פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[677989] תיקון תשע"ו
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"ח תשמ"ה, 204|חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים)|http://fs.knesset.gov.il/11/law/11_lsr_210442.pdf}}; {{ח:תיבה|תשמ"ו, 42|תיקון|http://fs.knesset.gov.il/11/law/11_lsr_210454.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ד, 45|חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211692.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ו, 257|תיקון מס' 3|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211280.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"ג, 428|חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004)|http://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_299931.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"ה, 367|חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_301004.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ב, 35|תיקון מס' 6|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_300756.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ג, 171|חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014)|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_301574.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ו, 620|תיקון מס' 8 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_323307.pdf}}.
 
ק"ת תשמ"ז, 527; תשמ"ט, 475; תשנ"א, 1075; תשנ"ד, 319; תש"ס, 102, 714, תשס"ו, 804; תשע"א, 1059.
{{ח:ת}} מעסיק תושב תחום העיר אילת יהא פטור ממס מעסיקים המוטל על פי {{ח:חיצוני|חוק מס מעסיקים|חוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975}}, בשל הכנסת עבודה שהוא משלם בעד עבודה המתבצעת בתחום העיר אילת.
 
{{ח:סעיף|11|זיכוי ממס הכנסה ליחיד|תיקון: תשנ"ד, תשנ"ו, תשס"ג, תשע"ב, תשע"ו}}
{{ח:תת|א}} מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אילת זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור 10% מהכנסתו החייבת לפי {{ח:חיצוני|פקודת מסשהיא הכנסה#סעיף 2|סעיף 2(1) או (2)מיגיעה לפקודה}}אישית, עד לסכום של 227,640 שקלים חדשים {{ח:הערה|(מתואם לשנת 2011)}}, שנצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל הכנסתו האמורה, שיראוה לעניין זה כאילו הויא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא יהא זכאי להנחה לפי {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 11|סעיף 11 לפקודה}}.
{{ח:תת|ב}} מי שבמהלך שנת המס היה לתושב אילת או חדל להיות תושב אילת זכאי לזיכוי ממס כאמור בסעיף קטן (א) לתקופת תושבותו באילת, ובלבד שהיה תושב אילת 12 חודשים רצופים לפחות.
{{ח:תת|ג}} הסכום הנקוב בסעיף קטן (א) יתואם לפי הוראות {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 120ב|סעיף 120ב לפקודה}}, ויחולו עליו לעניין זה ההוראות החלות על תקרת ההכנסה.