פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[702772]
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, תשנ"ג-1993תשנ״ג–1993}}
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"חס״ח תשנ"גתשנ״ג, 126|חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211117.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"דתשס״ד, 14|תיקון מס'מס׳ 2 לחוק הרשות למלחמה בסמים|http://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_299835.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"בתשע״ב, 614|תיקון מס'מס׳ 3 לחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301452.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"טיפול”טיפול סוציאלי"סוציאלי“ – לרבות טיפול פסיכוסוציאלי;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"טיפול”טיפול רפואי"רפואי“ – טיפול רפואי פיסי או נפשי, לרבות חלוקת סם תחליפי;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"טיפול”טיפול משולב"משולב“ – טיפול סוציאלי וטיפול רפואי המשולבים זה בזה;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מוסד"”מוסד“ – מקום המשמש או שנועד לשמש לטיפול סוציאלי, רפואי או משולב ליותר משני אנשים המשתמשים בסמים בין אם הטיפול ניתן במוסד או במקום אחר, בדרך של אשפוז, מגורים, שהיית יום או שהיית לילה ובין בדרך אחרת;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מוסד”מוסד לטיפול סוציאלי"סוציאלי“ – מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול סוציאלי בלבד למשתמשים בסמים;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מוסד”מוסד לטיפול רפואי"רפואי“ – מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול רפואי בלבד למשתמשים בסמים;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מנהל"”מנהל“ – לרבות בעלים של מוסד;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"סם"”סם“ – סם מסוכן כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת הסמים המסוכנים|בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973תשל״ג–1973}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"השרים"”השרים“ – שר הבריאות ושר העבודה והרווחה.}}
 
{{ח:סעיף|2|בקשה לרשיון|תיקון: תשס"דתשס״ד, תשע"בתשע״ב}}
{{ח:תת|א}} בקשה לרשיון למוסד (להלן – הבקשה) תכלול פרטים שייקבעו, לרבות פרטים בדבר התנאים התברואיים, הבטיחותיים והחומריים של המוסד, מטרותיו, תפוסתו, תקן עובדיו והכשרתם המקצועית, לרבות הכשרתו המקצועית של מנהל המוסד.
{{ח:תת|ב}} הבקשה תוגש לועדה של שלושה שיקימו השרים ושחבריה יהיו: עובד משרד הבריאות ועובד משרד העבודה והרווחה שימנו השרים כל אחד מבין עובדי משרדו, ונציג אחד של השר הממונה על ביצוע {{ח:חיצוני|חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול|חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, תשמ"ח-1988תשמ״ח–1988}}, והוא ישב בראשה (להלן – הועדה).
{{ח:תת|ג}} תפקידי הועדה יהיו:
{{ח:תתת|1}} לקבל בקשות לרשיון למוסדות ולקבוע לגבי כל בקשה כי היא מתייחסת למוסד שהוא אחד מאלה:
{{ח:סעיף|3|הוראות לענין מוסד שאינו מוסד משולב}}
{{ח:תת|א}} קבעה הועדה שהבקשה מתייחסת למוסד שאינו מוסד משולב, תעבירנה כמפורט להלן:
{{ח:תת|1}} בקשה לרשיון למוסד לטיפול סוציאלי – לשר העבודה והרווחה ויחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק הפיקוח על מעונות|חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965תשכ״ה–1965}};
{{ח:תת|2}} בקשה לרשיון למוסד לטיפול רפואי – לשר הבריאות ויחולו הוראות {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם|פקודת בריאות העם, 1940}}.
{{ח:תת|ב}} העבירה הועדה בקשה לשר לפי סעיף קטן (א), לא יחולו הוראות חוק זה, למעט הוראות {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}}, כל עוד לא שינתה הועדה את סיווג המוסד, למוסד משולב.
{{ח:תת|א}} השרים ימנו מפקחים, מבין עובדי משרדיהם, לענין הפיקוח על מוסד משולב, שיהיו רשאים להיכנס למוסד משולב ולערוך בו ביקורת.
{{ח:תת|ב}} סבר מפקח שהתמנה לפי חוק זה שיש לאדם ידיעות או מסמכים המתייחסים לטיפול במטופל במוסד משולב ולמצבו, והנוגעים למטרות הפיקוח, רשאי המפקח לחקרו ולדרוש ממנו הצגתו או מסירתו של כל מסמך הנוגע למטופל, לרבות תיקו האישי או הרפואי.
{{ח:תת|ג}} על חקירה כאמור בסעיף קטן (ב) יחולו הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)#סעיף 2|סעיפים 2}} {{ח:חיצוני|פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)#סעיף 3|ו-3ו־3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)}}; נתפס מסמך כאמור בסעיף קטן (ב) יוחזר למי שממנו נלקח, תוך ששים ימים מיום תפיסתו, אלא אם כן תוך תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לצורך נקיטת הליכים פליליים.
 
{{ח:סעיף|9|צו מנהלי לביטול רשיון ולסגירת מוסד משולב}}
{{ח:סעיף|12|ביצוע צו סגירה}}
{{ח:תת|א}} ניתנו הוראה או צו סגירה לפי {{ח:פנימי|סעיף 9|סעיפים 9(א)}} {{ח:פנימי|סעיף 11|או 11}}, רשאים השרים או בית משפט, לפי הענין, להטיל את ביצוע סגירת המוסד המשולב על רשות שיקבעו או על מנהל המוסד המשולב, ולתת להם הוראות בדבר דרכי הביצוע; כן רשאי בית המשפט לקבוע הסדרים לגבי המטופלים במוסד כאמור {{ח:פנימי|סעיף 9|בסעיף 9(ב)}}.
{{ח:תת|ב}} הוטלה סגירת המוסד המשולב לפי סעיף קטן (א) על מנהל והוא לא ביצע את שהוטל עליו, דינו – מאסר ששה חדשים, ומאסר שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה; לענין זה, "סגירת”סגירת המוסד"המוסד“ – לרבות ביצוע ההסדרים לגבי המטופלים בו.
 
{{ח:סעיף|13|עונשין}}
{{ח:ת}} העובר על הוראות {{ח:פנימי|סעיף 4|סעיפים 4}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7}}, על תקנות לפי {{ח:פנימי|סעיף 14|סעיפים 14(א)(3), (4) ו-ו־(7)}} או על תנאי מתנאי הרשיון, דינו – מאסר ששה חדשים.
 
{{ח:סעיף|14|ביצוע ותקנות|תיקון: תשס"דתשס״ד, תשע"בתשע״ב}}
{{ח:תת|א}} השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו ובכלל זה בענינים אלה:
{{ח:תתת|1}} סדרי עבודתה של הועדה, לרבות הנהלים לרישום בקשות לרשיון;
{{ח:תתת|6}} אגרה בעד הבקשה לרשיון, חידושו או שינויו;
{{ח:תתת|7}} ניהול רשומות ושמירתן.
{{ח:תת|ב}} השרים, בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע {{ח:חיצוני|חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול|חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, תשמ"ח-1988תשמ״ח–1988}}, רשאים להתקין תקנות בדבר דרכי הפיקוח על מוסד משולב.
 
{{ח:סעיף|15|הוראות מעבר}}
 
{{ח:סעיף|16|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הפיקוח על מעונות|בחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965תשכ״ה–1965}}.}}
{{ח:סעיף|17|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם|בפקודת בריאות העם, 1940}}.}}
{{ח:ת}} תחילתו של חוק זה שלושה חדשים מיום פרסומו.
 
{{ח:חתימות|נתקבל בכנסת ביום י"זי״ז בתמוז התשנ"גהתשנ״ג (6 ביולי 1993).}}
* '''חיים רמון'''<br>שר הבריאות
* '''אורה נמיר'''<br>שרת העבודה והרווחה