פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[709336]
 
{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 67א|סעיפים 67א}}, {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 164|164}} {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 243|ו-243 לפקודת מס הכנסה}} (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כללים אלה:
 
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשמ"ז, תשנ"ב}}
{{ח:ת}} בכללים אלה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"עובד" – כל אחד מאלה:}}
{{ח:תתת|1}} יחיד תושב ישראל, שנשלח למדינת חוץ לשם ביצוע עבודה בשביל מעביד, במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חדשים; לענין זה, מי שביצע עבודה תקופה רצופה כאמור, יראוהו כעובד מהיום שבו החל בביצוע העבודה;
{{ח:תתת|2}} יחיד תושב ישראל, המבצע עבודה בשביל מעביד במדינת חוץ, במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, ואינו עובד כמשמעותו בפסקה (1) (להלן – עובד מקומי ישראלי); לענין זה, מי שביצע עבודה תקופה רצופה כאמור, יראוהו כעובד מהיום שבו החל בביצוע העבודה;
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מעביד" – מעביד שהוא תושב ישראל, מדינת ישראל, רשות מקומית בישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"משכורת חוץ" – משכורת כמשמעותה {{ח:חיצוני|תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים)|בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), תש"ם-1980}} (להלן – {{ח:חיצוני|תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים)|תקנות ניכוי ממשכורת}}), אשר {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 5|סעיף 5 לפקודה}} חל עליה, לרבות כל תוספת המשתלמת בשל עבודה במדינת חוץ ולרבות כיסוי הוצאות, או תשלומים בכל צורה שהיא;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"משכורת בסיסית" – סכום שקבע שר האוצר לא יותר מפעמיים בשנת מס לגבי כל מדינת חוץ, בהתחשב במשכורת חוץ, למעט תשלומים לכיסוי הוצאות, המשתלמת, בעת תחילתם של כללים אלה לעובד המדינה בדרגה 6 של דירוג עובדי חוץ לארץ שמשתלמת לו תוספת בשל בן זוגו;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הכנסה אחרת" – הכנסה שאינה משכורת חוץ;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"מדינת חוץ" – מדינה שאינה מדינת ישראל בה מפיק עובד הכנסה ממשכורת חוץ;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הטבות" – פטורים, הנחות, קיזוזים, ניכויים, נקודות זיכוי וזיכויים למעט נקודות זיכוי המנויות {{ח:פנימי|סעיף 3|בסעיף 3}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"דולר" – של ארצות הברית של אמריקה.}}
 
{{ח:סעיף|2|תקרות ההכנסה ושיעורי המס|תיקון: תשנ"ב}}
{{ח:תתת|2}} בשל מס ששולם על חלק ממשכורת חוץ שבשלו הוא זכאי לניכוי לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}}.
{{ח:תת|ב}} עובד שסעיף קטן (א) חל עליו לא יחול על הכנסתו ממשכורת חוץ {{ח:חיצוני|צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל)|צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל), תשכ"ד-1963}}.
 
{{ח:סעיף|11. |תחולה (|תיקון: תשס"ד)}}
{{ח:ת}} כללים אלה יחולו משנת המס 1982 ולגבי הניכוי במקור כאמור {{ח:פנימי|סעיף 4|בסעיף 4}} – מהמשכורת המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי 1982.