פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[708382]
{{ח:סעיף|1|פרשנות}}
{{ח:תת|א}} בחוק זה –
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"בניין להשכרה" – בניין שמתקיימים לגביו כל אלה:}}
{{ח:תתתת|1}} הוא מבנה של קבע שיש בו, בכל דונם, שש דירות מגורים לפחות, ואם הוא בנגב או בגליל – שתי דירות מגורים לפחות, ולעניין חלק של דונם – חלק יחסי ממספר הדירות האמור, לפי העניין;
{{ח:תתתת|2}} הוא נבנה כולו על קרקע שמתקיים בה אחד מאלה:
{{ח:תתתתת|ב}} היא לא נרכשה במסגרת מכרז, והתכנית החלה על הקרקע מייעדת אותה להשכרה למגורים בלבד לתקופה של 20 שנים לפחות ואושרה עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017);
{{ח:תתתתת|ג}} היא שווקה על ידי החברה הממשלתית לדיור להשכרה, למטרה של השכרה למגורים לתקופה של 20 שנים לפחות, ומטרה זו הובטחה באמצעות ההסכם שנחתם עם החברה האמורה לרכישת הקרקע;
{{ח:תתתת|}} לעניין פסקה זו, יראו גם תכנית המייעדת קרקע למגורים או להשכרה למגורים וכן לשימושים נלווים למגורים, כתכנית המייעדת קרקע למגורים או להשכרה למגורים, בלבד;
{{ח:תתתת|3}} כל הדירות בו משמשות להשכרה למגורים; לעניין פסקה זו, יראו גם דירה שלא נעשה בה כל שימוש כאילו היא משמשת להשכרה למגורים;
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"בעלים" – בעלים, חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם בפנקסי המקרקעין כבעלים או כחוכר לדורות, והכל במשמעות הנודעת למונחים אלה {{ח:חיצוני|חוק המקרקעין|בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969}};}}
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"הגליל" – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק הרשות לפיתוח הגליל|בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993}};}}
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"דירת מגורים" – דירה שבנייתה הסתיימה והיא מיועדת למגורים לפי טיבה ולפי תכנית החלה עליה; לעניין זה יראו את המועד שבו התקבל אישור להספקת חשמל, מים או חיבור של טלפון לבניין לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 265|סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה}}, כסיום בנייה (בחוק זה – אישור סיום בנייה);}}
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"דמי שכירות" – דמי שכירות כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)|בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990}}, למעט דמי ניהול; לעניין זה, "דמי ניהול" – תשלומים בעד מתן שירותים נלווים להשכרה, בין שהם מחושבים כסכום קבוע ובין שהם מחושבים כסכום משתנה;}}
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"השכרה" – השכרה של דירת מגורים לפי חוזה שכירות, למעט השכרה כמפורט להלן:}}
{{ח:תתתת|1}} השכרה שהיא מכירת זכות במקרקעין לפי {{ח:חיצוני|חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)|חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963}};
{{ח:תתתת|2}} השכרה לקרוב כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 88|בסעיף 88 לפקודה}};
{{ח:תתתת|3}} השכרה של כל הבניין להשכרה למשרד לקליטת העלייה או למי מטעמו, לשם אכלוסם של עולים;
{{ח:תתתת|4}} השכרה של כל הבניין להשכרה למשרד הבינוי והשיכון או למי מטעמו, לשם אכלוסם של זכאים על פי נוהלי משרד הבינוי והשיכון;
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"חוק התכנון והבנייה" – {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965}};}}
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"מכרז" – {{ח:הערה|(נמחקה);}}}}
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"הנגב" – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק הרשות לפיתוח הנגב|בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991}};}}
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"הפקודה" – {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|פקודת מס הכנסה}};}}
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"קופת גמל" – כהגדרתה {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 9|בסעיף 9(2) לפקודה}};}}
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"תכנית" – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|בחוק התכנון והבנייה}}.}}
{{ח:תת|ב}} לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|בפקודה}}, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.
 
* '''ראובן ריבלין'''<br>יושב ראש הכנסת
{{ח:סוגר}}
 
{{ח:סוף}}
 
[[קטגוריה:בוט חוקים]]