פתיחת התפריט הראשי

שינויים

עריכה
{{טור|יורה דעה|רכא|רכב|רכג|}}
{{המרת או.סי.אר}}
==טור==
מי שחתנו מודר הנאה ממנו ורוצה ליתן מעות לבתו, צריך שיאמר לה הרי המעות הללו נתונים לך ע"מעל מנת שאין לבעלילבעליך רשות בהם, אלא שאת תהא אוכלת או לובשת בהן. אבל אם לא אמר כן הבעל זכה בפירותיהם ואסור אפי' אומר לה ע"מ שאין לבעליך רשות בהם ומה שתרצי תעשי בהם כיון שאינו מפרש בפירוש לצורך מה נותנה לה והרמב"ם כתב דמהני אם א"ל ע"מ שאין לבעליך רשות בה ומה שתרצי תעשי בהם וא"א הרא"ש ז"ל כתב כסברא הראשונה:
 
אבל אם לא אמר כן, הבעל זכה בפירותיהם ואסור, אפילו אומר לה על מנת שאין לבעליך רשות בהם ומה שתרצי תעשי בהם, כיון שאינו מפרש בפירוש לצורך מה נותנה לה. והרמב"ם כתב דמהני אם אמר לה על מנת שאין לבעליך רשות בה ומה שתרצי תעשי בהם. ואדוני אבי הרא"ש ז"ל כתב כסברא הראשונה.
 
==בית יוסף==