פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[596545] קישור למאגר חקיקה
{{ח:תתת|3}} בית משפט שלום;
{{ח:תתת|4}} בית משפט אחר שנקבע בחוק כבית משפט;
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|בחוק זה, "שופט" – שופט של בית משפט כאמור.}}
{{ח:תת|ב}} סמכות שפיטה נתונה גם בידי אלה:
{{ח:תתת|1}} בית דין דתי;
 
{{ח:סעיף|2|אי תלות}}
{{ח:ת}} בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה, זולת מרותו של הדין.
 
{{ח:סעיף|3|פומביות הדיון}}
{{ח:ת}} בית משפט ידון בפומבי, זולת אם נקבע אחרת בחוק או אם בית המשפט הורה אחרת לפי חוק.
 
{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב': השופטים}}
 
{{ח:סעיף|5|אזרחות}}
{{ח:ת}} לא יתמנה שופט אלא אזרח ישראל.
 
{{ח:סעיף|6|הצהרת אמונים}}
{{ח:ת}} מי שנתמנה שופט יצהיר הצהרת אמונים לפני נשיא המדינה; ואלה דברי ההצהרה:
{{ח:תת|}} "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לשפוט משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים".
 
{{ח:סעיף|7|תקופת כהונה|תיקון: תשס"ב}}
{{ח:ת}} כהונת שופט תתחיל מעת שהצהיר הצהרת אמונים ולא תסתיים אלא באחת מאלה:
{{ח:תת|1}} בצאתו לקיצבה;
{{ח:תת|2}} בהתפטרותו;
 
{{ח:סעיף|8|שופט שפרש}}
{{ח:ת}} שופט שיצא לקיצבה יכול שיתמנה לתפקיד של שופט, לזמן, בדרך ובתנאים שנקבעו בחוק.
 
{{ח:סעיף|9|סייג לשינוי כהונה}}
 
{{ח:סעיף|11|ייחוד הכהונה}}
{{ח:ת}} שופט לא יעסוק בעיסוק נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי, אלא לפי חוק או בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים.
 
{{ח:סעיף|12|שיפוט פלילי}}
 
{{ח:סעיף|14|השעיה|תיקון: תשנ"ב}}
{{ח:ת}} הוגשה על שופט קובלנה או נפתחה נגדו חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, רשאי נשיא בית המשפט העליון להשעות את השופט לתקופה שיקבע.
 
{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג': בתי המשפט}}
 
{{ח:סעיף|16|בתי משפט אחרים}}
{{ח:ת}} בתי משפט מחוזיים, בתי משפט שלום ובתי משפט אחרים – הקמתם, סמכויותיהם, מקום מושבם ואזורי שיפוטם, יהיו לפי חוק.
 
{{ח:סעיף|17|ערעור}}
{{ח:ת}} פסק דין של בית משפט בערכאה ראשונה ניתן לערעור בזכות, להוציא פסק דין של בית המשפט העליון.
 
{{ח:סעיף|18|דיון נוסף}}
{{ח:ת}} ענין שפסק בית המשפט העליון בשלושה, ניתן לקיים בו דיון נוסף בבית המשפט העליון בחמישה או יותר, בעילות שנקבעו בחוק ובדרך שנקבעה לפי חוק.
 
{{ח:סעיף|19|משפט חוזר}}
{{ח:ת}} בענין פלילי שנפסק בו סופית ניתן לקיים משפט חוזר בעילות שנקבעו בחוק ובדרך שנקבעה לפי חוק.
 
{{ח:סעיף|20|הלכה פסוקה}}
 
{{ח:סעיף|21|רשמים}}
{{ח:ת}} לבית משפט יכול שיהיה רשם, בין שופט ובין שאינו שופט.
 
{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד': הוראות שונות}}
 
{{ח:סעיף|22|יציבות החוק}}
{{ח:ת}} אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים.
 
{{ח:סעיף|23|הוראות בחוק}}
{{ח:ת}} בענינים אלה יקבעו הוראות בחוק:
{{ח:תת|1}} דרכי הבחירה של חברי הועדה לבחירת שופטים, ומשך כהונתם;
{{ח:תת|2}} כשירויות לכהונת שופטים לדרגותיהם;
 
{{ח:סעיף|24|הוראות לפי חוק}}
{{ח:ת}} בענינים אלה ייקבעו הוראות לפי חוק:
{{ח:תת|1}} סדרי המינהל של בתי המשפט, קביעתם והאחריות לביצועם;
{{ח:תת|2}} סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים;
{{ח:סוגר}}
 
<ויקי>{{חוקי יסוד}}
{{מיזמים|ויקיפדיה=חוק-יסוד: השפיטה}}</ויקי>
{{ח:סוף}}
{{חוקי יסוד}}
{{מיזמים|ויקיפדיה=חוק-יסוד: השפיטה}}
 
[[קטגוריה:בוט חוקים]]