץ לישראל; לעניין זה יראו את ספק התכנים הרשום כמי שנקט באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כאמור אם נקט באמצעים טכנולוגיים שנקבעו בהסכמה בינו לבין הגוף המשדר, או שנקבעו ברישיון שבעלי זכויות היוצרים והמבצעים נתנו לו לפי סעיף קטן (ב);
{{ח:תתת|6}} ספק התכנים הרשום ינקוט אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים המקובלים בהסכמים המסדירים שימוש בזכויות יוצרים, מבצעים ומשדרים ברשת האינטרנט, למניעת משיכת השידורים הפתוחים, הטמעתם באתר אינטרנט או שימוש אחר בהם בידי גורמים אחרים; לעניין זה יראו את ספק התכנים הרשום כמי שנקט באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים אם נקט באמצעים טכנולוגיים שנקבעו בהסכמה בינו לבין הגוף המשדר, או שנקבעו ברישיון שבעלי זכויות היוצרים והמבצעים נתנו לו לפי סעיף קטן (ב).
{{ח:תת|ב}} אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות בעלי זכויות היוצרים והמבצעים בשידורים הפתוחים וביצירות הכלולות בהם לפי כל דין; שידור בו-זמניבו־זמני של השידורים הפתוחים בידי ספק התכנים הרשום טעון רישיון מאת בעלי זכויות היוצרים והמבצעים בשידורים האמורים וביצירות הכלולות בהם, בין שניתן במישרין על ידי בעלי הזכויות כאמור ובין שניתן בעקיפין על ידי הגוף המשדר נותן ההסכמה לשידור אם קיבל לכך רשות מאת בעלי הזכויות.
{{ח:תת|ג}} רישיון שניתן בעקיפין על ידי גוף משדר כאמור בסעיף קטן (ב), יינתן בכפוף לתשלום של ספק התכנים הרשום לגוף המשדר בעד התמורה ששילם הגוף המשדר לשם קבלת הרישיון.
{{ח:תת|ד}} הופצו השידורים הפתוחים או שהתאפשרה הגישה אליהם מחוץ לישראל, או שנמשכו השידורים, הוטמעו באתר אינטרנט או שנעשה בהם שימוש אחר, בידי גורם אחר, והוכח כי מקור השידור הוא בספק התכנים הרשום שקיבל רישיון לפי סעיף זה, על ספק התכנים הראיה שנקט באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כאמור בסעיף קטן (א)(5) או (6).
 
{{ח:סעיף|13ד|מרשם ספקי תכנים|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} המועצה תנהל מרשם של ספקי תכנים הזכאים לקבל הסכמה ורישיון לשידור לפי {{ח:פנימי|סעיף 13ג|סעיפים 13ג(א) ו-ו־(ב)}}; המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה.
{{ח:תת|ב}} המועצה תרשום במרשם ספק תכנים שהגיש בקשה לכך, אם מצאה כי מתקיימים בו התנאים שבהגדרה "ספק”ספק תכנים"תכנים“ {{ח:פנימי|סעיף 13ב|שבסעיף 13ב}}; ספק תכנים יצרף לבקשתו הצהרה לפיה הוא פועל בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים|חוק זכות יוצרים}} {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים|וחוק זכויות מבצעים ומשדרים}}.
{{ח:תת|ג}} המועצה רשאית לקבוע כללים לגבי אופן הגשת הבקשה לרישום במרשם.
{{ח:תת|ד}} חדל להתקיים בספק תכנים רשום תנאי מהתנאים לרישום במרשם כאמור בסעיף קטן (ב), תמחק אותו המועצה מהמרשם.
 
{{ח:קטע2|פרק ד3|פרק ד'3ד׳3: פיקוח|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13ה|הגדרות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ד3|בפרק זה}} –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"בעל”בעל רישיון"רישיון“ – הגורם המפעיל הפרטי, בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ומשדר ערוץ נושאי;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מפקח"”מפקח“ – מי שהוסמך לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13ו|סעיף 13ו}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"ציוד”ציוד בזק"בזק“, "מיתקן”מיתקן בזק"בזק“, "פעולת”פעולת בזק"בזק“ ו"שירותו”שירות בזק"בזק“ – כמשמעותם {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}}.}}
 
{{ח:סעיף|13ו|הסמכת מפקחים|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} השר רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיפקחו על ביצוע ההוראות לפי חוק זה.
{{ח:תת|ב}} לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
{{ח:תתת|3}} הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.
 
{{ח:סעיף|13ז|סמכויות מפקחים|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –
{{ח:תת|1}} לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
{{ח:תת|2}} לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל את ביצוען; בפסקה זו, "מסמך"”מסמך“ – לרבות הקלטה שנעשתה לשם תיעוד ההתקשרות בין בעל רישיון לבין מנוי, ולרבות פלט כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק המחשבים, התשנ"ה-1995‏|בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995‏התשנ״ה–1995‏}};
{{ח:תת|3}} להיכנס למקום שבו פועל בעל רישיון או מקבל שירות בזק, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט; בפסקה זו, "מקום”מקום שבו פועל בעל רישיון"רישיון“ – לרבות מקום שבו מנהל בעל רישיון או מי מטעמו את עסקיו, לשם ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק;
{{ח:תת|4}} לערוך מדידות או בדיקות או ליטול דגימות של מיתקני בזק או ציוד בזק הנמצאים במקום שבו פועל בעל רישיון כהגדרתו בפסקה (3) או במקום שבו פועל מקבל שירות בזק, וכן למסור את המדידות, הבדיקות והדגימות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת.
 
{{ח:סעיף|13ח|זימון נושאי משרה|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} היה למנהל הכללי של משרד התקשורת יסוד סביר להניח כי בעל רישיון הפר הוראה מההוראות לפי הוראות חוק זה, רשאי הוא מנימוקים שיירשמו, להתיר למפקח, נוסף על הסמכויות המנויות {{ח:פנימי|סעיף 13ז|בסעיף 13ז}}, לזמן למשרדיו, למועד סביר שיקבע, נושא משרה בבעל הרישיון שלדעת המנהל עשויה להיות לו ידיעה הנוגעת להפרה, לשם בירור ההפרה.
 
{{ח:סעיף|13ט|חובת הזדהות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי {{ח:פנימי|פרק ד3|פרק זה}}, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
{{ח:תת|1}} הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
{{ח:תת|2}} יש בידו תעודה חתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.
 
{{ח:קטע2|פרק ד4|פרק ד'4ד׳4: עיצום כספי|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
 
{{ח:קטע3|פרק ד4 סימן א|סימן א'א׳: הטלת עיצום כספי|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13י|הגדרות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"המועצה"”המועצה“ – המועצה לשידורי כבלים ולוויין;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"המנהל"”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד התקשורת;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הסכום”הסכום הבסיסי"הבסיסי“ – 100,800 שקלים חדשים.}}
 
{{ח:סעיף|13יא|עיצום כספי – גורם מפעיל פרטי|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} הפר גורם מפעיל פרטי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|1}} לעניין גורם מפעיל פרטי שהוא תאגיד – העביר אמצעי שליטה בתאגיד בלא אישור מאת השר, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2(ה)}};
{{ח:תתת|7}} לא הפיץ שידורי רדיו במועדים הקבועים {{ח:פנימי|סעיף 7|בסעיף 7(ג)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 7|אותו סעיף}};
{{ח:תתת|8}} הפיץ שידורי רדיו כך שאופן ההפצה, איכות השידור ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו אינם זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 7|סעיף 7(ד)}};
{{ח:תתת|9}} לא הפסיק להפיץ את שידוריו של גוף מהגופים המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7}}, בניגוד לתקנות שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 8|סעיף 8}};
{{ח:תתת|10}} גבה תשלום מהציבור בעד קליטת השידורים המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 12|סעיף 12}}.
 
{{ח:סעיף|13יב|עיצום כספי – המשדר בלא רישיון|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} שידר מי שאינו בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או משדר ערוץ נושאי, ואינו גוף ששידוריו מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6(1) עד (6) ו-ו־(8)}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7}}, שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שמפעיל הגורם המפעיל, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 13א|סעיף 13א}}, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי.
 
{{ח:סעיף|13יג|עיצום כספי – בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} הפר בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|1}} פעל שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 12א|סעיף 12א(ב)}}, למעט תנאי שנקבע ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת}} או תנאי שנקבע ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט|סעיף 6ט(א)(2) עד (5) ו-ו־(9) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחלו {{ח:פנימי|סעיף 12א|בסעיף 12א(ד)}};
{{ח:תתת|2}} מימן יותר משלושה ערוצים באמצעות שידורי פרסומות או מימן ערוץ המוקדש לשידורים לילדים באמצעות שידורי פרסומות, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 12א|סעיף 12א(ג)}};
{{ח:תתת|3}} הפר הוראה שנקבעה בכללים לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה|סעיף 6ה(5)(א) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ג|בסעיף 12ג(א)}};
{{ח:תתת|15}} לא ביצע הוראה שניתנה בידי יושב ראש המועצה, בהתאם לסמכותו לפי חוק זה, בתוך הזמן שקבע בהוראה.
{{ח:תת|ב}} הפר בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|1}} הפר תנאי הנדסי שנקבע ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת}} או תנאי ברישיון שנקבע לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט|סעיף 6ט(א)(2) עד (5) ו-ו־(9) לחוק האמור}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12א|בסעיף 12א(ד)}};
{{ח:תתת|2}} הפר הוראה לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6לד|סעיף 6לד(א) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ב|בסעיף 12ב(ד)}}, לעניין שימוש;
{{ח:תתת|3}} הפר הוראה שנתן השר לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ט1|סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}, לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;
{{ח:תתת|6}} גרם להגבלה או לחסימה בניגוד להוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 51ג|סעיף 51ג לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}.
 
{{ח:סעיף|13יד|עיצום כספי – בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} הפר בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|1}} פעל שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 12ב|סעיף 12ב(ב)}}, למעט תנאי שנקבע ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ב|בסעיף 12ב(ג)}};
{{ח:תתת|5}} גרם להגבלה או לחסימה בניגוד להוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 51ג|סעיף 51ג לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 12ד|בסעיף 12ד(א)}}.
 
{{ח:סעיף|13טו|עיצום כספי – משדר ערוץ נושאי|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} הפר משדר ערוץ נושאי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, בסכום הבסיסי:
{{ח:תתת|1}} פעל שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13(ד1)}}, למעט תנאי שנקבע ברישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ח|סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת}} כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}};
{{ח:תתת|2}} הפר הוראה שנתן השר לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כב|סעיף 6כב לחוק התקשורת}}, כפי שהוחל {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ו)}}, לעניין שידור הודעות במקרי חירום או מטעמים של ביטחון המדינה.
 
{{ח:סעיף|13טז|הודעה על כוונת חיוב|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} היה ליושב ראש המועצה או למנהל, לפי העניין ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – הממונה), יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}} ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותם סעיפים, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – הודעה על כוונת חיוב).
{{ח:תת|ב}} בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:
{{ח:תתת|4}} הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13יט|סעיף 13יט}}, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין {{ח:פנימי|סעיף 13יט|הסעיף האמור}}.
 
{{ח:סעיף|13יז|זכות טיעון|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13טז|סעיף 13טז}} רשאי לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי הממונה להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.
 
{{ח:סעיף|13יח|החלטת הממונה ודרישת תשלום|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי {{ח:פנימי|סעיף 13יז|סעיף 13יז}}, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13כ|סעיף 13כ}}.
{{ח:תת|ב}} החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –
{{ח:תת|ד}} לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13יז|סעיף 13יז}}, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
 
{{ח:סעיף|13יט|הפרה נמשכת והפרה חוזרת|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, 2% לכל יום שבו נמשכת ההפרה; לעניין זה, "הפרה”הפרה נמשכת"נמשכת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}}, לאחר שהממונה הודיע למפר על הפרת אותה הוראה.
{{ח:תת|ב}} בהפרה חוזרת יווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה למחצית מסכום העיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה”הפרה חוזרת"חוזרת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}}, לפי העניין, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.
 
{{ח:סעיף|13כ|סכומים מופחתים|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|בסימן זה}}, אלא לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג).
{{ח:תת|ב}} השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על הגורם המפעיל בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|בסימן זה}}, ובשיעורים שיקבע.
{{ח:תת|ג}} השר, בהתייעצות עם המועצה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על המשדר בלא רישיון, על בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ועל ערוץ נושאי, בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|בסימן זה}}, ובשיעורים שיקבע.
 
{{ח:סעיף|13כא|סכום מעודכן של העיצום הכספי|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יח|בסעיף 13יח(ד)}} – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים או הוגש ערעור על החלטה בעתירה כאמור, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.
{{ח:תת|ב}} הסכום הבסיסי הקבוע {{ח:פנימי|סעיף 13י|בסעיף 13י}} יתעדכן ב-1ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב-1ב־1 בינואר של השנה הקודמת, ולעניין זה, העדכון הראשון יהיה ביום י"די״ד בטבת התשע"חהתשע״ח (1 בינואר 2018); הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד"”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
{{ח:תת|ג}} הממונה יפרסם ברשומות הודעה על הסכום הבסיסי המעודכן לפי סעיף קטן (ב).
 
{{ח:סעיף|13כב|המועד לתשלום עיצום כספי|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יח|בסעיף 13יח}}.
 
{{ח:סעיף|13כג|הפרשי הצמדה וריבית|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק פסיקת ריבית והצמדה|בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961התשכ״א–1961}} ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
 
{{ח:סעיף|13כד|גבייה|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול {{ח:חיצוני|פקודת המסים (גבייה)|פקודת המסים (גבייה)}}; בלי לגרוע מסמכויות הגבייה לפי כל דין, רשאי הממונה, לגבות עיצום כספי בדרך של מימוש הערבויות שהמציא הגורם המפעיל, בעל הרישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או המשדר ערוץ נושאי, לפי העניין.
 
{{ח:קטע3|פרק ד4 סימן ב|סימן ב'ב׳: התראה מינהלית|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13כה|התראה מינהלית|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}}, והתקיימו נסיבות שהורה הממונה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להמציא לו הודעה על כוונת חיוב ולהטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|סימן א'א׳}}, להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ב|סימן זה}}; בסעיף קטן זה, "היועץ”היועץ המשפטי לממשלה"לממשלה“ – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא הסמיכו לעניין זה.
{{ח:תת|ב}} בהתראה מינהלית יציין הממונה מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13כז|בסעיף 13כז}}, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13כו|סעיף 13כו}}.
{{ח:תת|ג}} נהלים לפי סעיף קטן (א) יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.
 
{{ח:סעיף|13כו|בקשה לביטול התראה מינהלית|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13כה|בסעיף 13כה}}, רשאי הוא לפנות לממונה בכתב, בתוך 45 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:
{{ח:תתת|1}} המפר לא ביצע את ההפרה;
{{ח:תת|ב}} קיבל הממונה בקשה לביטול התראה מינהלית, לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת הממונה תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.
 
{{ח:סעיף|13כז|הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ב|סימן זה}} והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, ימסור לו הממונה דרישת תשלום בשל הפרה נמשכת כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יט|בסעיף 13יט(א)}}; מפר שנמסרה לו דרישת תשלום כאמור, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה, לעניין הימשכות ההפרה וסכום העיצום הכספי, ויחולו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13יז|סעיפים 13יז}} {{ח:פנימי|סעיף 13יח|ו-13יחו־13יח}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|ב}} נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ב|סימן זה}} והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין {{ח:פנימי|סעיף 13יט|סעיף 13יט(ב)}}, והממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13טז|סעיף 13טז}} בשל ההפרה החוזרת.
 
{{ח:קטע3|פרק ד4 סימן ג|סימן ג'ג׳: התחייבות להימנע מהפרה|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13כח|הודעה על האפשרות להגשת התחייבות ועירבון|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}}, והתקיימו נסיבות שהורה הממונה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא להמציא למפר, במקום הודעה על כוונת חיוב, הודעה שלפיה באפשרותו להגיש לממונה כתב התחייבות ועירבון לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|סימן זה}}, במקום שיוטל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|סימן א'א׳}}; בסעיף קטן זה, "היועץ”היועץ המשפטי לממשלה"לממשלה“ – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא הסמיכו לעניין זה.
{{ח:תת|ב}} נהלים לפי סעיף קטן (א) יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.
 
{{ח:סעיף|13כט|תנאי ההתחייבות וגובה העירבון|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} בכתב ההתחייבות יתחייב המפר להפסיק את הפרת ההוראה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13כח|בסעיף 13כח(א)}} ולהימנע מהפרה נוספת של אותה הוראה, בתוך תקופה שיקבע הממונה, ושתחילתה ביום מסירת ההודעה כאמור באותו סעיף, ובלבד שהתקופה האמורה לא תעלה על שנתיים ({{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|בסימן זה}} – תקופת ההתחייבות).
{{ח:תת|ב}} הממונה רשאי לקבוע בכתב ההתחייבות תנאים נוספים שעל המפר להתחייב ולעמוד בהם במהלך תקופת ההתחייבות במטרה להקטין את הנזק שנגרם מההפרה או למנוע את הישנותה.
{{ח:תת|ג}} נוסף על כתב ההתחייבות יפקיד המפר בידי הממונה עירבון בסכום העיצום הכספי שהממונה היה רשאי להטיל על המפר בשל אותה הפרה, בהתחשב בקיומם של מקרים, נסיבות ושיקולים שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 13כ|סעיף 13כ(ב) או (ג)}}.
 
{{ח:סעיף|13ל|תוצאות הגשת כתב התחייבות ועירבון או אי-הגשתםאי־הגשתם|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} הגיש המפר לממונה כתב התחייבות ועירבון לפי {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|סימן זה}}, בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13כח|בסעיף 13כח(א)}}, לא יוטל עליו עיצום כספי בשל אותה הפרה; לא הגיש המפר לממונה כתב התחייבות ועירבון בתוך התקופה האמורה, ימציא לו הממונה הודעה על כוונת חיוב בשל אותה הפרה, לפי {{ח:פנימי|סעיף 13טז|סעיף 13טז}}.
 
{{ח:סעיף|13לא|הפרת התחייבות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} הגיש המפר כתב התחייבות ועירבון לפי {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|סימן זה}} והפר תנאי מתנאי ההתחייבות, כמפורט בפסקאות שלהלן, יחולו ההוראות המפורטות באותן פסקאות, לפי העניין:
{{ח:תתת|1}} המשיך המפר, במהלך תקופת ההתחייבות, להפר את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות – יחלט הממונה את העירבון וימציא למפר דרישת תשלום בשל ההפרה הנמשכת כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יט|בסעיף 13יט(א)}};
{{ח:תת|ג}} הופר תנאי מתנאי ההתחייבות כאמור בסעיף זה, והפר המפר פעם נוספת את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות, לא יאפשר לו הממונה להגיש כתב התחייבות נוסף לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|סימן זה}}, בשל אותה הפרה.
 
{{ח:סעיף|13לב|השבת העירבון|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} עמד המפר בתנאי כתב ההתחייבות שמסר לפי {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|סימן זה}}, יוחזר לו, בתום תקופת ההתחייבות, העירבון שהפקיד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הפקדתו עד יום החזרתו.
 
{{ח:קטע3|פרק ד4 סימן ד|סימן ד'ד׳: הוראות שונות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
 
{{ח:סעיף|13לג|עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}} ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.
 
{{ח:סעיף|13לד|עיכוב ביצוע והחזר|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} אין בהגשת עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים על החלטת הממונה לפי {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.
{{ח:תת|ב}} החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי או הופקד העירבון, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על החלטה בעתירה כאמור והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי או על החזרת העירבון, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת או יוחזר העירבון, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
 
{{ח:סעיף|13לה|פרסום|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} הטיל הממונה עיצום כספי לפי {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, יפרסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:
{{ח:תתת|1}} דבר הטלת העיצום הכספי;
{{ח:תת|ב}} הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים או הוגש ערעור על החלטה בעתירה כאמור, יפרסם הממונה, לפי סעיף קטן (א) את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם בדרך שבה פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי כאמור בסעיף קטן (א).
{{ח:תת|ג}} על אף האמור בסעיף קטן (א)(6), רשאי הממונה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לאזהרת הציבור, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין זה.
{{ח:תת|ד}} על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי {{ח:חיצוני|חוק חופש המידע#סעיף 9|סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998התשנ״ח–1998}}, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי {{ח:חיצוני|חוק חופש המידע#סעיף 9|סעיף 9(ב) לחוק האמור}}.
{{ח:תת|ה}} פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים; בפרסום כאמור יישם הממונה אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי למנוע, ככל האפשר, את אפשרות העיון בפרטים שפורסמו בתום תקופת הפרסום.
{{ח:תת|ו}} השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.
 
{{ח:סעיף|13לו|שמירת אחריות פלילית|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} תשלום עיצום כספי, המצאת התראה מינהלית או מתן כתב התחייבות ועירבון לפי {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}}, המהווה עבירה.
{{ח:תת|ב}} שלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית או הודעה על האפשרות להגיש התחייבות ועירבון, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.
{{ח:תת|ג}} הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}} בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי או הפקיד עירבון, יוחזר לו הסכום ששולם או העירבון שהופקד, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום או יום הפקדת העירבון, עד יום החזרתו.
 
{{ח:סעיף|13לז|אצילת סמכויות|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:ת}} המנהל רשאי לאצול לסגן המנהל הכללי לענייני פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת את סמכותו לפי {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, למעט הסמכות לקבוע נהלים לפי {{ח:פנימי|סעיף 13כה|סעיפים 13כה(א)}} {{ח:פנימי|סעיף 13כח|ו-13כחו־13כח(א)}}.
 
{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה'ה׳: הוראות שונות}}
 
{{ח:סעיף|13לח|פטור לגורם המפעיל לעניין {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים|חוק זכות יוצרים}} {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים|וחוק זכויות מבצעים ומשדרים}}|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} על אף האמור בכל דין, הגורם המפעיל לא יישא באחריות על הפרתה של זכות לפי {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים|חוק זכות יוצרים}} או {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים|חוק זכויות מבצעים ומשדרים}} בשל הפצת שידורים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7}}.
{{ח:תת|ב}} היה הגורם המפעיל גורם מפעיל פרטי שהוא בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לא יחולו הוראות סעיף קטן (א) על השידורים הנוספים, כמשמעותם {{ח:פנימי|סעיף 12א|בסעיף 12א(א)}}, שהוא משדר בהתאם לרישיונו.
 
 
{{ח:סעיף|15|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990התש״ן–1990}}.}}
{{ח:סעיף|16|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990התש״ן–1990}}.}}
{{ח:סעיף|17|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים|בחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001התשס״א–2001}}.}}
{{ח:סעיף|18|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)|בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005התשס״ה–2005}}.}}
 
{{ח:קטע2|פרק ו|פרק ו'ו׳: תחילה, הוראת שעה והוראות מעבר}}
 
{{ח:סעיף|19|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתם של {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיף 3}}, {{ח:פנימי|פרק ג|פרקים ג'ג׳}} {{ח:פנימי|סעיף ד|ו-ד'ו־ד׳}} למעט {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13}}, {{ח:פנימי|פרק ה|ופרק ה'ה׳}}, ביום הקובע.
 
{{ח:סעיף|20|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(פקע).}}
 
{{ח:סעיף|21|העברת נכסים, חובות והתחייבויות מהרשות השנייה לגורם המפעיל|תיקון: תשע"גתשע״ג}}
{{ח:ת}} על אף האמור בכל דין או הסכם ובכפוף להוראות {{ח:פנימי|סעיף 22|סעיף 22}}, התחנות הספרתיות וכל הנכסים האחרים, החובות וההתחייבויות, הנוגעים לתחנות כאמור, שהיו ערב המועד שנקבע בהיתר ההפעלה כיום תחילת ההפעלה על ידי הגורם המפעיל ({{ח:פנימי|פרק ו|בפרק זה}} – מועד המעבר) של הרשות השנייה, יהיו, החל במועד המעבר, של הגורם המפעיל; הוראות סעיף זה לא יחולו אם הרשות השנייה מונתה כגורם המפעיל לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}}; בסעיף זה {{ח:פנימי|סעיף 23|ובסעיף 23}}, "נכס"”נכס“ – מקרקעין, מיטלטלין, זכויות, וטובות הנאה מכל סוג שהוא.
 
{{ח:סעיף|22|הליכים משפטיים ועילות|תיקון: תשע"גתשע״ג}}
{{ח:ת}} כל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב מועד המעבר, שהרשות השנייה או מועצת הרשות השנייה הן צד לו, הנוגע לתחנות השידור הספרתיות, וכן כל עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת ערב מועד המעבר, יוסיפו לעמוד בתוקפם כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה {{ח:פנימי|סעיף 21|בסעיף 21}}.
 
{{ח:תת|2}} הוראות ותיאומים לעניין חבות המס, לרבות לעניין קביעת יום רכישה, מחיר מקורי, יתרת מחיר מקורי, שווי רכישה או יתרת שווי רכישה.
 
{{ח:סעיף|24|הוראות מעבר|תיקון: תשע"גתשע״ג}}
{{ח:תת|א}} תקנות, זיכיונות, רישיונות, אישורים והוראות שנקבעו או שניתנו לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|חוק הרשות השנייה}}, שעניינם תחנות שידור ספרתיות, שהיו בתוקף ערב מועד המעבר, ימשיכו לעמוד בתוקפם ויחולו לעניין תחנות שידור ספרתיות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "הרשות”הרשות השנייה"השנייה“ יבוא "הגורם”הגורם המפעיל"המפעיל“, והכל אלא אם כן בוטלו או שונו לפי כל דין.
{{ח:תת|ב}} הופצו ערב היום הקובע שידוריו של גוף מהמנויים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7}} באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|חוק הרשות השנייה}} כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 20|בסעיף 20 לחוק זה}}, ימשיך הגורם המפעיל להפיץ את שידוריו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לפי הוראות חוק זה.
{{ח:תת|ג}} ביקש גוף כאמור {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו#סעיף 51א|בסעיף 51א(א)(3) עד (5) ו-ו־(7) לחוק הרשות השנייה}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 20|בסעיף 20(1) לחוק זה}}, לפני היום הקובע, כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו#סעיף 51ב|סעיף 51ב לחוק האמור}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 20|בסעיף 20 לחוק זה}}, יראו אותו, החל ביום הקובע, כמי שביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|או 7 לחוק זה}}, לפי העניין.
{{ח:תת|ד}} החל הליך לבחירת גוף כאמור {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו#סעיף 51ב|בסעיף 51ב(ב4)(2) לחוק הרשות השנייה}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 20|בסעיף 20(2) לחוק זה}}, לפני היום הקובע, יראו את ההליך האמור, החל ביום הקובע, כהליך לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)(8) לחוק זה}}.
 
{{ח:חתימות|התקבל בכנסת ביום כ"זכ״ז באדר התשע"בהתשע״ב (21 במרס 2012).}}
* '''בנימין נתניהו'''<br>ראש הממשלה
* '''משה כחלון'''<br>שר התקשורת