פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 112 בתים ,  לפני 3 שנים
[604879]
{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}
 
{{ח:סעיף*||}}
<div style="columns: 2 auto; -moz-columns: 2 auto; -webkit-columns: 2 auto; text-align: right; padding-bottom: 1em;">
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק א|פרק א': הגדרות}}</div>
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"השר" – שר החינוך והתרבות;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"המנהל" – המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או מי שהוא הסמיך לכך;}}
 
{{ח:סעיף|3|חובות והגבלות למוזיאונים מוכרים}}
{{ח:ת}} השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות בעניינים אלה, לכלל המוזיאונים המוכרים או לסוגים מהם:
{{ח:תת|1}} חובתה של הנהלת המוזיאון –
{{ח:תתת|א}} להעסיק עובדים מקצועיים לפי תקן שייקבע;
 
{{ח:סעיף|4|חופש פעולה}}
{{ח:ת}} הנהלת מוזיאון מוכר היא בת חורין לכלכל כטוב בעיניה את ענייני המוזיאון במסגרת תקנונו ותקציבו, ובכפוף להוראות חוק זה והתקנות לפיו.
 
{{ח:סעיף|5|השתתפות בתקציב}}
{{ח:תתת|2}} אם השימוש הוא בנפרד או בסמיכות או בצירוף לכינוי אחר.
{{ח:תת|ד}} הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מוזיאון שנוסד בחוק.
{{ח:תת|}} {{ח:הערה|מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות הוקם לפי {{ח:חיצוני|חוק בית התפוצות|חוק בית התפוצות, התשס"ו-2005}}.}}
{{ח:תת|}} {{ח:הערה|מוזיאון המרכז למורשת הדרוזים הוקם לפי {{ח:חיצוני|חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל|חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס"ז-2007}}.}}
{{ח:תת|}} {{ח:הערה|מוזיאון בית העצמאות הוקם לפי {{ח:חיצוני|חוק בית העצמאות|חוק בית העצמאות, התשס"ט-2009}}.}}
{{ח:תת|}} {{ח:הערה|מוזיאון הכנסת הוקם לפי {{ח:חיצוני|חוק מוזיאון הכנסת|חוק מוזיאון הכנסת, התש"ע-2010}}.}}
 
{{ח:סעיף|9|פרסום מטעה}}
{{ח:ת}} נעשה פרסום הכולל את הכינוי "מוזיאון" לגבי מוסד שאינו מוזיאון מוכר, ולא הוספה בו המלה "פרטי", רואים את האדם שהמוסד נמצא בשליטתו או בניהולו, כמשתמש בכינוי האמור, זולת אם הוכיח שלא הוא גרם לפרסום ושנקט צעדים נאותים למניעת הפרסום בידי הכפופים למרותו או הקשורים אתו בדרך אחרת בעניני יחסי ציבור; לענין זה, "פרסום" – פעולה שבוצעה כמתואר בהגדרת "פרסם" {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 2|בסעיף 2 לחוק העונשין, התשל"ז-1977}}.
 
{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד': מועצת המוזיאונים}}
 
{{ח:סעיף|13|תפקידי המועצה}}
{{ח:ת}} ואלה תפקידי המועצה:
{{ח:תת|1}} לייעץ לשר –
{{ח:תתת|א}} בדבר התקנת תקנות לפי חוק זה;
 
{{ח:סעיף|14|פיקוח}}
{{ח:ת}} המנהל או מי שהוא מינה יפקח על המוזיאונים והוא רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מוזיאון כדי לבדוק אם קויימו הוראות חוק זה והתקנות לפיו.
 
{{ח:סעיף|15|עונשין}}
{{ח:ת}} העובר על הוראה מהוראות חוק זה או התקנות שלפיו, דינו – כפל הקנס שנקבע {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 61|בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977}}.
 
{{ח:סעיף|16|אחריות לעבירה}}
{{ח:ת}} נעברה עבירה לפי חוק זה או התקנות שלפיו בידי חבר-בני-אדם, יאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל או עובד בכיר האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה והתקנות שלפיו.
 
{{ח:סעיף|17|שמירת הוראות}}
{{ח:ת}} הוראות חוק זה והתקנות שלפיו אינן גורעות מחובה המוטלת על פי כל חיקוק אחר.
 
{{ח:סעיף|18|דין המדינה}}
{{ח:ת}} הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה.
 
{{ח:סעיף|19|ביצוע ותקנות}}
{{ח:ת}} השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות בדבר דרכי פיקוח על מוזיאונים.
 
{{ח:סעיף|20|תחילה}}
 
{{ח:סעיף|21|הוראות מעבר}}
{{ח:ת}} מוסד שאינו מוזיאון מוכר ושערב תחילתו של חוק זה נכלל בשמו המונח "מוזיאון", מותר להמשיך ולהשתמש לגביו בשם האמור שלא בציון שהוא מוזיאון פרטי, עד תום ששה חדשים מן היום האמור {{ח:פנימי|סעיף 20|בסעיף 20(א)}}.
 
{{ח:חתימות|נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשמ"ג (21 ביוני 1983).}}
* '''חיים הרצוג'''<br>נשיא המדינה
{{ח:סוגר}}
 
{{ח:סוף}}
 
[[קטגוריה:בוט חוקים]]