פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[708382]
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"הנגב" – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק הרשות לפיתוח הנגב|בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991}};}}
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"הפקודה" – {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|פקודת מס הכנסה}};}}
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"קופת גמל" – כהגדרתה {{ח:פנימיחיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 9|בסעיף 9(2) לפקודה}};}}
{{ח:תת|}} {{ח:הגדרה|"תכנית" – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|בחוק התכנון והבנייה}}.}}
{{ח:תת|ב}} לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו {{ח:פנימיחיצוני|?HREF?פקודת מס הכנסה|בפקודה}}, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.
 
{{ח:סעיף|2|תנאים לפטור}}
{{ח:סעיף|3|בחירה בפטור ושלילת הקלה או הטבה נוספת}}
{{ח:תת|א}} קופת גמל רשאית לבחור בפטור ממס לפי חוק זה; המנהל רשאי לקבוע את אופן מתן ההודעה על בחירה בפטור ממס כאמור ואת המועד למתן הודעה כאמור, לרבות מסמכים ואישורים שיש לצרפם להודעה כאמור.
{{ח:תת|ב}} בחרה קופת גמל בפטור ממס לפי חוק זה, לא תוכל לחזור בה מבחירתה, ולא יחולו על הכנסה או הוצאה הנובעת מהבניין להשכרה, הוראות {{ח:פנימיחיצוני|פקודת מס הכנסה#חלק ה2|חלק ה'2 לפקודה}}, הוראות {{ח:חיצוני|חוק לעידוד השקעות הון#פרק 7|פרק שביעי לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959}}, והוראות {{ח:חיצוני|חוק לעידוד בניית דירות להשכרה|חוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007}}.
 
{{ח:סעיף|4|שמירת דינים}}
{{ח:ת}} הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, לרבות לעניין {{ח:פנימיחיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 9|סעיף 9(2) לפקודה}}.
 
{{ח:סעיף|5|ביצוע}}