פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[756500] תיקון תשע"ז
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיותחוץ־בנקאיות, התשנ"ג-1993התשנ״ג–1993}}
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"חס״ח תשנ"גתשנ״ג, 174|חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיותחוץ־בנקאיות|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211681.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"טתשנ״ט, 98|חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999)|http://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211661.pdf}}; {{ח:תיבה|תש"סתש״ס, 258|תיקון מס'מס׳ 2|http://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300245.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"זתשע״ז, 446|חוק חובת אזהרה בפרסום ובשיווק של הלוואה (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_381148.pdf}}.
 
הודעות: {{ח:תיבה|ק"תק״ת תשס"זתשס״ז, 796|קביעת סכום לענין סעיף 15(ב)(1) לחוק}}; {{ח:תיבה|י"פי״פ תשע"אתשע״א, 2018|הודעה על שינוי סכום}}; {{ח:תיבה|תשע"גתשע״ג, 2533|הודעה על שינוי סכום}}; {{ח:תיבה|תשע"דתשע״ד, 5564|הודעה על שינוי סכום}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תש"סתש״ס}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"לווה"”לווה“ – למעט תאגיד;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מלווה"”מלווה“ – מי שנותן הלוואה, למעט תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הבנקאות (רישוי)|בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981התשמ״א–1981}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"סכום”סכום ההלוואה"ההלוואה“ – הסכום שבו מחוייב הלווה לפי חוזה ההלוואה, או כל חלק ממנו, לפי הענין, למעט ריבית וריבית פיגורים;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"ריבית"”ריבית“ – ריבית או הפרשי הצמדה, לפי הענין;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"ריבית”ריבית פיגורים"פיגורים“ – ריבית נוספת שנדרש לווה לשלם בשל פיגור בתשלום לפי חוזה ההלוואה, בין שנקראת ריבית פיגורים ובין שנקראת בשם אחר; לענין זה לא יובאו בחשבון הוצאות סבירות ממשיות שהוציא המלווה לגביית התשלום שבפיגור;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"שיעור”שיעור העלות הממשית של האשראי"האשראי“ – היחס שבין סך כל התוספות לבין הסכום שקיבל הלווה בפועל, בחישוב שנתי;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תוספת"”תוספת“ – כל סכום שנדרש לווה לשלם בקשר לחוזה ההלוואה מעבר לסכום שקיבל בפועל מן המלווה, למעט ריבית פיגורים;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"יתרת”יתרת החוב"החוב“ – הסכום שהלווה חייב למלווה בנקודת זמן מסוימת, כשהוא מורכב מסכום ההלוואה, מהתוספת ומריבית הפיגורים ובהפחתת הסכומים ששולמו בפועל על ידי הלווה למלווה, והכל כפי שהוא עד אותה נקודת זמן.}}
 
{{ח:סעיף|2|עריכת חוזה בכתב}}
{{ח:ת}} חוזה הלוואה בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב.
 
{{ח:סעיף|3|חובת גילוי|תיקון: תשע"זתשע״ז}}
{{ח:תת|א}} מלווה, העומד לחתום על חוזה הלוואה עם לווה, יתן לו עותק ממנו והזדמנות סבירה לעיין בו לפני חתימתו, וכן ימסור לו עותק חתום ממנו לאחר החתימה.
{{ח:תת|ב}} חוזה הלוואה יכלול גילוי מלא של הפרטים האלה:
{{ח:תתת|8}} שיעור העלות הממשית של האשראי;
{{ח:תתת|9}} תקופת ההלוואה, וסכומי התשלומים לפרעון ההלוואה ומועדיהם, בפירוט סכום ההלוואה והריבית בכל תשלום לפי הידוע בעת חתימת חוזה ההלוואה;
{{ח:תתת|10}} הצעדים, על פי הדין ועל פי החוזה, שרשאי המלווה לנקוט בשל אי-תשלוםאי־תשלום במועד, לרבות העמדת הלוואה לפרעון מיידי, והתנאים לנקיטת צעדים אלה;
{{ח:תתת|11}} שיעור ריבית הפיגורים בחישוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית, לפי הידוע בעת חתימת חוזה ההלוואה;
{{ח:תתת|12}} כל פרט אחר שיקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
{{ח:תת|ג}} שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר, לקבוע את העקרונות או השיטות לחישוב הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב).
{{ח:תת|ד}} שר המשפטים רשאי לקבוע טפסים לגילוי הפרטים לפי סעיף קטן (ב).
{{ח:תת|ה}} {{ח:הערה|(החל מיום 01/06/2017):}} לא יפרסם מלווה פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת לפי דין ולא ינקוט דרך שיווק אחרת, המעודדות נטילת הלוואה על ידי לווה, אלא אם כן הן כוללות את שם המלווה וצורפה להן אזהרה בנוסח זה: "אי-עמידה”אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל"לפועל“; ואולם החובה לכלול את שם המלווה כאמור לא תחול על מפעיל מערכת מקוונת המיועדת למתן הלוואות ולקבלתן או לביצוע תשלומים לאחר, אם מפעיל המערכת אינו נותן ההלוואה או מקבלה.
 
{{ח:סעיף|4|אי קיום חובת הגילוי}}
{{ח:ת}} מבלי לגרוע מזכותו של הלווה לסעדים לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק החוזים (חלק כללי)#סעיף 12|סעיפים 12(ב)}} {{ח:חיצוני|חוק החוזים (חלק כללי)#סעיף 15|ו-15ו־15 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973התשל״ג–1973}}, לפי הענין, אם לא קיים המלווה את חובת הגילוי לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיף 3}}.
 
{{ח:סעיף|5|שיעור עלות אשראי מרבי|תיקון: תש"סתש״ס}}
{{ח:תת|א}} בחוק זה, "שיעור”שיעור עלות האשראי המרבי"המרבי“ – פי שניים ורבע מן השיעור שיפרסם בנק ישראל מדי חודש בחדשו, של העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא-צמודהלא־צמוד הניתן לציבור על-ידיעל־ידי הבנקים שנקבעו על-ידיעל־ידי בנק ישראל.
{{ח:תת|ב}} שיעור העלות הממשית של האשראי לא יעלה בחישוב שנתי על שיעור עלות האשראי המרבי, לפי הידוע בעת חתימת חוזה ההלוואה; נקבעה בחוזה ההלוואה ריבית משתנה או הצמדה, לא יעלה שיעור העלות הממשית של האשראי בחישוב שנתי על שיעור עלות האשראי המרבי, לפי הידוע במועד שבו משתנה שיעור הריבית, לענין ריבית משתנה, או במועד כל תשלום, לענין הצמדה.
{{ח:תת|ג}} השיעור המרבי של העלות הממשית של האשראי, כאמור בסעיף קטן (ב), יחושב ביחס ליתרת החוב כפי שהיא בתחילת כל שנה ממועד ההלוואה.
{{ח:תת|א}} מלווה לא יהיה זכאי להקדים את מועד הפרעון של ההלוואה, כולה או חלקה, בשל כך בלבד שעבר המועד המוסכם לתשלום שיעור אחד מן השיעורים להחזר ההלוואה והלווה לא פרע את התשלום.
{{ח:תת|ב}} פיגר הלווה בתשלום של יותר משיעור אחד מן השיעורים להחזר ההלוואה ברציפות ובמשך תקופה מצטברת העולה על 31 ימים, רשאי המלווה לדרוש את הקדמת מועד הפרעון של יתרת ההלוואה; פרע הלווה את התשלום שבפיגור בתוספת ריבית פיגורים, לא ייחשב הדבר לענין הקדמת מועד הפרעון בשל פיגור בתשלומים לאחר מכן.
{{ח:תת|ג}} ביקש המלווה להקדים את מועד הפרעון של יתרת ההלוואה, ישלח ללווה התראה כי עליו לשלם את התשלומים שבפיגור תוך תקופה שלא תפחת מ-14מ־14 ימים מיום משלוח הדרישה, וכי אם לא יעשה כן, תעמוד יתרת ההלוואה לפרעון מיידי ותיווסף עליה ריבית פיגורים ממועד ההעמדה לפרעון מיידי ועד למועד התשלום בפועל.
{{ח:תת|ד}} המלווה יפרט בהתראה את הסכום של כל תשלום שבפיגור, את סכום ריבית הפיגורים שנצבר עד ליום משלוח הדרישה, וכל סכום מיתרת ההלוואה שיוקדם מועד פרעונו; שר המשפטים רשאי לקבוע דרך למשלוח ההתראה, ופרטים נוספים שייכללו בה.
{{ח:תת|ה}} לא שילם הלווה כנדרש, רשאי המלווה להעמיד לפרעון מיידי כל סכום מיתרת ההלוואה כפי שפורט בהתראה, ותיווסף עליה ריבית פיגורים ממועד ההעמדה לפרעון מיידי ועד למועד התשלום בפועל.
{{ח:תת|ו}} לענין זה, "יתרת”יתרת ההלוואה"ההלוואה“ – יתרת סכום ההלוואה, במלואה או בחלקה, בצירוף הריבית שנצברה עד למועד ההעמדה לפרעון מיידי.
 
{{ח:סעיף|8|סדרי דין|תיקון: תש"סתש״ס}}
{{ח:תת|א}} הגיש מלווה תובענה בבית משפט נגד לווה, או הגיש נגדו בקשה ללשכת הוצאה לפועל לביצוע פסק דין או לביצוע שטר, והכל בקשר לחוזה הלוואה, יצרף לכתב התביעה או לבקשה העתק של פסק הדין או של החוזה, לפי הענין.
{{ח:תת|ב}} בתובענה או בקשה כאמור בסעיף קטן (א) יציין המלווה את הסכום שתשלומו נדרש ואת אופן חישובו, וכן פרטים אלה:
{{ח:סעיף|9|ביטול או שינוי תנאי בבית משפט}}
{{ח:תת|א}} ראה בית המשפט בתובענה בקשר לחוזה הלוואה, כי החוזה או תנאי בו אינם מתאימים להוראות {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיפים 5}}, {{ח:פנימי|סעיף 6|6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|או 7}}, או כי המלווה לא גילה גילוי מלא של הפרטים המהותיים לחוזה ההלוואה, יורה בית המשפט, ביוזמתו או על פי בקשה, ולאחר שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם, לבטל את החוזה או את התנאי או לשנותו, הכל במידה הנדרשת כדי להתאימו לדרישות החוק, ולפי הענין.
{{ח:תת|ב}} מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א) או מכל תרופה אחרת שבדין, רשאי בית המשפט להתאים את שיעור העלות הממשית של האשראי ואת שיעור ריבית הפיגורים לשיעורים המרביים המותרים על פי {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיפים 5}} {{ח:פנימי|סעיף 6|ו-6ו־6}}, או לקבוע שיעור נמוך יותר, לצוות על השבה של כל סכום שקיבל המלווה מן הלווה שלא בהתאם להוראות חוק זה, לחייב את המלווה בהוצאות שנגרמו ללווה, וליתן כל הוראה אחרת שתיראה צודקת בנסיבות הענין.
 
{{ח:סעיף|10|אי-נקיטהאי־נקיטה של הליכי הוצאה לפועל}}
{{ח:תת|א}} ביקש מלווה נקיטת הליכים של הוצאה לפועל נגד לווה בדרך של ביצוע פסק דין שניתן במעמד צד אחד, רשאי ראש ההוצאה לפועל, על פי בקשה, לסרב לנקוט את ההליכים המבוקשים, מטעמים שיירשמו, אם היה לו יסוד להניח כי חוזה ההלוואה או תנאי בו אינם מתאימים לדרישות חוק זה.
{{ח:תת|ב}} ביקש מלווה נקיטת הליכים של הוצאה לפועל נגד לווה בדרך של ביצוע שטר שחתם הלווה בקשר לחוזה הלוואה, רשאי ראש ההוצאה לפועל בכל עת, ביוזמתו או על פי בקשה, לסרב לנקוט את ההליכים המבוקשים, אם היה לו יסוד להניח כי חוזה ההלוואה או תנאי בו אינם מתאימים להוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיפים 2}}, {{ח:פנימי|סעיף 5|5}}, {{ח:פנימי|סעיף 6|6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|או 7}}, או כי המלווה לא גילה גילוי מלא של הפרטים המהותיים לחוזה ההלוואה.
 
{{ח:סעיף|13|ראיות}}
{{ח:ת}} על אף האמור בכל דין, רשאי בית המשפט בהליכים לפי {{ח:פנימי|סעיף 9|סעיף 9}} לקבל כראיה עדות בעל-פהבעל־פה.
 
{{ח:סעיף|14|ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל}}
{{ח:ת}} החלטת ראש ההוצאה לפועל לפי חוק זה ניתנת לערעור בזכות לפני בית המשפט המחוזי.
 
{{ח:סעיף|15|סייג לתחולה|תיקון: תשנ"טתשנ״ט, ק"תק״ת תשס"זתשס״ז, י"פי״פ הודעות}}
{{ח:תת|א}} הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיפים 2}}, {{ח:פנימי|סעיף 3|3}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7ו־7}} לא יחולו על מלווה שנותן הלוואה שלא דרך עיסוק.
{{ח:תת|ב}} הוראות {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיפים 5}} {{ח:פנימי|סעיף 6|ו-6ו־6}} לא יחולו על –
{{ח:תתת|1}} הלוואה שהסכום שקיבל הלווה בפועל עולה על 1,000,000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(משנת 2014: 1,197,707.36 ש"חש״ח)}}, או על כל סכום אחר שקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;
{{ח:תתת|2}} הלוואה שחל עליה צו לענין שיעור הריבית המרבי לפי {{ח:חיצוני|חוק הריבית|חוק הריבית, התשי"ז-1957התשי״ז–1957}}.
{{ח:תת|ג}} הסכום האמור בפסקה (ב)(1) ישתנה ב-1ב־1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הודעה על השינוי תפורסם ברשומות.
 
{{ח:סעיף|16|שמירת דינים}}
{{ח:תת|ב}} על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות {{ח:פנימי|סעיף 7|סעיפים 7 עד 14}} יחולו גם על חוזה הלוואה שנחתם לפני תחילתו של חוק זה ושלא חלות לגביו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 15|סעיף 15}}, ושעל פיו עולה שיעור העלות הממשית של האשראי או שיעור ריבית הפיגורים על כפליים השיעור המרבי המותר על פי {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיפים 5}} {{ח:פנימי|סעיף 6|או 6}}.
 
{{ח:חתימות|נתקבל בכנסת ביום ט"זט״ז באב התשנ"גהתשנ״ג (3 באוגוסט 1993).}}
* '''יצחק רבין'''<br>ראש הממשלה
* '''דוד ליבאי'''<br>שר המשפטים