פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[746896]
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"ח: תשע"ב, 286|חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301395.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ג, 136|חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014)|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_301574.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ד, 544|ת"ט)}}, {{ח:תיבה|817|חוק השידור הציבורי|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_303857.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ה, 292|תיקון מס' 2 לחוק השידור הציבורי|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_314946.pdf}},; {{ח:תיבה|תשע"ו, 656|תיקון מס' 4 לחוק השידור הציבורי הישראלי|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_324296.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ז, 49|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_366409.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"גורם מפעיל פרטי" – הגורם המפעיל שאינו גורם ממשלתי או תאגיד שהוקם בחוק;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"החזקה", לעניין אמצעי שליטה בתאגיד – במישרין או בעקיפין, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, או באמצעות זכות המוקנית לפי הסכם, לרבות ברירה להחזקה שאינה נובעת מניירות ערך המירים, או בכל דרך אחרת;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הפקה מקומית" ו"הפקה מקומית קנויה" – כהגדרתן {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6א|בסעיף 6א לחוק התקשורת}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"זיכיון לשידורי טלוויזיה", "זיכיון לשידורי רדיו", ""ערוץ 2" ו"הערוץ השלישי"", "ערוץ הכנסת" ו"רישיון לשידורי טלוויזיה" – כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"חוק זכות יוצרים" – {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007‏|חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007‏}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות" – רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות" – רישיון שניתן לפי {{ח:פנימי|סעיף 12ב|סעיף 12ב}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"רשות השידור" – {{ח:הערה|(ההגדרה תימחק עם כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק רשות השידור|בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הרשות השנייה" – הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו שהוקמה לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|חוק הרשות השנייה}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"שידורים" – שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו הניתנים לציבור לפי כל דין;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"שליטה" – כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תאגיד השידור ישראלי" – {{ח:הערה|(החל מכניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014}}.}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תחנת שידור ספרתית" – תחנת שידור, לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורים, לשם שידורם והפצתם לציבור, בשיטה הספרתית, במישרין או באמצעות תחנות שידור נוספות כאמור;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תחנת שידור" – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצורכי שידורים, קליטתם או הפצתם, לרבות ציוד לווייני ולמעט אולפן;}}
{{ח:תתת|2}} בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל בעל רישיון;
{{ח:תתת|3}} הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
{{ח:תתת|4}} {{ח:הערה|(עד כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} רשות השידור – במסגרת שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוצים העיקריים); שידרה רשות השידור ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – הערוץ הנוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה, אם ביקשה זאת רשות השידור; השידורים בערוץ הנוסף ישודרו במקביל
לשידורם באחד הערוצים העיקריים;
{{ח:תתת}} {{ח:הערה|(החל מכניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} תאגיד השידור הישראלי – במסגרת שלושה ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוצים העיקריים); שידר תאגיד השידור הישראלי ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – ערוץ נוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף, באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה אם ביקש זאת תאגיד השידור הישראלי, אך לא יותר משלושה ערוצים נוספים;
{{ח:תתת|5}} משדר ערוץ ייעודי, אם ביקש זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר לפי בחירת המשדר, ואולם אם מספר משדרי הערוצים הייעודיים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות עלה על חמישה, יופצו שידוריו של משדר ערוץ ייעודי נוסף בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת שידורים כאמור;
{{ח:תתת|6}} {{ח:הערה|(תימחק עם כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} הטלוויזיה הלימודית, אם ביקשה זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
{{ח:תתת|7}} משדר ערוץ נושאי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר לפי בחירת המשדר;
{{ח:תתת|8}} {{ח:הערה|(עד כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} גוף מהגופים המנויים בסעיף קטן זה, למעט רשות השידור, משדר ערוץ ייעודי ומשדר ערוץ נושאי, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוץ העיקרי) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת, לכל גוף כאמור, אם ביקש זאת; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.
{{ח:תתת}} {{ח:הערה|(החל מכניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} גוף מהגופים המנויים בסעיף קטן זה, למעט תאגיד השידור הישראלי, משדר ערוץ ייעודי ומשדר ערוץ נושאי, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוץ העיקרי) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת, לכל גוף כאמור, אם ביקש זאת; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.
{{ח:תת|ב}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה של גוף ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 24|בסעיף 24(ב)}} – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הטלוויזיה של גוף מהגופים המפורטים בפסקאות שלהלן ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לא יאוחר מהמועד המפורט באותן פסקאות, לפי העניין:
{{ח:תתת|1}} בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א)(2) – שנה מהמועד שבו ניתן לו הרישיון;
{{ח:תתת|2}} {{ח:הערה|(עד כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} רשות השידור, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (א)(4) – שנה מהמועד שבו ביקשה כי שידורי הערוץ האמור יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;
{{ח:תתת}} {{ח:הערה|(החל מכניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} תאגיד השידור הישראלי, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (א)(4) – שנה מהמועד שבו ביקש כי שידורי הערוץ האמור יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;
{{ח:תתת|3}} משדר ערוץ ייעודי הנמנה עם חמשת משדרי הערוצים הייעודיים הראשונים כאמור בסעיף קטן (א)(5) – שנה מהמועד שבו ביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל משדר ערוץ ייעודי נוסף כאמור באותו סעיף קטן שהפצת שידוריו כפופה לקיבולת הפנויה להפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה כאמור;
{{ח:תתת|4}} {{ח:הערה|(תימחק עם כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} הטלוויזיה הלימודית כאמור בסעיף קטן (א)(6) – שנה מהמועד שבו ביקשה כי שידוריה יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;
{{ח:תתת|5}} משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף קטן (א)(7) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיבל רישיון לפי {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13(א)}};
{{ח:תתת|6}} גוף כאמור בסעיף קטן (א)(8) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו נבחר בהליך לפי אותו סעיף קטן.
{{ח:סעיף|7|חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי רדיו באמצעות תחנות שידור ספרתיות|תיקון: תשע"ד-2, תשע"ה, תשע"ז}}
{{ח:תת|א}} הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הרדיו של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי רדיו כמפורט באותן פסקאות:
{{ח:תתת|1}} {{ח:הערה|(עד כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} רשות השידור – במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;
{{ח:תתת}} {{ח:הערה|(החל מכניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} תאגיד השידור הישראלי – במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;
{{ח:תתת|2}} גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (בסעיף זה – גלי צה"ל) – במסגרת שני ערוצי רדיו, לכל היותר;
{{ח:תתת|3}} בעלי זיכיונות לשידורי רדיו – במסגרת ערוץ רדיו אחד לכל בעל זיכיון;
{{ח:תתת|4}} שירות ההתגוננות האזרחית – במסגרת ארבעה ערוצי רדיו, לכל היותר, לשם שידורי הודעות חירום בלבד, דרך קבע או באופן ארעי – בעניין מהעניינים המנויים {{ח:חיצוני|חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)#סעיף 9|בפסקאות (1) עד (8) שבסעיף 9(ד) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005}}, או בעניין התקפה כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק ההתגוננות האזרחית|בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951}}.
{{ח:תת|ב}} {{ח:הערה|(עד כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} על אף הוראות סעיף קטן (א), שידרו רשות השידור או גלי צה"ל שידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת רשות השידור או גלי צה"ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|(החל מכניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} על אף הוראות סעיף קטן (א), שידרו תאגיד השידור הישראלי או גלי צה"ל שידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת תאגיד השידור הישראלי או גלי צה"ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור.
{{ח:תת|ג}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו של גוף כאמור בסעיף קטן (א) ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 24|בסעיף 24(ב)}} – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הרדיו של גוף מהגופים האמורים ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו הגיש בקשה להפצת שידוריו כאמור, ולעניין שידורי רדיו בערוץ רדיו נוסף כאמור בסעיף קטן (ב) – בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה להפצת השידורים כאמור.
{{ח:תת|ד}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו, לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הרדיו ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים כאמור.
{{ח:תת|ב}} על אף האמור בסעיף קטן (א), נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|1}} נוסף על הסכום שעל כל אחד מהגופים המפורטים להלן היה לשלם לפי סעיף קטן (א) אלמלא נותרה קיבולת פנויה, הוא יישא, בשל הקיבולת הפנויה, בתשלום שיחושב כך: הסכום המתקבל ממכפלת סך התשלומים והעלויות במספר ערוצי הטלוויזיה שניתן לשדר בקיבולת הפנויה כשהוא מחולק במספר ערוצי הטלוויזיה אשר יכולים להיות מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל גוף יישא בחלק מהסכום המתקבל כאמור לפי חלקו היחסי במספר ערוצי הטלוויזיה שלו המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתחשב בסוג הטכנולוגיה:
{{ח:תתתת|א}} {{ח:הערה|(עד כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} רשות השידור;
{{ח:תתתת}} {{ח:הערה|(החל מכניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} תאגיד השידור הישראלי;
{{ח:תתתת|ב}} הכנסת – לגבי שידורי ערוץ הכנסת;
{{ח:תתתת|ג}} {{ח:הערה|(תימחק עם כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} הטלוויזיה הלימודית;
{{ח:תתת|2}} מצאו השר ושר האוצר כי הדבר נדרש לקידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, רשאים הם לקבוע בתקנות לפי סעיף קטן (א), כי אוצר המדינה יישא בחלק מסכום דמי ההפצה שמשדר ערוץ ייעודי או משדר ערוץ נושאי חייבים לשלם, וישלם חלק זה לגורם המפעיל;
{{ח:תתת|3}} סכום דמי ההפצה שישלמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ובערוץ השלישי ובעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה יהיה, לגבי כל ערוץ, הסכום שנקבע לפי סעיף קטן (א), כפי שהיה בתוקף ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); על אף האמור ברישה, הוראות פסקה זו יחולו כל עוד נותרה קיבולת פנויה בשלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בין אם נעשה שימוש בכל המרבבים, ובין אם לאו;
 
{{ח:סעיף|11|ערבויות ובטוחות|תיקון: תשע"ד-2, תשע"ז}}
{{ח:תת|א}} {{ח:הערה|(עד כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} הגורם המפעיל רשאי לדרוש מהגופים שהוא מפיץ את שידוריהם לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7}}, למעט הגופים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6(א)(3) ו-(6)}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7(א)(2) ו-(4)}}, להפקיד בידיו ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 9|בסעיף 9}}.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|(החל מכניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי הישראלי|חוק השידור הציבורי הישראלי}}):}} הגורם המפעיל רשאי לדרוש מהגופים שהוא מפיץ את שידוריהם לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7}}, למעט הגופים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6(א)(3)}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7(א)(2) ו-(4)}}, להפקיד בידיו ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 9|בסעיף 9}}.
{{ח:תת|ב}} היה הגורם המפעיל מי שאינו גורם מפעיל פרטי, יקבע השר, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם הגורם המפעיל, הוראות בדבר סוגי הערבויות או הבטוחות האמורות בסעיף קטן (א), סכומיהן, מועדי הפקדתן וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים שיתקבלו עקב מימוש כאמור.
{{ח:תת|ג}} היה הגורם המפעיל גורם מפעיל פרטי יקבע הוא את ההוראות בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב), בכפוף לתנאים שנקבעו לעניין זה בהיתר ההפעלה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2א|סעיף 2א(א)(5)}}.
 
{{ח:סעיף|12א|רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות|תיקון: תשע"ז}}
{{ח:תת|א}} המועצה לשידורי כבלים ולוויין ({{ח:פנימי|פרק ד1|בפרק זה}} – המועצה) רשאית לתת לגורם מפעיל פרטי רישיון כללי לשדר, באמצעות תחנות השידור הספרתיות שבהפעלתו, שידורי טלוויזיה נוספים על השידורים שהוא חייב בהפצתם לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} ({{ח:פנימי|פרק ד1|בפרק זה}} – השידורים הנוספים).
{{ח:תת|ב}} המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; בעל הרישיון יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.
{{ח:תת|ג}} גורם מפעיל פרטי שקיבל רישיון לפי סעיף זה רשאי לממן את השידורים הנוספים באמצעות גביית תשלום בעד קליטת השידורים או באמצעות שידורי פרסומות, בהתאם לתנאי רישיונו; ואולם, לא ימומנו יותר משלושה ערוצים באמצעות שידורי פרסומות, וערוץ המוקדש לשידורים לילדים לא ימומן כלל באמצעות שידורי פרסומות.
{{ח:תתת|1}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(ב) עד (ד) לחוק התקשורת}} לא יחולו לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב;
{{ח:תתת|2}} לעניין הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} –
{{ח:תתתת|א}} היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים נמוך מ-200 מיליון שקלים חדשים או לא היווה 5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית, באותה שנה, לפי הנמוך – לא יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|הסעיף}};
{{ח:תתתת|ב}} היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים מפעילותו לפי חוק זה באמצעות תחנות השידור הספרתיות משידוריו בשנת כספים גבוה מ-200 מיליון שקלים חדשים אך נמוך מ-300 מיליון שקלים חדשים או היווה 5.5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית, אך לא יותר מ-7.5% מסך ההכנסות האמורות באותה שנה, לפי הנמוך – יקראו את {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} כך שבמקום "עד 12% מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ-8% מהכנסות אלה" יבוא "4.5% מהכנסותיו השנתיות", ובמקום "הפקות מקומיות" יבוא "הפקות מקומיות קנויות";
{{ח:תתתת|ג}} היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים מפעילותו לפי חוק זה באמצעות תחנות השידור הספרתיות משידוריו בשנת כספים גבוה מ-300 מיליון שקלים חדשים אך נמוך מ-400 מיליון שקלים חדשים או היווה 7.5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית, אך לא יותר מ-10% מסך ההכנסות האמורות באותה שנה, לפי הנמוך – יקראו את {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} כך שבמקום "עד 12% מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ-8% מהכנסות אלה" יבוא "6% מהכנסותיו השנתיות", ובמקום "הפקות מקומיות" יבוא "הפקות מקומיות קנויות";
 
{{ח:סעיף|13ב|הגדרות|תיקון: תשע"ז}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ד2|בפרק זה}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אמצעים טכנולוגיים" – מכשיר, מוצר, תוכנת מחשב, או רכיב של כל אחד מאלה או כל אמצעי טכנולוגי אחר אשר בדרך פעולתו הרגילה משמש למניעת הפעולות האמורות {{ח:פנימי|סעיף 13ג|בסעיף 13ג(א)(5) ו-(6)}} או מיועד למנוע את הפעולות האמורות;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"גוף משדר" – גוף ששידוריו מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)(1) עד (6) ו-(8)}};}}
{{ח:תת|ב}} לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
{{ח:תתת|1}} הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת השר לשמש מפקח, ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;
{{ח:תתת|2}} הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שהיו נתונות לו לפי {{ח:פנימי|פרק ד3|פרק זה}}, כפי שהורה השר;
{{ח:תתת|3}} הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.
 
 
{{ח:סעיף|13טז|הודעה על כוונת חיוב|תיקון: תשע"ז}}
{{ח:תת|א}} היה ליושב ראש המועצה או למנהל, לפי העניין ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – הממונה), יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}} ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותם סעיפים, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – הודעה על כוונת חיוב).
{{ח:תת|ב}} בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:
{{ח:תתת|1}} המעשה או המחדל ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – המעשה), המהווה את ההפרה;
{{ח:תתת|2}} סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;
{{ח:תתת|3}} זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13יז|סעיף 13יז}};
{{ח:תת|א}} הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי {{ח:פנימי|סעיף 13יז|סעיף 13יז}}, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13כ|סעיף 13כ}}.
{{ח:תת|ב}} החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –
{{ח:תתת|1}} להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי ({{ח:פנימי|פרק ד4|בפרק זה}} – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;
{{ח:תתת|2}} שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.
{{ח:תת|ג}} בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט הממונה את נימוקי החלטתו.
 
{{ח:סעיף|13כ|סכומים מופחתים|תיקון: תשע"ז}}
{{ח:תת|א}} הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|בסימן זה}}, אלא לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג).
{{ח:תת|ב}} השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על הגורם המפעיל בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|בסימן זה}}, ובשיעורים שיקבע.
{{ח:תת|ג}} השר, בהתייעצות עם המועצה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על המשדר בלא רישיון, על בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ועל ערוץ נושאי, בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|בסימן זה}}, ובשיעורים שיקבע.
 
{{ח:סעיף|13כא|סכום מעודכן של העיצום הכספי|תיקון: תשע"ז}}
 
{{ח:סעיף|13כח|הודעה על האפשרות להגשת התחייבות ועירבון|תיקון: תשע"ז}}
{{ח:תת|א}} היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}}, והתקיימו נסיבות שהורה הממונה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא להמציא למפר, במקום הודעה על כוונת חיוב, הודעה שלפיה באפשרותו להגיש לממונה כתב התחייבות ועירבון לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|סימן זה}}, במקום שיוטל עליו עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן א|סימן א'}}; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא הסמיכו לעניין זה.
{{ח:תת|ב}} נהלים לפי סעיף קטן (א) יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.
 
{{ח:סעיף|13כט|תנאי ההתחייבות וגובה העירבון|תיקון: תשע"ז}}
{{ח:תת|א}} בכתב ההתחייבות יתחייב המפר להפסיק את הפרת ההוראה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13כח|בסעיף 13כח(א)}} ולהימנע מהפרה נוספת של אותה הוראה, בתוך תקופה שיקבע הממונה, ושתחילתה ביום מסירת ההודעה כאמור באותו סעיף, ובלבד שהתקופה האמורה לא תעלה על שנתיים ({{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|בסימן זה}} – תקופת ההתחייבות).
{{ח:תת|ב}} הממונה רשאי לקבוע בכתב ההתחייבות תנאים נוספים שעל המפר להתחייב ולעמוד בהם במהלך תקופת ההתחייבות במטרה להקטין את הנזק שנגרם מההפרה או למנוע את הישנותה.
{{ח:תת|ג}} נוסף על כתב ההתחייבות יפקיד המפר בידי הממונה עירבון בסכום העיצום הכספי שהממונה היה רשאי להטיל על המפר בשל אותה הפרה, בהתחשב בקיומם של מקרים, נסיבות ושיקולים שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 13כ|סעיף 13כ(ב) או (ג)}}.
{{ח:תתתת|ב}} שלח הממונה דרישת תשלום בשל ההפרה החוזרת לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 13יח|סעיף 13יח(ב)(1)}} או שהמפר לא טען את טענותיו לפני הממונה לעניין אותה הפרה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13יח|בסעיף 13יח(ד)}}, יחלט הממונה את העירבון בנוסף להטלת העיצום הכספי בשל ההפרה החוזרת;
{{ח:תתת|3}} הפר המפר תנאי מהתנאים הנוספים שנקבעו בכתב ההתחייבות כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13כט|בסעיף 13כט(ב)}} – יודיע לו הממונה על כוונתו לחלט את העירבון בתוך 45 ימים, לאחר שייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה, כפי שיורה הממונה לעניין זה.
{{ח:תת|ב}} לעניין {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}} יראו בחילוט העירבון לפי הוראות סעיף זה, כהטלת עיצום כספי על המפר בשל ההפרה שלגביה ניתן העירבון.
{{ח:תת|ג}} הופר תנאי מתנאי ההתחייבות כאמור בסעיף זה, והפר המפר פעם נוספת את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות, לא יאפשר לו הממונה להגיש כתב התחייבות נוסף לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|סימן זה}}, בשל אותה הפרה.
 
{{ח:סעיף|13לב|השבת העירבון|תיקון: תשע"ז}}
{{ח:ת}} עמד המפר בתנאי כתב ההתחייבות שמסר לפי {{ח:פנימי|פרק ד4 סימן ג|סימן זה}}, יוחזר לו, בתום תקופת ההתחייבות, העירבון שהפקיד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הפקדתו עד יום החזרתו.
 
{{ח:קטע3|פרק ד4 סימן ד|סימן ד': הוראות שונות|תיקון: תשע"ז}}
 
{{ח:סעיף|13לה|פרסום|תיקון: תשע"ז}}
{{ח:תת|א}} הטיל הממונה עיצום כספי לפי {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, יפרסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:
{{ח:תתת|1}} דבר הטלת העיצום הכספי;
{{ח:תתת|2}} מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;
{{ח:תת|א}} תשלום עיצום כספי, המצאת התראה מינהלית או מתן כתב התחייבות ועירבון לפי {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}}, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות {{ח:פנימי|סעיף 13יא|בסעיפים 13יא עד 13טו}}, המהווה עבירה.
{{ח:תת|ב}} שלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית או הודעה על האפשרות להגיש התחייבות ועירבון, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.
{{ח:תת|ג}} הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי {{ח:פנימי|פרק ד4|פרק זה}} בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי או הפקיד עירבון, יוחזר לו הסכום ששולם או העירבון שהופקד, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום או יום הפקדת העירבון, עד יום החזרתו.
 
{{ח:סעיף|13לז|אצילת סמכויות|תיקון: תשע"ז}}
{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה': הוראות שונות}}
 
{{ח:סעיף|13לח|פטור לגורם המפעיל לעניין {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים|חוק זכות יוצרים}} {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים|וחוק זכויות מבצעים ומשדרים}}|תיקון: תשע"ז}}
{{ח:תת|א}} על אף האמור בכל דין, הגורם המפעיל לא יישא באחריות על הפרתה של זכות לפי {{ח:חיצוני|חוק זכות יוצרים|חוק זכות יוצרים}} או {{ח:חיצוני|חוק זכויות מבצעים ומשדרים|חוק זכויות מבצעים ומשדרים}} בשל הפצת שידורים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7}}.
{{ח:תת|ב}} היה הגורם המפעיל גורם מפעיל פרטי שהוא בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לא יחולו הוראות סעיף קטן (א) על השידורים הנוספים, כמשמעותם {{ח:פנימי|סעיף 12א|בסעיף 12א(א)}}, שהוא משדר בהתאם לרישיונו.
 
{{ח:סעיף|15|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990}}.}}
 
{{ח:סעיף|16|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990}}.}}
 
{{ח:סעיף|17|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים|בחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001}}.}}
 
{{ח:סעיף|18|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)|בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005}}.}}