פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 114 בתים ,  לפני 3 שנים
[610515] חתימות ועדכון
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשע"ב}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"חוק המרשם" – {{ח:חיצוני|חוק מרשם האוכלוסין|חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"עדכון כתובת" – רישום כתובת למשלוח דואר או שינויו, לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}} או רישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין או שינויו, לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2א|סעיף 2א}};}}
{{ח:תת|ב}} הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ירשום פקיד הרישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, בכפוף להוראות {{ח:חיצוני|חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות#סעיף 18|סעיף 18(ד) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962}}.
{{ח:תת|ג}} נרשמה כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לפי סעיף זה, יהיה משלוח דואר על ידי רשות להורה בעניין ילדו הקטין למען הרשום של הקטין או לכתובתו למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין וכן לכתובת הנוספת כאמור.
 
{{ח:סעיף|3|חובת רשות}}
{{ח:ת}} רשות תפנה לשר או למי שהוא הסמיך לכך לענין זה, אחת לחודש, לקבלת רשימת עדכוני הכתובות מהחודש שקדם לפניה, והשר יעביר לרשות את הרשימה בתוך 14 ימים.
 
{{ח:סעיף|4|משלוח דואר לאחר עדכון כתובת|תיקון: תשע"ב}}
{{ח:ת}} שלחה רשות מסמך בדואר לאחר שחלפו 50 ימים מיום עדכון כתובת, לכתובת למשלוח דואר קודמת של אדם, יראו את המסמך כאילו לא הגיע ליעדו, אלא אם כן הוכח אחרת; לענין זה, "כתובת למשלוח דואר" – לרבות כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2א|בסעיף 2א}}.
 
{{ח:סעיף|5|שמירת דינים}}
{{ח:ת}} אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק מרשם האוכלוסין|חוק המרשם}}.
 
{{ח:סעיף|6|שינוי התוספת}}
{{ח:ת}} השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את {{ח:פנימי|תוספת|התוספת}}, גם לבקשת גוף המעוניין להיכלל בה.
 
{{ח:סעיף|7|ביצוע ותקנות}}
{{ח:ת}} השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות לענין קביעת סוגי הגופים שרשאים לבקש להיכלל {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}.
 
{{ח:סעיף|8|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק מרשם האוכלוסין|בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965}}.}}
 
{{ח:סעיף|9|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתו של חוק זה ביום ג' בשבט התשס"ו (1 בפברואר 2006).
 
{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
 
{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת פרט 1}}
{{ח:ת}} רשות הרישוי, כהגדרתה {{ח:חיצוני|פקודת התעבורה|בפקודת התעבורה}}.
 
{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת פרט 2}}
{{ח:ת}} המוסד לביטוח לאומי.
 
{{ח:סעיף*|3||עוגן=תוספת פרט 3}}
{{ח:ת}} רשות המסים בישראל.
 
{{ח:סעיף*|4||עוגן=תוספת פרט 4}}
{{ח:ת}} עיריות ומועצות מקומיות.
 
{{ח:חתימות|התקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשס"ה (27 ביולי 2005).}}
* '''ראובן ריבלין'''<br>יושב ראש הכנסת
{{ח:סוגר}}
 
{{ח:סוף}}
 
[[קטגוריה:בוט חוקים]]