פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[756500] תיקון תשע"ז
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"ח תשנ"ג, 174|חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211681.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ט, 98|חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999)|http://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211661.pdf}}; {{ח:תיבה|תש"ס, 258|תיקון מס' 2|http://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300245.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ז, 446|חוק חובת אזהרה בפרסום ובשיווק של הלוואה (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_381148.pdf}}.
 
הודעות: {{ח:תיבה|ק"ת תשס"ז, 796|קביעת סכום לענין סעיף 15(ב)(1) לחוק}}; {{ח:תיבה|י"פ תשע"א, 2018|הודעה על שינוי סכום}}; {{ח:תיבה|תשע"ג, 2533|הודעה על שינוי סכום}}; {{ח:תיבה|תשע"ד, 5564|הודעה על שינוי סכום}}.
ק"ת תשס"ז, 796.
 
הודעות: י"פ תשע"א, 2018; תשע"ג, 2533; תשע"ד, 5564.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:ת}} חוזה הלוואה בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב.
 
{{ח:סעיף|3|חובת גילוי|תיקון: תשע"ז}}
{{ח:תת|א}} מלווה, העומד לחתום על חוזה הלוואה עם לווה, יתן לו עותק ממנו והזדמנות סבירה לעיין בו לפני חתימתו, וכן ימסור לו עותק חתום ממנו לאחר החתימה.
{{ח:תת|ב}} חוזה הלוואה יכלול גילוי מלא של הפרטים האלה:
{{ח:תת|ג}} שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר, לקבוע את העקרונות או השיטות לחישוב הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב).
{{ח:תת|ד}} שר המשפטים רשאי לקבוע טפסים לגילוי הפרטים לפי סעיף קטן (ב).
{{ח:תת|ה}} {{ח:הערה|(החל מיום 01/06/2017):}} לא יפרסם מלווה פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת לפי דין ולא ינקוט דרך שיווק אחרת, המעודדות נטילת הלוואה על ידי לווה, אלא אם כן הן כוללות את שם המלווה וצורפה להן אזהרה בנוסח זה: "אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל"; ואולם החובה לכלול את שם המלווה כאמור לא תחול על מפעיל מערכת מקוונת המיועדת למתן הלוואות ולקבלתן או לביצוע תשלומים לאחר, אם מפעיל המערכת אינו נותן ההלוואה או מקבלה.
 
{{ח:סעיף|4|אי קיום חובת הגילוי}}