פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[646661] הגהה
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תש"ס}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"לווה" – למעט תאגיד;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מלווה" – מי שנותן הלוואה, למעט תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הבנקאות (רישוי)|בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981}};}}
 
{{ח:סעיף|2|עריכת חוזה בכתב}}
{{ח:ת}} חוזה הלוואה בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב.
 
{{ח:סעיף|3|חובת גילוי}}
 
{{ח:סעיף|4|אי קיום חובת הגילוי}}
{{ח:ת}} מבלי לגרוע מזכותו של הלווה לסעדים לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק החוזים (חלק כללי)#סעיף 12|סעיפים 12(ב)}} {{ח:חיצוני|חוק החוזים (חלק כללי)#סעיף 15|ו-15 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973}}, לפי הענין, אם לא קיים המלווה את חובת הגילוי לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיף 3}}.
 
{{ח:סעיף|5|שיעור עלות אשראי מרבי|תיקון: תש"ס}}
 
{{ח:סעיף|6|הגבלה על ריבית פיגורים}}
{{ח:ת}} שיעור ריבית הפיגורים לא יעלה בחישוב שנתי על חמישית שיעור העלות הממשית של האשראי.
 
{{ח:סעיף|7|הקדמת מועד הפרעון}}
 
{{ח:סעיף|11|הגנה נגד אוחז בשטר}}
{{ח:ת}} נפתח נגד הלווה הליך בבית משפט או בהוצאה לפועל לביצוע שטר שחתם הלווה בקשר לחוזה הלוואה, יהיו זכויות האוחז בשטר כפופות להוראות חוק זה כאילו היה המלווה, אלא אם כן הוכיח האוחז בשטר כי הוא אוחז בו בתום לב ובעד תמורה, וכי הוא לא ידע שמקור השטר בחוזה הלוואה כאמור.
 
{{ח:סעיף|12|הגנה על ערב להלוואה}}
{{ח:ת}} כל טענה העומדת ללווה לפי חוק זה, תעמוד גם לערב להלוואה.
 
{{ח:סעיף|13|ראיות}}
{{ח:ת}} על אף האמור בכל דין, רשאי בית המשפט בהליכים לפי {{ח:פנימי|סעיף 9|סעיף 9}} לקבל כראיה עדות בעל-פה.
 
{{ח:סעיף|14|ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל}}
{{ח:ת}} החלטת ראש ההוצאה לפועל לפי חוק זה ניתנת לערעור בזכות לפני בית המשפט המחוזי.
 
{{ח:סעיף|15|סייג לתחולה|תיקון: תשנ"ט, ק"ת תשס"ז, י"פ הודעות}}
 
{{ח:סעיף|16|שמירת דינים}}
{{ח:ת}} חוק זה בא להוסיף על זכויות הלווה על פי כל דין ולא לגרוע מהן.
 
{{ח:סעיף|17|החוק מחייב}}
{{ח:ת}} הוראות חוק זה יחולו על אף כל ויתור או הסכם נוגד, אלא אם כן הותנה עליהן לטובת הלווה.
 
{{ח:סעיף|18|ביצוע ותקנות}}
{{ח:ת}} שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו,
 
{{ח:סעיף|19|תחילה ותחולה}}
* '''שבח וייס'''<br>יושב ראש הכנסת
{{ח:סוגר}}
 
{{ח:סוף}}
 
[[קטגוריה:בוט חוקים]]